Życzenia wielkanocne po angielsku

Życzenia wielkanocne po angielsku składamy w okresie Wielkanocy. W tym pięknym czasie świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i składamy sobie wielkanocne życzenia. Możemy je składać zarówno osobiście, jak i poprzez SMS, facebooka, czy pocztówki i kartki świąteczne. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia wielkanocne po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski. Zobaczcie również: Święta Wielkanocne – słownictwo tematyczne po angielsku.

Happy Easter – Radosnych świąt wielkanocnych

Have a fulfilling and joyful Easter! – Udanych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Stand up and cheer, for Easter is here. Happy Easter! – Wstańcie i świętujcie, ponieważ nadeszła Wielkanoc. Wesołych Świąt!

Sending you joyful hugs this Easter. May all of your dreams and wishes come true. – Wysyłam Ci radosne uściski w te Święta Wielkanocne. Niech wszystkie Twoje marzenia i życzenia się spełnią.

May the Lord bless your home with happiness and unwavering faith this Easter. – Niech Pan pobołogosławi w te święta Twój dom radością i niewzruszoną wiarą.

Easter is more than just eggs and candy. It is also about peace, love, and family. Happy Easter! – W Wielkanocy nie chodzi tylko o jajka i słodycze. Chodzi też o pokój, miłość i rodzinę. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wishing you an Easter that is bright, happy, and filled with the contentment of the Lord. – Życzę wam, aby te Święta Wielkanocne były pogodne, wesołe i wypełnione łaską Pana.

Wishing you a very Happy Easter that is filled with plenty of love and happiness. – Życzę Ci bardzo wesołych Świąt Wielkanocnych wypełnionych mnóstwem miłości i radości.

I’m wishing you an extraordinary and joyful Easter. May your life be full of blessings! – Życzę Ci niezwykłych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech Twoje życie będzie pełne błogosławieństw!

May you feel the bright, joyful blessings God has to offer you during this Easter holiday. – Życzę Ci poczucia jasności, radosnego błogosławieństwa Boga który Ci je zsyła w czasie Wielkanocy.

May you find the renewal of hope, health, love and the spirit of God. Happy Easter to you and your lovely family. – Życzę Ci odnowy nadziei, zdrowia, miłości i ducha świętego. Wesołych świąt wielkanocnych dla Ciebie i Twojej kochanej rodziny.

All we got to do is follow Christ, for in Christ will all our queries be solved. Have a Blessed and Meaningful Easter. – Wszystko co musimy zrobić to podążać za Chrystusem, bo to w Nim wszystkie nasze wątpliwości zostaną rozwiane. Wesołych i błogosławionych świąt wielkanocnych.

The spirit of giving, the act of sharing, the blessings from above, with hearts pure as a dove. May you have a blessed Easter. – Ducha darowania, aktu dzielenia, błogosławieństwa od Boga, gołębiego serca. Błogosławionych świąt wielkanocnych.

May the day that Christ has resurrected bring you happiness, love and joy. – Niech dzień, w którym Chrystus zmartwychwstał przyniesie Ci szczęście, miłość oraz radość.

May this blessed celebration of Easter bring you faith, hope, love and joy. Greet the miracle of Jesus’s Resurrection with joy and happiness! – Życzę Ci błogosławionych świąt wielkanocnych przynoszących Ci wiarę, nadzieję, miłość i radość. Świętujmy cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z radością i szczęściem.

It’s Easter! A time to enjoy the beautiful spring weather as we appreciate the price Christ paid for us. Happy Easter. – Jest Wielkanoc! Czas by radować się piękną wiosenną pogodą doceniając cenę jaką zapłacił za nas Chrystus.

Wishing you and your family an Easter filled with joy and hope. May your time together be a celebration of life and love as you remember God’s gift to us all. – Życzę Ci i Twojej rodzinie Wielkanocy wypełnionej radością i nadzieją. Niech ten czas spędzony razem będzie świętowaniem życia i miłości które podarował nam Bóg.

I hope this Easter holiday fills your home with peace, joy, and plenty of colorful Easter eggs. – Mam nadzieję, że ta Wielkanoc wypełni Twój dom pokojem, radością i sporą ilością kolorowych wielkanocnych jajek.

Happy Easter! I hope some time out for rest and relaxation with your loved ones puts a spring in your step and gives you a chance to celebrate life and all its blessings. – Wesołych świąt wielkanocnych! Mam nadzieję że trochę czasu na odpoczynek i relaks z najbliższymi doda Ci sprężystości kroku i da możliwość świętowania życia i wszystkich jego dobrodziejstw.

Who else loves to bite the heads off their chocolate Easter bunnies? 🙂 Wishing you all a Happy Easter! – Kto jeszcze lubi odgryzać głowy czekoladowych zajączków? 🙂 Życzę wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Easter gives us yet another reason to be thankful to God. Have the joy of the coming of Christ be filled in your heart and bring peace into your life. Have a Blessed Easter. – Wielkanoc daje nam kolejny powód by być wdzięcznym Bogu. Życzę Ci radości z powrotu Chrystusa przychodzącego by wypełnić Twoje serce i przynieść pokój do Twojego życia. Błogosławionych świąt wielkanocnych.

Easter brings fun, Easter bring Happiness, Easter brings God’s endless blessings, Easter brings love and the freshness of spring. Happy Easter to you and your family! May God bless you now and always. – Wielkanoc przynosi zabawę, Wielkanoc przynosi szczęście, Wielkanoc przynosi nieskończone Boże błogosławieństwo, Wielkanoc przynosi miłość i wiosenna świeżość. Wesołych świąt Wielkanocnych dla Ciebie i Twojej rodziny! Niech Bóg błogosławi Cię teraz i zawsze.

Even if many people focus on the Easter bunny and the chocolate eggs, let’s not forget the main reason why we celebrate this very special day. Jesus Christ was resurrected and we shall celebrate his return from the dead. Happy Easter! – Nawet jeśli wielu ludzi skupia się na wielkanocnych zającach i czekoladowych jajkach, nie zapominajmy głównego powodu, dla którego świętujemy ten wyjątkowy dzień. Jezus Chrystus zmartwychwstał i powinniśmy celebrować jego powrót ze świata zmarłych. Wesołych świąt!

Easter reminds us that hope must never be lost for as dark as the road may seem, there always lies light at the end of it. May all your prayers be fulfilled. May you have a pleasant and wonderful Easter!
Święta wielkanocne przypominają nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światełko. Niech wszystkie Wasze modlitwy się spełnią. Przyjemnych i wspaniałych Świąt wielkanocnych!

At this time of reflection and time out, I hope your heart is filled with joy at the wonder of life. I feel so lucky that we are part of each other’s lives, and look forward to whatever the year ahead holds for us. Have a happy Easter. – W tym czasie zadumy i odpoczynku, mam nadzieje że Twoje serce jest wypełnione radością z powodu cudu życia. Jestem taki szczęśliwy że jesteśmy nawzajem częścią swojego życia i nie mogę się doczekać tego co czeka nas w tym roku. Wesołych świąt.

May your Easter be filled with lots of Easter eggs, presents from the Easter bunny, blessings from Jesus Christ and most of all happiness that lasts for a life time. I’m sending lots of love on your way. Happy Easter to you. – Niech Twe święta wypełnią jajka wielkanocne, prezenty od zajączka, błogosławieństwo od Jezusa Chrystusa i przede wszystkim radość, która będzie trwać po wieki. Przesyłam moc miłości. Wesołych świąt wielkanocnych.

życzenia wielkanocne po angielsku

Rymowane życzenia – wierszyki wielkanocne po angielsku

May the angels protect you
May the sadness forget you
May goodness surround you
And may Lord Jesus Christ always bless you
Happy Easter!

Niech anioły Cię strzegą
Niech smutek o Tobie zapomni
Niech dobroć Cię otoczy
I niech Jezus Chrystus zawsze Cię błogosławi
Wesołych świąt wielkanocnych!

The tulips in the garden
Are wearing yellow hats;
The pussy willows by the brook
Have fur like any cats’.
The bee is honey hunting;
The robin’s chirp is gay;
And all the world is singing,
„Oh, happy Easter Day!”

Tulipany w ogrodzie
Noszą żółte czapeczki;
Bazie przy strumyku
Mają futerko jak żaden kot.
Pszczoła szuka miodu;
Ćwierkanie drozda rozbrzmiewa wesoło;
A cały świat śpiewa,
„Oh, Wesołej Wielkanocy!”

May the spirit of hope that Easter brings,
Help you find contentment in little things,
And restore your faith in the Lord above,
Who gave His life for the ones He loves.
I wish you a very happy Easter.

Niech duch nadziei, który przychodzi z Wielkanocą,
Pomoże Ci odnaleźć satysfakcję w codziennych rzeczach,
I przywróci Ci wiarę w Boga najwyższego,
Który obdarował życiem Tych, których kocha.
Życzę Ci wesołych świąt Wielkiej nocy.

The Easter feeling does not end,
it signals a new beginning
of nature spring and brand new life of friendship.
Happy Easter to My Best Friend!

Wielkanocny nastrój nie kończy się,
jest sygnałem nowego początku,
wiosny natury i nowego życia w przyjaźni.
Wesołych świąt wielkanocnych dla mojego najlepszego przyjaciela!

Easter duck and Easter chick,
Easter eggs with chocolate thick.
Easter hats for one and all,
Easter bunny makes a call!
Easter always brings
Such a lot of pleasant things
Happy Easter.

Wielkanocna kaczuszka i wielkanocny kurczaczek,
Wielkanocne czekoladowe pisanki,
Wielkanocne kapelusze dla wszystkich,
Wielkanocny zajączek dzwoni!
Wielkanoc zawsze przynosi
Tak wiele przyjemnych rzeczy.
Wesołej Wielkanocy.

Bunnies are brown
Bunnies are white
Bunnies are always
An Easter delight.
Bunnies are cuddly
The large and the small.
But I like chocolate ones
The best of them all!

Zajączki są brązowe
Zajączki są białe
Zajączki są zawsze
Wielkanocnym zachwytem.
Zajączki są milusie
I duże i małe.
Ale najbardziej ze wszystkich
Lubię te czekoladowe!

Celebrate His Resurrection with complete cheer,
For He came back to life to ease our fear.
That’s the promise of Easter.
Have a Happy Easter!

Świętujmy jego zmartwychwstanie z całkowitą radością,
Bo on powrócił do żywych by ukoić nasz strach.
To jest obietnica Wielkanocy.
Życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych!

Easter eggs and chocolate,
Bunnies and daffodils,
It’s the time for pretty bonnets,
We’re free from winter chills,
It’s the season of expectation,
When everything is new,
And at this special time of year,
I send all my love to you!

Wielkanocne jajka i czekolada,
Zające i żonkile,
To czas pięknych kapeluszy,
Jesteśmy wolni od zimowych mrozów,
To czas oczekiwania,
Kiedy wszystko jest nowe,
I w tym wyjątkowym czasie roku,
Wysyłam Ci całą moją miłość!

Easter comes but once a year
But when it does, we all know its here
Children filling themselves with chocolate
Dad’s down the pub for a pint of beer!
We go to the church for the wine and bread
Dad’s half asleep, and jerking his head
Baby sister is here too, munching away
On the free Easter egg that the Priest gave us today
But remember we must, that the Lord died for us
And ascended into heaven to give us fresh lives
For each and every one of us.

Święta wielkanocne przychodzą raz w roku
Ale kiedy przyjdą, wszyscy wiemy że już tu są
Dzieci napychające się czekoladą
Tato w pubie z kuflem piwa!
Idziemy do kościoła dla wina i chleba
Tato w połowie śpi i trzęsie głową
Mała siostrzyczka jest też tutaj, mlaskając
Na darmowe pisanki które dał nam dzisiaj ksiądz
Ale musimy pamiętać, że Pan umarł za nas
I wstąpił do nieba, by dać nam nowe życia
Dla każdego z nas.

Easter eggs, yellow and blue,
Easter eggs, for me and you,
Easter eggs, candy sweet,
Easter eggs, are good to eat,
Easter eggs, pretty and funny,
But…
Where oh where is the easter bunny?

Pisanki, żółte i niebieskie,
Pisanki, dla mnie i dla Ciebie,
Pisanki, słodkie słodycze,
Pisanki, dobre do jedzenia,
Pisanki, piękne i zabawne,
Ale…
Gdzie, och gdzie jest króliczek wielkanocny?

Easter eggs and hot cross buns,
Chocolate bunnies too,
Remind us that it’s Springtime,
As daffodils come into view,
So special wishes are in this card,
That’s made especially for you,
May your Easter time be joyful,
With lots of things to do.

Wielkanocne jajka i cieplutkie słodkie bułki,
Czekoladowe zające też,
Przypominają nam, że jest wiosna,
Kiedy pojawiają się żonkile,
A więc wyjątkowe życzenia są na tej kartce,
Która została zrobiona specjalnie dla Ciebie,
Niech Twój świąteczny czas będzie radosny,
Pełen rzeczy do zrobienia.

Bunny rabbits & Easter eggs
a sign that Spring is here
We celebrate this special time
with all that we hold dear.
Best Easter Wishes.

Zajączki króliczki oraz pisanki
są znakiem, że nadeszła wiosna
Świętujmy ten wyjątkowy czas
ze wszystkimi, których trzymamy blisko.
Najlepsze życzenia Wielkanocne.

On Easter we celebrate love,
love coming down from heaven,
love blanketing the earth
in a transforming embrace;
unique and infinite love,
giving more than we can imagine
for us, to cleanse our sin,
a perfect sacrifice, Lamb of God,
the walking, talking Word.
He is teacher, role model, friend,
this God in human form,
dying, then rising from the dead,
proving all who believe
will also rise
to have eternal life, with Him,
Lord of all.
Oh, Happy, Happy Easter!

W Wielkanoc celebrujemy miłość,
miłość spływającą z nieba,
miłość pokrywającą ziemię,
w zmieniające się objęcia;
unikalna i nieskończona miłość,
dająca więcej niż możemy sobie wyobrazić
dla nas, by zmyć nasze grzechy,
idealna ofiara, baranek boży,
chodzące, mówiące słowo.
On jest nauczycielem, wzorem, przyjacielem,
to jest Bóg w ludzkiej formie,
umierający, a potem powstający ze zmarłych,
udowodniając wszystkim, którzy wierzą,
że także powstaną
by mieć życie wieczne, wraz z nim,
Panem wszystkich.
Wesołych, wesołych świąt wielkanocnych!

Jesus came to earth,
To show us how to live,
How to put others first,
How to love and how to give.

Then He set about His work,
That God sent Him to do;
He took our punishment on Himself;
He made us clean and new.

He could have saved Himself,
Calling angels from above,
But He chose to pay our price for sin;
He paid it out of love.

Our Lord died on Good Friday,
But the cross did not destroy
His resurrection on Easter morn
That fills our hearts with joy.

Now we know our earthly death,
Like His, is just a rest.
We’ll be forever with Him
In heaven, where life is best.

So we live our lives for Jesus,
Think of Him in all we do.
Thank you Savior; Thank you Lord.
Help us love like you!

Jezus przybył na ziemię
By pokazać nam jak żyć,
Jak umieszczać innych przed sobą,
Jak kochać i jak dawać.

Potem zabrał się do pracy,
By zrobić to po co Bóg go wysłał;
Przyjął on naszą karę na siebie;
Uczynił nas czystymi i nowymi.

Mógł ocalić siebie,
Wzywając anioły z góry,
Ale wybrał by zapłacić cenę za nasze grzechy;
Zapłacił ją z miłości.

Nasz Pan zmarł w wielki piątek,
Ale krzyż nie został zniszczony
Jego zmartwychwstanie w poranek wielkanocny
Wypełnia nasze serca radością.

Teraz wiem że nasze ziemskie śmierci,
Podobnie jak jego, są po prostu odpoczynkiem.
My będziemy zawsze z nim
W niebie, gdzie życie jest najlepsze.

Więc żyjemy naszymi życiami dla Jezusa,
Pomyśl o nim we wszystkim co robimy.
Dzięki Ci zbawco, dzięki Ci Panie.
Pomóż nam kochać tak jak Ty!

życzenia wielkanocne angielski

Długie życzenia wielkanocne po angielsku

Fill your heart with joy and cheer this Easter.
For God has risen from his dead and save us.
Have a meaningful Easter!

Wypełnij swoje serce radością i świętuj w tę Wielkanoc.
Dla boga który powstał z martwych i zbawił nas.
Życzę Ci znaczących świąt wielkanocnych!

May God’s love and power,
Fill your heart with joy
Today and forever
Happy Easter.

Niech miłość i moc Boga
Wypełnią Twoje serce radością
Dzisiaj i na zawsze
Wesołych Świąt Wielkanocnych.

My wishes for your this Easter.
Good health,
Good fortune,
And Fulfilling life.
Happy Easter!

Moje życzenia na te święta.
Dobrego zdrowia,
Dobrego szczęścia,
I spełnienia w życiu.
Wesołych świąt wielkanocnych!

Missing you a lot on this Easter.
Wishing you were here to celebrate
this holy occasion with me.
Happy Easter.

Bardzo mi Ciebie brakuje w tę Wielkanoc.
Chciałbym abyś był tutaj by świętować
to święto wraz ze mną.
Wesołych świąt wielkanocnych.

The spirit of easter
Is all about Hope,
Love and joyful living
Happy Easter!

Duch Wielkanocy
Jest nadzieją
Miłością i radością z życia
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Easter…
The celebration of holy love…
The day of resurrection…
The day that brings us new hope…
Have a great and wonderful Easter!

Wielkanoc…
Świętowanie świętej miłości…
Dzień zmartwychwstania…
Dzień który przynosi nam nową nadzieję…
Życzę Ci wspaniałych i cudownych świąt wielkanocnych!

May Lord bless you
on this auspicious day of Easter
and may it be a new beginning
of greater prosperity, success and happiness.
Wishing you a Happy Easter.

Niech Pan Cię błogosławi
w ten pomyślny dzień Wielkanocy
i niech będzie to nowy początek
większego dobrobytu, sukcesu i szczęśliwości.
Życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych.

Easter gives hope for tomorrow,
As after the winter comes Spring.
Our hearts can be filled with gladness
As hearts rejoice and sing.

Wielkanoc nadaje wiary jutru,
Tak jak wiosna przychodzi po zimie.
Nasze serca mogą zostać wypełnione szczęśliwością
Jak serce się raduje i śpiewa.

Alleluia, it’s Easter time!
Jesus rose from the dead.
This salvation is for you.
Wish the best for you.
GOD loves YOU!

Alleluja, to czas Wielkanocy!
Jezus powstał z martwych.
To zbawienie jest dla Ciebie.
Życzę Ci wszystkiego najlepszego.
Bóg Cię kocha!

My wishes for you this Easter.
Love…
Abundance…
Peace…
Happy Easter!

Moje życzenia dla Ciebie z okazji tej Wielkanocy.
Miłości…
Dostatku…
Pokoju…
Wesołych świat wielkanocnych!

He died…
He lived…
He rose…
He will be back…
Let’s rejoice and be glad.
Happy Easter!

On umarł…
On żył…
On wstał…
On powróci…
Radujmy się i weselmy.
Wesołych świąt wielkanocnych!

May Easter Day Bring
Lot of Happiness And joy in your life
May you live a long life
And Easter Day come in your life a hundred times
Wish you and your family a very cheerful Easter!

Niech dzień Wielkanocy przyniesie Wam
Wiele radości i szczęścia w Waszym życiu
Życzę Wam wielu lat
I niech Wielkanoc zawita u Was sto razy
Życzę Wam i Waszym bliskim bardzo radosnej Wielkiej nocy!

Easter brings Fun,
Easter brings Happiness,
Easter brings God Endless Blessings,
Easter brings fresh love,
Happy Easter to You…

Wielkanoc przynosi zabawę
Wielkanoc przynosi radość,
Wielkanoc przynosi nieskończone boskie błogosławieństwo,
Wielkanoc przynosi świeżą miłość,
Wesołych świąt wielkanocnych…

Teach yourself to be giving…
Share your blessings to others…
For that is the true essence of Easter Sunday.
Have a meaningful and blessed Easter!

Ucz się dawać dla innych…
Dziel się swoim błogosławieństwiem z innymi…
Bo to jest prawdziwy sens Wielkanocy.
Życzę Ci znaczących i błogosławionych świąt Wielkanocnych!

Colorful eggs and Easter bunnies
The cool breeze this season brings
The warmth and laughter of loved ones gathering around
The love of Christ that pleasantly surrounds
It’s Easter! Have a blessed Sunday!

Kolorowe pisanki i świąteczne zajączki
Chłodny podmuch jaki przynosi ta pora
Ciepło i śmiech zgromadzonych ukochanych bliskich
Miłość Chrystusa, która przyjemnie nas otacza
To Wielkanoc! Życzę błogosławionej niedzieli!

Hallelujah! Let’s rise to give glory to the living God.
That the King of kings and the lord of Lords died to set me free
Now He is risen! Now he is more than alive
I wish you all the best this season unfolds.
Happy Easter!

Alleluja! Powstańmy, by oddać chwałę żyjącemu Bogu.
Król królów i Pan panów umarł by mnie uwolnić
Teraz powstał! Teraz jest bardziej niż żywy
Życzę Ci wszystkiego dobrego co rozwija ten czas.
Wesołej Wielkanocy!

What we think we can’t make or do could be made possible
What we think we can’t endure could be attainable
What we have always dreamed of could come true
This is what the love of God has done in me and you.
A blessed Easter.

To czego myślimy, że nie możemy zrobić mogłoby się udać
To czego myślimy, że nie damy rady znieść mogłoby stać się osiągalne
To o czym zawsze marzyliśmy mogłoby się spełnić
To jest właśnie to co Bóg stworzył we mnie i w Tobie.
Błogosławionej Wielkanocy.

Without Easter,
there would be no hope of heaven.
Without the hope of heaven,
there would be no repentance,
no personal transformation,
no attempt to follow biblical principles.
Without Easter,
the world would be in chaos
and darkness.
Jesus’ death and resurrection
means we can be reborn,
to live better, to do better,
to shine light into the shadows.
Hallelujah!
Happy, Happy Easter.

Bez Wielkanocy,
nie byłoby nadziei na zbawienie.
Bez nadziei na zbawienie,
nie byłoby skruchy,
osobistych przemian,
i podążania za przykazaniami biblijnymi.
Bez Wielkanocy
świat byłby w chaosie
i ciemności.
Śmierć Jezusa i jego zmartwychwstanie
znaczy że możemy być odrodzeni,
by żyć lepiej, być lepszymi,
by świecić światłem w ciemności.
Alleluja!
Wesołych, wesołych świąt wielkanocnych.

życzenia na wielkanoc po angielsku

To już wszystkie życzenia wielkanocne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 3.3/5 (liczba głosów:7)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *