Cytaty po angielsku z tłumaczeniem

Cytaty po angielsku to skarbnica zarówno mądrości życiowych jak i wiedzy o języku angielskim. Na przestrzeni wieków spisane zostały złote myśli wielu wybitnych ludzi. Bardzo często pochodzą z literatury, utworów muzycznych bądź też słynnych przemówień. Warto pochylić się nad tym tematem, ponieważ nierzadko bywa, że usłyszany kiedyś cytat, przytoczony w odpowiedni sposób wznosi naszą wypowiedź ponad inne, a my zyskujemy w oczach rozmówcy. Poniżej znajdziecie najciekawsze cytaty po angielsku z tłumaczeniem na język polski. Zobaczcie również: Przysłowia po angielsku z tłumaczeniem i Sentencje po angielsku z tłumaczeniem.

Cytaty po angielsku z tłumaczeniem

„Forgive your enemies, but never forget their names.” – John F. Kennedy – Wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich imion.

„The on­ly way to get rid of a tem­pta­tion is to yield to it.” – Oscar Wilde – Jedyny sposób żeby uwolnić się od pokusy to jej ulec.

„Ability is nothing without opportunity.”  – Napoleon Bonaparte – Zdolność jest niczym bez możliwości.

„Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” – Albert Einstein – Nie wszystko co można policzyć  się liczy, i nie wszystko co się liczy może być policzone.

„I prefer the sign: „No entry”, to the one that says: „No exit”.” – Stanisław Jerzy Lec – Wolę napis: „Wstęp wzbroniony”, aniżeli: „Wyjścia nie ma”.

„Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.” – Henry Ford – Trudności to te straszne rzeczy, które widzisz kiedy oderwiesz wzrok od celu.

„Happiness lies in good health and a bad memory.”  – Ingrid Bergman – Szczęście zawiera się w dobrym zdrowiu i słabej pamięci.

„There are people who have money and people who are rich.” – Coco Chanel – Są ludzie, którzy mają pieniądze oraz ci, którzy są bogaci.

„Coura­ge is to re­sist fear, mas­te­ry of fear – not ab­sence of fear. „ – Mark Twain – Odwaga to odporność, panowanie nad strachem – nie jego brak.

„A business that makes nothing but money is a poor kind of business.” – Henry Ford – Biznes, który nie przynosi nic innego oprócz pieniędzy to słaby biznes.

„All you need is love.” – John Lennon – Wszystko czego potrzebujesz to miłość.

„If you are going through hell, keep going.” – Winston Churchill – Jeśli idziesz przez piekło, nie przestawaj iść.

„Cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once.” – William Shakespeare – Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią, mężny kosztuje jej tylko jeden raz.

„Only God can judge me.” – Tupac Shakur – Tylko Bóg może mnie osądzić.

„Ex­pe­rien­ce is the na­me that eve­ryone gi­ves to his mis­ta­kes.” – Oscar Wilde – Doświadczenie to nazwa, którą wszyscy określają swoje błędy.

„What doesn’t kill you will make you stronger.” – Jeannette Walls – Co cię nie zabije, to cię wzmocni.

„You can’t build a reputation on what you are going to do.” – Henry Ford – Nie możesz zbudować reputacji na tym co „zamierzasz” zrobić.

„Peace, love, empathy.” – Kurt Cobain – Pokój, miłość, empatia.

„The greater the obstacle, the more glory in overcoming it.” – Moliere – Im większa jest przeszkoda, tym większa chwała stoi za nią.

„Life is what happens when you are busy making other plans.” – John Lenon – Życie to to, co dzieje się wtedy, kiedy jesteś zajęty robieniem planów.

„We li­ve, as we dream – alo­ne.”  – Joseph Conrad – Żyjemy tak jak śnimy – samotnie.

„Energy and persistence conquer all things.” – Benjamin Franklin – Energia i wytrwałość zwycięży wszystko.

„Time is what we want most, but what we use worst.”  – William Penn – Czas jest tym, czego pragniemy najbardziej ale wykorzystujemy najgorzej.

„When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” – Paulo Coelho – Kiedy czegoś chcesz, cały wszechświat potajemnie pomaga ci to zdobyć.

„Each day is dri­ve through his­to­ry.”  – Jim Morrison – Każdy dzień jest podróżą przez historię.

„You must fir­st ha­ve a lot of pa­tien­ce to learn to ha­ve pa­tien­ce.” – Stanisław Jerzy Lec – Trzeba mieć dużo cierpliwości, aby nauczyć się cierpliwości.

„A wise man will make more opportunities than he finds.” – Francis Bacon – Mądry człowiek stworzy więcej możliwości, niż znajdzie.

„A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.” – Winston Churchill – Pesymista widzi trudności w każdej możliwości, a optymista dostrzega możliwości w każdej trudności.

„Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill – Sukces to umiejętność podążania od porażki do porażki, nie tracąc przy tym entuzjazmu.

„All is in the han­ds of man. The­refo­re you should wash them of­ten.” – Stanisław Jerzy Lec – Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je często myć.

„There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics.” – Benjamin Disraeli – Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki.

„What ma­kes the de­sert beauti­ful is that so­mewhe­re it hi­des a well.” – Antoine de Saint-Exupery – Pustynię upiększa fakt, że gdzieś w sobie kryje studnię.

„A lie can be hal­fway around the wor­ld be­fore the truth has got its boots on.” – James Callaghan – Kłamstwo zdąży przemierzyć pół świata zanim prawda założy buty.

„Men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact.”  – Bertrand Russell – Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.

„Dan­ger is a beauti­ful thing when it is pur­po­seful­ly sou­ght out.” – Ernest Hemingway – Niebezpieczeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świadomie poszukuje.

„Only two things are infinite – the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.” – Albert Einstein – Na świecie dwie rzeczy są nieskończone – wszechświat i ludzka głupota, przy czym nie jestem pewien tego pierwszego.

„Never fear shadows, for shadows only mean there is a light shining somewhere near by.” – Oscar Wilde – Nigdy nie bój się cieni, one świadczą o tym, że gdzieś blisko jest światło.

„The future starts today, not tomorrow.” – Karol Wojtyła – Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro.

„You are responsible, forever, for what you have tamed.” – Antoine de Saint-Exupery – Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.

„The only way to have a friend is to be one.” – Ralph Waldo Emerson – Jedyny sposób by mieć przyjaciela, to nim być.

„A poet can survive anything but a misprint.” – Oscar Wilde – Poeta przetrwa wszystko, tylko nie błąd drukarski.

„I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.” – Oscar Wilde – Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać pięknym ludziom.

„I love life because what more is there?” – Anthony Hopkins – Kocham życie, bo co innego tutaj zostało?

„Happiness is rarely a reward, more often it is an unexpected gift.” – Pam Brown – Szczęście rzadko bywa nagrodą, częściej jest niespodziewanym prezentem.

„A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of.” – Oscar Wilde – Zła kobieta to rodzaj kobiety, której mężczyzna nigdy nie ma dosyć.

„Better a broken promise than none at all.” – Mark Twain – Lepsza złamana obietnica niż żadna.

„Life is a hospital, in which every patient wants to change his bed.”  – Charles Baudelaire – Życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko.

„Life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think.”  – Jean de La Bruyere – Życie to tragedia dla tych, którzy czują i komedia dla tych, co myślą.

„Generosity is the essence of friendship.” – Oscar Wilde – Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.

„I hear voices in my head and I want to laugh.” – Słyszę głosy w mojej głowie i chcę się śmiać.

„Tomorrow’s never promised so I started living for today.” – Jutro nigdy nie jest obiecane, więc zacząłem żyć dniem dzisiejszym.

„It`s a great man who can laugh at his misfortunes.” – Wielkim człowiekiem jest ten, kto potrafi śmiać się ze swoich niepowodzeń.

„Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly.” – Przyjaciele to anioły, które unoszą nasze stopy kiedy nasze skrzydła nie pamiętają jak latać.

„Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it for religious conviction.” – Ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo, jak z przekonań religijnych.

„Love me the way I am, not the way you want me to be.” – Kochaj mnie jaką jestem, a nie taką jaką chciałbyś abym była.

„You cannot plan the most beautiful moments. They will come by themselves.” – Nie możesz zaplanować najpiękniejszych chwil. One przyjdą same.

„Nothing happens without a reason.” – Nic nie dzieje się bez powodu.

„Nobody has ever been able to tell the difference between a fool and a hero until afterwards.” – Dopiero jak jest po wszystkim, widać różnicę między szaleńcem i bohaterem.

„You cannot change the past, but every moment is an opportunity to change your future.” – Nie możesz zmienić przeszłości, ale każdy moment to szansa żeby zmienić twoją przyszłość.

„Knowledge is power.” – Wiedza to potęga.

 

Powyższa lista to tylko niewielki fragment z wielkiej księgi cytatów języka angielskiego. Jak nie trudno zauważyć, pojawiają się tam znamienite nazwiska i postaci. Zapamiętajcie chociaż jeden z przedstawionych cytatów i czekajcie na dogodny moment, aby zabłysnąć nim w towarzystwie! 🙂

cytaty po angielsku

To nie wszystkie cytaty po angielsku, które są warte poznania – w komentarzach podzielcie się swoimi ulubionymi. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Cytaty po angielsku z tłumaczeniem
średnia: 4 z 4 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.