Kondolencje po angielsku

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym momentem w życiu każdego człowieka, dlatego bardzo ważne jest wsparcie najbliższych. Składając kondolencje wyrażamy nasz smutek z powodu czyjegoś odejścia oraz oferujemy rodzinie pomoc. Poniżej znajdziecie przykładowe kondolencje po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski.

My condolences – Moje kondolencje

I’m sorry for your loss. – Przykro mi z powodu Twojej straty.

Please accept my/our sincere condolences.  – Proszę przyjąć moje/nasze najszczersze wyrazy współczucia.

My condolences to you and your family. – Moje kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny.

We are deeply sorry to hear about the death of … (imię). – Jest nam bardzo przykro z powodu śmierci (imię).

I am very sorry about the death of your … . Please accept my deepest sympathy. – Jest mi strasznie przykro z powodu śmierci Twojej/Twojego … . Przyjmij wyrazy mojego najgłębszego współczucia.

We was deeply saddened by the news of (imię) passing.  Words cannot express our sorrow. – Głęboko zasmuciła nas wiadomości o odejściu (imię). Słowa nie mogą wyrazić naszego żalu.

Please accept our heartfelt condolences on the loss of your loved one. – Proszę przyjmij nasze szczere kondolencje z powodu straty ukochanej dla Ciebie osoby.

Words seem inadequate to express the sadness we feel about the loss of (imię). – Słową zdają się być nieadekwatne do wyrażenie smutku jaki czujemy z powodu starty (imię).

I’m thinking of you during this time of sorrow. Don’t hesitate to call if you need me. – Myślę o Tobie w tym czasie żalu. Nie wahaj się, żeby zadzwonić w razie potrzeby.

If my hug was strong enough to take away your pain, I would start now and never stop. Stay strong.  – Gdyby moje przytulanie było na tyle silne, by zabrać Twój ból, zacząłbym teraz i nigdy nie przestał. Bądź silny.

Hold tight to memories for comfort, lean on your friends for strength, and always remember how much you are cared about. – Trzymaj się mocno wspomnień, polegaj na przyjaciołach, aby być silnym i zawsze pamiętaj jak bardzo ktoś się o Ciebie troszczy.

I would like to express my sincere condolences on the death of (imię). He will live on in our memories forever. – Chciałbym wyrazić moje szczere kondolencje z powodu śmierci (imię). On na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

I’m sorry you’re going through this difficult time, and I’m praying for peace for you and your family. Accept my condolences. – Przykro mi, że przechodzisz przez ten trudny czas i modlę się o spokój dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjmij moje kondolencje.

In this tough time in your life, may our friendship, sympathy and heartfelt condolences bring you comfort. – W tym trudnym czasie swojego życia, niech nasza przyjaźń wsparcie i najszczersze kondolencje przyniosą Ci ukojenie.

At this difficult time in your life, I pray that God will grant you the serenity and peace that you need to get through this. Stay strong and know that you are remembered in my thoughts and prayers. – W tym trudnym czasie w Twoim życiu, modlę się o to, aby Bóg przyznał Ci pogodę i spokój ducha, których potrzebujesz, żeby przez to przejść. Bądź silny i wiedz, że pamiętam o Tobie w swoich myślach i modlitwach.

No one can prepare you for a loss; it comes like a swift wind. However, take comfort in knowing that he/she is now resting in the arms of our Lord. My deepest condolences to you and your family. – Nikt nie może przygotować Cię na stratę; przychodzi jak prędki wiatr. Jednak znajdź pocieszenie wiedząc że on/ona odpoczywa teraz w ramionach naszego Pana. Najgłębsze kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny.

 

kondolencje po angielsku

 

To już wszystkie kondolencje po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!”

Kondolencje po angielsku
Oceń artykuł

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.