Czas Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous jest poniekąd połączeniem czasu Present Perfect i Present Continuous. Podobnie jak Present Perfect, Present Perfect Continuous nie ma swojego odpowiednika w języku polskim, dlatego jego zastosowanie może z początku wydawać się nieco skomplikowane. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje na temat budowy zdań i użycia Present Perfect Continuous.

Spis treści:
1. Zastosowanie czasu Present Perfect Continuous
2. Konstrukcja zdań w czasie Present Perfect Continuous
3. Przykłady zdań w czasie Present Perfect Continuous

Zastosowanie czasu Present Perfect Continuous

Czasu Present Perfect Continuous używa się:

  • Opisując sytuacje i czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej.

I have been playing computer games for three hours. Gram w gry komputerowe od trzech godzin.

My mother has been working in this hospital since 2001. Moja mama pracuje w tym szpitalu od 2001 roku.

They have been learning French for 2 years. Oni uczą się francuskiego od dwóch lat.

Tina and Laura have been skyping for an hour. Tina i Laura rozmawiają na Skype od godziny.

I have been reading The Lord of the Rings since yesterday. Od wczoraj czytam Władcę Pierścieni.

  • Opisując sytuacje i czynności, które trwały przez pewien czas (być może trwają nadal), a ich skutek jest widoczny w chwili obecnej.

I’m exhausted, I have been working in the garden for two hours. Jestem wykończony, od dwóch godzin pracuję/pracowałam w ogrodzie.

Look at them, I’m sure they have been fighting. Spójrz na nich, jestem pewna, że się kłócili.

Peter is covered in mud because he has been working on the farm all day. Peter jest cały w błocie, ponieważ pracował na farmie przez cały dzień.

He looks tired because he has been running. Wygląda na zmęczonego, ponieważ biegał.

I’m hungry because I haven’t been eating for six hours. Jestem głodna, ponieważ nie jadłam od sześciu godzin.

Różnica między Present Perfect a Present Perfect Continuous

O wyborze czasu Present Perfect lub Present Perfect Continuous decyduje często to, czy kładziemy nacisk na skutek czynności, czy na okres jej trwania. W języku polskim używamy wtedy odpowiednio czasowników dokonanych bądź niedokonanych.

I have read that book you gave me ( I finished it yesterday). Przeczytałam tę książkę, którą mi dałaś (skończyłam ją wczoraj).

[używamy tutaj czasu Present Perfect, ponieważ czynność jest już zakończona, książka została już przeczytana]

I have been reading that book you gave me (I’ve got another 30 pages to read). Czytam tę książkę, którą mi dałaś (zostało mi jeszcze 30 stron do przeczytania).

[używamy tutaj Present Perfect Continuous, ponieważ czynność nie została zakończona, wciąż będziemy ją kontynuować]

Typowe okoliczniki czasu w Present Perfect Continuous:

since – od/odkąd

for – przez

so far – jak do tej pory/póki co

all day/morning/month – cały dzień/ranek/miesiąc

recently – ostatnio, niedawno

lately – ostatnio

how long – jak długo

Konstrukcja zdań w Present Perfect Continuous

Kiedy już wiemy w jakich sytuacjach należy używać czasu Present Perfect Continuous, powinniśmy poznać zasady tworzenia zdań.

Zdania twierdzące

Zdania twierdzące tworzymy używając czasownika posiłkowego have (has w trzeciej osobie liczby pojedynczej!), trzeciej formy czasownika „to be” (been) oraz czasownika z końcówką „ing”.

Podmiot + have/has + been + czasownik z „ing” + reszta zdania

I (podmiot) have been (czasownik posiłkowy + been) waiting (czasownik z “ing”) for you for 2 hours.

Czekam na Ciebie od dwóch godzin.

He (podmiot) has been (czasownik posiłkowy + been) studying (czasownik z “ing”) all day.

On uczy się cały dzień.

They (podmiot) have been (czasownik posiłkowy + been) listening (czasownik z “ing”) to music since 4 p.m.

On słuchają muzyki od czwartej po południu.

Podmiot Have/has + been Czasownik z „ing” Reszta zdania
I
You
have been running for two hours.
He
She
It
has been
We
They
You
have been

Formy skrócone czasownika posiłkowego have:

I
You
‘ve
He
She
It
‘s
We
You
They
‘ve

Np.

I have been running for two hours.  >>  I’ve been running for two horus.  >> Biegam od dwóch godzin.

She has been running for two hours.  >>  She’s been running for two hours.  >>  Ona biega od dwóch godzin.

Zdania pytające

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy w bardzo łatwy sposób – przez inwersję (zamieniamy ze sobą miejscami podmiot z czasownikiem posiłkowym have/has).

Have/has + podmiot + been + czasownik z „ing” + reszta zdania

Have (czasownik posiłkowy) you (podmiot) been running (been + czasownik z „ing”) all day?

Czy Ty biegasz cały dzień?

Has (czasownik posiłkowy) she (podmiot) been crying (been + czasownik z „ing”) since yesterday?

Czy ona płacze od wczoraj?

Have (czasownik posiłkowy) they (podmiot) been singing (been + czasownik z „ing”) for 30 minutes?

Czy oni śpiewają przez 30 minut?

Have/Has Podmiot Been + czasownik z „ing” Reszta zdania
Have I
you
been running for two hours?
Has he
she
it
Have we
you
they

Pytania możemy również sprecyzować dodając na końcu słówko pytające np.

Where have you been running? Gdzie biegałeś?

Why has she been working today? Dlaczego ona dziś pracuje?

How long has it been raining? Jak długo już pada?

Na pytania zadane w czasie Present Perfect Continuous można krótko odpowiedzieć w taki sposób:

Have you been running  all day? Yes, I have.

Czy Ty biegasz cały dzień? Tak, biegam.

Has she been crying since yesterday? Yes, she has.

Czy ona płacze od wczoraj? Tak, płacze.

Have they been singing for 30 minutes? Yes, they have.

Czy oni śpiewają przez 30 minut? Tak, śpiewają.

Zdania przeczące

Przeczenia w Present Perfect  Continuous tworzymy dodając po czasowniku posiłkowym słowo „not” (formy skrócone to have not – haven’t, has not – hasn’t).

Podmiot + have/has + not + been + czasownik z „ing” + reszta zdania

I (podmiot) have not/haven’t (czasownik posiłkowy + not) been listening (been + czasownik z “ing”) to music for 20 minutes.

Nie słucham muzyki od dwudziestu minut.

She (podmiot) has not/hasn’t (czasownik posiłkowy + not) been feeling (been + czasownik z “ing”) well since Friday.

Ona od piątku nie czuje się najlepiej.

They (podmiot) have not/haven’t (czasownik posiłkowy + not) been speaking (been + czasownik z “ing”) since they broke up.

Oni nie rozmawiają ze sobą odkąd zerwali.

Podmiot Have not/haven’t lub has not/hasn’t Been + czasownik z “ing” Reszta zdania
I
You
have not/haven’t been running for three hours.
He
She
It
has not/hasn’t
We
You
They
have not/haven’t

Na pytania zadane w czasie Present Perfect  Continuous możemy krótko zaprzeczyć:

Have you been running  all day? No, I haven’t.

Czy Ty biegasz cały dzień? Nie, nie biegam.

Has she been crying since yesterday? No, she hasn’t.

Czy ona płacze od wczoraj? Nie, nie płacze.

Have they been singing for 30 minutes? No, they haven’t.

Czy oni śpiewają przez 30 minut? Nie, nie śpiewają.

Przykłady zdań w czasie Present Perfect Continuous:

I haven’t been working in the garden all afternoon. Nie pracuję w ogrodzie całe popołudnie.

It has not been raining all weekend. Przez cały weekend nie padało (i nadal nie pada)

We have been waiting for them for few minutes. Czekamy na nich od kilku minut.

My mum has been working hard recently. Moja mama ostatnio ciężko pracuje.

Jane has been working here since 2002.  Jane pracuje tu od 2002 roku.

They have been playing all evening. Oni grali przez cały wieczór (dlatego są zmęczeni).

She has been doing homework for an hour. Ona od godziny odrabia lekcje.

He’s been running, that’s why he’s out of breath now. Biegał, dlatego teraz brakuje mu powietrza.

Tom hasn’t been feeling well since last week. Tom nie czuje się najlepiej od zeszłego tygodnia.

She is tired because she has been ironing for 3 hours. Ona jest zmęczona, ponieważ prasowała przez trzy godziny.

Present Perfect Continuous

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasie Present Perfect Continuous. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:2)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *