Czas Past Continuous

Czas Past Continuous, inaczej zwany przeszłym ciągłym lub przeszłym niedokonanym, to drugi obok Past Simple angielski czas służący do wyrażania przeszłości. Jego budowa i zastosowanie są bardzo podobne do Present Continuous. Zanim przejdziemy do konstrukcji zdań w Past Continuous, omówmy jego zastosowanie.

Spis treści:
1. Zastosowanie czasu Past Continuous
2. Konstrukcja zdań w czasie Past Continuous
3. Przykłady zdań w czasie Past Continuous

Zastosowanie czasu Past Continuous

Past Continuous używa się:

  • Do opisu czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości. Nie wspominamy kiedy czynność się zaczęła bądź skończyła.

At 3 p.m. yesterday I was driving to work. Wczoraj o 3 po południu jechałem do pracy.

I was dancing like crazy at Mike’s party last night. Tańczyłem jak wariat wczoraj na imprezie u Mike’a.

At 1 a.m. I was still tossing and turning in my bed. O 1 w nocy wciąż się kręciłam i wierciłam w łóżku.

She was jogging at 10 o’clock. Ona biegała o 10.

Yesterday at this time, he was eating dinner with Betty. Wczoraj o tej porze jadł obiad z Betty.

  • Mówiąc o wydarzeniach z przeszłości, podczas których nastąpiły inne krótsze zdarzenia (te krótsze zdarzenia wyrażamy w Past Simple). Kiedy jakaś czynność została zakłócona lub przerwana przez inną.

They were dancing when I came in. Oni tańczyli, gdy weszłam.

I was walking to school when I met Susan. Szłam do szkoły kiedy spotkałam Susan.

When the phone rang, he was reading a book. Kiedy zadzwonił telefon on czytał książkę.

While we were sleeping last night, someone stole our car. Wczorajszej nocy, kiedy spaliśmy, ktoś ukradł nasz samochód.

John was watching TV when the doorbell rang. John oglądał telewizję kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi.

  • Odnosząc się do zwyczajów lub sytuacji przejściowych z przeszłości.

At that time I was studying literature at Oxford. W tym czasie studiowałam literaturę na Oksfordzie.

We were staying in London. Zatrzymaliśmy się (pomieszkiwaliśmy) w Londynie.

She was living on her own when she was a student. Ona mieszkała sama kiedy była studentką.

They were living in Germany then. Mieszkali wtedy w Niemczech.

I was going to school near home. Chodziłam do szkoły niedaleko domu.

  • Mówiąc o kilku odbywających się w tym samym czasie czynnościach.

I was dancing and singing. Tańczyłam i śpiewałam.

She was sunbathing and her children were swimming. Ona się opalała a jej dzieci pływały.

He was walking towards me, laughing and smiling. On szedł w moim kierunku, śmiejąc się i uśmiechając.

We were crying and laughing at the same time. Płakaliśmy i śmialiśmy się w tym samym czasie.

John was taking a shower while Rita was making dinner. John brał prysznic kiedy Rita robiła kolację.

  • Wyrażając irytację w stosunku do powtarzającej się stale sytuacji z przeszłości.

He was always picking on me! On zawsze się mnie czepiał!

They were listening to music very loud all night! Całą noc słuchali głośno muzyki!

Kevin and Mike were always causing problems. Kevin i Mike zawsze sprawiali problemy.

She was always coming late. Ona zawsze się spóźniała.

My dad was constantly forgetting his keys at that time. W tym czasie mój tata ciągle zapominał kluczy.

  • Podkreślając intensywność sytuacji z przeszłości.

It was getting colder and colder. Robiło się coraz zimniej i zimniej.

They were screaming louder and louder. Krzyczeli coraz głośniej i głóśniej.

He was getting more and more frustrated. Robił się coraz bardziej sfrustrowany.

The situation was getting more and more serious. Sytuacja stawała się coraz bardziej poważna.

The prices were rising rapidly. Ceny wzrastały gwałtownie.

 W czasie Past Continuous nie używamy czasowników statycznych!

Niektóre okoliczniki czasu Past Continuous:

while – podczas

whilst – podczas gdy

when – kiedy

as – podczas gdy

whole day yesterday – cały wczorajszy dzień

all morning/evening/day/week – przez cały ranek/wieczór/dzień/tydzień

at 6 – o szóstej

last night – wczoraj wieczorem/w nocy

from… to… – od… do…

Okoliczniki wyrażające irytację stawiamy po czasowniku „to be” (she was always borrowing my clothes). W zdaniach złożonych okoliczniki znajdują się w środku zdania. Łączą one ze sobą zdania pojedyńcze (I was doing homework when my mum called). W innych przypadkach okoliczniki czasu znajdują się na końcu lub na początku zdania (I was jogging yesterday morning.)

Konstrukcja zdań  w Past Continuous

Budowa zdań w Past Continuous jest bardzo prosta, wystarczy nauczyć się odmieniać czasownik „to be” przez osoby w czasie przeszłym.

I was
You were
He
She
It
was
We
You
They
were

Przeczenia:

I wasn’t (was not)
You weren’t (were not)
He
She
It
wasn’t (was not)
We
You
They
weren’t (were not)

Zdania twierdzące

Zdania twierdzące tworzymy dodając do podmiotu odmieniony czasownik „to be” w czasie przeszłym oraz czasownik z końcówką „ing” (w niektórych przypadkach na początku zdania pojawia się określenie czasu).

Podmiot + was/were + czasownik z „ing” + reszta zdania

I (podmiot) was (czasownik „to be”) working (czasownik z „ing”)  in the garden so I didn’t hear the telephone.

Pracowałam w ogrodzie więc nie usłyszałam telefonu.

At this time last Saturday I (podmiot) was (czasownik “to be”) lying (czaswnik z “ing”) on the beach in Mielno.

O tej porze w zeszłą sobotę leżałam na plaży w Mielnie.

It (podmiot) was (czasownik “to be”) getting (czasownik z “ing”) darker and darker.

Robiło się coraz ciemniej.

Podmiot Czasownik „to be” w czasie przeszłym Czasownik z „ing” + reszta zdania
I was swimming yesterday evening.
You were
He
She
It
was
We
You
They
were

Zdania pytające

Pytania w czasie Past Continuous tworzymy w bardzo łatwy sposób – przez inwersję (zamieniamy ze sobą miejscami podmiot z odmienionym czasownikiem „to be” w czasie przeszłym).

Czasownik „to be” w formie przeszłej + podmiot + czasownik z „ing” + reszta zdania

Were (czasownik “to be”) you (podmiot) listening (czasownik z “ing”) to me when I told you how to do it?

Słuchałeś mnie kiedy powiedziałam Ci jak to zrobić?

Were (czasownik “to be”)  you (podmiot) studying (czasownik z “ing”)  English yesterday evening?

Uczyliście się angielskiego wczoraj wieczorem?

Was (czasownik “to be”)  she (podmiot) writing (czasownik z “ing”)  an e-mail at 6 p.m.?

Czy ona pisała emaila o 6 po południu?

Czasownik „to be” w czasie przeszłym Podmiot Czasownik z „ing” + reszta zdania
Was I swimming yesterday?
Were you
Was he
she
it
Were we
you
they

Pytania możemy również sprecyzować dodając na początku zdania słówko pytające np.

Where were you going yesterday when I saw you? Gdzie szedłeś wczoraj kiedy Cię widziałam?

Why were they dancing together at that party? Dlaczego oni tańczyli razem na tamtej imprezie?

What was Anna doing then? Co Anna wtedy robiła?      

 Na pytania zadane w czasie Past Continuous można krótko odpowiedzieć w taki sposób:

Was he reading a book yesterday evening? Yes, he was.

Czy on czytał książkę wczoraj wieczorem? Tak, czytał.

Were we playing tennis at 4 p.m.? Yes, we were.

Czy my graliśmy w tenisa o 4 po południu? Tak, graliśmy.

Were you cooking dinner when we arrived? Yes, I was.

Czy ty robiłeś kolację kiedy przyjechaliśmy? Tak, robiłem.

Zdania przeczące

Przeczenia w czasie przeszłym ciągłym tworzymy dodając po podmiocie odmieniony czasownik „to be” w formie przeszłej oraz słówko „not” (was not = wasn’t, were not = weren’t).

Podmiot + was/were + not + czasownik z „ing” + reszta zdania

We were living in London at that time.  >>  We were not/weren’t living in London at that time.

W tym czasie mieszkaliśmy w Londynie.  >>  W tym czasie nie mieszkaliśmy w Londynie.

Tom was sleeping when I came.  >>  Tom was not/wasn’t sleeping when I came.

Tom spał kiedy przyszłam. >>  Tom nie spał kiedy przyszłam.

It was raining when I left  >>  It was not/wasn’t raining when I left.

Padało kiedy wyszłam.   >> Nie padało kiedy wyszłam.

Podmiot Czasownik „to be” w formie przeszłej + not Czasownik z „ing” + reszta zdania
I was not/wasn’t swimming yesterday.
You were not/weren’t
He
She
It
was not/wasn’t
We
You
They
were not/weren’t

 Na pytania zadane w czasie Past Continuous możemy krótko zaprzeczyć:

Was he reading a book yesterday evening? No, he wasn’t.

Czy on czytał książkę wczoraj wieczorem? Nie, nie czytał.

Were we playing tennis at 4 p.m.? No, we weren’t.

Czy my graliśmy w tenisa o 4 po południu? Nie, nie graliśmy.

Were you cooking dinner when we arrived? No, I wasn’t.

Czy ty robiłeś kolację kiedy przyjechaliśmy? Nie, nie robiłem.

Przykłady zdań w czasie Past Continuous:

Yesterday at 3 p.m. we were watching a film on TV. Wczoraj o 3 po południu oglądaliśmy film w telewizji.

Were you playing the piano when he came? Grałaś na pianinie kiedy on przyszedł?

Betty was cooking while Paul was washing the dishes. Betty gotowała kiedy Paul zmywał naczynia.

I was playing the guitar and he was listening to me. Grałam na gitarze a on mnie słuchał.

They were always speaking too fast! Oni zawsze mówili za szybko!

She wasn’t painting then. Ona wtedy nie malowała.

I was cleaning the kitchen. Sprzątałam w kuchni.

Were they working in the garden? Czy oni pracowali w ogrodzie?

I saw Susie while I was driving to work. Widziałam Susie kiedy jechałam do pracy.

Were you doing homework when I called you? Czy Ty odrabiałeś lekcje kiedy do Ciebie zadzwoniłam?

Past Continuous

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasie Past Continuous. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *