Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – 55 nietypowych pytań i odpowiedzi

Nietypowe lub zabawne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku

Coraz częściej osoby przeprowadzające rozmowy rekrutacyjne decydują się na zadawanie dość dziwnych a nawet zabawnych pytań. Ma to na celu sprawdzenie jak bardzo kreatywny i twórczy jest dany kandydat. Pomysłowość, kreatywność i oryginalność to cechy bardzo pożądane w większości dużych firm.

 • A penguin walks through that door right now wearing a sombrero. What does he say and why is he here? Pingwin właśnie wchodzi przez te drzwi mając na głowie sombrero. Co mówi i po co tu przyszedł? 

He says you should definitely hire me since I am the best candidate for this job. He has come here from Spain to tell you that and that is why he is wearing a sombrero.

Mówi, że zdecydowanie powinniście mnie zatrudnić, gdyż jestem najlepszym kandydatem na to stanowisko. Przybył z Hiszpanii żeby Wam to powiedzieć, dlatego nosi sombrero.

 • What cake would you be if you were a cake? Gdybyś był ciastem, jakie byłoby to ciasto?

I would be a Tiramisu, because I am half Italian and I like coffee.

Byłbym tiramisu, ponieważ jestem w połowie Włochem i lubię kawę.

 • How would you explain a database in three sentences to your eight year old nephew? Jak wytłumaczyłbyś w trzech zdaniach znaczenie bazy danych swojemu 8 letniemu bratankowi?

A data base is like a shelf where you keep your toys and books, except they are data instead. In this place all the toys and books are put in order so you can find each one easily. All you have to do is type the name of what you are looking for and the computer will find it for you quickly.

Baza danych jest jak półka na której trzymasz swoje zabawki i książki, z tą różnicą, że zabawki i książki są danymi. W tym miejscu wszystkie zabawki i książki są ułożone w odpowiednim porządku więc możesz każdą łatwo znaleźć. Wszystko co musisz zrobić to wpisać nazwę tego czego szukasz a komputer bardzo szybko znajdzie to za ciebie.

 • If Hollywood made a movie about your life, whom would you like to see play the lead role as you? Gdyby w Hollywood powstał film opowiadający historię Twojego życia, kogo chciałbyś zobaczyć grającego główną rolę?

I would like Clint Eastwood to play the role as me because he is not only a perfect actor but also a great director. I really admire him.

Chciałbym, żeby Clint Eastwood zagrał jako ja, ponieważ jest nie tylko idealnym aktorem ale również świetnym reżyserem. Naprawdę go bardzo podziwiam.

 • If someone wrote a biography about you, what do you think the title should be? Gdyby ktoś napisał o Tobie biografię, jaki powinna mieć tytuł?

„How to become successful” would be the title and that would be a perfcet guide book for those who lack self-confidence and those who give up on themselves.

„Jak odnieść sukces” i byłby to idealny poradnik dla tych, którym brak pewności siebie oraz dla tych, którzy przestają w siebie wierzyć.

 • Sell me this glass of water. Sprzedaj mi tę szklankę wody.

This water will not only hydrate you but also it was sourced directly from the fountain of youth. It will automatically add twenty five years to your lifespan. But seriously, no chemicals involved in this product and the glass was designed by a famous designer. I would highly recommend it.

Ta woda nie tylko Pana nawodni, ale została pozyskana prosto z fontanny młodości. Automatycznie doda 25 lat do długości Pańskiego życia. A tak na poważnie, ten produkt nie zawiera żadnych chemikaliów, a szklanka została zaprojektowana przez słynnego projektanta. Gorąco polecam. 

 • What would you choose as your last meal? Co wybrałbyś na swój ostatni posiłek?

I would choose a traditional Mexican soup with beef and a red chili pepper. I really love Mexican cuisine and this soup is my ultimate favourite dish.

Wybrałbym tradycyjną zupę Meksykańską z wołowiną i chili. Uwielbiam kuchnię Meksykańską, a ta zupa jest zdecydowanie moim ulubionym daniem.

