Życzenia noworoczne sylwestrowe po angielsku

Życzenia noworoczne po angielsku składamy zawsze 31 grudnia o północy, kiedy to zaczyna się nowy rok. Ten dzień to również imieniny Sylwestra, dlatego często mówimy o nich jako życzenia sylwestrowe. Nadchodzący Nowy Rok jest czasem zadumy oraz nowych wyzwań. Jest to również okres, w którym składamy sobie wyjątkowe życzenia noworoczne. Poniżej znajdziecie życzenia noworoczne i sylwestrowe po angielsku, z tłumaczeniem na język polski.

Happy New Year! – Szczęśliwego Nowego Roku!

I wish you all your dreams come true in year 20__. – Życzę Ci spełnienia marzeń w roku 20__.

I wish you a happy and prosperous New Year 20__. – Życzę Ci szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku 20__.

Hope you have a great new year 20__. Let the celebration begin. May all your dreams come true! – Obyś miał wspaniały rok 20__. Niech świętowanie się rozpocznie. Niech wszystkie Twoje marzenia się spełnią!

May each day of the New Year bring happiness, good cheer, and sweet surprises… To you and all your dear ones! Happy New Year! – Niech każdy dzień nowego roku przynosi szczęście, dobry nastrój i słodkie niespodzianki… Dla Ciebie i Twoich bliskich! Szczęśliwego Nowego Roku!

As this year is ending, I wish all the negativity and difficulties also end with this year and 20__ bring success and desired results for you. – Kiedy ten rok się kończy, życzę Ci aby wszystkie złe rzeczy i trudności również skończyły się wraz z nim i żeby rok 20__ przyniósł Ci sukces i oczekiwane rezultaty.

May 31st December be the end of your sorrows and 1st January 20__ be the beginning of your joys. Happy New Year. – Niech 31 grudnia będzie końcem Twoich zmartwień i 1 stycznia 20__ roku początkiem Twojej radości. Szczęśliwego Nowego Roku.

May this year brings all the desired success and happiness in your life that. Wish you a successful and prosperous 20__. – Niech ten rok przeniesie wszystkie porządane sukcesy i szczęście w życiu . Życzę Ci udanego i dostatniego 20__ roku.

May this year be the one in which all your wishes come true. The one in which your dreams may turn into reality and all your fears may fade away. Happy new year! – Niech ten rok będzie tym w którym wszystkie Twoje życzenia się spełnią. Tym w którym wszystkie Twoje marzenia staną się rzeczywistością a wszystkie Twoje obawy znikną. Szczęśliwego nowego roku!

Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year 20__. Happy New Year! – Mimo iż nie jestem z Tobą, moje życzenia zawsze będą z Tobą w nowym roku 20__. Szczęśliwego Nowego Roku!

Dear friend, on this joyous occasion of New Year, cherish our memories and feel the warmth of my wishes. Happy New Year! – Drogi przyjacielu, z tej radosnej okazji Nowego Roku, pielęgnuj nasze wspomnienia i poczuj ciepło moich życzeń. Szczęśliwego Nowego Roku!

May 20__ be the year when all your dreams come true, all your hard work reap great results and rewards, all your family and friends keep you company. – Niech rok 20__ będzie rokiem kiedy spełnią się wszystkie Twoje marzenia, Twoja ciężka praca przyniesie wspaniałe rezultaty i nagrody, a cała Twoja rodzina i przyjaciele będą dotrzymywać Ci towarzystwa.

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures. – Życzę Ci szczęśliwego nowego roku z głębi serca. Niech Bóg da Ci szczęście i siłę do przezwyciężenia niepowodzeń z zeszłego roku.

Here is wishing a very happy and prosperous New Year to a person who brings sunshine to the family always. – Życzenia bardzo szczęśliwego i dostatniego nowego roku osobie która przynosi promień słońca dla rodziny każdego dnia.

May you discover all your hidden potentials this New Year and turn them into delightful ventures bringing you fame and finances to rejoice. – Żebyś odkrył cały ukryty w Tobie potencjał w tym nowym roku i przekształcił go w zachwycające przedsięwzięcia które przyniosą Ci radość sławy i pieniędzy.

May God spread prosperity and joy in your life on this New Year and fulfill all your dreams. Happy New Year. – Niech Bóg rozsiewa dobrobyt i radość w Twoim życiu w nowym roku i spełni wszystkie Twoje marzenia. Szczęśliwego nowego roku.

On this New Year I wish that you have a wonderful January, a lovely February, a Peaceful March, a stress-free April, a fun-filled May, and Joy that lasts from June to November, and finally a happy December. May my wishes come true and may you have a charming and lucky New Year 20__. – W tym roku życzę Ci wspaniałego stycznie, pięknego lutego, spokojnego marca, beztroskiego kwietnia, rozrywkowego maja, i radości, która trwa od czerwca do listopada, aż w końcu szczęśliwego grudnia. Niech moje życzenia się spełnią i będziesz miał czarujący i szczęśliwy nowy rok 20__.

On this New Year, may you change your direction and not dates, change your commitments and not the Calendar, change your attitude and not the actions, and bring about a change in your faith, your force and your focus and not the fruit. May you live up to the promises you have made and may you create for you and your loved ones the most Happy New Year ever. – W tym nowym roku,żebyś zmienił kierunek a nie daty, zmienił swoje zobowiązania a nie kalenadrza, zmienił swoje nastawienie a nie czynności, i doprowadził do zmian w swojej wierze, w twojej sile i skupieniu, a nie owocach. Żebyś spełnił obietnice które złożyłeś i żebyś stworzył dla siebie i tych których kochasz najszczęśliwszy nowy rok ze kiedykolwiek.

 

One glass water,
One glass beer,
Oh my dear,
Happy new Year!

Szklanka wody,
Szklanka piwa,
O mój drogi,
Szczęśliwego Nowego Roku!

 

May your new year be blessed
With peace, love and joy.
Sending you my heartfelt wishes
With joy that never ends.
Wishing you a very
Happy New Year.

Niech Twój nowy rok będzie błogosławiony
Pokojem, miłością i radością.
Ślę Ci moje serdeczne życzenia
radości która nigdy się nie kończy.
Życząc Ci bardzo
Szczęśliwego nowego roku.

 

New Year brings just Happiness not Tear,
Everybody loves only You Dear,
All your Problems will be Finish.
It’s for You my Special NEW YEAR’S wish.

Nowy rok przynosi tylko szczęście nie łzę,
Wszyscy kochają tylko Ciebie kochanie,
Wszystkie Twoje problemy się skończą,
To moje specjalne życzenie noworoczne dla Ciebie.

 

May your world
be filled with warmth,
joy and good cheer…
Wishing you a
Happy New Year!

Niech Twój świat
będzie wypełniony ciepłem,
zabawą i radosnymi okrzykami…
Życzę Ci
Szczęśliwego Nowego Roku!

 

In soft glistening night of stars,
hope all your aspirations come true.
May every star present in the sky,
Bring love and mirth to you.
Happy New Year 20__!

W delikatnej, błyszczącej nocy gwiazd,
Mam nadzieję, że spełnią się wszystkie Twoje aspiracje.
Niech każda gwiazda na niebie,
Przynosi Ci miłość oraz radość.
Szczęśliwego Nowego Roku 20__!

 

Wishing you a year of health,
wealth, happiness, luck, warmth…
And loads of love of your dear ones!
Hope the New Year
showers you with…
All that is beautiful!
Happy New Year!

Życzę Ci roku zdrowia,
bogactwa, radości, szczęścia, ciepła…
I mnóstwa miłości od Twoich najbliższych!
Niech nowy rok
skąpie Cię…
Wszystkim co jest piękne!
Szczęśliwego nowego roku!

 

życzenia noworoczne sylwestrowe po angielsku

 

To już wszystkie życzenia noworoczne i sylwestrowe po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.4/5 (liczba głosów:34)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *