Biznesowe życzenia świąteczne dla firm po angielsku

Bożonarodzeniowe życzenia dla firm, czyli świąteczne życzenia biznesowe po angielsku są bardziej formalną formą życzeń, które możemy składać różnego rodzaju firmom czy instytucjom, lub współpracownikom. Charakteryzują się one większą oficjalnością i nawiązują głównie do osiągania sukcesów zawodowych lub biznesowych. Poniżej znajdziecie przykładowe świąteczne życzenia firmowe po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski. Są to kolejno: życzenia dla firm, życzenia dla klientów, życzenia dla szefa, oraz życzenia dla pracowników. Zobaczcie również: życzenia świąteczne po angielsku, kolędy po angielsku oraz piosenki świąteczne po angielsku.

Spis treści:
1. Życzenia dla firm po angielsku
2. Życzenia dla klientów po angielsku
3. Życzenia dla szefa po angielsku
4. Życzenia dla pracowników po angielsku

Życzenia dla firm po angielsku

Merry Christmas and a happy New Year! 
We wish you new challenges, new horizons and new successes, 
in business as well as your private lives. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Życzymy nowych wyzwań, nowych horyzontów i nowych sukcesów,
w biznesie, a także w życiu prywatnym.

 

May this Christmas bring you joy and peace
so that your dreams come true
and your successes exceed expectations.

Niech te święta przyniosą wam radość i pokój
aby wasze marzenia się spełniły
a wasze sukcesy przekroczyły oczekiwania.

 

We wish You all the peace, 
warmth and joy this Christmas 
and prosperity and success
in the New Year. 

Życzymy wam pokoju
ciepła i radości w te Święta
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku.

 

May this coming New Year see your plans
completed and bring you profits. 
May you foresee and forestall any bumps
in your road in time. 
We wish you lots of joy and success 
as well as letting go of what is inconsequential 
and taking good care of what is essential.

Niech nadchodzący Nowy Rok zastanie wasze plany
zakończonymi i przynoszącymi zyski.
Żebyście przewidzieli i uprzedzili wszelkie nierówności
na waszej drodze w tym czasie.
Życzymy dużo radości i sukcesów
oraz także odpuszczenia tego, co nieistotne
i zadbania o to, co najważniejsze.

 

We would like to thank all our Partners and Friends 
for their trust and patronage in 20__. 
We wish you further achievements, successful investments 
and every prosperity in the coming New Year. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom
za zaufanie i wsparcie w 20__ roku.
Życzymy wam dalszych osiągnięć, udanych inwestycji
i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Życzenia dla klientów po angielsku

We wish our Customers and Friends 
peaceful and merry Christmas 
and all prosperity and success
in the New Year. 

Życzymy naszym klientom i przyjaciołom
spokojnych i wesołych Świąt
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku.

 

We would like to use this coming Christmas 
and New Year as an opportunity to thank
our esteemed Customers and Friends for their patronage 
and wish you good health, joy, peace and prosperity. 

Chcielibyśmy wykorzystać te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok jako okazję do podziękowania
naszym drogim Klientom oraz Przyjaciołom za wasz patronat
oraz życzyć wam dobrego zdrowia, radości, spokoju i pomyślności.

 

To all our esteemed Customers, Contractors and Friends
we wish a Christmas full of love, joy and peace. 
May this coming New Year bring you a spark
of good fortune needed to complete
all your endeavours successfully. 

Do wszystkich naszych drogich klientów, kontrahentów i przyjaciół
życzymy wam Świąt pełnych miłości, radości i spokoju.
Niech ten nadchodzący Nowy Rok przyniesie wam iskierkę
dobrej fortuny potrzebnej do ukończenia
wszystkich waszych starań z powodzeniem.

 

Życzenia dla szefa po angielsku

 

Wishing that the Lord showers you
with blessings this coming Christmas,
and more success on your company
this coming new year.

Życzymy Ci aby Bóg pobłogosławił Cię
w te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
i wielu więcej sukcesów w Twojej firmie
w tym nadchodzącym Nowym Roku.

 

We wish you peaceful and merry Christmas 
and a New Year full of success 
both in your private and business lives.

Życzymy spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku pełnego sukcesów
zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym.

 

Please accept our wishes of joyful Christmas,
of peace and rest with your loved ones
and for the upcoming New Year,
all the successes and dreams coming true.

Proszę przyjąć nasze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
spokoju i odpoczynku z najbliższymi
a w nadchodzącym Nowym Roku,
samych sukcesów i spełnienia marzeń.

 

As a ‘thank you’ for your patronage so far, 
we would like to wish you a joyful and merry Christmas 
with your loved ones and all the success
in the coming New Year. 

Jako „dziękuję” za dotychczasowy patronat,
chcielibyśmy życzyć Ci radosnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych ze swoimi bliskimi i samych sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku.

 

We wish you merry and joyful Christmas 
and all the prosperity in the New Year. 
Please accept our heartfelt thanks 
for your patronage so far. 

Życzymy Ci szczęśliwych i radosnych Świąt
i pomyślności w Nowym Roku.
Proszę przyjmij nasze serdeczne podziękowania
za Twoje przewodnictwo.

 

Życzenia dla pracowników po angielsku

Our warmest greetings to all our
hard working employees.
Enjoy the holidays with your
families and loved ones!

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich naszych
ciężko pracujących pracowników.
Cieszcie się Świętami z waszą
rodziną i najbliższymi!

 

Remembering special people at Christmas
fills our hearts with joy.
We wish you a joyous holiday season and a
New Year filled with peace and happiness.

Pamiętanie o wyjątkowych ludziach w Boże Narodzenie
wypełnia nasze serca radością.
Życzymy wam radosnego okresu świątecznego i
Nowego Roku pełnego spokoju i radości.

 

Our heartfelt wishes of a very merry Christmas 
spent with loved ones and many happy moments 
in the upcoming New Year 20__.

Serdecznie życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych z bliskimi oraz wielu szczęśliwych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku 20__.

 

This Christmas, we wish you many reasons for joy 
and spiritual growth, inner strength and peace, 
and God’s blessings every day
of the upcoming New Year. 

W te święta życzymy wielu powodów do radości
i duchowego wzrostu, wewnętrznej siły i spokoju,
oraz Bożego błogosławieństwa każdego dnia
nadchodzącego Nowego Roku.

 

This coming Christmas presents an opportunity 
for both joy and reflection on the past 
as well as plans for the future. 
In this festive time, we wish you
all the satisfaction and successes. 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to szansa
zarówno na radość i refleksję nad przeszłością
jak również plany na przyszłość.
W tym świątecznym czasie życzymy wam
dużo satysfakcji i sukcesów.

 

This coming Christmas, 
we would like to wish you 
a joyful, merry and warm Christmas
spent with your loved ones,
and may the New Year 20__
bring you peace 
and fulfill all your dreams.

W nadchodzące Święta,
chcielibyśmy życzyć wam
radosnych, wesołych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych z najbliższymi,
i niech Nowy Rok 20__
przyniesie wam pokój
oraz spełnienie wszystkich waszych marzeń.

 

świąteczne życzenia biznesowe dla firm

To już wszystkie świąteczne życzenia biznesowe po angielsku. W tym artykule umieściliśmy zarówno życzenia dla szefa jak i pracowników, oraz dla firm i klientów. Mamy nadzieję że wśród nich znajdziesz najbardziej odpowiadające Ci firmowe życzenia bożonarodzeniowe po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.5/5 (liczba głosów:8)

2 komentarze

  1. Witam,

    Czy w zdaniu ” new horizons and new successes,
    in business as well as your private lives ” sformułowanie „życie prywatne” nie powinno być napisane : ” private life”?

    1. Nie, bo to liczba mnoga 😉 „w waszych biznesach i w waszych życiach”. W języku polskim można tłumaczyć i w waszym życiu prywatnym, ale w angielskim funkcjonuje to inaczej.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *