Długie życzenia świąteczne bożonarodzeniowe po angielsku

Życzenia świąteczne po angielsku składamy zazwyczaj 25 i 26 grudnia, czyli w Boże Narodzenie. Dlatego też są to życzenia bożonarodzeniowe. Poniżej znajdziecie długie życzenia bożonarodzeniowe po angielsku, w formie kilku zdań, wraz z tłumaczeniem na język polski. Wyrażają one radość z okazji świąt Bożego Narodzenia i serdeczne życzenia dla bliskich nam osób. Zobaczcie również: Krótkie życzenia bożonarodzeniowe po angielsku i Rymowane życzenia bożonarodzeniowe po angielsku.

 

I hope this Christmas and in the coming years,
You will be able to receive all the love in the world and that
You may be enlightened during the darkest of your days.
Merry Christmas!

Mam nadzieję, że w te święta i w następnych latach,
Będziesz miał możliwość otrzymania całej miłości świata
i że będziesz oświecony w najciemniejsze dni.
Wesołych Świąt!

 

Have a forgiving heart.
Make things lighter by forgetting everything that makes you frown.
Have a smile this Christmas!

Miej wyrozumiałe serce.
Spraw, żeby rzezy stawały się lekkie dzięki zapominaniu wszystkiego co czyni Cię niezadowolonym.
Uśmiechaj się w te święta!

 

Christmas spells out love, hope and joy.
Pass it on to everyone in your life.
Have a great Christmas.

Boże Narodzenie symbolizuje miłość, nadzieję i szczęście.
Przekażcie tę wiadomość wszystkim, którzy znajdują się w Waszym życiu.
Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia!

 

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill,
And may the year ahead be full of contentment and joy.
Have a Merry Christmas.

Niech Twoje Święta błyszczą momentami miłości, śmiechu i dobrej woli,
I niech nadchodzący rok będzie przepełniony satysfakcją i radością.
Wesołych świąt.

 

Let’s have fun and party to welcome good tidings,
Let’s Visit our friends and dear ones to celebrate and rekindle relationship
Let’s offer gifts and presents, to feel the pleasure of giving,
Wishing you a Merry Christmas.

Zabawmy się i świętujmy, aby powitać dobre wieści,
Odwiedźmy naszych przyjaciół i krewnych, aby celebrować i ożywiać relacje
Ofiarujmy podarunki i prezenty, żeby poczuć przyjemność z dawania,
Życzę Ci Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

May your Christmas
be wrapped in Joy
and filled with Love
Best Wishes for
Peace, Health
and Happiness
throughout the coming year.

Wishes … (with family)

Niech te święta
Będą zawinięte w radość
I wypełnione miłością
Najlepsze życzenia
Pokoju, zdrowia
I szczęścia
Przez cały nadchodzący rok.

Życzy … (z rodziną)

 

Christmas is a time of joy,
A time for love and cheer,
A time for making memories,
To last throughout the year.
Merry Christmas.

Święta to czas zabawy,
Czas na miłość i radość,
Czas by tworzyć wspomnienia,
Które przetrwają przez następny rok.
Wesołych świąt.

 

May the sweet magic of holiday season
Not only fills in your heart and soul
But also spreads to your dears and nears
Wishing you a holiday filled with fun and joy.

Niech słodka magia świątecznego czasu
Nie tylko wypełni Twoje serce i duszę
Ale również rozniesie się po Twoich najbliższych
Życzę Ci świąt wypełnionych zabawą i radością.

 

A Peaceful Christmas and
A happy and prosperous New Year to you.
May we all be seven times better off
at this time next year!

Spokojnych świąt i
Szczęśliwego i dostatniego nowego roku.
Obyśmy wszyscy mieli siedem razy lepiej
o tej porze za rok.

 

The star the shepherds saw that night
that lit the way for them
Still shines to guide
all those who seek
the Light of Bethlehem.
Wishing you and yours
a blessed Christmas.

Gwiazda, którą widzieli tej nocy pasterze
która rozświetliła im drogę
Wciąż świeci aby prowadzić
wszystkich tych, którzy szukają
Światła Betlejem.
Życzę Tobie i Twoim bliskim Błogosławionych Świąt.

 

The Blessings of Peace
The Beauty of Hope
The Spirit of Love
The Comfort of Faith
May these be your gifts this Christmas Season.

Błogosławieństwo pokoju
Piękno nadziei
Duch miłości
Uczucie wiary
Niech to będą Twoje prezenty w Święta Bożego Narodzenia.

 

Whatever is beautiful.
Whatever is meaningful.
Whatever brings you happiness.
May it be yours this holiday season
and throughout the coming year.

Wszystko co jest piękne.
Wszystko co ma znaczenie.
Wszystko co sprawia Ci radość.
Niech będzie to Twoje w czasie świąt
I przez cały następny rok.

 

May this Christmas be filled
With happiness in all that you do
And may this joy continue
The whole year through
Wishing you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Niech te święta wypełnione będą
Radością we wszystkim co robisz
I niech ta radość trwa nadal
Przez cały następny rok
Życzę Ci Wesołych Świąt
I szczęśliwego Nowego roku

 

Faith makes all things possible,
Hope makes all things work,
Love makes all things beautiful,
May you have all the three for this Christmas.
MERRY CHRISTMAS!

Wiara sprawia, że wszystko jest możliwe,
Nadzieja spełnia wszystko,
Miłość czyni wszystko pięknem,
Niech Wam tego nie zabraknie podczas Świąt Bożego Narodzenia.
Wesołych świąt!

 

May you have
the spirit of Christmas
which is Peace,
the gladness of Christmas
which is Hope,
and the Heart of Christmas
which is Love.

Niech Wam będzie dany
duch świąt Bożego Narodzenia
będący w Pokoju,
radości świąt,
będący Nadzieją,
i sercem świąt Bożego Narodzenia
które są Miłością.

 

May the spirit of Christmas
And the echo of the carols
And the lights of the Tree
Bring happiness and Joy
into your life and home
Have a blissful and happy holiday!

Niechaj duch świąt
Oraz echo kolęd
I światełka choinki
Przyniosą szczęście i radość
do Twojego życia i domu
Rozkosznych i wesołych świąt!

 

May this holiday season
leave you with precious memories:
A Christmas filled with love and light
perfect gifts, delicious foods,
love and joy all around.
A New Year with continuing blessings
friends, family, good work, great fun,
and delightful surprises.
Merry Christmas and Happy New Year!

Niech te święta
pozostawią Ci cenne wspomnienia:
Boże narodzenie wypełnione miłością i światłem
idealne prezenty, przepyszne jedzenie,
miłość i radość wokół.
Nowy rok z nieskończonymi dobrodziejstwami
przyjaciół, rodziny, dobrej pracy, świetnej zabawy,
i cudownych niespodzianek.
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

 

All clear for landing!
Man in red has
exited sleigh on roof!
Now entering chimney
with wrapped packages!
Chug-a-lugs cookies and milk!
Snaps photo of Christmas tree
For Mrs. Santa to scrapbook!
Then WHOOSH off with a clatter
wishing you as I do,
Merry Christmas

Wszystko gotowe do lądowania
Mężczyzna w czerwonym
wylądował na dachu!
Teraz wchodzi do komina
z opakowanymi paczkami!
Ciasteczka i mleko!
Robi zdjęcie choinki
dla Pani Mikołaj do albumu!
Potem znika ze stukotem
życząc Ci tak jak ja,
Wesołych świąt

 

A lot of presents under the green Christmas tree,
goodies on the Christmas table,
great family atmosphere,
Christmas filled with traditional Polish Christmas carols,
wishes … (tutaj wstawiamy swoje imię)

Dużo prezentów pod zieloną choinką,
smakołyków na wigilijnym stole,
wspaniałej rodzinnej atmosfery,
świąt wypełnionych tradycyjnymi polskimi kolędami,
życzy … (tutaj wstawiamy swoje imię)

 

May this Christmas bring you
Everlasting Happiness and Peace
Success in whatever you do
Prosperity to you and your family
Fill your home with joy and spirit.
Merry Christmas and a Happy New Year!

Niech te święta przyniosą Ci
Niekończące się szczęście i pokój
Sukcesy we wszystkim co robisz
Dobrobyt dla Ciebie i Twojej rodziny
Niech wypełnią Twój dom radością i świątecznym nastrojem
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

 

To all our esteemed Customers, Contractors and Friends
we wish a Christmas full of love, joy and peace.
May this coming New Year bring you a spark
of good fortune needed to complete
all your endeavours successfully.

Wszystkim naszym klientom, kontrahentom i przyjaciołom
życzymy świąt pełnych miłości, radości i pokoju.
Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie błysk
pomyślności potrzebnej, aby ukończyć
wszystkie Wasze przedsięwzięcia z sukcesem.

 

To those we love and see each day
and other loved ones far away
To all good friends who mean so much,
and those with whom we’re are of touch…
Merry Christmas and best wishes for a happy New Year.

Tym, których kochamy i których widujemy każdego dnia
oraz innym bliskim z daleka
Tym wszystkim dobrym przyjaciołom, którzy tak wiele znaczą,
a także tym, z którymi nie jesteśmy w kontakcie…
Wesołych Świąt i najlepsze życzenia Szczęśliwego Nowego Roku.

 

May the Peace of the Lord fill your soul.
May the Love of God fill your heart.
May the Light of the Lamb shine upon your path.
May Hope Eternal guide you through the world.
May Christmas remain with you each and every day.

Niech pokój Pana wypełni Twoją duszę.
Niech miłość Boga wypełni Twoje serce.
Niech światło baranka oświetla Ci drogę.
Niech nadzieja życia wiecznego będzie Ci przewodnikiem przez świat.
Niech święta pozostają z Tobą każdego dnia.

 

Christmas is really a time for families to unite.
It is a time to share all the laughter and cheers.
Without you, this family would not be called a family.
You complete our lives.
Merry Christmas!

Święta to naprawdę czas jednoczenia się rodzin.
To czas, w którym dzieli się śmiech i pozdrowienia.
Bez Ciebie ta rodzina nie nazywałaby się rodziną.
Uzupełniasz nasze życie.
Wesołych Świąt!

 

This Christmas,
may you have the fulfillment
of seeing around you
the people you love the most.
May you have the satisfaction
of creating special memories
they will remember with pleasure forever.
This Christmas,
may you feel peaceful and contented,
knowing what Christmas means,
and celebrating it your way.

Niech te święta
sprawią że poczujesz się spełniony
widząc wokół siebie
ludzi których kochasz najbardziej.
Żebyś miał satysfakcję
z tworzenia wspaniałych wspomnień
które zawsze będziesz wspominać z przyjemnością.
W te święta,
czuj się spokojny i zadowolony
wiedząc co Boże Narodzenie oznacza
i świętuj je na swój sposób.

 

życzenia świąteczne po angielsku

 

To już wszystkie długie życzenia świąteczne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Długie życzenia świąteczne bożonarodzeniowe po angielsku
średnia: 5 z 2 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.