 • You have a bouquet of flowers. All but two are roses, all but two are daisies, and all but two are tulips. How many flowers do you have? Masz bukiet kwiatów. Wszystkie prócz dwóch to róże, wszystkie prócz dwóch to stokrotki i wszystkie oprócz dwóch to tulipany. Ile masz kwiatów?

The answer is 3 – one rose, one daisy and one tulip.

Odpowiedź brzmi 3 – jedna róża, jedna stokrotka, jeden tulipan.

 • If you could be any superhero, which one would you be? Gdybyś był superbohaterem, jaki byłby to bohater?

If I could be a superhero, I would want the ability to see into the future so I would choose Dr Manhattan. This way, I could predict if our business plans would be effective or not.

Gdybym mógłbym być superbohaterem, chciałbym posiadać zdolność przewidywania przyszłości więc wybrałbym Doktora Manhattan. W ten sposób mógłbym
przewidzieć czy nasze plany biznesowe okażą się efektywne czy nie.

 • How do you weigh an elephant without using a scale? Jak zważysz słonia nie używając wagi?

I would put the elephant in a boat and mark how far down in the water the boat went. Then I would put a bunch of smaller objects (that weigh less than 50 pounds) in the boat until it is pushed under water the same amount. I would add up the weight of all of the small objects and that’s the weight of the elephant.

Włożyłbym słonia do łodzi i zaznaczył jak bardzo się obniżyła. Potem zamiast słonia wkładałbym do niej mnóstwo innych rzeczy (które ważą mniej niż 22 kg) do momentu, w którym woda osiągnie taki sam poziom. Dodałbym do siebie wagę wszystkich mniejszych rzeczy w łodzi, a ich suma byłaby wagą słonia.

 • If you were a salad, what kind of dressing would you have? Gdybyś był sałatką, jaki miałbyś sos?

I would have any oil-and-vinegar-based salad dressing because it can be easily mixed with a variety of toppings like nuts, vegetables and meat. This relates to me, because I get along with a variety of types of people in the workplace.

Miałbym któryś z sosów na bazie oliwy i octu, gdyż taki dobrze komponuje się z przeróżnymi dodatkami takimi jak orzechy, warzywa i mięso. To pasuje do mnie, ponieważ łatwo dogaduję się z różnymi typami ludzi w pracy.

 • What would you do if you had a time machine? Co byś zrobił gdybyś miał wehikuł czasu?

Since I am interested in history, I would firstly go back to the most interesting moments in the world’s history, for example to the age of the Renaissance or The American Revolution. Then I would go to the future to see if our business plans would be effective. If not, I would know exactly what to change in the present to make our company work more effectively.

Z racji tego, że interesuję się historią, najpierw udałbym się do najbardziej ciekawych momentów w historii świata np. do epoki Renesansu albo Rewolucji amerykańskiej. Następnie udałbym się w przyszłość aby sprawdzić czy nasze plany biznesowe będą efektywne. Jeśli nie, wiedziałbym co dokładnie zmienić w teraźniejszości, żeby nasza firma pracowała bardziej skutecznie.

 • Which super power would you like to have and why? Jaką supermoc chciałbyś mieć i dlaczego?

I would like to be able to see the future so that I could forsee the dangers and failures and I would be able to prevent them from happening.

Chciałbym posiadać umiejętność zobaczenia przyszłości po to, abym mógł przewidzieć niebezpieczeństwa i porażki więc byłbym w stanie im zapobiec.

 • If you could speak to one type of animal, what would it be? Gdybyś mógł rozmawiać z jednym gatunkiem zwierząt, jakie byłoby to zwierzę?

Dogs, because I am a dog lover besides, I feel like they would have so much to say. I would be delighted if I could speak with my dog.

Psy, ponieważ jestem miłośnikiem psów, poza tym mam wrażenie, że miałyby wiele do powiedzenia. Byłbym zachwycony gdybym mógł porozmawiać z moim
psem. 

 • You are hosting a dinner party and must invite 3 famous people. Who would you choose and why? Wyprawiasz uroczysty obiad i musisz zaprosić 3 sławne osoby. Kogo byś wybrał i dlaczego?

I would invite the comedian Stephen Fry because he would keep the guests entertained. I would also invite J.K. Rowling, because she is my favourite actor and I have so many questions to ask her. Last but not least, I would invite Bill Gates because he is my biggest role model.

Zaprosiłbym komika Stephen’a Fry’a, ponieważ zabawiłby gości. Zaprosiłbym również J.K. Rowling, gdyż jest moją ulubioną autorką i mam masę pytań, które mógłbym jej zadać. Ostatni, ale nie mniej ważny byłby Bill Gates, ponieważ jest moim największym wzorem do naśladowania. 

 • We finish the interview and you step outside the office and find a lottery ticket that ends up winning $10 million. What would you do? Kończymy tę rozmowę, wychodzisz z biura i znajdujesz wygrany kupon na loterię wart 10 milionów dolarów. Co byś zrobił?

I would exchange the euros to zlotys. But seriously, I would still work as usual because I know that only the hard work can lead to success.

Wymieniłbym euro na złotówki. A tak na poważnie, wciąż normalnie bym pracował, ponieważ wiem, że tylko ciężka praca prowadzi do sukcesu.

 • What was the last gift you gave someone? Jaki był ostatni prezent, który komuś podarowałeś?

Flowers and time for my sister who just delivered a baby and who lives 300km away from me so we usually don’t have much time to spend together.

Kwiaty i czas dla mojej siostry, która właśnie urodziła dziecko i mieszka 300km ode mnie więc zazwyczaj nie mamy za dużo czasu, który moglibyśmy razem spędzić.

 • Any advice for your previous boss? Jakieś rady dla poprzedniego szefa?

I would tell him not to play favorites with employees, they all deserve to be treated equally based on their work.

Powiedziałbym mu, żeby nie faworyzował pracowników, ponieważ wszyscy zasługują na równe traktowanie w oparciu o ich pracę.

 • If you woke up and had 2,000 unread emails and could only answer 300 of them, how would you choose which ones to answer? Gdybyś obudził się i miał 2000 nieprzeczytanych emaili i mógł odpowiedzieć tylko na 300 z nich, na jakiej podstawie wybrałbyś te na które odpowiesz?

I would filter them by senders so that I would keep the important people happy with receiving an email back from me.

Wybrałbym je na podstawie nadawców, żeby ważni dla mnie ludzie byli zadowoleni otrzymując ode mnie odpowiedź.

 • You’re a new addition to the crayon box. What colour would you be and why? Jesteś nowym kolorem w pudełku z kredkami. Jakim byłbyś kolorem i dlaczego?

I think deep red because I’m intense and passionate. I’m also warm-hearted. I think red is the colour of energy and feelings.

Myślę, że byłbym głęboką czerwienią, ponieważ jestem zasadniczy i pełen pasji. Jestem także serdeczny. Uważam, że czerwień jest kolorem energii i uczuć.

 • You’ve been given an elephant. You can’t give it away or sell it. What would you do with the elephant? Dostałeś słonia. Nie możesz go oddać ani sprzedać. Co byś z nim zrobił?

Of course I’d take care of it. I’d feed him and I’d enjoy elephant rides in the park every morning. Elephants represent strength and hugeness so if one is able to take care of a wild animal, he or she is capable of dealing with every customer.

Oczywiście zaopiekowałbym się nim. Karmiłbym go i czerpałbym przyjemność z porannych przejażdżek na słoniu w parku. Słonie symbolizują siłę i wielkość, więc jeśli ktoś jest w stanie opiekować się takim dzikim zwierzęciem, jest też w stanie poradzić sobie z każdym klientem.

 • Room, desk and car – which do you clean first? Pokój, biurko i samochód – co posprzątasz najpierw.

My room, of course. I often have to work in my room, do paperwork and I simply can’t focus in a mess. Tidying up the workspace prior to starting is crucial for me.

Mój pokój oczywiście. Często jestem zmuszony pracować w pokoju, wykonywać papierkową robotę i zwyczajnie nie potrafię się skupić w bałaganie. Posprzątanie miejsca, w którym będę pracować zanim tę pracę zacznę jest dla mnie ważne.

 • What if I told you this interview wasn’t going well? Co by było gdybym powiedział Ci, że ta rozmowa kwalifikacyjna nie idzie Ci za dobrze?

I would be very disappointed because I was prepared well to this meeting and it’s very important to me to have this job. I gave my best today.

Byłbym bardzo zawiedziony, ponieważ dobrze przygotowałem się do tego spotkania i bardzo mi zależy na tej posadzie. Dałem z siebie dzisiaj wszystko.

 • How do you describe the colour yellow to somebody who’s blind? Jak opisałbyś żółty kolor komuś kto jest niewidomy?

Yellow is the warm sun while a cool breeze blows on your face in springtime. It’s the most optimistic colour. It’s very light and bright.

Żółty kolor to ciepło słońca, które czujesz wiosną kiedy chłodny wiaterek dmucha Ci w twarz. To najbardziej optymistyczny kolor. Jest bardzo jasny i żywy.

 • If you were a tree what kind of tree would you be? Gdybyś był drzewem, jakie byłoby to drzewo?

I would definitely be an oak tree because the oak represents courage and endurance. It is also one of the strongest trees. What is more, the oak is a symbol of success and stability.

Z pewnością byłbym dębem, ponieważ dąb symbolizuje odwagę i wytrzymałość. Jest też jednym z najsilniejszych drzew. Co więcej, dąb jest symbolem sukcesu i stabilności.

 • What is your favourite drink? Jaki jest twój ulubiony drink (napój)?

Since I’m a sports person I rarely drink alcohol so I think my favourite drinks are fruit smoothies.

Z racji tego, że jestem sportowcem bardzo rzadko piję alkohol więc myślę, że moimi ulubionymi napojami są owocowe smoothies.

 • What types of people have trouble getting along with you? Jacy ludzie mają problem żeby się z Tobą dogadać?

In my past experience I’ve found that I’m able to get along with virtually everyone but I tend to get along best with people who enjoy a lot of activity and staying busy. I don’t have many topics to talk about with passive or lazy people which doesn’t mean I can’t get along with them.

W przeszłości zrozumiałem, że jestem w stanie dogadać się praktycznie z każdym, ale najlepiej rozumiem się z ludźmi, którzy lubią ciągłe działanie i pracę. Nie mam zbyt wielu tematów do rozmów z ludźmi pasywnymi bądź leniwymi, ale nie oznacza to, że nie potrafię się z nimi dogadać.

 • What animal would you be if you were an animal? Gdybyś był zwierzęciem, jakie byłoby to zwierzę?

I would be a lion since lions are strong, intelligent, confident and courageous.

Byłbym lwem, ponieważ lwy są silne, inteligentne, pewne siebie i odważne.

 • What would I find in your refrigerator right now? Co bym znalazł teraz w Twojej lodówce?

My fridge is an organized fridge full of sandwich meat, fruit and vegetables, cheeses, ice sparkling water, 1% white milk kelp salad and a six pack of low-alcohol beer.

Moja lodówka jest dobrze zorganizowaną lodówką pełną wędlin na kanapki, owoców i warzyw, serów, wody gazowanej, odtłuszczonego mleka i piwa bezalkoholowego.

Oryginalne pytania zadawane przez znane korporacje

W zadawaniu ciekawych pytań, jak i znakomitym procesie rekrutacyjnym przodują duże, międzynarodowe korporacje. To właśnie one starają się wyłowić jak najlepszych kandydatów, cechujących się nieszablonowym myśleniem i wysoką inteligencją. Oto przykłady pytań, które usłyszeli kandydaci na pracowników tych firm:

Google

Why are manhole covers round? – Dlaczego pokrywki/nakrywki są okrągłe?

Yahoo

If you were on an island and could only bring three things, what would you bring? – Gdybyś był na wyspie, na którą mógłbyś zabrać tylko 3 rzeczy, co byś zabrał?

Facebook

25 race horses, no stopwatch. 5 tracks. Figure out the top three fastest horses in the fewest number of races. – 25 koni wyścigowych, żadnego stopera. 5 torów. Jaka jest najmniejsza ilość wyścigów, z której można wyłonić 3 najszybsze konie.

Microsoft

How would you test an elevator? – Jak przetestowałbyś nową windę?

Apple

If you were a pizza delivery man, how would you benefit from scissors? – Gdybyś był roznosicielem pizzy, w jaki sposób czerpałbyś korzyść z nożyczek?

Dell

Are you more of a hunter or a gatherer? – Jesteś bardziej łowcą czy zbieraczem?

Amazon

How would you solve problems if you were from Mars? – Jak rozwiązywałbyś problemy, gdybyś był z Marsa?

Uber

How would you find the words that became obsolete in English language between 16th and 17th century? You may use a search engine. – Jak mógłbyś znaleźć przestarzałe słowa z języka angielskiego między 16 a 17 wiekiem? Możesz użyć wyszukiwarki internetowej. 

MasterCard

Can you say ‘Peter Pepper Picked a Pickled Pepper’ and cross-sell a washing machine at the same time? – Czy możesz powiedzieć ‘Peter Pepper Picked a Pickled Pepper’ sprzedając w tym samym momencie pralkę?

How lucky are you and why? – Jak bardzo masz szczęście i dlaczego?

Trader Joe’s

What do you think of garden gnomes? – Co myślisz o krasnalach ogrodowych?

Living Social

What’s your favorite song? Perform it for us now. – Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Zaśpiewaj ją teraz dla nas.

American Heart Association

What’s the colour of money? – Jaki kolor mają pieniądze?

PETCO

How would you direct someone else on how to cook an omelet? – W jaki sposób wytłumaczyłbyś komuś jak zrobić omlet?

Kraft Foods

On a scale from 1 to 10, rate me as an interviewer. – Oceń mnie jako rekrutera w skali od 1 do 10.

Red Frog Events

If you could sing one song on American Idol, what would it be? – Gdybyś mógł zaśpiewać jedną piosenkę w Amerykańskim Idolu, jaka byłaby to piosenka?

Bed Bath & Beyond

If you were a box of cereal, what would you be and why? – Gdybyś był pudełkiem płatków śniadaniowych, jakie by to były płatki i dlaczego?

Xerox

Why is a tennis ball fuzzy? Dlaczego piłka do tenisa jest puchata?

ZocDoc

What is your least favorite thing about humanity? – Co najmniej lubisz w ludzkości? 

Goldman Sachs

How many square feet of pizza are eaten in the U.S. each year? – Ile stóp kwadratowych pizzy zjada się w co roku w Stanach Zjednoczonych?

LivingSocial

Can you instruct someone how to make an origami 'cootie catcher’ with just words? – Jak samymi wytłumaczyłbyś komuś jak zrobić 'piekło niebo’ origami?

McKinsey & Company

If you were 80 years old, what would you tell your children? – Gdybyś miał 80 lat, co byś powiedział swoich dzieciom?

Akamai

How does the Internet work? – Jak działa internet?

Gallup

What was the last gift you gave someone? – Co było ostatnim prezentem, który komuś dałeś?

Applebee’s

What is the funniest thing that has happened to you recently? – Co było najzabawniejszą rzeczą, jaka Ci się ostatnio przytrafiła?

TASER

How many snow shovels sold in the U.S. last year? – Ile sprzedano szufli do odgarniania śniegu w USA w zeszłym roku?

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku nietypowe pytania i odpowiedzi

Oto najciekawsze, najoryginalniejsze i najzabawniejsze pytania, jakie możesz usłyszeć na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.4/5 (liczba głosów:5)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *