Rymowane życzenia urodzinowe po angielsku

Życzenia urodzinowe po angielsku mogą być składane w różnej formie: osobiście, przez smsa, wiadomość na facebooku, czy tradycyjną kartkę urodzinową. Niezależne od sposobu ich składania, wyrażają one najlepsze życzenia dla osoby która obchodzi właśnie urodziny. Poniżej znajdziecie przykładowe rymowane życzenia urodzinowe po angielsku w formie wierszyków oraz ich tłumaczenie. Zobaczcie również: Krótkie życzenia urodzinowe po angielsku i Długie życzenia urodzinowe po angielsku.

 

Happy birthday from the heart
Cause that’s where all great wishes start

Wszystkiego najlepszego z głębi serca
Bo to jest miejsce z którego pochodzą wszystkie wspaniałe życzenia

 

Wishing you your happiest birthday yet
A birthday too special to ever forget.

Życzę Ci najszczęśliwszych ze wszystkich urodzin
Urodzin zbyt wyjątkowych by być kiedykolwiek zapomniane.

 

May your troubles be less and your blessings be more
And nothing but hapiness come through your door

Niech Twoich problemów będzie mniej a błogosławieństw więcej
I nic innego tylko szczęście przejdzie przez Twoje drzwi

 

On this special day I wish all the best
To a wonderful friend, who deserves nothing less!

W tym specjalnym dniu życzę wszystkiego najlepszego
Dla wspaniałego przyjaciela, który nie zasługuje na nic mniej!

 

Wishing you safety, happiness, and wealth…
This day has been blessed by your birth!

Życzę Ci bezpieczeństwa, szczęścia i bogactwa…
Ten dzień został pobłogosławiony przez Twoje narodziny!

 

You might think that you are special because it’s your birthday today.
But it is a total nonsense, my friend, you are special every single day.

Pewnie myślisz, że jesteś wyjątkowy bo są dziś Twoje urodziny.
Ale to kompletna bzdura, mój przyjacielu, Ty jesteś wyjątkowy każdego dnia!

 

Hope all of your dearest wishes come true
Because no one deserves it more than you do!

Mam nadzieję że wszystkie Twoje najskrytsze marzenia się spełnią
Gdyż nikt nie zasługuje na nie bardziej niż Ty!

 

May your troubles be less and your blessings be more
And nothing but happiness come through your door.

Niech Twoich problemów będzie mniej a błogosławieństw więcej
I nic innego tylko szczęście przejdzie przez Twoje drzwi.

 

Love and fun are wished for you,
With special birthday blessings, too!

Miłość i zabawa są życzeniami dla Ciebie,
Ze specjalnym urodzinowym błogosławieństwem także!

 

I wish you an awesome day,
with good luck on your way,
stay blessed and happy this day,
my dear friend on your birthday today!

Życzę Ci wspaniałego dnia,
szczęścia na Twojej drodze,
błogosławieństwa i radości w tym dniu,
mój drogi przyjacielu z okazji Twoich urodzin!

 

A wish for lots of birthday fun
To last until the day is done.
Hoping that all your wishes comes true,
and your birthday cake is as sweet as you!

Życzenia wielu urodzinowych zabaw
Trwających aż do końca dnia.
Mam nadzieję, że wszystkie Twoje życzenia się spełnią,
a Twój tort urodzinowy będzie tak słodki jak Ty!

 

Happy birthday to a Dear Friend.
You’ll be special to me until the end.
Celebrate today and know this is true
My life has been blessed, because of you.

Wszystkiego dobrego, dla drogiego przyjaciela.
Będziesz dla mnie wyjątkowy do samego końca.
Świętuj dzisiejszy dzień i miej świadomość, że prawdą jest,
Że moje życie jest szczęśliwe dzięki Tobie.

 

With as much love, as I can share,
I wanted to let you know I care
Enough to send some love your way,
On your very special day!
Happy Birthday, sweetheart!

Taką ilością miłości, jaką mogę się dzielić,
Chciałem Ci dać znać, że mi zależy
Wystarczająco, by wysłać Ci jej odrobinę
W Twój specjalny dzień!
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochany!

 

Hurry it’s a special day.
Giddy up and play all day.
Eating ice cream and chocolate cake.
It’s your birthday, let’s celebrate!

Pospiesz się, to wyjątkowy dzień.
Wio, bawmy się cały dzień
Jedzmy lody i ciasto czekoladowe.
To Twoje urodziny, świętujmy!

 

Today will be remembered
In so many lovely ways,
And we will start together
One more year of happy days!

Dzisiejszy dzień zostanie zapamiętany
Na wiele pięknych sposobów,
A my zaczniemy razem
Jeszcze jeden rok szczęśliwych dni!

 

On your special day
Consider your luck.
You could have been born
As a dog, cow, or duck!

W Twoim wyjątkowym dniu
Weź pod uwagę jakie masz szczęście
Mogłeś się urodzić
Psem, krową lub kaczką!

 

So many candles,
And so little cakes,
But don’t be worry –
You have true friends!
Happy Bday to you!

Tak dużo świeczek
I tak mało ciast,
Ale nie martw się –
Masz prawdziwych przyjaciół!
Wszystkiego najlepszego!

 

So on this very special day
I would like to say to you
I hope you’ll always find happiness
In whatever you may do.

Więc w tym bardzo szczególnym dniu
Chciałbym Ci powiedzieć
Że mam nadzieję iż zawsze znajdziesz szczęście
We wszystkim co będziesz robić

 

Your special day is very near,
You’re getting a little older –
But you’re still my dear!

Twój wyjątkowy dzień jest bardzo blisko
Stajesz się trochę starszy / starsza –
Ale wciąż jesteś drogą mi osobą!

 

Hoping your birthday
Is a happy one,
Just filled with friends,
Excitement and fun!

Mam nadzieję że Twoje urodziny
Są wesołe,
Wypełnione przyjaciółmi
Radością i zabawą!

 

 

Birthday cake…
Eat a little
Eat a lot
Eat untill you have to stop!
Happy birthday!

Tort urodzinowy…
Zjedz go trochę
Zjedz dużo
Jedz dopóki nie będziesz musiał przestać!
Wszystkiego najlepszego!

 

Roses are red
Violets are blue
Stop complaining… I am older than you!

Róże są czerwone
Fiołki są niebieskie
Przestań narzekać… Jestem starszy od Ciebie!

 

Roses are red, Violets are blue,
All I want to say
is Happy Birthday to You!

Róże są czerwone, fiołki są niebieskie,
wszystko co chcę Ci powiedzieć
to szczęśliwych urodzin!

 

Roses are red
Violets are blue
I have an awesome wishes
For a special person – you!
Happy birthday!

Róże są czerwone
Fiołki są niebieskie
Mam wspaniałe życzenia
Dla wyjątkowej osoby – Ciebie!
Wszystkiego najlepszego!

 

How old are you? I’m not keeping score,
I love my birthday, but here’s the thing –
I’m really glad the birthday’s yours,
This way I don’t have to hear you sing! 🙂

Ile masz lat? Gubię się w liczeniu,
Uwielbiam moje urodziny, ale jest jedna rzecz –
Naprawdę cieszę się z Twoich urodzin,
Dzięki temu nie muszę słuchać jak śpiewasz! 🙂

 

Each year your birthday reminds me
That I really want to say
I’m very glad I know you;
I think of you each day.

I hope you enjoy your birthday,
All the pleasures it has in store,
And because I appreciate you,
I hope you have many more!

Każdego roku Twoje urodziny przypominają mi
Że naprawdę chcę Ci to powiedzieć
Cieszę się że Cię znam;
Myślę o Tobie każdego dnia.

Mam nadzieję że świętujesz swoje urodziny,
I wykorzystujesz wszystkie ich przyjemności,
I dlatego że Cię cenię,
Życzę Ci ich jeszcze dużo więcej!

 

You are such a special friend,
Who deserves a special day,
For being who you are and
Bringing joy in every way.
You make me smile and laugh,
With everything you do,
So today I get to send
A special Birthday wish to you!

Jesteś wyjątkowym przyjacielem,
Który zasługuje na wyjątkowy dzień,
Za to że jesteś sobą,
Przynosząc radość każdego dnia.
Sprawiasz że uśmiecham się i śmieję,
Wszystkim co robisz,
Więc dzisiaj wysyłam Ci,
Specjalne życzenia urodzinowe.

 

Every year that comes and goes
Brings its flowers and its snows;
With each birthday, every year,
I celebrate you, for it’s so clear
You’re really special; you’re the peak,
One of a kind, you are unique.
Happy Birthday; may your day
Be blessed, like you, in every way.

Każdy rok, który przychodzi i odchodzi
Przynosi kwiaty i śniegi;
Z każdymi urodzinami, każdego roku,
Ja świętuję Ciebie, żeby było jasne
Jesteś naprawdę wyjątkowy; Ty jesteś szczytem,
Jedyny w swoim rodzaju, jesteś wyjątkowy.
Wszystkiego najlepszego; niech Twój dzień
Będzie błogosławiony, jak Ty, w każdy sposób.

 

Congratulations to you, my old friend,
Birthday wishes to you, I send.
You look good for your age, I could say,
But you look good to me any day.
When I look in the mirror, I sigh,
Cause I know the mirror doesn’t lie.
You’re aging like me, so you see
You’re getting to be an old guy.

Gratulacje dla Ciebie, mój stary przyjacielu,
Życzenia urodzinowe dla Ciebie przesyłam.
Wyglądasz dobrze jak na Twój wiek, mogę powiedzieć,
Ale Ty wyglądasz dla mnie dobrze każdego dnia.
Kiedy patrzę w lustro, wzdycham,
Bo wiem że lustro nie kłamie
Starzejesz się jak ja, więc widzisz
Stajesz się starym gościem.

 

Some things get better with time so they say;
You follow that rule, as my friend, day by day.
So whenever your birthday, each year, comes around,
I’m reminded of joys in our friendship I’ve found.
Because of the great friend you happen to be,
I hope you’ll be sharing more birthdays with me!

Niektóre rzeczy stają się lepsze z wiekiem, powiadają;
Ty jesteś zgodny z tą regułą, mój przyjacielu, dzień po dniu.
Więc w każde Twoje urodziny, każdego roku,
Przypomina mi się radość, którą znalazłem w naszej przyjaźni.
Z powodu tego jak wspaniałym przyjacielem,
Mam nadzieję że będziesz dzielić więcej urodzin ze mną!

 

I’m wishing you another year
Of laughter, joy and fun,
Surprises, love and happiness,
And when your birthday’s done,
I hope you feel deep in your heart,
As your birthdays come and go,
How very much you mean to me,
More than you can know.

Życzę Ci kolejnego roku
Śmiechu, radości i zabawy,
Niespodzianek, miłości i szczęścia,
A kiedy Twoje urodziny dobiegną końca,
Mam nadzieję, że głęboko w sercu poczujesz,
Kiedy Twoje urodziny przychodzą i odchodzą,
Jak wiele dla mnie znaczysz,
Więcej niż myślisz.

 

Here’s a Birthday greeting
Especially to show
How much you mean
Although you surely must know
That without a doubt
There’s no-one nicer than you
Or anyone dearer
To wish Happy Birthday to

Oto życzenie urodzinowe
Specjalnie, żeby pokazać
Jak wiele znaczysz
Chociaż musisz wiedzieć
Że bez wątpienia
Nie ma nikogo milszego od Ciebie
Ani nikogo droższego
Komu można by życzyć wszystkiego najlepszego

 

From morning till night
May your birthday be bright
And nicer than ever before
And as years come and go
May your happiness grow
And your dreams be fulfilled
Even more
Happy Birthday to you!

Od rana do nocy
Niech Twoje urodziny będą pogodne
I milsze niż kiedykolwiek
I kiedy lata będą mijać
Niech Twoje szczęście rośnie
A Twoje marzenia się realizują
Nawet więcej
Najlepszych urodzin dla Ciebie!

 

Hope lovely surprises
Are coming your way,
To make your
Birthday a
Wonderful day.
Happy Birthday

Mam nadzieję, że miłe niespodzianki
Nadarzą się,
Żeby sprawić, aby
Twoje urodziny były
Wspaniałym dniem.
Wszystkiego najlepszego

 

Because today’s your birthday,
And because you’re extra nice,
One wish is not enough for you
And so here’s wishing twice,
Wishing your Birthday’s wonderful
In every single way
And next year brings happiness
For you day after day.

Ponieważ dziś są Twoje urodziny,
I ponieważ jesteś ekstra miły,
Jedno życzenie to dla Ciebie za mało
Więc życzę podwójnie,
Żeby Twoje urodziny były wspaniałe
Pod każdym względem
I żeby przyszły rok przynosił szczęście
Tobie dzień po dniu.

 

Just because you’re 30/40/50
Don’t despair, oh no
Overnight you won’t discover
You’ve lost your get up and go.
Nor will you become all wrinkled,
Nor ache from head to toe.
So even though you’re ripening
Don’t regard it as a blow,
You won’t suddenly look decrepit ….
…Cos that happened long ago!!

Tylko dlatego że masz 30/40/50 lat
Nie rozpaczaj, o nie
Przez noc nie odkryjesz
Że straciłeś swój wigor.
Ani nie staniesz się cały pomarszczony,
Ani obolały od stóp do głów.
Więc mimo tego, że dojrzewasz
Nie uważaj tego za cios,
Nie staniesz się tak nagle zniedołężniały…
… Bo to akurat stało się już dawno temu!!

 

Happy birthday on this beautiful day,
We wish you the best, without any delay.
Hope you enjoy it, from beginning till end,
Here’s a hug and kiss, we’re ready to send.

Wszystkiego dobrego w tym pięknym dniu,
Życzymy Ci najlepszego, bez żadnego opóźnienia.
Mamy nadzieję, że Ci się podoba, od początku do końca,
Oto uścisk i buziak, które jesteśmy gotowi wysłać.

 

życzenia urodzinowe angielski

 

To już wszystkie rymowane życzenia urodzinowe po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Rymowane życzenia urodzinowe po angielsku
średnia: 4.5 z 2 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.