Who, which, when, where – zdania przydawkowe w języku angielskim

Zdania przydawkowe, inaczej relative clauses, służą w do dostarczenia dodatkowych informacji na temat podmiotu bądź dopełnienia zdania głównego. W języku angielskim rozróżniamy dwa rodzaje zdań przydawkowych: zdania przydawkowe definiujące oraz zdania przydawkowe niedefiniujące. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje na temat budowy oraz zastosowania zdań przydawkowych w języku angielskim.

Spis treści:
1. Zdania przydawkowe definiujące
2. Zdania przydawkowe niedefiniujące
3. Przykłady zdań przydawkowych

Zdania przydawkowe definiujące

 • Zdania przydawkowe definiujące (defining relative clauses) nazywane są też zdaniami określającymi.
 • Stanowią nierozłączną część całego zdania.
 • Dostarczają informacji będących integralną częścią zdania a ich pominięcie narusza jego sens ogólny.

The car which is parked next to the house belongs to my mother.

Samochód, który jest zaparkowany obok domu należy do mojej matki.

 • NIE są oddzielone przecinkami.
 • Zaimki względne (who, which, that) można pominąć, jeśli występuje po nich zaimek osoby lub rzeczownik.

This is the dog (which/that) I found yesterday.

To jest pies, którego znalazłem wczoraj.

 • Zaimka względnego nie można pominąć, jeśli nie występuje po nim zaimek osobowy lub rzeczownik (zdanie po prostu nie miałoby żadnego sensu).

A teacher is a person who teaches people.

Nauczyciel to osoba, która uczy ludzi.

 • Zaimki which i who można pominąć, gdyż nie stanowią one podmiotu zdania przydawkowego. Podmiotem takich zdań jest  I.

Zdania przydawkowe definiujące mogą zaczynać się od:

 • Who i that, jeśli mówimy o ludziach.

This is the girl that waited for us.

To dziewczyna, która na nas czekała.

 • Which lub that, jeśli mówimy o rzeczach.

Can you bring me the book which I lent you?

Czy możesz przynieść mi książkę, którą Ci pożyczyłam?

 • Whose, jeśli mówimy o przynależności.

I talked to a woman whose son used to go to school with Anna.

Rozmawiałam z kobietą, której syn chodził do szkoły z Anną.

 • Where, jeśli mówimy o miejscach.

This is the place where we met for the first time.

To jest miejsce, gdzie spotkaliśmy się po raz pierwszy.

 • When, jeśli mówimy o czasie.

Christmas is the time when I miss my parents the most.

Święta to czas, kiedy najbardziej tęsknie za rodzicami.

Zdania przydawkowe niedefiniujące

 • Zdania przydawkowe niedefiniujące (non-defining relative clauses) są nazywane także zdaniami opisowymi.
 • Zdania opisowe dostarczają dodatkowych informacji, bez których zdanie główne zachowałoby sens, bądź stanowią komentarz do pierwszej części zdania.

My friend, who is getting divorced in March, lives in Bydgoszcz.

Mój przyjaciel, który rozwodzi się w marcu, mieszka w Bydgoszczy.

 • zawsze oddzielone przecinkami od zdania niosącego główną informację.
 • W funkcji dopełnienia w odniesieniu do ludzi używamy formy whom.

I had further discussions with Andreas, whom I had met the previous week.

Przeprowadziłem dalsze dyskusje z Andreasem, którego poznałem w poprzednim tygodniu.

 • W zdaniach przydawkowych niedefiniujących nigdy nie opuszczamy zaimków względnych.

Wrocław, where they went on holiday, is much bigger than Zakopane.

Wrocław, gdzie pojechali na wakacje, jest dużo większy niz Zakopane.

Zdania przydawkowe niedefiniujące mogą zaczynać się od takich samych zaimków względnych co zdania przydawkowe definiujące (z wyjątkiem that).

My white coat, which I bought last year, is too small for me.

Mój biały płaszcz, który kupiłam w zeszłym roku, jest na mnie za mały.

Przykłady zdań przydawkowych:

People who talk too much annoy me intensely. Ludzie, którzy za dużo mówią mocno mnie drażnią.

This watch, which I was given for Christmas, works perfectly. Ten zegarek, który dostałem na Święta Bożego Narodzenia, działa idealnie.

Tuesday is the day when I go to the fitness club. Wtorek jest dniem, kiedy chodzę do klubu fitness.

My father, who has recently retired, spends all day reading the newspaper. Mój ojciec, który niedawno przeszedł na emeryturę, spędza cały dzień czytając gazetę.

My aunt, whom you met yesterday, used to be a teacher. Moja ciocia, którą wczoraj poznałaś, kiedyś pracowała jako nauczycielka.

She lives in New York, which she likes. Ona mieszka w Nowym Jorku, co lubi.

I like the woman who lives next door. Lubię panią, która mieszka po sąsiedzku.

The people that live on the island are very friendly. Ludzie, którzy mieszkają na wyspie są bardzo przyjaźni.

My boss, who is very nice, lives in London. Moja szefowa, która jest bardzo miła, mieszka w Londynie.

I live in the city where I study. Mieszkam w mieście, w którym studiuję.

To już wszystko co musisz wiedzieć o zdaniach przydawkowych. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 4.6/5 (liczba głosów:39)

Jeden komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *