Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim jest umiejętnością niezwykle przydatną, gdyż przymiotniki stopniujemy zarówno w mowie potocznej jak i w języku formalnym. Poniżej znajdziecie wskazówki jak stopniować przymiotniki w języku angielskim oraz jak porównywać rzeczy i osoby.

Spis treści:
1. Stopień wyższy i najwyższy – reguły ogólne
2. Przymiotniki nieregularne
3. Porównania w języku angielskim
4. Przykłady zdań ze stopniowaniem i porównywaniem

Stopień wyższy i najwyższy – reguły ogólne

Przymiotniki w języku angielskim możemy podzielić na krótkie (jednosylabowe) oraz długie (wielosylabowe).

Przymiotniki krótkie : dodajemy końcówkę -er (stopiń wyższy) lub -est (stopień najwyższy).

long  – longerthe longest         długi – dłuższy – najdłuższy

Przymiotniki długie : stopniujemy poprzedzając je słowami more (bardziej) lub most (najbardziej).

comfortable – more comfortable – the most comfortable      wygodny – bardziej wygodny – najbardziej wygodny

Przymiotniki nieregularne: stopnia wyższego i najwyższego należy nauczyć się na pamięć, gdyż nie stosują się one do żadnych reguł.

good – better – the best      dobry – lepszy – najlepszy

Przymiotniki w stopniu najwyższym prawie zawsze poprzedzone są przedimkiem określonym the.

the best  – najlepszy

Stopień wyższy bardzo często występuje w połączeniu z than (niż) np. smaller thanmniejszy niż.

Niektórych przymiotników w ogóle się nie stopniuje (wynika to z ich znaczenia).

Perfect – perfekcyjny (jeżeli coś jest perfekcyjne, nie może już być lepsze, dlatego słówka perfect nie da się stopniować)

Nietypowe stopniowanie

 • Jeżeli wyraz kończy się na nieme „e”, wtedy przed dodaniem końcówki stopniującej „e” zostaje pominięte.

nice – nicer

 • Jeśli przymiotnik kończy się na „y”, w stopniu wyższym i najwyższym zamienia się na „i”.

happy – happier – happiest

 • Jeśli przymiotnik kończy się na spółgłoskę, występującą po samogłosce, spółgłoskę należy w piśmie podwoić.

sad – sadder – saddest

 • Kilka przymiotników dwusylabowych (zakończonych -er, -le, -ow, -y) stopniuje się tak jak jednosylabowe.

pretty – prettier    simple – simplier

Przymiotniki nieregularne

good – better – the best    dobry – lepszy – najlepszy

bad – worse – the worst    zły – gorszy – najgorszy

far  – farther – the farthest    daleki – odleglejszy – najodleglejszy

little – less – the least    mało – mniej – najmniej

good – better – the best    dobry – lepszy – najlepszy

Porównania w języku angielskim

Przymiotników w stopniu wyższym oraz słówka than (niż/od) używamy w celu porównania dwóch osób lub rzeczy, np.

Who is taller, you or your sister? Kto jest wyższy, Ty czy Twoja siostra?

You are more handsome than him. Jesteś badziej przystojny niż on (od niego).

Przymiotników w stopniu najwyższym używamy w celu wyrażenia tego, że ktoś lub coś posiada jakąś cechę w największym natężeniu. Zazwyczaj takie przymiotniki poprzedzamy słówkiem the.

Harry is the youngest in our family. Harry jest najmłodszy w naszej rodzinie.

Porównując osoby lub rzezy możemy się posłużyć się wyrażeniami:

 • -er than… (-szy niż…)

Tom is stronger than Bill. Tom jest silniejszy niż Bill.

 • Less… than… (mniej niż – używane z rzeczownikami niepoliczalnymi)

She has less money than her sister. Ona ma mniej pieniędzy niż jej siostra.

 • Fewer… than… (mniej niż – używane z rzeczownikami policzalnymi)

There are fewer boys than girls in the class. W klasie jest mniej chłopców niż dziewczyn.

 • Too (zbyt)

The soup is too hot. Zupa jest zbyt gorąca.

 • Not enough (niewystarczająco)

Your project is not good enough. Twój projekt nie jest wystarczająco dobry.

 • As… as… (tak… jak…) / not as… as… (nie tak… jak…)

Dean is as clever as his sister. Dean jest tak zdolny jak jego siostra.

My mother is not as patient as my father. Moja matka nie jest tak cierpliwa jak mój ojciec.

 • More than (bardziej niż)

This film is more interesting than the last one. Ten film jest ciekawszy niż poprzedni.

 • The same as (taki sam jak)

My dress i the same as hers. Moja sukienka jest taka sama jak jej.

 • More and more (coraz) / -er and er (coraz)

He’s becoming more and more independent. On staje się coraz bardziej niezależny.

She ran faster and faster. Ona biegła coraz szybciej.

 • The… the… (im…tym…)

The more the better. Im więcej tym lepiej.

Przykłady zdań ze stopniowaniem i porównywaniem

Our house is the biggest house in the neighbourhood. Nasz dom jest największy w okolicy.

I’m more interested in music than sport. Bardziej interesuje mnie muzyka niż sport.

Big cars are less popular now than twenty years ago. Duże samochody są teraz mniej popularne niż 20 lat temu.

The most frightening film I’ve ever seen was The Conjuring. Najbardziej przerażającym filmem jaki widziałem była Obecność.

What is the least expensive way of travelling in South Africa? Jaki jest najtańszy sposób podróżowania w Południowej Afryce?

Robert is older than Brian. Robert jest starszy niż Brian.

Who is younger, Martha or Anna? Kto jest młodszy, Marta czy Anna?

I thought she would be nicer. Myślałam, że będzie milsza.

My project is bad but his is worse. Mój projekt jest kiepski, ale jego jest gorszy.

Your skirt looks good but mine is too small. Twoja spódniczka wygląda nieźle, ale moja jest za mała.

To już wszystko co musisz wiedzieć o stopniowaniu przymiotników. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 4.2/5 (liczba głosów:5)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *