Phrasal verbs – czasowniki frazowe w angielskim

Phrasal verbs, czyli angielskie czasowniki frazowe/złożone, są zmorą większości osób uczących się języka angielskiego.

Głównym problemem podczas nauki tych czasowników jest ich spora ilość oraz fakt, że po prostu trzeba je zapamiętać. Ze względu na to, że phrasal verbs są bardzo często używane przez osoby posługujące się angielskim, warto nauczyć się chociaż tych najpopularniejszych. Poniżej znajdziecie listę najważniejszych czasowników frazowych w języku angielskim oraz ich tłumaczenia i przykłady użycia.

Czym są Phrasal verbs?

Czasowniki złożone powstają w wyniku połączenia ze sobą:

  • Czasownika + przyimka np. bump into
  • Czasownika + przysłówka np. look out
  • Czasownika + przyimka + przysłówka np. fed up with

Czasownik z dodatkowym zakończeniem zyskuje nowe znaczenie, różniące się zupełnie od tych słów użytych osobno. Przykładowo czasownik „bottle” oznacza butelkować, ale kiedy dodamy do niego przysłówek „up” oznaczający „w górę” , wtedy całość „bottle up” oznacza „tłumić, ograniczać”.

Istnieje również wiele czasowników złożonych, których znaczenia można się łatwo domyślić np. „sit down” – „usiąść” (gdzie „sit” oznacza „siedzieć, a „down” – „w dół”).

Niektóre czasowniki frazowe są tak popularne, że używając ich nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nimi są np. „go away” – „odchodzić”.

Phrasal verbs – lista

Poniżej znajduję się lista najpopularniejszych oraz najważniejszych czasowników złożonych w języku angielskim.

Phrasal verb Tłumaczenie Przykład Tłumaczenie przykładu
Ask around Popytać, dowiadywać się I asked around but nobody has seen my keys. Popytałem, ale nikt nie widział moich kluczy.
Ask out Zaprosic na randkę/ umówić się Brian called to ask Judy out and she agreed. Brian zadzwonił, żeby zaprosić Judy na randkę, a ona się zgodziła.
Ask for (something) Prosić o coś I didn’t ask for your help. Nie prosiłam o Waszą pomoc.
Ask for (somebody) Pytać o kogoś Some strange guy asked for your mother. Jakiś dziwny facet pytał o Twoją matkę.
Ask over Zaprosić (do siebie) Peter asked Alice over for a homemade dinner. Piotr zaprosił Alicję do siebie na domowej roboty kolację.
Act up Źle się zachowywać My son acts up when he doesn’t get what he wants. Mój syn źle się zachowuje, kiedy nie dostaje tego, czego chce.
Aim at (something) Dążyć do czegoś I aim at becoming a star. Dążę do zostania gwiazdą.
Aim at (somebody) Celować/mierzyć w kogoś I’ve got a gun aimed at the back of your head. Mam pistolet wymierzony w tył Twojej głowy.
Add to Powiększyć, dodać He found another rare stone to add to his collection. Znalazł kolejny rzadki kamień do powiększenia swojej kolekcji.
Break up Zerwać (rozstać się), rozbić They broke up a month ago. Rozstali się miesiąc temu.
Break down Zepsuć się, załamać się He broke down after his wife’s death. On załamał sie po śmierci swojej żony.
Break in Wtrącić się, włamać się Someone broke into their house last night. Ktoś włamał się do ich domu zeszłej nocy.
Break off Odłamać, zamilknąć We suddenly broke off when they entered the hall. Nagle przestaliśmy mówić, kiedy weszli do sali.
Break out Wybuchnąć, uciec/wyrwać się The Second World War broke out in 1939. Druga Wojna Światowa wybuchła w 1939 roku
Back away Cofać się, wycofywać się She had already come too far to back away now. Zaszła za daleko, żeby się teraz wycofać.
Break through Przedzierać się The crowd broke through the police barriers. Tłum przedarł się przez policyjne barierki.
Bring up Poruszyć coś (np. temat) Please don’t bring up that subject in my presence. Proszę nie poruszaj tego tematu w mojej obecności.
Bring about Spowodować, doprowadzić do czegoś Your decision can bring about some serious consequences. Twoja decyzja może spowodować poważne konsekwencje.
Bring over Przyprowadzić Jason brought his girlfriend over for dinner. Jason przyprowadził swoją dziewczynę do domu na kolację.
Bring round Ocucić Pour some water on him to bring him round. Polej go wodą, żeby go ocucić.
Bring together Gromadzić, zbliżać (kogoś) The accident brought them together. Ten wypadek zbliżył ich do siebie.
Bump into Wpaść na kogoś (spotkać), walnąć w coś I bumped into Becky yesterday. Wczoraj wpadłam na Becky.
Bundle up Ubrać się ciepło, związać coś Bundle up, it’s freezing outsider. Ubierz się ciepło, na zewnątrz jest lodowato.
Butter up Podlizywać się, słodzić He always butters up his teachers. On zawsze podlizuje się nauczycielom.
Burn down Spalić doszczętnie My aunt’s house burned down. Dom mojej ciotki doszczętnie się spalił.
Blow up Wylecieć w powietrze/wysadzić, wybuchnąć gniewem Terrorists had threatened to blow up the embassy. Terroryści grozili, że wysadzą ambasadę.
Be after Ścigać, szukać That boy is always in trouble, the police are after him again. Ten chłopiec zawsze ma kłopoty, policja znowu go szuka.
Be about to Mieć zamiar I was about to leave when the telephone rang. Zamierzałam wyjść, kiedy zadzwonił telefon.
Be on Pokazywać coś w telewizji/kinie Quiet, the news is on. Cisza, pokazują wiadomości.
Be out Być poza domem, być nieobecnym He’s out but he’ll come back in the evening. On jest poza domem, ale wróci wieczorem.
Be over Zakończyć się The meeting will be over before 3 o’clock. Spotkanie skończy sie przed 3.
Be up to Porabiać coś, kombinować coś What are you up to? Co porabiasz?
Call off Odwołać They called off the meeting. Odwołali spotkanie.
Call for Wołać, prosić o coś, żądać They called for him to resign – which he later did. Żądali jego rezygnacji – co później uczynił.
Call back Oddzwonić Can I call you back? Mogę oddzwonić do Ciebie później?
Call out Zawołać, wykrzyknąć „I found you!” she called. „Znalazłam Cię!” zawołała.
Calm down Uspokoić Rita took a deep breath to calm down. Rita wzięła głęboki wdech, żeby się uspokoić.
Carry on Kontynuować Carry on, please. Proszę kontynuować.
Carry out Przeprowadzać coś, realizować Then, carry out research and take part in a participative discussion. Później przeprowadzają badania i uczestniczą we wspólnej dyskusji.
Carry away Porwać, zabrać, ponieść kogoś I got a bit carried away. Troszkę mnie poniosło.
Catch up Dogonić, nadrobić stratę You can go, I will catch up. Możesz iść, dogonię Cię.
Check in Odprawić się, zameldować się Hello, we’d like to check in. Witam, chcielibyśmy się zameldować.
Check out Wymeldować się, sprawdzać coś Let’s check it out. Sprawdźmy to.
Cheat on Zdradzić kogoś My mother cheated on my father, but he forgave her. Moja matka zdradziła mojego ojca, ale jej wybaczył.
Clean up Posprzątać She cleaned up her room. Ona posprzątała swój pokój.
Come across Natknąć się, napotkać I came across your dad yesterday. Natknąłem się wczoraj na Twojego tatę.
Come along Zbliżać się, pojawiać He should come along soon. Powinien się niedługo zjawić.
Come around/round Wpaść do kogoś You can come around anytime you want. Możesz wpaść kiedy tylko chcesz.
Come through Nadejść, wyjść z czegoś cało. Brian and Samantha came through the accident. Brian i Samantha wyszli cało z wypadku.
Cope with Radzić sobie z Emplyess should be able to cope with stress and frustration. Pracownicy powinni być w stanie radzić sobie ze stresem i frustracją.
Count on Liczyć na We’re counting on you Steve. Liczymy na Ciebie Steve.
Cross out Wykreślić, przekreślić I crossed out three words in the first line. Przekreśliłam trzy słowa w pierwszej linijce.
Deal with Uporać, radzić sobie, mieć do czynienia The government must now deal with the problem of high unemployment. Rząd musi uporać się teraz z problemem wysokiego bezrobocia.
Decide on Zdecydować się na He decided on a chocolate cake and coffee. Zdecydował się na ciasto czekoladowe i kawę.
Drink up Wypić do dna Drink up your medicine, you’ll feel better. Wypij do końca swoje lekarstwo, poczujesz się lepiej.
Delve into Zagłębiać się, sprawdzać dokładnie, analizować Let’s delve into some of these questions. Przeanalizujmy niektóre z tych pytań.
Depend on (something) Zależeć od czegoś That depends on your definition of „intelligence”. To zależy od Twojego rozumienia słowa „inteligencja”.
Depend on (somebody) Polegać na kimś You can always depend on me. Możesz zawsze na mnie polegać.
Do without Obejść się bez I will have to do without your help. Będę musiał obejść się bez Twojej pomocy.
Drop by Wstąpić, wpaść z wizytą Why don’t you drop by for dinner? A może wpadniesz na obiad?
Drop off Odpaść, podrzucić Please drop off this package at the post office when you go to work. Proszę podrzuć tę paczkę na pocztę po drodze do pracy.
Drop out Rzucić szkołę, wycofać się I got a job so I will drop out of university soon. Dostałem pracę więc rzucę niedługo studia.
Dry up Wyczerpać się, wyschnąć The Colorado river is drying up. Rzeka Kolorado wysycha.
Dwell on Rozwodzić się nad czymś, rozgrzebywać He should stop dwelling on his problems. Powinien przestać rozwodzić się nad swoimi problemami.
Ease off Zwolnić, odpuścić, ustąpić The pain should ease off after a while. Ból powinien ustąpić po pewnym czasie.
Eat out Jadać na mieście, poza domem I eat out a lot. Często jadam na mieście.
End up Zakończyć, skończyć (np. gdzieś) We were going to Berlin, but we ended up in Paris. Wybieraliśmy się do Berlina, ale skończyliśmy w Paryżu.
Enter into Zgodzić się na coś, rozpocząć coś Darrell came up and entered into an argument with Mrs Brown. Darell pojawił się i zaczął kłótnię z panią Brown.
Figure out Zrozumieć, wykombinować coś, rozwiązać coś I’m trying to figure out how to earn enough money to go to US. Staram się wykombinować jak zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, żeby polecieć do USA.
Fade away Zanikać, gasnąć This time, you can’t just fade away in the shadows. Tym razem nie możesz po prostu zniknąć w ciemnościach.
Fall apart Rozpaść/rozlecieć się They kept arguing and eventually, their marriage fell apart. Wciąż się kłócili i koniec końców, ich małżeństwo się rozpadło.
Fall back Cofać się, zmniejszać He fell back in disgust. Cofnął się z obrzydzeniem.
Fall back on somebody Zdawać się na kogoś, na czyjąś pomoc They had nobody to fall back on. Nie mieli nikogo na kim mogliby polegać.
Fall back on something Uciekać się do czegoś, zdawać się na coś I fell back on my skills and started writing poems. Zdałem się na moje umiejętności i zacząłem pisać wiersze.
Fall behind Pozostawać w tyle Our daughter is falling behind in school. Nasza córka pozostaje w tyle w szkole.
Fall down Przewrócić się, upaść, spaść Mary fell down the stairs. Mary spadła ze schodów.
Fall for Dać się nabrać, zakochać się My brother fell for my best friend. Mój brat zakochał się w mojej najlepszej przyjaciółce
Fall off Odpaść/oderwać, zmniejszać Unemployment has fallen off in the past decade. Bezrobocie zmniejszyło się w ostatniej dekadzie.
Fall out Wypadać, kłócić się My mum fell out with my dad yesterday. Wczoraj moja mama pokłóciła się z moim tatą.
Fall through Nie powieść się, nie dojść do skutku My plan to visit my uncle in France fell through when I got sick. Mój plan, żeby odwiedzić wujka we Francji nie powiódł się, gdyż zachorowałem.
Find out Dowiedzieć się I’m going to to find out who’s responsible for that. Dowiem się kto jest za to odpowiedzialny.
Fill out Wypełniać, tyć Please fill out the form below. Proszę wypełnić poniższy formularz.
Fit in Pasować, zmieścić się I’ll never fit in this dress. Nigdy nie zmieszczę się w tę sukienkę.
Focus on Skupić się na I can’t focus on my studies. Nie mogę się skupić na moich studiach.
Fool around Wygłupiać się, obijać się Jack liked to fool around with his two friends. Jack lubił wygłupiać się ze swoimi dwoma kolegami.
Fuss around/about Marudzić Stop fussing around and sit down. Przestań marudzić i usiądź.
Get across Przedostawać się, przekazywać coś, wyjaśniać All you need to do is get across the bridge. Wszystko co musisz zrobić to przedostać się przez most.
Get along Dobrze się dogadywać I get along with my sister. Dobrze dogaduję się z moją siostrą.
Get at Insynuować, zmierzać do czegoś What are you getting at? Do you think you can just blame me? Co insynuujesz? Myślisz, że możesz tak po prostu mnie oskarżać?
Get away Odejść, uciec, wyrwać się I want to get away from this town. Chcę się wyrwać z tego miasta.
Get by Dawać sobie radę, radzić sobie Students who don’t have jobs find it difficult to get by. Studentom, którzy nie mają pracy ciężko jest sobie poradzić.
Get back Wrócić, powrócić Please, wash the dishes when you get back. Proszę umyj naczynia, kiedy wrócisz.
Get off Wysiadać, opuszczać Everyone had to get off the bus. Wszyscy musieli wysiąść z autobusu.
Get on Wsiadać, dobrze się dogadywać Can we all get on the plane now? Czy możemy teraz wszyscy wsiąść do samolotu?
Get out Wysiadać z samochodu, opuszczać, uciekać Please, get out of my car immediately. Proszę wyjść natychmiast z mojego samochodu.
Get over Dochodzić do siebie, zdrowieć Has he gotten over the flu? Czy on doszedł już do siebie po grypie?
Get through Przebrnąć, przejść, skontaktować się We’ll get through this together. Przejdziemy przez to razem.
Give away Wydać/rozdać (np. córkę za mąż, coś za darmo, zdradzić sekret) In this issue of the magazine, they are giving away a free calendar. W tym numerze rozdają darmowe kalendarze.
Give back Zwrócić, oddać When will you give me back my book? Kiedy oddasz mi moją książkę?
Give in Poddać się, ugiąć się The criminals gave in when the police surrounded the building. Przestępcy poddali się, kiedy policja otoczyła budynek.
Give off Wydzielać, wydawać Your fridge is giving off a weird smell. Twoja lodówka wydziela dziwny zapach.
Give out Rozdawać, wyczerpać/zużyć się, odmówić posłuszeństwa I tried to stand up but my legs gave out and I fell. Próbowałem wstać ale nogi odmówiły mi posłuszeństwa i upadłem.
Give over Przestać mówić/robić coś denerwującego He was making a lot of noise so I told him to give over. Strasznie hałasował więc powiedziałam mu, żeby przestał.
Give up Poddać się, zrezygnować, rzucić coś I can’t do this, I give up. Nie mogę tego zrobić, poddaję się.
Go after somebody Ścigać kogoś The police went after the murderer. Policja ścigała mordercę.
Go after something Próbować coś zdobyć I wil go after a promotion. Spróbuję zdobyć awans.
Go ahead Zacząć coś robić, kontynuować Mark, you can go ahead with your presentation. Mark, możesz zaczynać swoją prezentację.
Go around Rozprzestrzeniać się, krążyć We have to stop the virus before it goes around. Musimy powstrzymać wirusa, zanim się rozprzestrzeni.
Go away Odchodzić, opuszczać, wyjeżdżać I don’t want to talk to you, go away! Nie chcę z Tobą rozmawiać, odejdź!
Go back Wracać, powracać, cofnąć się w czasie We have to go back to school after the break. Po przerwie musimy wrócić do szkoły.
Go in Wchodzić, wkroczyć, wpasować się This cable goes in here. Ten kabel pasuje tutaj.
Go into Omawiać, badać They refused to go into exactly what was wrong. Odmówili dokładnego omówienia problemu.
Go off Wybuchnąć, wyjechać Four hours ago, a nuclear bomb went off. Cztery godziny temu wybuchła bomba atomowa.
Go on Iść do przodu, kontynuować, trwać Please go on, Mr. Brown. Proszę kontynuować Panie Brown.
Go out Wyjść z domu, umawiać się I have to do my homework before I go out. Przed wyjściem muszę odrobić lekcje.
Go over Zostać przyjętym/ zaakceptowanym, przechodzić You have been gone over to our club. You have been gone over to our club.
Go up Wzrastać, wznosić Petrol price is constantly going up. Cena paliwa stale wzrasta.
Grow apart Oddalać się od siebie We used to be good friends but we have grown apart. Kiedyś byliśmy dobrymi znajomymi ale oddaliliśmy się od siebie.
Grow up Dorastać She should grow up and come back home. Powinna dorosnąć i wrócić do domu.
Hand in Oddawać  (np. wypracowanie), złożyć I handed in my paper on Monday. Oddałem swoją pracę w poniedziałek.
Hand out Rozdawać coś (grupie osób) Could you please hand out the balloons to the children? Czy mógłbyś rozdać dzieciom balony?
Hand over Podawać, przekazywać Can you hand over the phone to dad? Możesz podać telefon tacie?
Hang out Spędzać czas I like to hang out with Jason. Lubię spędzać czas z Jason’em.
Hang up Rozłączyć się, zawiesić I hung up his picture on the wall. Zawiesiłam jego obraz na ścianie.
Help out Służyć pomocą, pomagać I’m always happy to help out my friends. Zawsze z radością pomagam moim przyjaciołom.
Hide away Schować się przed ludźmi, schować coś gdzieś, gdzie nikt tego nie znajdzie. I would like to hide away and meditate. Chciałabym ukryć się przed światem i medytować.
Hold on Zaczekać, przetrwać Hold on a minute. I want to ask you something. Zaczekaj, chcę Cię o coś zapytać.
Ice up Pokryć lodem The engine had iced up and would not start. Silnik był pokryty lodem i nie chciał odpalić.
Iron out Rozwiązywać coś (np. problem) We are here to iron out your problems. Jesteśmy tu, aby rozwiązać Wasze problemy.
Join in Dołączyć do czegoś, brać w czymś udział We’re going to play basketball, do you want to join in? Idziemy grać w koszykówkę, chcecie dołączyć?
Jump at Rzucić się chętnie do zrobienia czegoś Most people would jump at the offer. Większość ludzi rzuciłoby się na tę ofertę.
Keep away Trzymać coś z daleka Tell her to keep away from me. Powiedz jej, żeby trzymała się ode mnie z daleka.
Keep in Zatrzymać kogoś gdzieś The doctor kept me in for observation. Lekarz zatrzymał mnie na obserwacji.
Keep on Kontynuować, robić coś nadal I told him to stop, twice, and he kept on doing it. Dwa razy mówiłam, żeby przestał, ale on nadal to robił.
Keep off Trzymać się z dala od czegoś Please, keep off the edge. Proszę, trzymaj sie z dala od krawędzi.
Keep out Nie pozwalać wchodzić, nie wpuszczać They kept everyone out of the building. Nie pozwalali nikomu wejść do środka budynku.
Keep up Trwać, nadążać I can’t keep up with you. Nie mogę za Tobą nadążyć.
Kick back Wyluzować się I’d rather stay home and kick back. Wolałabym zostać w domu i się wyluzować.
Kick out Wykopać kogoś They kicked me out for something I didn’t do. Wykopali mnie za coś, czego nie zrobiłam.
Knock down Powalić, przewrócić, potrącić Your neighbour was knocked down by a car and killed. Twój sąsiad został potrącony przez samochód i zabity.
Laugh at somebody Wyśmiewać kogoś You can’t laugh at your sister. Nie możesz wyśmiewać swojej siostry.
Laugh at something Śmiać się z czegoś People always laugh at my jokes. Ludzie zawsze śmieją się z moich żartów.
Lay down Położyć, kłaść, ustanawiać Betty laid down her spoon and pushed her bowl away. Betty odłożyła swoją łyżkę i odsunęła miskę.
Lay off Zwalniać pracowników The company laid off 30 employees. Firma zwolniła 30 pracowników.
Leave out Pominąć, opuścić, zostawić You should mention only the essential information, and leave out minor details. Powinieneś wspomnieć tylko o najważniejszych informacjach i pominąć drobne szczegóły.
Let down Spuścić coś, zawieść kogoś I promise I’ll never let you down. Obiecuję, nigdy Cię nie zawiodę.
Let in Wpuścić do środka You shouldn’t let any strangers in. Nie powinnaś wpuszczać żadnych nieznajomych.
Let off Odpuszczać, puszczać wolno I broke a window but my dad let me off. Wybiłem okno, ale mój tata mi odpuścił.
Let out Wypuszczać, pozwolić wyjść We were let out of school early. Zostaliśmy wypuszczeni ze szkoły wcześniej.
Lie down Położyć się You look pale. You should lie down. Blado wyglądasz. Powinnaś się położyć.
Light up Rozświetlać, rozjaśniać, zapalać papierosa He lights up my world. On rozjaśnia mój świat.
Lock away Zamykać/chować pod kluczek He locked the gun away in his drawer. Schował broń w swojej szufladzie.
Lock up Pozamykać (np. na noc) He locked his house out for the night. Zamknął dom na noc.
Log in Zalogować się He had forgotten his password and couldn’t log in. Zapomniał swojego hasła i nie mógł się zalogować.
Log out Wylogować się She closed the programs and logged out. Zamknęła programy i wylogowała się.
Look after Zajmować, opiekować Judy is looking after her sisters. Judy opiekuje się swoimi siostrami
Look for Szukać czegoś, poszukiwać I’m looking for a new job. Szukam nowej pracy.
Look into Zajmować się czymś, badać, rozpatrywać We will look into your application tomorrow. Jutro rozpatrzymy pański wniosek.
Look on Przyglądać się The crowd just looked on as the man was attacked. Tłum tylko przyglądał się jak atakowano mężczyznę.
Look out Uważąć, być ostrożnym, wyglądać Look out the window, your brother arrived. Wyjrzyj przez okno, przyjechał Twój brat.
Look through Przeglądać I looked through your article. Przejrzałem Twój artykuł.
Look up Wyszukać coś I don’t know this word, I will look it up in a dictionary. Nie znam tego słowa, wyszukam je w słowniku.
Look up to (somebody) Patrzeć na kogoś z podziwem, podziwiać She looks up to her sister. Ona podziwia swoją siostrę.
Loosen up Rozluźniać się Don’t be so serious, loosen up! Nie bądź taki poważny, rozluźnij się!
Make for Kierować się do We made for home when it started to snow. Skierowaliśmy się do domu, kiedy zaczęło padać.
Make of Uciekać, znikać They made off when they heard the police. Uciekli, kiedy usłyszeli policję.
Make out Obściskiwać się, dostrzec, zdołać Tom and Anna were making out at the party. Tom i Anna obściskiwali się na imprezie.
Make up Pogodzić się, zmyślić/wymyślić I made up an excuse for being late. Zmyśliłam wymówkę na spóźnienie.
Mark down Obniżać cenę/ocenę, zapisywać Mark it down, it is important. Zapiszcie to, to jest ważne.
Mark up Podwyższać cenę The store seems to mark the price of food up every week. Sklep zdaje się podwyższać cenę jedzenia co tydzień.
Meet up Spotykać się We’re meeting up on Sunday. Spotykamy się w niedzielę.
Mess around Wygłupiać się, obijać się Stop messing around! Przestań się wygłupiać!
Miss out Stracić okazję, przeoczyć coś Make sure you don’t miss anything out. Upewnij się, że niczego nie przeoczysz.
Move away Wyprowadzić się I’m moving away from here. Wyprowadzam się stąd.
Move in Wprowadzić się We’re moving in on Tuesday. Wprowadzamy się we wtorek.
Move out Wynieść się My father told me to move out. Mój ojciec powiedział żebym się wyprowadziła.
Nail down Zmuszać, naciskać I’ll try to nail John down to tell me about the date. Postaram się przycisnąć Johna, żeby opowiedział mi o randce.
Narrow down Zwęzić coś, zawężać She’s not sure which university to apply to, but she has to narrow her list down to four. Ona nie jest pewna na jaki uniwersytet złożyć papiery, ale musi zwęzić swoją listę do czterech.
Nod off Przysnąć, przysypiać Brian nodded off during the speech. Brian zasnął podczas przemowy.
Note down Zapisać, zanotować She noted down my number so that she could call me next time. Zapisała sobie mój numer, żeby mogła zadzwonić następnym razem.
Occur to Przyjść komuś do głowy It never occurred to him. Nigdy nie przyszło mu to do głowy.
Open up Otworzyć coś, otwierać się I hate to open up and discuss my feelings. Nie lubię się otwierać i mówić o moich uczuciach.
Open out Rozszerzyć się, ośmielić się My favourite shop is opening out to other cities. Mój ulubiony sklep rozszerza się na inne miasta.
Opt for Decydować się na coś, optować za czymś You may to opt for one method or the other. Możesz zdecydować się na jedną metodę lub drugą.
Own up Przyznawać się Come on Robert, own up. We know you did it! No dalej Robert, przyznaj się. Wiemy, że to zrobiłeś.
Pass away Odejść, umrzeć He passed away in 1999. On zmarł w 1999.
Pass by Przechodzić/ przejeżdżać obok They were just passing by when they saw the accident. Tylko przejeżdżali obok, kiedy zobaczyli wypadek.
Pass out Mdleć Peter passed out after running the marathon. Peter zemdlał po przebiegnięciu maratonu.
Pick at somebody Czepiać się kogoś Mom, stop picking at my boyfriend! Mamo, przestań się czepiać mojego chłopaka!
Pick out Wybrać coś She picked out the books she wanted and left the rest. Wybrała te książki, które chciała, a resztę zostawiła.
Pick up Zaczynać/ podejmować na nowo, odbierać I’ll pick you up at 10. Odbiorę Cię o 10.
Pay back Zwracać, spłacać I’ll pay you back the money as soon as I can. Zwrócę Ci te pieniądze jak tylko będę mogła.
Point out Zauważać, wskazywać, zwracać uwagę na As I already pointed out, there are many mistakes in your paper. Jak już wcześniej zauważyłam, w Twojej pracy jest wiele błędów.
Pull over Zatrzymać na poboczu, zjechać na bok The police pulled the car over. Policja zatrzymała samochód na poboczu.
Pull together Współpracować We have to pull together now or we will fall apart. Musimy teraz razem współpracować albo się rozpadniemy.
Put off Odłożyć coś, przełożyć na później Never do today what you can put off till tomorrow. Nigdy nie rób dzisiaj tego co możesz odłożyć na jutro.
Put on Zakładać coś, przybrać (na wadze) She put on a sweater. Ona założyła sweter.
Put out Ugasić, zgasić The firefighters put out the fire. Strażacy ugasili pożar.
Put away Odłożyć Please, put it away. I don’t want you to break it. Proszę odłóż to. Nie chcę, żebyś to zepsuł.
Put down Kłaść, położyć I don’t remember where I’ve put down my phone. Nie pamiętam gdzie położyłam mój telefon.
Put up with Znosić, tolerować I can’t put up with my neighbour’s noise. Nie mogę znieść hałasu mojego sąsiada.
Quiet down Uciszać się All right, everybody please, quiet down. Dobra, proszę niech wszyscy się uciszą.
Read out Czytać na głos The teacher read out the names of the students. Nauczyciel wyczytał na głos imiona uczniów.
Rip off Ukraść, zdzierać z kogoś pieniądze Tourists get ripped off a lot when they visit a foreign country. Z turystów zdziera się sporo pieniędzy, kiedy odwiedzają obcy kraj.
Rise above Wznieść się ponad You have to rise above their mistakes. Ty musisz wznieść się ponad ich błędy.
Rise up Buntować się People rose up when taxes went up. Ludzie się zbuntowali, kiedy podniesiono podatki.
Roll over Przewracać się z boku na bok I rolled over all night. Całą noc przewracałam się z boku na bok.
Rule out Wykluczać, odrzucać He had a good alibi so the police ruled him out as a suspect. Miał dobre alibi, więc policja wykluczyła go z podejrzanych.
Run away Uciec, dać nogę She run away from the man who kidnapped her. Uciekła od mężczyzny, który ją porwał.
Run into Wpaść na kogoś/coś, napotkać I ran into your father at the mall today. Wpadłam dziś na Twojego ojca w centrum handlowym.
Run out Kończyć się, wyczerpać We ran out of milk and bread. Skończyło nam się mleko i chleb.
Set off Rozpoczynać, wyruszać w podróż Let’s set off early so we can get there on time. Wyruszmy wcześniej, żebyśmy zdążyli na czas.
Set up Zakładać, tworzyć, organizować They set up their own company when they were young. Założyli własną firmę, kiedy byli młodzi.
See through Przejrzeć kogoś I saw through Simon, I knew he was lying. Przejrzałam Simon’a, wiedziałam, że kłamie.
Sell out Sprzedawać, wyprzedawać Jogging pants sold out almost immediately. Jogging pants sold out almost immediately. Spodnie dresowe sprzedały się prawie od razu.
Settle down Ustatkować się, uspokoić She finally settled down. W końcu się ustatkowała.
Show up Pojawiać, pokazywać się Will he show up at the party? Czy on pojawi się na imprezie?
Shut up Zamknąć się Both of you shut up, I can’t hear anything. Obaj się zamknijcie, nic nie słyszę.
Speak out Mówić otwarcie We can’t speak out about it yet. Nie możemy jeszcze o tym mówić otwarcie.
Speak up Mówić głośniej Please speak up, I can’t hear you. Proszę mów głośniej, nie słyszę Cię.
Split up Podzielić się, rozstać się Jesse and Rose split up yesterday. Jesse i Rose wczoraj zerwali.
Stand back Cofnąć się, odsunąć się Please stand back from the doors. Proszę odsunąć się od drzwi.
Stand by Wspierać, trwać przy czymś I stood by her throughout the trial. Wspierałam ją podczas procesu.
Stand down Wycofać się, ustępować All units stand down! Wszystkie jednostki wycofać się!
Stand for Znaczyć coś, być skrótem, udzielać poparcia NIP stands for numer identyfikacji podatkowej. NIP oznacza numer identyfikacji podatkowej.
Stand out Odznaczać się, wyróżniać się She stood out from the crowd. Wyróżniała się z tłumu.
Stand up Wstawać Everybody stood up when I entered the room. Wszyscy wstali, kiedy weszłam do pokoju.
Stay away Trzymać się z daleka I told him to stay away. Kazałam mu trzymać się z daleka.
Stay in Zostać w domu I’m not in a mood, I’d rather stay in tonight. Nie mam nastroju, wolałabym dziś zostać w domu.
Stay out Przebywać poza domem Mom won’t let you stay out all night. Mama nie pozwoli Ci spędzić całej nocy poza domem.
Stay over Zostać na noc I stayed over at a friend’s house last night. Zostałam wczoraj na noc u koleżanki.
Stay up Nie kłaść się, położyć się późno, być do późna na nogach I stayed up studying for the exam. Siedziałam do późna ucząc się na egzamin.
Sum up Podsumowywać To sum up, it was a good day. Podsumowując, był to udany dzień.
Switch off Wyłączyć Could you switch off the light? Mógłbyś wyłączyć światło?
Switch on Włączyć Could you switch on the light? Mógłbyś włączyć światło?
Take after Być podobnym, odziedziczyć Do you take after your father or your mother? Jesteś podobny do ojca czy matki?
Take away Zabrać, wywozić coś Take it away from me! Zabierz to ode mnie!
Take back Cofnąć coś, odwołać co sie powiedziało I had to take back everything bad I’d said about her. Musiałam cofnąć wszystko złe co o niej powiedziałam.
Take off Startować, zdjąć coś You don’t have to take your shoes off. Nie musisz zdejmować butów.
Take over Zdobywać, przejmować It’s time to take over the organization. Czas przejąć organizację.
Take out Zabrać kogoś gdzieś May I take you out to dinner? Mogę zabrać Cię na kolację?
Take up Podjąć, zajmować, zacząć (np. nowe hobby) The doctor advised me to take up some sport. Lekarz poradził mi, żebym zaczął uprawiać sport.
Tear apart Rozdzielać, rozdzierać, zdenerwować They were torn apart when they heard the news. Zdenerwowali się, kiedy usłyszeli wiadomości.
Tell apart Rozróżniać Są identycznymi bliźniakami więc to niemożliwe, żeby ich rozróżnić. They’re identical twins so it’s impossible to tell them apart.
Think over Przemyśleć/rozważać coś Take your time and think it over. Nie spiesz się i przemyśl to.
Try out Wypróbować I’m trying out my new lipstick. Wypróbowuję moją nową pomadkę.
Try on Przymierzyć Can I try this dress on? Mogę przymierzyć tę sukienkę?
Turn down Zmniejszać, ściszać, odmawiać Please, turn down the radio. Proszę, ścisz radio.
Turn in Iść spać I turned in at half past ten because I was tired. Poszedłem spać o wpół do jedenastej, ponieważ byłem zmęczony.
Turn off Skręcać, ściszać She turned off the TV and went to the kitchen. Ściszyła telewizor i poszła do kuchni.
Turn on Włączyć, zaatakować I turned the radio on to hear the news. Włączyłem radio, żeby posłuchać wiadomości.
Turn out Okazać się, pojawiać się It turned out that they were brother and sister. Okazało się, że byli rodzeństwem.
Turn up Podkręcać, zwiększać, zgłośnić Stop talking and turn up the music. Przestańcie gadać i zgłośnijcie muzykę.
Urge on Zalecać coś, apelować o coś, namawiać I didn’t urge them on, I promise. Przysięgam, że ich nie namawiałem.
Use up Zużyć coś He used up my shampoo. Zużył mój szampon do włosów.
Vacuum up Sprzątnąć/wciągnąć coś odkurzaczem He vacuumed up the cereal from the kitchen floor. Wciągnął odkurzaczem płatki śniadaniowe z podłogi w kuchni.
Wake up Obudzić się I woke up at seven. Obudziłem się o siódmej.
Wait on Czekać na coś/kogoś I waited all day and he didn’t show up. Czekałam cały dzień ale się nie pojawił.
Watch out Być ostrożnym, uważać Watch out, there’s ice on the road. Uważaj, na drodze jest lód.
Wear out Zużyć, zniszczyć, wyczerpać Adam wore out his shoes running the marathons. Adam zużył swoje buty biegając w maratonach.
Work on Pracować nad czymś I’m working on a new project. Pracuję nad nowym projektem.
Work out Trenować, udać się, opracować coś I’ve been working out hard for 10 weeks. Od 10 tygodni ciężko trenuję.
Write down Zapisywać I wrote her number down but I’ve lost it. Zapisałem sobie jej numer ale go zgubiłem.
Zip around Latać w kółko We zipped around the supermarket to get everything we needed. Lataliśmy w kółko  po supermarkecie, żeby kupić wszystko czego potrzebowaliśmy.
Zip up Zapiąć na zamek It’s really cold, zip your coat up. Jest bardzo zimno, zapnij płaszcz.
Zero out Wyeliminować, ograniczyć do zera Remember to zero out the account before you switch banks. Pamiętaj żeby wyzerować konto zanim zmienisz bank.
Zone out Odpłynąć, wyłączyć się I lay down and zoned out. Położyłam się i odpłynęłam.
Zoom in Powiększyć, przybliżyć Can you zoom in on this? Może Pan zrobić zbliżenie na to?
Zoom out Oddalić The camera zoomed out to show all the guests. Kamera się oddaliła, żeby pokazać wszystkich gości.

Phrasal verbs angielski

To już wszystkie ważniejsze czasowniki frazowe. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 4.3/5 (liczba głosów:7)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *