Cytaty po angielsku z tłumaczeniem

Cytaty po angielsku to skarbnica zarówno mądrości życiowych jak i wiedzy o języku angielskim. Na przestrzeni wieków spisane zostały złote myśli wielu wybitnych ludzi. Bardzo często pochodzą z literatury, utworów muzycznych bądź też słynnych przemówień. Warto pochylić się nad tym tematem, ponieważ nierzadko bywa, że usłyszany kiedyś cytat, przytoczony w odpowiedni sposób wznosi naszą wypowiedź ponad inne, a my zyskujemy w oczach rozmówcy. Poniżej znajdziecie najciekawsze cytaty po angielsku z tłumaczeniem na język polski. Zobaczcie również: Przysłowia po angielsku z tłumaczeniem i Sentencje po angielsku z tłumaczeniem.

Cytaty po angielsku z tłumaczeniem

„Forgive your enemies, but never forget their names.” – John F. Kennedy – Wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich imion.

„The on­ly way to get rid of a tem­pta­tion is to yield to it.” – Oscar Wilde – Jedyny sposób żeby uwolnić się od pokusy to jej ulec.

„Ability is nothing without opportunity.”  – Napoleon Bonaparte – Zdolność jest niczym bez możliwości.

„Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” – Albert Einstein – Nie wszystko co można policzyć  się liczy, i nie wszystko co się liczy może być policzone.

„I prefer the sign: „No entry”, to the one that says: „No exit”.” – Stanisław Jerzy Lec – Wolę napis: „Wstęp wzbroniony”, aniżeli: „Wyjścia nie ma”.

„Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.” – Henry Ford – Trudności to te straszne rzeczy, które widzisz kiedy oderwiesz wzrok od celu.

„Happiness lies in good health and a bad memory.”  – Ingrid Bergman – Szczęście zawiera się w dobrym zdrowiu i słabej pamięci.

„There are people who have money and people who are rich.” – Coco Chanel – Są ludzie, którzy mają pieniądze oraz ci, którzy są bogaci.

„Coura­ge is to re­sist fear, mas­te­ry of fear – not ab­sence of fear. „ – Mark Twain – Odwaga to odporność, panowanie nad strachem – nie jego brak.

„A business that makes nothing but money is a poor kind of business.” – Henry Ford – Biznes, który nie przynosi nic innego oprócz pieniędzy to słaby biznes.

„All you need is love.” – John Lennon – Wszystko czego potrzebujesz to miłość.

„If you are going through hell, keep going.” – Winston Churchill – Jeśli idziesz przez piekło, nie przestawaj iść.

„Cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once.” – William Shakespeare – Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią, mężny kosztuje jej tylko jeden raz.

„Only God can judge me.” – Tupac Shakur – Tylko Bóg może mnie osądzić.

„Ex­pe­rien­ce is the na­me that eve­ryone gi­ves to his mis­ta­kes.” – Oscar Wilde – Doświadczenie to nazwa, którą wszyscy określają swoje błędy.

„What doesn’t kill you will make you stronger.” – Jeannette Walls – Co cię nie zabije, to cię wzmocni.

„You can’t build a reputation on what you are going to do.” – Henry Ford – Nie możesz zbudować reputacji na tym co „zamierzasz” zrobić.

„Peace, love, empathy.” – Kurt Cobain – Pokój, miłość, empatia.

„The greater the obstacle, the more glory in overcoming it.” – Moliere – Im większa jest przeszkoda, tym większa chwała stoi za nią.

„Life is what happens when you are busy making other plans.” – John Lenon – Życie to to, co dzieje się wtedy, kiedy jesteś zajęty robieniem planów.

„We li­ve, as we dream – alo­ne.”  – Joseph Conrad – Żyjemy tak jak śnimy – samotnie.

„Energy and persistence conquer all things.” – Benjamin Franklin – Energia i wytrwałość zwycięży wszystko.

„Time is what we want most, but what we use worst.”  – William Penn – Czas jest tym, czego pragniemy najbardziej ale wykorzystujemy najgorzej.

„When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” – Paulo Coelho – Kiedy czegoś chcesz, cały wszechświat potajemnie pomaga ci to zdobyć.

„Each day is dri­ve through his­to­ry.”  – Jim Morrison – Każdy dzień jest podróżą przez historię.

„You must fir­st ha­ve a lot of pa­tien­ce to learn to ha­ve pa­tien­ce.” – Stanisław Jerzy Lec – Trzeba mieć dużo cierpliwości, aby nauczyć się cierpliwości.

„A wise man will make more opportunities than he finds.” – Francis Bacon – Mądry człowiek stworzy więcej możliwości, niż znajdzie.

„A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.” – Winston Churchill – Pesymista widzi trudności w każdej możliwości, a optymista dostrzega możliwości w każdej trudności.

„Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill – Sukces to umiejętność podążania od porażki do porażki, nie tracąc przy tym entuzjazmu.

„All is in the han­ds of man. The­refo­re you should wash them of­ten.” – Stanisław Jerzy Lec – Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je często myć.

„There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics.” – Benjamin Disraeli – Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki.

„What ma­kes the de­sert beauti­ful is that so­mewhe­re it hi­des a well.” – Antoine de Saint-Exupery – Pustynię upiększa fakt, że gdzieś w sobie kryje studnię.

„A lie can be hal­fway around the wor­ld be­fore the truth has got its boots on.” – James Callaghan – Kłamstwo zdąży przemierzyć pół świata zanim prawda założy buty.

„Men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact.”  – Bertrand Russell – Ludzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.

„Dan­ger is a beauti­ful thing when it is pur­po­seful­ly sou­ght out.” – Ernest Hemingway – Niebezpieczeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świadomie poszukuje.

„Only two things are infinite – the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.” – Albert Einstein – Na świecie dwie rzeczy są nieskończone – wszechświat i ludzka głupota, przy czym nie jestem pewien tego pierwszego.

„Never fear shadows, for shadows only mean there is a light shining somewhere near by.” – Oscar Wilde – Nigdy nie bój się cieni, one świadczą o tym, że gdzieś blisko jest światło.

„The future starts today, not tomorrow.” – Karol Wojtyła – Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro.

„You are responsible, forever, for what you have tamed.” – Antoine de Saint-Exupery – Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.

„The only way to have a friend is to be one.” – Ralph Waldo Emerson – Jedyny sposób by mieć przyjaciela, to nim być.

„A poet can survive anything but a misprint.” – Oscar Wilde – Poeta przetrwa wszystko, tylko nie błąd drukarski.

„I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.” – Oscar Wilde – Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać pięknym ludziom.

„I love life because what more is there?” – Anthony Hopkins – Kocham życie, bo co innego tutaj zostało?

„Happiness is rarely a reward, more often it is an unexpected gift.” – Pam Brown – Szczęście rzadko bywa nagrodą, częściej jest niespodziewanym prezentem.

„A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of.” – Oscar Wilde – Zła kobieta to rodzaj kobiety, której mężczyzna nigdy nie ma dosyć.

„Better a broken promise than none at all.” – Mark Twain – Lepsza złamana obietnica niż żadna.

„Life is a hospital, in which every patient wants to change his bed.”  – Charles Baudelaire – Życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko.

„Life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think.”  – Jean de La Bruyere – Życie to tragedia dla tych, którzy czują i komedia dla tych, co myślą.

„Generosity is the essence of friendship.” – Oscar Wilde – Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.

„I hear voices in my head and I want to laugh.” – Słyszę głosy w mojej głowie i chcę się śmiać.

„Tomorrow’s never promised so I started living for today.” – Jutro nigdy nie jest obiecane, więc zacząłem żyć dniem dzisiejszym.

„It`s a great man who can laugh at his misfortunes.” – Wielkim człowiekiem jest ten, kto potrafi śmiać się ze swoich niepowodzeń.

„Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly.” – Przyjaciele to anioły, które unoszą nasze stopy kiedy nasze skrzydła nie pamiętają jak latać.

„Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it for religious conviction.” – Ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo, jak z przekonań religijnych.

„Love me the way I am, not the way you want me to be.” – Kochaj mnie jaką jestem, a nie taką jaką chciałbyś abym była.

„You cannot plan the most beautiful moments. They will come by themselves.” – Nie możesz zaplanować najpiękniejszych chwil. One przyjdą same.

„Nothing happens without a reason.” – Nic nie dzieje się bez powodu.

„Nobody has ever been able to tell the difference between a fool and a hero until afterwards.” – Dopiero jak jest po wszystkim, widać różnicę między szaleńcem i bohaterem.

„You cannot change the past, but every moment is an opportunity to change your future.” – Nie możesz zmienić przeszłości, ale każdy moment to szansa żeby zmienić twoją przyszłość.

„Knowledge is power.” – Wiedza to potęga.

 

Powyższa lista to tylko niewielki fragment z wielkiej księgi cytatów języka angielskiego. Jak nie trudno zauważyć, pojawiają się tam znamienite nazwiska i postaci. Zapamiętajcie chociaż jeden z przedstawionych cytatów i czekajcie na dogodny moment, aby zabłysnąć nim w towarzystwie! 🙂

cytaty po angielsku

To nie wszystkie cytaty po angielsku, które są warte poznania – w komentarzach podzielcie się swoimi ulubionymi. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.2/5 (liczba głosów:27)

2 komentarze

 1. Don’t cry, because its over,
  Smile because it happened.

  We were born to be real,
  not to be perfect.

  What doesn’t kill you
  will make
  You stronger

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *