Długie życzenia świąteczne po angielsku

Długie życzenia Bożonarodzeniowe po angielsku (na kartki świąteczne i pocztówki)

Oto kolejna część życzeń świątecznych po angielsku, w formie dłuższych życzeń bożonarodzeniowych.

Christmas spells out love, hope and joy.
Pass it on to everyone in your life.
Have a great Christmas.

Boże Narodzenie symbolizuje miłość, nadzieję i szczęście.
Przekażcie tę wiadomość wszystkim, którzy znajdują się w Waszym życiu.
Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia!

 

Have a forgiving heart.
Make things lighter by forgetting everything that makes you frown.
Have a smile this Christmas!

Miej wyrozumiałe serce.
Spraw, żeby rzezy stawały się lekkie dzięki zapominaniu wszystkiego co czyni Cię niezadowolonym.
Uśmiechaj się w te święta!

 

I hope this Christmas and in the coming years,
You will be able to receive all the love in the world and that
You may be enlightened during the darkest of your days.
Merry Christmas!

Mam nadzieję, że w te święta i w następnych latach,
Będziesz miał możliwość otrzymania całej miłości świata
i że będziesz oświecony w najciemniejsze dni.
Wesołych Świąt!

 

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill,
And may the year ahead be full of contentment and joy.
Have a Merry Christmas.

Niech Twoje Święta błyszczą momentami miłości, śmiechu i dobrej woli,
I niech nadchodzący rok będzie przepełniony satysfakcją i radością.
Wesołych świąt.

 

Let’s have fun and party to welcome good tidings,
Let’s Visit our friends and dear ones to celebrate and rekindle relationship
Let’s offer gifts and presents, to feel the pleasure of giving,
Wishing you a Merry Christmas.

Zabawmy się i świętujmy, aby powitać dobre wieści,
Odwiedźmy naszych przyjaciół i krewnych, aby celebrować i ożywiać relacje
Ofiarujmy podarunki i prezenty, żeby poczuć przyjemność z dawania,
Życzę Ci Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Christmas is a time of joy,
A time for love and cheer,
A time for making memories,
To last throughout the year.
Merry Christmas.

Święta to czas zabawy,
Czas na miłość i radość,
Czas by tworzyć wspomnienia,
Które przetrwają przez następny rok.
Wesołych świąt.

 

May the sweet magic of holiday season
Not only fills in your heart and soul
But also spreads to your dears and nears
Wishing you a holiday filled with fun and joy.

Niech słodka magia świątecznego czasu
Nie tylko wypełni Twoje serce i duszę
Ale również rozniesie się po Twoich najbliższych
Życzę Ci świąt wypełnionych zabawą i radością.

 

A Peaceful Christmas and
A happy and prosperous New Year to you.
May we all be seven times better off
at this time next year!

Spokojnych świąt i
Szczęśliwego i dostatniego nowego roku.
Obyśmy wszyscy mieli siedem razy lepiej
o tej porze za rok.

 

Życzenia świąteczne po angielsku
1. Krótkie życzenia świąteczne po angielsku(na facebooka lub SMS)
2. Długie życzenia świąteczne po angielsku(na kartki świąteczne i pocztówki)
3. Rymowane życzenia – wierszyki świąteczne po angielsku
4. Religijne życzenia świąteczne po angielsku
5. Zabawne życzenia świąteczne po angielsku
6. Kartki świąteczne po angielsku
7. Biznesowe życzenia świąteczne po angielsku(dla szefa, dla pracowników, dla firm, dla klientów)

 

A lot of presents under the green Christmas tree,
goodies on the Christmas table,
great family atmosphere,
Christmas filled with traditional Polish Christmas carols,
wishes … (tutaj wstawiamy swoje imię)

Dużo prezentów pod zieloną choinką,
smakołyków na wigilijnym stole,
wspaniałej rodzinnej atmosfery,
świąt wypełnionych tradycyjnymi polskimi kolędami,
życzy … (tutaj wstawiamy swoje imię)

 

The Blessings of Peace
The Beauty of Hope
The Spirit of Love
The Comfort of Faith
May these be your gifts this Christmas Season.

Błogosławieństwo pokoju
Piękno nadziei
Duch miłości
Uczucie wiary
Niech to będą Twoje prezenty w Święta Bożego Narodzenia.

 

Christmas is really a time for families to unite.
It is a time to share all the laughter and cheers.
Without you, this family would not be called a family.
You complete our lives.
Merry Christmas!

Święta to naprawdę czas jednoczenia się rodzin.
To czas, w którym dzieli się śmiech i pozdrowienia.
Bez Ciebie ta rodzina nie nazywałaby się rodziną.
Uzupełniasz nasze życie.
Wesołych Świąt!

 

May this Christmas bring you
Everlasting Happiness and Peace
Success in whatever you do
Prosperity to you and your family
Fill your home with joy and spirit.
Merry Christmas and a Happy New Year!

Niech te święta przyniosą Ci
Niekończące się szczęście i pokój
Sukcesy we wszystkim co robisz
Dobrobyt dla Ciebie i Twojej rodziny
Niech wypełnią Twój dom radością i świątecznym nastrojem
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

 

Whatever is beautiful.
Whatever is meaningful.
Whatever brings you happiness.
May it be yours this holiday season
and throughout the coming year.

Wszystko co jest piękne.
Wszystko co ma znaczenie.
Wszystko co sprawia Ci radość.
Niech będzie to Twoje w czasie świąt
I przez cały następny rok.

 

May this Christmas be filled
With happiness in all that you do
And may this joy continue
The whole year through
Wishing you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Niech te święta wypełnione będą
Radością we wszystkim co robisz
I niech ta radość trwa nadal
Przez cały następny rok
Życzę Ci Wesołych Świąt
I szczęśliwego Nowego roku

 

May you have
the spirit of Christmas
which is Peace,
the gladness of Christmas
which is Hope,
and the Heart of Christmas
which is Love.

Niech Wam będzie dany
duch świąt Bożego Narodzenia
będący w Pokoju,
radości świąt,
będący Nadzieją,
i sercem świąt Bożego Narodzenia
które są Miłością.

 

May the spirit of Christmas
And the echo of the carols
And the lights of the Tree
Bring happiness and Joy
into your life and home
Have a blissful and happy holiday!

Niechaj duch świąt
Oraz echo kolęd
I światełka choinki
Przyniosą szczęście i radość
do Twojego życia i domu
Rozkosznych i wesołych świąt!

 

May your Christmas
be wrapped in Joy
and filled with Love
Best Wishes for
Peace, Health
and Happiness
throughout the coming year.

Wishes … (with family)

Niech te święta
Będą zawinięte w radość
I wypełnione miłością
Najlepsze życzenia
Pokoju, zdrowia
I szczęścia
Przez cały nadchodzący rok.

Życzy … (z rodziną)

 

It’s Christmas, it’s Christmas
Each merry bell chimes
A time for remembering Old friends and old times
A time for warm greetings
Old ties to renew
And a time for good wishes
For good folks like you!
Merry Christmas!

Są Święta, są Święta
Każdy radosny dzwoneczek dzwoni
Czas pamiętania
Starych przyjaciół i starych czasów
Czas ciepłych pozdrowień
Odnowienia starych więzi
I czas dobrych życzeń
Dla dobrych znajomych takich jak Ty!
Wesołych Świąt!

 

May this holiday season
leave you with precious memories:
A Christmas filled with love and light
perfect gifts, delicious foods,
love and joy all around.
A New Year with continuing blessings
friends, family, good work, great fun,
and delightful surprises.
Merry Christmas and Happy New Year!

Niech te święta
pozostawią Ci cenne wspomnienia:
Boże narodzenie wypełnione miłością i światłem
idealne prezenty, przepyszne jedzenie,
miłość i radość wokół.
Nowy rok z nieskończonymi dobrodziejstwami
przyjaciół, rodziny, dobrej pracy, świetnej zabawy,
i cudownych niespodzianek.
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

 

This Christmas,
may you have the fulfillment
of seeing around you
the people you love the most.
May you have the satisfaction
of creating special memories
they will remember with pleasure forever.
This Christmas,
may you feel peaceful and contented,
knowing what Christmas means,
and celebrating it your way.

Niech te święta
sprawią że poczujesz się spełniony
widząc wokół siebie
ludzi których kochasz najbardziej.
Żebyś miał satysfakcję
z tworzenia wspaniałych wspomnień
które zawsze będziesz wspominać z przyjemnością.
W te święta,
czuj się spokojny i zadowolony
wiedząc co Boże Narodzenie oznacza
i świętuj je na swój sposób.

 

Make it merry,
Make it bright,
Make it a Christmas that will delight,
A tree,
Some baubles,
Some twinkling lights,
Let’s make our home so festive and bright,
A pile of presents all wrapped with care,
Waiting for everyone.
Merry christmas.

Uczyńmy je wesołymi,
Uczyńmy je jasnymi,
Uczyńmy te święta wspaniałymi,
Choinka,
Trochę bombek,
Trochę światełek,
Uczyńmy nasz dom świątecznym i jasnym,
Stos starannie zapakowanych prezentów,
Czekających na każdego.
Wesołych świąt.

 

To już wszystkie długie życzenia świąteczne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!”  🙂

Ocena: 4.5/5 (liczba głosów:2)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.