Cytaty po angielsku z tłumaczeniem

Cytaty po angielsku to skarbnica zarówno mądrości życiowych jak i wiedzy o języku angielskim. Na przestrzeni wieków spisane zostały złote myśli wielu wybitnych ludzi. Bardzo często pochodzą z literatury, utworów muzycznych bądź też słynnych przemówień. Warto pochylić się nad tym tematem, ponieważ nierzadko bywa, że usłyszany kiedyś cytat, przytoczony w odpowiedni sposób wznosi naszą wypowiedź ponad inne, a my zyskujemy w oczach rozmówcy. Poniżej znajdziecie najciekawsze cytaty po angielsku z tłumaczeniem na język polski. Zobaczcie również: Przysłowia po angielsku z tłumaczeniem i Sentencje po angielsku z tłumaczeniem.

Cytaty po angielsku z tłumaczeniem

„Forgive your enemies, but never forget their names.” – John F. Kennedy
Wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich imion.

„The on­ly way to get rid of a tem­pta­tion is to yield to it.” – Oscar Wilde
Jedyny sposób żeby uwolnić się od pokusy to jej ulec.

„Ability is nothing without opportunity.”  – Napoleon Bonaparte
Zdolność jest niczym bez możliwości.

„Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” – Albert Einstein
Nie wszystko co można policzyć  się liczy, i nie wszystko co się liczy może być policzone.

„I prefer the sign: „No entry”, to the one that says: „No exit”.” – Stanisław Jerzy Lec
Wolę napis: „Wstęp wzbroniony”, aniżeli: „Wyjścia nie ma”.

„Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.” – Henry Ford
Trudności to te straszne rzeczy, które widzisz kiedy oderwiesz wzrok od celu.

„Happiness lies in good health and a bad memory.”  – Ingrid Bergman
Szczęście zawiera się w dobrym zdrowiu i słabej pamięci.

„There are people who have money and people who are rich.” – Coco Chanel
Są ludzie, którzy mają pieniądze oraz ci, którzy są bogaci.

„Coura­ge is to re­sist fear, mas­te­ry of fear – not ab­sence of fear. „ – Mark Twain
Odwaga to odporność, panowanie nad strachem – nie jego brak.

„A business that makes nothing but money is a poor kind of business.” – Henry Ford
Biznes, który nie przynosi nic innego oprócz pieniędzy to słaby biznes.

„All you need is love.” – John Lennon
Wszystko czego potrzebujesz to miłość.

„If you are going through hell, keep going.” – Winston Churchill
Jeśli idziesz przez piekło, nie przestawaj iść.

„Cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once.” – William Shakespeare
Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią, mężny kosztuje jej tylko jeden raz.

„Only God can judge me.” – Tupac Shakur
Tylko Bóg może mnie osądzić.

„Ex­pe­rien­ce is the na­me that eve­ryone gi­ves to his mis­ta­kes.” – Oscar Wilde
Doświadczenie to nazwa, którą wszyscy określają swoje błędy.

„What doesn’t kill you will make you stronger.” – Jeannette Walls
Co cię nie zabije, to cię wzmocni.

„You can’t build a reputation on what you are going to do.” – Henry Ford
Nie możesz zbudować reputacji na tym co „zamierzasz” zrobić.

„Peace, love, empathy.” – Kurt Cobain
Pokój, miłość, empatia.

„The greater the obstacle, the more glory in overcoming it.” – Moliere
Im większa jest przeszkoda, tym większa chwała stoi za nią.

„Life is what happens when you are busy making other plans.” – John Lenon
Życie to to, co dzieje się wtedy, kiedy jesteś zajęty robieniem planów.

„We li­ve, as we dream – alo­ne.”  – Joseph Conrad
Żyjemy tak jak śnimy – samotnie.

„Energy and persistence conquer all things.” – Benjamin Franklin
Energia i wytrwałość zwycięży wszystko.

„Time is what we want most, but what we use worst.”  – William Penn
Czas jest tym, czego pragniemy najbardziej ale wykorzystujemy najgorzej.

„When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” – Paulo Coelho
Kiedy czegoś chcesz, cały wszechświat potajemnie pomaga ci to zdobyć.

„Each day is dri­ve through his­to­ry.”  – Jim Morrison
Każdy dzień jest podróżą przez historię.

„You must fir­st ha­ve a lot of pa­tien­ce to learn to ha­ve pa­tien­ce.” – Stanisław Jerzy Lec
Trzeba mieć dużo cierpliwości, aby nauczyć się cierpliwości.

„A wise man will make more opportunities than he finds.” – Francis Bacon
Mądry człowiek stworzy więcej możliwości, niż znajdzie.

„A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.” – Winston Churchill
Pesymista widzi trudności w każdej możliwości, a optymista dostrzega możliwości w każdej trudności.

„Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill
Sukces to umiejętność podążania od porażki do porażki, nie tracąc przy tym entuzjazmu.

„All is in the han­ds of man. The­refo­re you should wash them of­ten.” – Stanisław Jerzy Lec
Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je często myć.

„There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics.” – Benjamin Disraeli
Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki.

„What ma­kes the de­sert beauti­ful is that so­mewhe­re it hi­des a well.” – Antoine de Saint-Exupery
Pustynię upiększa fakt, że gdzieś w sobie kryje studnię.

„A lie can be hal­fway around the wor­ld be­fore the truth has got its boots on.” – James Callaghan
Kłamstwo zdąży przemierzyć pół świata zanim prawda założy buty.

„Men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact.”  – Bertrand Russell
Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.

„Dan­ger is a beauti­ful thing when it is pur­po­seful­ly sou­ght out.” – Ernest Hemingway
Niebezpieczeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świadomie poszukuje.

„Only two things are infinite – the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.” – Albert Einstein
Na świecie dwie rzeczy są nieskończone – wszechświat i ludzka głupota, przy czym nie jestem pewien tego pierwszego.

„Never fear shadows, for shadows only mean there is a light shining somewhere near by.” – Oscar Wilde
Nigdy nie bój się cieni, one świadczą o tym, że gdzieś blisko jest światło.

„The future starts today, not tomorrow.” – Karol Wojtyła
Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro.

„You are responsible, forever, for what you have tamed.” – Antoine de Saint-Exupery
Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.

„The only way to have a friend is to be one.” – Ralph Waldo Emerson
Jedyny sposób by mieć przyjaciela, to nim być.

„A poet can survive anything but a misprint.” – Oscar Wilde
Poeta przetrwa wszystko, tylko nie błąd drukarski.

„I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.” – Oscar Wilde
Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać pięknym ludziom.

„I love life because what more is there?” – Anthony Hopkins
Kocham życie, bo co innego tutaj zostało?

„Happiness is rarely a reward, more often it is an unexpected gift.” – Pam Brown
Szczęście rzadko bywa nagrodą, częściej jest niespodziewanym prezentem.

„A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of.” – Oscar Wilde
Zła kobieta to rodzaj kobiety, której mężczyzna nigdy nie ma dosyć.

„Better a broken promise than none at all.” – Mark Twain
Lepsza złamana obietnica niż żadna.

„Life is a hospital, in which every patient wants to change his bed.”  – Charles Baudelaire
Życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko.

„Life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think.”  – Jean de La Bruyere
Życie to tragedia dla tych, którzy czują i komedia dla tych, co myślą.

„Generosity is the essence of friendship.” – Oscar Wilde
Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.

„I hear voices in my head and I want to laugh.”
Słyszę głosy w mojej głowie i chcę się śmiać.

„Tomorrow’s never promised so I started living for today.”
Jutro nigdy nie jest obiecane, więc zacząłem żyć dniem dzisiejszym.

„It`s a great man who can laugh at his misfortunes.”
Wielkim człowiekiem jest ten, kto potrafi śmiać się ze swoich niepowodzeń.

„Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly.”
Przyjaciele to anioły, które unoszą nasze stopy kiedy nasze skrzydła nie pamiętają jak latać.

„Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it for religious conviction.”
Ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo, jak z przekonań religijnych.

„Love me the way I am, not the way you want me to be.”
Kochaj mnie jaką jestem, a nie taką jaką chciałbyś abym była.

„You cannot plan the most beautiful moments. They will come by themselves.”
Nie możesz zaplanować najpiękniejszych chwil. One przyjdą same.

„Nothing happens without a reason.”
Nic nie dzieje się bez powodu.

„Nobody has ever been able to tell the difference between a fool and a hero until afterwards.”
Dopiero jak jest po wszystkim, widać różnicę między szaleńcem i bohaterem.

„You cannot change the past, but every moment is an opportunity to change your future.”
Nie możesz zmienić przeszłości, ale każdy moment to szansa żeby zmienić twoją przyszłość.

„Knowledge is power.”
Wiedza to potęga.

 

Powyższa lista to tylko niewielki fragment z wielkiej księgi cytatów języka angielskiego. Jak nie trudno zauważyć, pojawiają się tam znamienite nazwiska i postaci. Zapamiętajcie chociaż jeden z przedstawionych cytatów i czekajcie na dogodny moment, aby zabłysnąć nim w towarzystwie! 🙂

cytaty po angielsku

To nie wszystkie cytaty po angielsku, które są warte poznania – w komentarzach podzielcie się swoimi ulubionymi. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Cytaty po angielsku z tłumaczeniem
średnia: 4 z 4 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.