Matura rozszerzona z języka angielskiego – wskazówki, przydatne zwroty

Oto krótkie powtórzenie do wypracowania po angielsku na poziomie rozszerzonym. Na maturze rozszerzonej z języka angielskiego możecie spodziewać się jednej z 3 form wypowiedzi. Są to: list formalny lub e-mail formalny, rozprawka za i przeciw lub opinion essay, oraz artykuł publicystyczny. Wypracowania te zawierają w sobie zazwyczaj elementy opisu, opowiadania, recenzji, lub pogłębionej argumentacji. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje i przydatne zwroty, aby zrobić szybką powtórkę przed egzaminem. Koniecznie przeczytaj całość i udostępnij link znajomym, im też pewnie się przyda 🙂

Spis treści:
1. Ważne informacje
2. Punktacja
3. List formalny / E-mail formalny – przydatne zwroty
4. Rozprawka – przydatne zwroty
5. Artykuł publicystyczny – przydatne zwroty
6. Matura podstawowa z języka angielskiego – wskazówki i przydatne zwroty

Charakterystyka zadania: 2 zadania do wyboru, należy wybrać i podkreślić jedno z nich. Każde zadanie zawiera dwa elementy, które zdający powinien dogłębnie omówić w wypowiedzi.

Długość wypowiedzi: 200-250 słów.

Ważne informacje:

LIST FORMALNY to wypowiedź, w której zdający odpowiada na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp.

Dobrze napisany list formalny:

  • zawiera we wstępie określenie celu, w jakim został napisany
  • omawia dane zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny
  • zawiera elementy typowe dla formy: odpowiedni zwrot rozpoczynający i kończący, akapity itp.

ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia (rozprawka typu Opinion Essay – w treści zadania podane jest aby wyrazić swoją opinię (!) ), może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem (rozprawka typu For and Against).

Dobrze napisana rozprawka:

  • omawia zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny; wszystkie jej części (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) są podporządkowane jednej myśli głównej
  • zawiera jasno sformułowaną tezę, odpowiednią do formy (rozprawka za i przeciw lub rozprawka przedstawiająca opinię)
  • charakteryzuje się stylem formalnym.

ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY to wypowiedź, w której zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze autora, ocenę faktów, elementy opinii oraz może także podejmować próbę kształtowania opinii czytelników za pomocą argumentacji.

Dobrze napisany artykuł publicystyczny:

  • ma tytuł przyciągający uwagę czytelnika
  • zawiera wstęp, w którym autor stara się zachęcić czytelnika do przeczytania tekstu, np. przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, używając barwnego języka
  • może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany w tekście.

Punktacja:

Maximum punktów do uzyskania: 13 punktów. (26% całości egzaminu)
Zgodność z poleceniem: 0-5 punktów
Spójność i logika wypowiedzi: 0-2 punktów
Zakres środków językowych: 0-3 punktów
Poprawność środków językowych: 0-3 punktów

Punkty te przyznawane i odbierane są według ściśle określonych zasad. Za dużą ilość błędów językowych i składniowych można je stracić, natomiast zyskać można je dzięki bogactwu językowemu i tworzeniu zdań adekwatnych do poziomu rozszerzonego (stosowanie złożonych struktur zdaniowych). Punkty nie występują w połówkach – za żadną z części nie da się mieć np. 1,5 punkta.

List formalny / E-mail formalny – przydatne zwroty

Wstęp

Dear Sir or Madam – Szanowny Panie lub Pani (kiedy nie znamy płci ani nazwiska osoby do której piszemy)

Dear Sir – Szanowny Panie

Dear Madam – Szanowna Pani

Dear Ms Brown – Szanowna Pani Brown

Dear Mr Brown – Szanowny Panie Brown

I am writing to ask about… – Piszę żeby zapytać o…

I am writing with regard to… – Piszę w związku z…

I am writing to complain about – Piszę reklamację w związku z…

I would like to make a complaint about… – Chciałabym złożyć reklamację na…

I am writing in connection with the editorial… – Piszę w związku z artykułem…

I have just read the article titled … in Saturday’s paper / on your website. – Właśnie przeczytałem artykuł zatytułowany… w sobotniej gazecie / na waszej stronie.

Rozwinięcie

I would like to know more details about… – Chciałbym poznać więcej szczegółów o…

I would like to ask about further information about… – Proszę o dalsze informacje na temat…

I bought this watch last week in your shop. – Zakupiłam ten zegarek w zeszłym tygodniu w Waszym sklepie.

It suddenly stopped working. – Nagle przestało działać.

The screen went black. – Ekran zrobił się czarny.

I was very interested in your article. – Byłem bardzo zainteresowany Pańskim artykułem.

I could not agree more with your opinion. – Nie mógłbym zgodzić się bardziej z Pańską opinią.

I cannot agree with your opinion. – Nie mogę zgodzić się bardziej z Waszą opinią.

I am of the same opinion because… – Jestem tego samego zdania, ponieważ…

I wonder what other readers think about it. – Zastanawiam się co o tym myślą inni czytelnicy.

Zakończenie

In this situation, I am afraid I must ask you to… – W tej sytuacji obawiam się, że muszę prosić Państwa o…

Could you please… – Czy mogłaby Pani/Pan…

Thank you in advance for considering my request. – Dziękuję z góry za rozpatrzenie mojej prośby.

I demand … – Żądam …

I look forward to hearing from you. – Czekam na odpowiedź.

I hope to hear from you soon. – Czekam na informację.

I would like to suggest more topics like this, for example… – Chciałbym zasugerować więcej podobnych tematów, np…

Zwrot grzecznościowy uzależniony od tego, czy na początku listu podaliśmy nazwisko adresata czy nie(!)

dla Dear Mr Brown: Yours sincerely, XYZ – Z poważaniem, XYZ

dla Dear Sir or Madam: Yours faithfully, XYZ – Z poważaniem, XYZ

 

Rozprawka – przydatne zwroty

Wstęp

People say that … – Ludzie mówią że …

Many/Most/Some people claim that… – Wiele/Większość/Niektórzy ludzie twierdzą, że…

I don’t really have any strong opinions about … – Właciwie nie mam jednoznacznej opinii na temat …

I really don’t know what to think about … – Naprawdę nie wiem co myśleć o …

I strongly believe that … – Zdecydowanie uważam, że …

More and more teenagers/people are … – Coraz więcej nastolatków/ludzi …

This is what I am going to discuss below. – To jest to co chcę przedyskutować/omówić poniżej.

Rozwinięcie

Pierwszy argument

First of all – Po pierwsze

To begin/start with – Poczynając od

The main reason is … – Głównym powodem jest  …

It is my own opinion that… – To moja własna opinia, że…

It occurs to me that … – Wydaje mi się, żę …

I strongly believe that … – Zdecydowanie uważam, że …

Kolejne argumenty

Moreover/What is more/Furthermore – Co więcej

Apart from … – Oprócz …

Secondly – Po drugie

Thirdly – Po trzecie

The first/One/Another advantage of… is… – Pierwszą/Jedną/Inną zaletą… jest…

The first/One/Another disadvantage of… is… – Pierwszą/Jedną/Inną wadą… jest…

And on top of that … – A na dodatek …

Apart from … – Oprócz …

Last, but not least – Ostatni lecz nie mniej ważny

It’s also true that … – Prawdą jest również to że …

And finally, … – I w końcu …

Kontrargumenty

On the other hand… – Z drugiej strony…

It can be argued that … – Są odmienne opinie że …

Opponents of… could argue that… – Przeciwnicy… mogliby temu zaprzeczać…

Zakończenie

Taking everything into account/consideration … – Biorąc to wszystko pod uwagę …

In conclusion/Summing up/All in all/To sum up/To conclude – Podsumowując

All things considered, … – Po rozważeniu tego wszystkiego, …

 

Artykuł publicystyczny – przydatne zwroty

Wstęp

Have you ever thought about…? – Czy kiedykolwiek myśleliście o…?

Imagine… – Wyobraź sobie…

Nowadays, a very controversial issue is… – W dzisiejszych czasach, bardzo kontrowejsyjną kwestią jest…

Rozwinięcie

We should ask ourselves why… – Powinniśmy zadać sobie pytanie dlaczego…

I think all of you will agree that… – Myślę, że wszyscy zgodzicie się, że…

According to the latest research – Według najnowszych badań

From the point of view of… – Z punktu widzenia…

In addition – Dodatkowo

Therefore – Zatem

Even though – Chociaż

Needless to say – Rzecz jasna

Zakończenie

On the whole – Ogólnie rzecz ujmując

To sum up/To conclude – Podsumowując

All in all – Ogólnie rzecz biorąc

 

Matura podstawowa z języka angielskiego – wskazówki i przydatne zwroty

 

matura z angielskiego poziom rozszerzony

Mamy nadzieję, że te informacje okażą się pomocne podczas pisania wypracowania po angielsku. Jeśli uważasz powyższy artykuł za przydatny, kliknij „Lubię to!” i udostępnij go znajomym. Życzymy powodzenia i trzymamy za was kciuki! 🙂

Ocena: 4.6/5 (liczba głosów:9)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *