Kondolencje po angielsku

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym momentem w życiu każdego człowieka, dlatego bardzo ważne jest wsparcie najbliższych. Składając kondolencje wyrażamy nasz smutek z powodu czyjegoś odejścia oraz oferujemy rodzinie pomoc. Poniżej znajdziecie przykładowe kondolencje po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski.

My condolences – Moje kondolencje

I’m sorry for your loss. – Przykro mi z powodu Twojej straty.

Please accept my/our sincere condolences.  – Proszę przyjąć moje/nasze najszczersze wyrazy współczucia.

My condolences to you and your family. – Moje kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny.

We are deeply sorry to hear about the death of … (imię). – Jest nam bardzo przykro z powodu śmierci (imię).

I am very sorry about the death of your … . Please accept my deepest sympathy. – Jest mi strasznie przykro z powodu śmierci Twojej/Twojego … . Przyjmij wyrazy mojego najgłębszego współczucia.

We was deeply saddened by the news of (imię) passing.  Words cannot express our sorrow. – Głęboko zasmuciła nas wiadomość o odejściu (imię). Słowa nie mogą wyrazić naszego żalu.

Please accept our heartfelt condolences on the loss of your loved one. – Proszę przyjmij nasze szczere kondolencje z powodu straty ukochanej dla Ciebie osoby.

Words seem inadequate to express the sadness we feel about the loss of (imię). – Słową zdają się być nieadekwatne do wyrażenie smutku jaki czujemy z powodu straty (imię).

I’m thinking of you during this time of sorrow. Don’t hesitate to call if you need me. – Myślę o Tobie w tym czasie żalu. Nie wahaj się, żeby zadzwonić w razie potrzeby.

If my hug was strong enough to take away your pain, I would start now and never stop. Stay strong.  – Gdyby moje przytulanie było na tyle silne, by zabrać Twój ból, zacząłbym teraz i nigdy nie przestał. Bądź silny.

Hold tight to memories for comfort, lean on your friends for strength, and always remember how much you are cared about. – Trzymaj się mocno wspomnień, polegaj na przyjaciołach, aby być silnym i zawsze pamiętaj jak bardzo ktoś się o Ciebie troszczy.

I would like to express my sincere condolences on the death of (imię). He will live on in our memories forever. – Chciałbym wyrazić moje szczere kondolencje z powodu śmierci (imię). On na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

I’m sorry you’re going through this difficult time, and I’m praying for peace for you and your family. Accept my condolences. – Przykro mi, że przechodzisz przez ten trudny czas i modlę się o spokój dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjmij moje kondolencje.

In this tough time in your life, may our friendship, sympathy and heartfelt condolences bring you comfort. – W tym trudnym czasie swojego życia, niech nasza przyjaźń, wsparcie i najszczersze kondolencje przyniosą Ci ukojenie.

At this difficult time in your life, I pray that God will grant you the serenity and peace that you need to get through this. Stay strong and know that you are remembered in my thoughts and prayers. – W tym trudnym czasie w Twoim życiu, modlę się o to, aby Bóg przyznał Ci pogodę i spokój ducha, których potrzebujesz, żeby przez to przejść. Bądź silny i wiedz, że pamiętam o Tobie w swoich myślach i modlitwach.

No one can prepare you for a loss; it comes like a swift wind. However, take comfort in knowing that he/she is now resting in the arms of our Lord. My deepest condolences to you and your family. – Nikt nie może przygotować Cię na stratę; przychodzi jak prędki wiatr. Jednak znajdź pocieszenie wiedząc że on/ona odpoczywa teraz w ramionach naszego Pana. Najgłębsze kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny.

 

kondolencje po angielsku

 

To już wszystkie kondolencje po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!”

Ocena: 4.7/5 (liczba głosów:15)

Jeden komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *