Religijne życzenia świąteczne po angielsku

Religijne życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

Oto kolejna część życzeń świątecznych po angielsku, czyli religijne, odwołujące się do Boga, życzenia bożonarodzeniowe.

May this day bring you health and success. May you and your family experience God’s loving embrace. Merry Christmas to all! – Niech ten dzień przyniesie Wam zdrowia i samych sukcesów. Niech Wasza rodzina doświadczy boskiej dobroci. Wesołych świąt Wam wszystkim!

Christmas is a requirement. There must be at least one day of the year to remind us that we are here for something besides ourselves. Merry Christmas. – Boże narodzenie to wymóg. Musi być przynajmniej jeden dzień w roku aby przypomnieć nam że jesteśmy tu po coś więcej niż tylko dla siebie. Wesołych świąt.

Keep faith, hope and love in your heart, and you will hold the spirit of Christmas. May you have a great holiday season and an amazing 12 months. – Trzymaj wiarę, nadzieję i miłość w swoim sercu a będziesz trzymał ducha świąt. Obyś miał szczęśliwy świąteczny czas i wspaniałe 12 miesięcy.

May Santa Claus lavish you with humanity and benevolence! May God bless you with kindness, which will raise your soul. May God give you the kindness to give this love and warmth to the fellow people. Happy Christmas! – Niech Święty Mikołaj nie szczędzi Ci dobroci! Niech Cię Bóg błogosławi dobrocią, która podniesie Cię na duchu. Niech Bóg obdaruje Cię życzliwością, abyś przekazał miłość i ciepło znajomym. Wesołych Świąt Bożego narodzenia!

Love beginnings from your home, to your community, to your neighborhood, to your country and to the entire world. Distribute love to all those you meet. Let everyone feel the love of Christ. Merry Christmas to you and your family. – Miłość wychodzi z Twojego domu, do Twojej społeczności, Twojego sąsiedztwa, Twojego kraju i całego świata. Rozprzestrzeniaj miłość wśród wszystkich których spotykasz. Pozwól każdemu poczuć miłość Chrystusa. Wesołych świąt dla Ciebie i Twojej rodziny.

In the peaceful joys of Christmas, in the stars that shine above, In the wonder of the season, in the gift of God’s great love…may you find hope and promise that will fill this Christmas season with very special happiness for you! Merry Christmas and a Happy New Year! – Abyś w spokojnych uciechach świąt, w gwiazdach, które świecą powyżej, w cudzie sezonu, w podarunku miłości Boskiej… znalazł nadzieję i obietnicę, które wypełnią ten świąteczny czas wyjątkowym szczęściem dla Ciebie! Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Życzenia świąteczne po angielsku
1. Krótkie życzenia świąteczne po angielsku(na facebooka lub SMS)
2. Długie życzenia świąteczne po angielsku(na kartki świąteczne i pocztówki)
3. Rymowane życzenia – wierszyki świąteczne po angielsku
4. Religijne życzenia świąteczne po angielsku
5. Zabawne życzenia świąteczne po angielsku
6. Kartki świąteczne po angielsku
7. Biznesowe życzenia świąteczne po angielsku(dla szefa, dla pracowników, dla firm, dla klientów)

 

Faith makes all things possible,
Hope makes all things work,
Love makes all things beautiful,
May you have all the three for this Christmas.
MERRY CHRISTMAS!

Wiara sprawia, że wszystko jest możliwe,
Nadzieja spełnia wszystko,
Miłość czyni wszystko pięknem,
Niech Wam tego nie zabraknie podczas Świąt Bożego Narodzenia.
Wesołych świąt!

 

One shining star to make the world bright,
One infant child on that wonderful night,
One little prayer for those we hold dear,
To bless you at Christmas and all through the year.

Jedna święcąca gwiazda rozświetla świat,
Jeden noworodek w tę cudowną noc,
Jedna malutka modlitwa dla tych, którzy są nam drodzy,
By pobłogosławić Cię w Święta i na cały rok.

 

May the Peace of the Lord fill your soul.
May the Love of God fill your heart.
May the Light of the Lamb shine upon your path.
May Hope Eternal guide you through the world.
May Christmas remain with you each and every day.

Niech pokój Pana wypełni Twoją duszę.
Niech miłość Boga wypełni Twoje serce.
Niech światło baranka oświetla Ci drogę.
Niech nadzieja życia wiecznego będzie Ci przewodnikiem przez świat.
Niech święta pozostają z Tobą każdego dnia.

 

The star the shepherds saw that night
that lit the way for them
Still shines to guide
all those who seek
the Light of Bethlehem.
Wishing you and yours
a blessed Christmas.

Gwiazda, którą widzieli tej nocy pasterze
która rozświetliła im drogę
Wciąż świeci aby prowadzić
wszystkich tych, którzy szukają
Światła Betlejem.
Życzę Tobie i Twoim bliskim Błogosławionych Świąt.

 

Christmas has darkness; brighter than the blazing noon
Christmas has chillness; warmer than the heat of June
Christmas has a beauty; lovelier than the world can show
For Christmas brings Jesus, brought for us so low.
Merry Christmas.

Święta mają ciemność; jaśniejszą niż palące południe
Święta mają chłód; cieplejszy niż ciepło czerwca
Święta mają piękno; piękniejsze niż może pokazać świat
Gdyż Święta przynoszą Jezusa, sprowadzonego na ziemię.
Wesołych Świąt.

 

To już wszystkie religijne życzenia świąteczne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!”  🙂

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? 🙂

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *