Opis obrazka po angielsku

Opis  obrazka po angielsku to jedno z zadań pojawiających się na maturze ustnej z języka angielskiego. Zdający opisuje ilustrację przedstawioną w wylosowanym przez siebie zestawie i odpowiada na trzy pytania związane z tematyką zdjęcia. Pytania widzi tylko egzaminator. Zadanie opisu obrazka trwa około 4 minut.

Spis treści:
1. Opis obrazka – wskazówki egzaminacyjne
2. Przydatne zwroty
3. Przykładowe opisy obrazka wraz z tłumaczeniem

Kryteria oceny

 • Omówienie wszystkich elementów podanych w poleceniu
 • Bogactwo językowe
 • Poprawność leksykalno-gramatyczna
 • Wymowa
 • Płynność

Opis obrazka – wskazówki egzaminacyjne

1. W opisie obrazka ważne są 3 elementy: kto/co jest przedstawione na ilustracji, gdzie się znajduje, co robi.

The photo shows two people jogging in the park.

Zdjęcie przedstawia dwoje ludzi biegających w parku.

2. Reszta elementów, którymi można wzbogacić opis, to np.:

 • Ubiór

They are wearing leisurewear.

Mają na sobie stroje sportowe.

 • Sceneria

The park is full of green trees and yellow flowers.

Park jest pełen zielonych drzew i żółtych kwiatów.

 • Opis konkretnych części ilustracji

In the background there are children playing football and on the left there is a bench.

W tle są dzieci grające w piłkę a po lewej znajduje się ławka.

 • Uczucia, emocje lub myśli przedstawionych postaci

They seem to be happy because they are smiling.

Wyglądają na szczęśliwych, ponieważ się uśmiechają.

 • Możliwe przyczyny bądź konsekwencje przedstawionej sytuacji

I think that they are jogging because they want to be fit.

Myślę, że oni biegają bo chcą być w formie.

 • Prawdopodobna relacja między przedstawionymi na obrazku osobami

They look like a couple or good friends.

Wyglądają na parę albo dobrych przyjaciół.

 • Czas lub pora dnia

In my opinion, they are jogging in the morning or in the afternoon because the sun is shining.

Moim zdaniem biegają rano albo po południu, ponieważ świeci słońce.

 • Twoje własne odczucia lub opinia

All in all, I think it is good that they are jogging because it is healthy.

Biorąc wszystko pod uwagę, myślę, że to dobrze, że oni biegają bo to zdrowe. 

3. Pytania od egzaminatora.

 • Pierwsze pytanie będzie dotyczyć sytuacji na obrazku, np.:

Do you think they like jogging?

Myślisz, że oni lubią biegać?

Zastanów się jakie emocje towarzyszą osobom na zdjęciu. Możesz odpowiedzieć np.:

Yes, I think that they like jogging because they are smiling and laughing. They look happy.

Tak, myślę, że oni lubią biegać, ponieważ uśmiechają się i śmieją. Wyglądają na szczęśliwych.

 • Drugie pytanie jest związane z tematyką zdjęcia i Twoimi preferencjami np.:

And do you like jogging?

A czy Ty lubisz biegać?

 • Trzecie pytanie, również związane z tematyką zdjęcia, będzie dotyczyło zrelacjonowania jakiegoś wydarzenia np.:

Tell me about the last time you went jogging.

Opowiedz mi o ostatnim razie kiedy byłeś biegać.

UWAGA: Opisując obrazek używamy czasu Present Continuous (np. they are jogging).

Przydatne zwroty

The photo shows… – Zdjęcie przedstawia…

In the picture I can see… – Na obrazku widzę…

Perhaps the picture was taken in… – Może zdjęcie zostało zrobione w…

There is/are… in this picure. – Na tym obrazku jest/są…

On the right-hand side of the picture there is/are… – Po prawej stronie obrazka jest/są…

On the left-hand side of the picture there is/are… – Po lewej stronie obrazka jest/są…

In the right/left hand corner… – W prawym/lewym rogu…

In the background/foreground – W tle/na pierwszym planie

In the top/bottom part of the picture – Na górze/na dole obrazka

In the middle – Na środku

The people in the picture are… – Ludzie na zdjęciu są…

They look/seem happy. – Wyglądają na szczęśliwych/wydają się być szczęśliwi.

They are sad. – Są smutni.

It’s possible that they are at a birthday party – Możliwe, że są na przyjęciu urodzinowym

The people in the picture may/must be… because… – Ludzie na zdjęciu mogą być/muszą być… ponieważ…

It’s also possible that… – To również prawdopodobne, że…

She is wearing elegant clothes.  – Ona ma na sobie eleganckie ubranie.

The weather is nice. – Pogoda jest ładna.

They must be friends. – Muszą być przyjaciółmi.

It looks like/as if… – Wygląda na to, że…

At night – W nocy

In the morning – Rano

In my opinion… – Moim zdaniem…

It seems to me that… – Wydaje mi się, że…

I suppose that… – Przypuszczam, że…

Personally, I believe that… – Osobiście wierzę, że…

As far as I’m concerned – Jeśli o mnie chodzi

What is more… – Co więcej…

In addition… – Dodatkowo

In general – Ogólnie

However – Jednak

Przykładowe opisy obrazka wraz z tłumaczeniem

Opis obrazka po angielsku – wzór nr 1

opis obrazka po angielsku

The picture shows six people sitting at the table. I think that they are in the park or in the garden because there are trees in the background. It seems that the people are a family. I think they are grandparents, parents, and grandchildren. They are raising their glasses so they probably met to celebrate something. They are eating pizza and drinking lemonade. They are definitely happy because they all are smiling.  The general atmosphere is very positive.

Tłumaczenie:

Obrazek pokazuje 6 ludzi siedzących przy stole. Myślę, że są w parku albo w ogrodzie, ponieważ w tle są drzewa. Zdaje się, że ci ludzie są rodziną. Myślę, że są to dziadkowie, rodzice i dzieci. Wznoszą toast więc prawdopodobnie spotkali się żeby coś świętować. Jedzą pizze i piją lemoniadę. Są zdecydowanie szczęśliwi, ponieważ wszyscy się uśmiechają. Ogólna atmosfera jest bardzo pozytywna.

Opis obrazka po angielsku – wzór nr 2

opis obrazka po angielsku przykład

In the picture I can see two men. They are probably in their flat. They look like good friends.They are sitting on the grey couch and drinking beer. The man on the right is wearing a navy blue jacket. The other man is wearing a plaid shirt. In the background there is a kitchen. In the bottom of the picture there is a table with a pizza on it. The men are problaly looking at a TV screen. It’s possible that they are watching a football match or a film. They both look happy and very excited.

Tłumaczenie:

Na obrazku widzę dwóch mężczyzn. Są prawdopodobnie we własnym mieszkaniu. Wyglądają na dobrych przyjaciół. Siedzą na szarej kanapie i piją piwo. Mężczyzna po prawej ma na sobie granatowy żakiet. Drugi ma na sobie koszulę w kratę. W tle jest kuchnia. Na dole obrazka znajduje się stół, na którym jest pizza. Mężczyźni prawdopodobnie patrzą w ekran telewizora. Możliwe, że oglądają mecz piłki nożnej albo film. Obaj wyglądają na szczęśliwych i bardzo podekscytowanych.

Opis obrazka po angielsku – wzór nr 3

opis obrazka po angielsku wzór

In the picture I can see three people – two men and a woman. They are probably in some kind of an office because I can see a desk, a laptop and some documents. All three people are wearing elegant clothes. The woman is blond and she is laughing. The men are shaking hands and smiling so I think they are making some kind of an arrangement. In my opinion it is either a job interview or a business meeting. In general, they all seem to be in a good mood.

Tłumaczenie:

Na obrazku widzę troje ludzi – dwóch mężczyzn i kobietę. Są prawdopodobnie w jakimś biurze, ponieważ widzę biurko, laptopa i jakieś dokumenty. Wszyscy w trójkę mają na sobie eleganckie ubrania. Kobieta jest blondynką, śmieje się. Mężczyźni podają sobie dłonie, więc myślę, że zawierają jakąś umowę. Moim zdaniem, jest to albo rozmowa kwalifikacyjna albo spotkanie biznesowe. Ogólnie, oni wszyscy zdają się być w dobrych humorach.

To już wszystko co musicie wiedzieć o tym jak opisać obrazek po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.7/5 (liczba głosów:50)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *