Matura rozszerzona z języka niemieckiego – wskazówki, przydatne zwroty

Oto krótkie powtórzenie do wypracowania po niemiecku na poziomie rozszerzonym. Na maturze rozszerzonej z języka niemieckiego możecie spodziewać się jednej z 3 form wypowiedzi. Są to: list formalny lub e-mail formalny, rozprawka za i przeciw lub opiniująca oraz artykuł publicystyczny. Wypracowania te zawierają w sobie zazwyczaj elementy opisu, opowiadania, recenzji, lub pogłębionej argumentacji. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje i przydatne zwroty, aby zrobić szybką powtórkę przed egzaminem. Koniecznie przeczytaj całość i udostępnij link znajomym, im też pewnie się przyda 🙂

Spis treści:
1. Ważne informacje
2. Punktacja
3. List formalny / E-mail formalny – przydatne zwroty
4. Rozprawka – przydatne zwroty
5. Artykuł publicystyczny – przydatne zwroty

Charakterystyka zadania: 2 zadania do wyboru, należy wybrać i podkreślić jedno z nich. Każde zadanie zawiera dwa elementy, które zdający powinien dogłębnie omówić w wypowiedzi.

Długość wypowiedzi: 200-250 słów.

Ważne informacje:

LIST FORMALNY to wypowiedź, w której zdający odpowiada na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp.

Dobrze napisany list formalny:

  • zawiera we wstępie określenie celu, w jakim został napisany
  • omawia dane zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny
  • zawiera elementy typowe dla formy: odpowiedni zwrot rozpoczynający i kończący, akapity itp.

ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia (rozprawka opiniująca  – w treści zadania podane jest aby wyrazić swoją opinię (!) ), może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem (rozprawka typu za i przeciw).

Dobrze napisana rozprawka:

  • omawia zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny; wszystkie jej części (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) są podporządkowane jednej myśli głównej
  • zawiera jasno sformułowaną tezę, odpowiednią do formy (rozprawka za i przeciw lub rozprawka przedstawiająca opinię)
  • charakteryzuje się stylem formalnym.

ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY to wypowiedź, w której zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze autora, ocenę faktów, elementy opinii oraz może także podejmować próbę kształtowania opinii czytelników za pomocą argumentacji.

Dobrze napisany artykuł publicystyczny:

  • ma tytuł przyciągający uwagę czytelnika
  • zawiera wstęp, w którym autor stara się zachęcić czytelnika do przeczytania tekstu, np. przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, używając barwnego języka
  • może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany w tekście.

Punktacja:

Maximum punktów do uzyskania: 13 punktów. (26% całości egzaminu)
Zgodność z poleceniem: 0-5 punktów
Spójność i logika wypowiedzi: 0-2 punktów
Zakres środków językowych: 0-3 punktów
Poprawność środków językowych: 0-3 punktów

Punkty te przyznawane i odbierane są według ściśle określonych zasad. Za dużą ilość błędów językowych i składniowych można je stracić, natomiast zyskać można je dzięki bogactwu językowemu i tworzeniu zdań adekwatnych do poziomu rozszerzonego (stosowanie złożonych struktur zdaniowych). Punkty nie występują w połówkach – za żadną z części nie da się mieć np. 1,5 punkta.

List formalny / E-mail formalny – przydatne zwroty

Wstęp

Sehr geehrte Damen und Herren – Szanowny Państwo (gdy nie znamy nazwiska osoby do której piszemy)

Sehr geehrter Herr Nowak – Szanowny Panie Nowak

Sehr geehrte Frau Hoffman – Szanowna Pani Hoffman

Ich schreibe im Zusammenhang mit… – Piszę w związku z…

Ich schreibe um nach …zu fragen. – Piszę żeby zapytać o…

Ich schreibe eine Beschwerde im Zusammenhang mit der… – Piszę reklamację w związku z…

Ich möchte eine Reklamation vorbringen. – Chciałabym złożyć reklamację.

Ich habe gerade Ihren Artikel gelesen. – Właśnie przeczytałam Pański artykuł.

Ich schreibe im Zusammenhang mit Ihrem Artikel. – Piszę w związku z Pańskim artykułem.

Rozwinięcie

Ich möchte mehr wissen. – Chciałabym poznać więcej szczegółów.

Ich würde gerne mehr über … erfahren. – Chciałabym dowiedzieć się więcej o…

Ich habe es in Ihrem Laden / auf Ihrer Seite gekauft. – Kupiłam to w waszym sklepie / na waszej stronie internetowej.

Plötzlich hörte es auf zu funktionieren. – Nagle przedmiot przestał działać.

Das funktioniert nicht / ist defekt. – To nie działa / jest zepsute.

Ein Knopf  fehlt. – Brakuje guzika.

Ein Glas ist zerkratzt. – Szkło jest porysowan.

Ich bin  an Ihrem Artikel sehr interessiert. – Jestem bardzo zainteresowana Pańskim artykułem.

Ich stimme mit Ihnen zu / nicht zu, dass … – Zgadzam się / Nie zgadzam się z Pańską opinią o …

Ich bin derselben Meinung, weil … – Jestem tego samego zdania, ponieważ …

Ich frage mich, was andere Leser darüber denken. – Zastanawiam się co myślą o tym inni czytelnicy.

Zakończenie

In dieser Situation finde ich, dass ich um …  bitten muss. – W tej sytuacji myślę, że muszę prosić Państwa o…

Könnten Sie… – Czy mogłaby Pani/Pan…

Ich verlange… – Żądam…

Ich werde Ihre Antwort erwarten. – Oczekuję na Państwa odpowiedź.

Ich wäre Ihnen für eine schnellstmögliche Antwort sehr dankbar. – Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.

Ich hoffe, dass Sie dieses Problem schnell lösen werden. – Mam nadzieję, że Państwo szybko rozwiążą ten problem.

Ich würde mehr ähnliche Themen vorschlagen, zum Beispiel … – Chciałabym zasugerować więcej podobnych tematów, np. …

Hochachtungsvoll (w pismach wysokiej rangi urzędowej tj. np gdy zwracamy się do sądu) – Z poważaniem

Mit freundlichen Grüßen – Z poważaniem

Rozprawka – przydatne zwroty

Wstęp

Das führt zur Frage … – To prowadzi do pytania …

Ich denke / finde /  meine, dass … – Myślę, że …

Viele meinen … , aber ich denke, … – Wielu sądzi, że … , ale ja myślę, że …

Sicherlich kann man sagen, dass … – Z pewnością można powiedzieć, że …

Rozwinięcie

Pierwszy argument

An erster Stelle – Przede wszystkim

Am Anfang – Na wstępie

Erstens – Po pierwsze

Kolejne argumenty

Zweitens – Po drugie

Drittens – Po trzecie

Ebenfalls – Również

Ein weiteres Argument ist … – Kolejnym argumentem jest …

Zusätzlich – na dodatek

Außerdem – oprócz tego

Dazu kommt noch, dass … – Do tego dochodzi, że …

Man darf auch nicht vergessen, dass … – Nie można również zapomnieć, że …

Kontrargumenty

Andererseits – Z drugiej strony

Es gibt verschiedene Meinungen, dass … – Są odmienne opinie, że …

Gegner könnte dem widersprechen aber …… – Przeciwnicy mogliby temu zaprzeczać, ale…

Zakończenie

Alles berücksichtigend … – Biorąc wszystko pod uwagę …

Zusammenfassend – Podsumowując

Zusammenfassend kann man sagen, dass … – Podsumowując, można powiedzieć, że …

Artykuł publicystyczny – przydatne zwroty

Wstęp

Stellen Sie sich vor… – Wyobraź sobie…

Wir sollten uns Fragen, warum … – Powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego …

Dies ist seit kurzem ein sehr heißes Thema. – To stało się ostatnio popularnym tematem.

In letzter Zeit reden alle über … – W ostatnim czasie każdy mówi o …

Rozwinięcie

Wir sollten uns Fragen, warum … – Powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego …

Ich denke, Sie werden zustimmen, dass… – Myślę, że zgodzicie się, że …

Laut der neuesten Studien / Angaben … – Według ostatnich badań / najnowszych danych …

Aus der Sicht von … – Z punktu widzenia …

Dementsprechend – W rezultacie

Obwohl – Chociaż

Folglich – Wobec tego

Zakończenie

Alles in Betracht ziehend – Po rozważeniu tego wszystkiego

Zusammenfassend – Podsumowując

Im Allgemeinen – Ogólnie rzecz ujmując

matura z niemieckiego poziom rozszerzony

Mamy nadzieję, że te informacje okażą się pomocne podczas pisania wypracowania po niemiecku. Jeśli uważasz powyższy artykuł za przydatny, kliknij „Lubię to!” i udostępnij go znajomym. Życzymy powodzenia i trzymamy za was kciuki! 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:8)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *