Rymowane życzenia świąteczne po angielsku – wierszyki

Rymowane życzenia – wierszyki bożonarodzeniowe po angielsku

Oto kolejna część życzeń świątecznych po angielsku, w formie wierszyków bożonarodzeniowych z życzeniami.

 

Christmas time wishes
For warmth and good cheer
Happiness now and in the New Year.

Świąteczne życzenia
Ciepła i radosnego wiwatowania
Szczęścia teraz i w Nowym Roku.

 

Christmas is a time for love and fun.
A time to give your heart to everyone.
Merry Christmas and Happy New Year!

Święta to czas na miłość i zabawę.
Czas żeby okazać wszystkim serce.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

May your Christmas time be bright
Right from the moment of start
Bringing wonderful things
That bring joy to your heart.

Niech ten świąteczny czas będzie jasny
Od samego początku
Przynosząc wspaniałe rzeczy
Które wprowadzą radość do Twojego serca.

 

After the gifts have been opened
After the tree is gone
After the carols have faded
May the happiness linger on.
Merry Christmas.

Gdy prezenty zostaną otworzone
Gdy choinka zniknie
Gdy ucichną kolędy
Niech radość wciąż trwa.
Wesołych Świąt.

 

The magic of Christmas never ends
and its greatest of gifts are family and friends.
Best Wishes for a very Merry Christmas
and a Happy New Year!

Magia Świąt Bożego Narodzenia nigdy się nie kończy
a najlepszymi prezentami są rodzina i przyjaciele.
Najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

We’re thinking of you at Christmas time,
Sending this cordial Christmas rhyme,
With our very best wishes and heartfelt good cheer;
Merry Christmas and Happy New Year!

Myślimy o świątecznym czasie,
Wysyłając serdeczny świąteczny wierszyk,
Z naszymi najlepszymi życzeniami i serdecznymi pozdrowieniami;
Wesołych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Good news from heaven the Angels bring
Glad tidings to the earth they sing
To us this day a child is given
To crown us with the joy of heaven.

Anioły przynoszą dobre wieści z nieba,
Dobre dla ziemi nowiny wyśpiewują
nam tego dnia narodzi się dziecko
by udekorować nas radością z nieba.

 

A list of folks I know, all written in a book
Every year when Christmas comes, I go and take a look
I realized the names are not part of the book
But in my heart I took.

Lista ludzi, których znam, wszystko spisane w książce
Każdego roku, gdy przychodzą Święta, do niej zaglądam
Zdałem sobie sprawę, że imiona nie są częścią książki
Ale są zebrane w moim sercu.

 

May traditions that you treasure most
And all the special plans you’ve made
Bring sentimental Christmas joys
And memories that never fade.

Niech tradycje, które cenisz najbardziej
I wszystkie Twoje wyjątkowe plany
Przynoszą sentymentalną świąteczną radość
I wspomnienia, które nigdy się nie rozmyją.

 

 

I am dreaming of white Christmas,
with every Christmas card I write,
May your days be merry and bright,
and May all your Christmases be white.
Happy Christmas to you all dear!

Marzę o białych Świętach Bożego Narodzenia,
z każdą świąteczną kartką, jaką wypełniam,
Niech Wasze święta będą wesołe i jasne,
i niech wszystkie będą białe.
Wesołych Świąt moi drodzy!

 

Thinking of You
at Christmas Time
May your days be merry,
your heart be light –
your holiday happy,
your season bright!

Myślę o Tobie
w Święta
Niech Twoje dni będą radosne,
Twoje serce jasne –
Twój urlop wesoły,
Twój sezon pogodny!

 

Życzenia świąteczne po angielsku
1. Krótkie życzenia świąteczne po angielsku(na facebooka lub SMS)
2. Długie życzenia świąteczne po angielsku(na kartki świąteczne i pocztówki)
3. Rymowane życzenia – wierszyki świąteczne po angielsku
4. Religijne życzenia świąteczne po angielsku
5. Zabawne życzenia świąteczne po angielsku
6. Kartki świąteczne po angielsku
7. Biznesowe życzenia świąteczne po angielsku(dla szefa, dla pracowników, dla firm, dla klientów)

 

To those we love and see each day
and other loved ones far away
To all good friends who mean so much,
and those with whom we’re are of touch…
Merry Christmas and best wishes for a happy New Year.

Tym, których kochamy i których widujemy każdego dnia
oraz innym bliskim z daleka
Tym wszystkim dobrym przyjaciołom, którzy tak wiele znaczą,
a także tym, z którymi nie jesteśmy w kontakcie…
Wesołych Świąt i najlepsze życzenia Szczęśliwego Nowego Roku.

 

The nights are long and cold, the sun is hardly around.
Christmas time is approaching, and snow will soon cover the ground.
Trees and lights are twinkling, stockings are being hung.
The Christmas spirit is all around, as carols are being sung.
Happy Christmas.

Noce są długie i zimne, słońce ledwo wychodzi.
Święta nadchodzą i śnieg niedługo przykryje ziemię.
Drzewa i lampki migoczą, skarpety są wieszane.
Duch świąt jest wszędzie wokół, kiedy śpiewane są kolędy.
Szczęśliwych Świąt.

 

One little star on the top of the tree,
Two little presents underneath for me,
Three silver ropes twisted around the tree,
Four colored lights shining prettily,
Five shining balls flowing silvery.
Oh, what a sight for use to see!

Jedna mała gwiazdka na szczycie choinki,
Dwa małe prezenty pod nią dla mnie,
Trzy srebrne łańcuchy okręcone wokół niej,
Cztery kolorowe światełka pięknie świecące,
Pięć błyszczących bombek srebrzyście lśniących.
To jest widok do zobaczenia!

 

Christmas is full of shiny things
That sparkle, gleam and glow;
These holiday pleasures dazzle us,
And yet, deep down, we know…
That Christmas has its special gifts,
But our year-round joy depends
On the cherished people in our lives,
Our family and our friends.

Boże narodzenie pełne jest świecących rzeczy
Te błyski, blaski i światełka;
Te świąteczne przyjemności olśniewają nas,
Ale jednak w głębi duszy wiemy…
Że Boże narodzenie ma swoje szczególne dary
Ale nasze całoroczne szczęście zależy
Od cennych ludzi z naszym życiu
Naszej rodziny i przyjaciół.

 

Under the tree the gifts enthrall,
But the nicest present of them all
Is filling our thoughts with those who care,
Wanting our Christmas joy to share.
To you, whom we’re often thinking of,
We send our holiday joy and love.

Pod choinką są wspaniałe prezenty,
Ale najpiękniejszy z nich wszystkich
Wypełnia nasze myśli tymi którzy dbają,
Aby dzielić się naszą świąteczną radością.
Do Ciebie, bo często o Tobie myślimy,
Ślemy naszą świąteczną radość i miłość.

 

I made a Christmas wish for you,
For a holiday full of pleasure,
Friends and family all around,
And memories to treasure.
I wish for you a Christmas filled
With joyous holiday cheer;
I wish you a Merry Christmas,
And a very Happy New Year!

Napisałem świąteczne życzenia dla Ciebie,
Na okres pełen przyjemności,
Dookoła rodzina i przyjaciele,
I bezcenne wspomnienia.
Życzę Ci świąt wypełnionych
Radosnym świątecznym śmiechem;
Życzę Ci Wesołych Świąt
I szczęśliwego Nowego roku.

 

Merry Christmas to friends!
Merry Christmas to foes!
The world’s bright with joy, so
Forget all your woes.
The earth’s full of beauty, of
Love and good cheer.
Merry Christmas to all and a
Happy New Year!

Wesołych świąt dla przyjaciół!
Wesołych świąt dla wrogów!
Świat jest tak jasny i radosny, więc
Zapomnijmy o wszystkich naszych problemach.
Ziemia jest pełna piękna,
Miłości i dobrego nastroju.
Wesołych świąt dla wszystkich i
szczęśliwego nowego roku!

 

We’re wishing you a Christmas
Full of laughter, love and light,
With delicious holiday foods
To excite your appetite.
We’re hoping you receive
Delightful gifts to make you smile,
With family and friends
To love you all the while.
We wish you a Merry Christmas;
May your Christmas dreams come true,
And when Christmas is over,
Happy New Year, too!

Życzymy Ci świąt
Pełnych śmiechu, miłości i światła,
Z wyśmienitymi potrawami świątecznymi
Aby pobudzić Twój apetyt.
Mamy nadzieję że otrzymasz,
Wspaniałe prezenty które sprawią że się uśmiechniesz,
I żebyście z rodziną i przyjaciółmi
Kochali się cały czas.
Życzymy Ci Wesołych Świąt;
Niech Twoje życzenia świąteczne się spełnią,
A kiedy święta się skończą,
Życzę także szczęśliwego Nowego roku!

 

Cookies baking in the kitchen –
The smell floats through the air;
Mom is making Christmas
with her usual merry flair
The house she gaily decorated,
Each gift she stitched with love,
And we’ll gather around the Christmas tree
for an evening of old-fashioned fun
This evening she’ll sing a carol for us
With her angel’s voice.
Yes, Mom is making Christmas –
A true reason to rejoice.

Ciasteczka w kuchni pieczone –
Zapach unosi się w powietrzu;
Mama tworzy święta
Ze swoim zwyczajnym radosnym talentem
Wesoło udekorowała dom,
Każdy prezent przeszyła miłością,
I zbierzemy się wokół choinki
w wieczór staroświeckiej zabawy
Tego wieczoru będzie śpiewała dla nas kolędy
Swoim anielskim głosem.
Tak, mama tworzy święta –
Prawdziwy powód do radowania.

 

To już wszystkie rymowane życzenia świąteczne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!”  🙂

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? 🙂

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.