Strona bierna w języku angielskim – Passive Voice

Stronę bierną, inaczej passive voice, w języku angielskim stosujemy dużo częściej niż w języku polskim. Zazwyczaj używa się jej w języku pisanym i formalnym. Ze względu na to, że konstrukcja strony biernej wymaga znajomości sporej ilości czasów gramatycznych, jej poprawne tworzenie może wydawać się skomplikowane. Poniżej znajdziecie wskazówki jak skutecznie nauczyć się tworzenia zdań, pytań i przeczeń w stronie biernej oraz dowiecie się, kiedy stosuje się passive voice.

Spis treści:
1. Wprowadzenie do strony biernej
2. Zastosowanie strony biernej
3. Tworzenie zdań w stronie biernej
4. Tworzenie pytań w stronie biernej
5. Przeczenia w stronie biernej
6. Strona bierna różnych czasów i konstrukcji gramatycznych
7. Przykłady zdań w stronie biernej

Wprowadzenie do strony biernej

Konstrukcję strony biernej stosujemy, kiedy wykonawca czynności jest nieznany lub nieistotny, a nas interesuje bardziej sama czynność niż to, kto ją wykonuje. Stronę bierną w poszczególnych czasach gramatycznych tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika to be oraz trzeciej formy czasownika, który niesie znaczenie (Past Participle).

Zastosowanie strony biernej

  • Strony biernej w języku angielskim używamy, kiedy chcemy pominąć zbędne fakty, zwłaszcza nieistotnego, nieznanego lub oczywistego wykonawcę czynności.

He was beaten. On został pobity (nie jest ważne przez kogo, ważny jest fakt, że go pobito).

  • W języku angielskim, dzięki stronie biernej, podmiotem zdania może stać się dowolne z dopełnień.

Jack wrote a long letter to me. Jack napisał do mnie długi list.

A long letter was written to me. Długi list został napisany do mnie.

I was written a long letter. Napisano do mnie długi list.

  • Możliwe jest użycie strony biernej czasownika, który wyraża opinię.

She is known to be smart. Wiadomo, że jest mądra.

  • Często pojawia się nieokreślony podmiot it.

It is feared that… Istnieją obawy, że…

  • Pytając o wykonawcę czynności, na końcu zdania stawiamy przyimek by.

Who was he robbed by? Przez kogo został obrabowany?

  • Strony biernej używa się, kiedy get pojawia się zamiast to be, jednak taki przypadek występuje jedynie w mowie potocznej. Wskazywać to może na to, że czynność była nagła i nieoczekiwana. Get z określeniem czasu, zwraca uwagę na samą czynność i jej koniec. W niektórych przypadkach get z czasownikami oznacza „się”.

My son got shot. Mój syn został postrzelony.

They got married on Sunday. Pobrali się w niedzielę.

I got drunk. Upiłem się.

  • Strona bierna występuje także w przypadku konstrukcji have/get something done, kiedy mówimy, że ktoś ma wykonać czynność za nas lub kiedy oznajmiamy, że nastąpiło wydarzenie niepożądane.

I’m going to get my hair cut. Zamierzam ściąć włosy (a raczej dać sobie je obciąć).

Brian had his bike stolen yesterday. Brianowi wczoraj skradziono rower.

  • Kiedy chcemy powiedzieć coś bardziej grzecznie i formalnie też możemy użyć strony biernej.

You haven’t cleaned the car. Nie umyłeś samochodu.

The car hasn’t been cleaned. Samochód nie został umyty.

  • Sama czynność jest ważniejsza niż jej wykonawca (tak jak w instrukcjach, procesach, wydarzeniach, raportach, reklamach, nagłówkach).

25 people were killed in the earthquake.  25 osób zginęło podczas trzęsienia ziemi.

  • W przypadku strony biernej, zazwyczaj bardziej interesuje nas czynność niż jej wykonawca. Kiedy jednak chcemy podkreślić przez kogo dana czynność została wykonana używamy strony biernej z przyimkiem by (jeśli czynność była wykonywana przy pomocy jakiegoś przedmiotu, narzędzia, zamiast by używamy with).

The new hospital will be opened by the Queen. Nowy szpital zostanie otwarty przez królową.

The poem was written with a pen. Wiersz został napisany piórem.

Tworzenie zdań w stronie biernej

Zdania w stronie biernej tworzymy przez dodanie do podmiotu odmienionego czasownika to be oraz czasownika głównego, który przyjmuje trzecią formę (w przypadku czasowników regularnych jest to końcówka ed a nieregularnych – Past Participle). Potem ewentualnie dopisujemy przyimek by, jeśli chcemy podkreślić wykonawcę czynności.

Podmiot + to be + 3 forma czasownika + by

Our house (podmiot) was (odmienione to be) designed (3 forma czasownika) by a famous architect.

Nasz dom został zaprojektowany przez sławnego architekta.

Tworzenie pytań w stronie biernej

Pytania w stronie biernej w języku angielskim tworzymy przez inwersję. Pytanie zaczynamy od czasownika to be, potem dodajemy podmiot oraz resztę zdania (3 forma czasownika i przyimek by).

To be + podmiot + 3 forma czasownika + by

Was (odmienione to be) our house (podmiot) designed (3 forma czasownika) by a famous architect?

Czy nasz dom został zaprojektowany przez sławnego architekta?

Jeżeli chcemy zadać bardziej precyzyjne pytanie, np. takie zawierające słówko when, was lub who, wystarczy dodać je na początku zdania (przed to be).

Who was our house designed by?

Przez kogo został zaprojektowany nasz dom?

Przeczenia w stronie biernej

Przeczenia w stronie biernej tworzymy poprzez dodanie słówka not za podmiotem i czasownikiem to be, a przed czasownikiem w trzeciej formie.

Podmiot + to be + NOT + 3 forma czasownika + by

Our house (podmiot) was (odmienione to be) not designed (3 forma czasownika) by a famous architect.

Nasz dom nie został zaprojektowany przez sławnego architekta.

Strona bierna różnych czasów i konstrukcji gramatycznych

Czas/konstrukcja

Strona czynna

Strona bierna

Present Simple

Jacob delivers the letters. Jakub dostarcza listy. The letters are delivered by Jacob. Listy są dostarczane przez Jakuba.

Past Simple

Jacob delivered the letters. Jakub dostarczył listy. The letters were delivered by Jacob. Listy zostały dostarczone przez Jakuba.

Future Simple

Jacob will deliver the letters. Jakub dostarczy listy. The letters will be delivered by Jacob. Listy zostaną dostarczone przez Jakuba.

Future Perfect

Jacob will have delivered the letters by then. Jakub dostarczy listy do tego czasu. The letters will have been delivered by Jacob by then. Do tego czasu listy zostaną dostarczone przez Jakuba.

Present Continuous

Jacob is delivering the letters now. Jakub dostarcza właśnie listy. The letters are now being delivered by Jacob. Listy są właśnie dostarczane przez Jakuba.

Past Continuous

Jacob was delivering the letters. Jakub dostarczał listy. The letters were being delivered by Jacob. Listy były dostarczane przez Jakuba.

Going to

Jacob is going to deliver the letters. Jakub zamierza dostarczyć listy. The letters are going to be delivered by Jacob. Listy zostaną dostarczone przez Jakuba.

Present Perfect

Jacob has delivered the letters. Jakub dostarczył listy. The letters have been delivered by Jacob. Listy zostały dostarczone przez Jakuba.

Past Perfect

Jacob had delivered the letters. Jakub dostarczył listy. The letters had been delivered by Jacob. Listy zostały dostarczone przez Jakuba.

Infinitive

Jacob has to deliver the letters. Jakub musi dostarczyć listy. The letters have to be delivered by Jacob. Listy muszą zostać dostarczone przez Jakuba.

Modals

Jacob must deliver the letters. Jakub musi dostarczyć listy. The letters must be delivered by Jacob. Listy muszą zostać dostarczone przez Jakuba.

Przykłady zdań w stronie biernej

My laptop was not stolen. Mój laptop nie został skradziony.

France is known for its excellent wines. Francja jest znana ze swoich świetnych win.

Twenty people were killed in the bomb explosion. Dwadzieścia osób zginęło w wybuchu bomby.

The Mona Lisa was painted by Leonardo Da Vinci. Mona lista została namalowana przez Leonardo Da Vinci.

Highway A2 was closed yesterday due to a serious accident. Autostrada A2 została wczora zamknięta z powodu poważnego wypadku.

A babysitter has to be arranged for this evening. Opiekunka do dziecka musi być umówiona na ten wieczór.

The rights to his book have been sold for 200,000 zł. Prawa do jego książki zostały sprzedane za 200,000 zł.

Criminals must be stopped before they commit more crimes. Przestępcy muszą zostać zatrzymani, zanim popełnią kolejne przestępstwa.

Was football invented by the English? Czy piłka nożna została wymyślona przez Anglików?

Mary is going to be kissed by Tom. Mary zostanie pocałowana przez Tom’a.

To już wszystko co musicie wiedzieć o stronie biernej w języku angielskim. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *