Krótkie życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

Życzenia urodzinowe po angielsku to najpopularniejsze z życzeń – w końcu codziennie ktoś obchodzi swoje urodziny. Warto postarać się, aby nasze życzenia kierowane do tej osoby były wyjątkowe. Dlatego też poniżej znajdziecie przykładowe krótkie życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem na język polski. Są one idealne zarówno do składania osobiście, jak i poprzez sms, facebooka, czy tradycyjną kartkę urodzinową. Zobaczcie również: Długie życzenia urodzinowe po angielsku i Rymowane życzenia urodzinowe po angielsku.

Happy Birthday! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

May your big day be as special as you are. – Niech Twój wielki dzień będzie tak wyjątkowy jak jesteś Ty.

May all your wishes come true! – Spełnienia marzeń!

Birthday greetings! – Życzenia urodzinowe!

I wish you every happiness on your special day. – Życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu.

Have a wonderful day, get many nice presents and a lot of fun! – Życzę Ci wspaniałego dnia, wspaniałych prezentów i mnóstwa zabawy!

Every candle on your cake is another year I’ve been lucky to know you – Każda świeczka na Twoim torcie to kolejny rok przez który miałam / miałem szczęście Cię znać.

Many happy returns! – Sto lat!

I wish you happiness, good health, and once more money 😉 – Życzę Ci szczęścia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy 😉

I wish you an awesome day, with good luck on your way, stay blessed and happy this day, my dear friend on your birthday today! – Życzę Ci wspaniałego dnia, szczęścia na Twojej drodze, błogosławieństwa i radości w tym dniu, mój drogi przyjacielu z okazji Twoich urodzin!

Happy Birthday. Continue climbing to greater heights. You are a star! – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wciąż trwaj we wspinaniu się na najwyższe wzgórza. Jesteś gwiazdą!

Well, you are another year older and you haven’t changed a bit. That’s great because you are perfect just the way you are. Happy Birthday. – Jesteś o rok starszy, lecz nie zmieniłeś się ani trochę. To wspaniałe, ponieważ jesteś idealny właśnie taki jaki jesteś. Wszystkiego najlepszego.

Happy Birthday! Enjoy your wonderful day and celebrate it. Stay healthy and get all that you want. – Wszystkiego najlepszego! Ciesz się Twoim wspaniałym dniem i świętuj go. Życzę Ci zdrowia i wszystkiego czego zapragniesz.

I wish you luck, happiness and riches today, tomorrow and beyond. – Życzę Ci szczęścia, radości i bogactwa, dzisiaj i w przyszłości.

Happy birthday! I wish you good health and happiness. – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci dużo zdrowia i szczęścia.

Life is good and you are one of the big reasons why. Enjoy your birthday this year and for the next 100 years and a day. – Życie jest dobre a Ty jesteś jednym z tego powodów. Ciesz się ze swoich urodzin w tym roku i przez następne 100 lat i jeden dzień.

Enjoy every second, smile every minute, be cheerful every hour, be happy whole life. All the best. – Ciesz się każdą sekundą, uśmiechaj się w każdej minucie, bądź radosny w każdej godzinie, bądź szczęśliwy przez całe życie. Wszystkiego dobrego.

Let the number of years you have lived not be a reminder of how old you are but see it as a medal of all you have been through in life. – Niech liczba lat, które przeżyłeś nie będzie tylko przypomnieniem o tym jak stary już jesteś, ale niech będzie dla Ciebie medalem za wszystko co w życiu przeszedłeś.

I hope that the sun shines as brightly on you today as your love has always shone on me. Best Bday. – Mam nadzieję, że słońce świeci na Ciebie dziś tak jasno jak Twoja miłość zawsze świeciła na mnie. Najlepszych urodzin.

I wish you to celebrate all the wonderful things that make you so special, not just on your special day, but on every day of the year! – Życzę Ci świętowania wszystkich tych wspaniałych rzeczy, które czynią Cię tak wyjątkowym, nie tylko w tym dniu, ale każdego dnia roku!

It is not enough to celebrate just one day, so celebrate EVERY day for the rest of your life. But start today. Happy Birthday. – To za mało aby świętować tylko jeden dzień, więc świętuj KAŻDEGO dnia przez resztę Twojego życia. Ale zacznij dzisiaj. Wszystkiego najlepszego.

Always smile and laugh, and never never give up. You make us all happier. Especially on your birthday. – Zawsze uśmiechaj się i śmiej, i nigdy nigdy się nie poddawaj. Czynisz nas wszystkich szczęśliwszymi. Zwłaszcza w Twoje urodziny.

Love and fun are wished for you, with special birthday blessings, too! – Miłość i zabawa są życzeniami dla Ciebie, wraz ze specjalnym urodzinowym błogosławieństwem!

On this special day I wish all the best to a wonderful friend, who deserves nothing less! – W tym specjalnym dniu życzę wszystkiego najlepszego dla wspaniałego przyjaciela, który nie zasługuje na nic mniej!

May your memories today be warm ones, may your dreams today be dear, may your joy last through the year. Have a wonderful birthday! – Niech wspomnienia dzisiejszego dnia będą ciepłymi wspomnieniami, niech Twoje marzenia będą dziś drogie, niech Twoja radość trwa przez cały rok. Wspaniałych urodzin!

Have an amazing birthday. It only comes one day a year so do something to make it memorable! 🙂 – Życzę Ci wspaniałych urodzin. Zdarzają się tylko raz w roku więc zrób coś, żeby zapadły Ci w pamięć! 🙂

It’s a nice feeling when you know that someone likes you but it feels much better when you know that someone never ever forgets your birthday. I wish you all the best! – Miło jest wiedzieć, że ktoś Cię lubi, ale jeszcze lepiej wiedzieć, że jest ktoś, kto nigdy nie zapomina o Twoich urodzinach. Życzę Ci wszystkiego dobrego!

It’s so great to have you as my best friend. I would like to share my every single moment with you. Happy Birthday! – To takie świetne mieć Cie za najlepszą przyjaciółkę. Chciałabym dzielić z Tobą każdą chwilę. Wszystkiego najlepszego!

Fly in the plane of ambition and land on the airport of success, luck is yours, wish is mine, may your future always shine. Happy bday! – Leć samolotem ambicji i wyląduj na lotnisku sukcesu, szczęście jest Twoje, życzenia są moje, niech Twoja przyszłość zawsze błyszczy. Najlepszego!

Life is very short so enjoy every moment, don’t lose your confidence, go always ahead, happy birthday. – Życie jest krótkie więc ciesz się każdą chwilą, nie zgub swojej pewności siebie, zawsze posuwaj się naprzód. Wszystkiego najlepszego.

Special friends are a rare find, but am I glad that you are one of mine! Best Bday to a friend I’ll never forget! – Ciężko znaleźć wyjątkowych przyjaciół, ale ja cieszę się, że Ty jesteś moim. Najlepszych urodzin koledze, którego nigdy nie zapomnę!

Congratulations! You’re now officially old enough to say whatever you want because everybody thinks you’re senile anyway 🙂 – Gratulacje! Jesteś teraz wystarczająco stary, żeby mówić co tylko zechcesz, ponieważ wszyscy i tak myślą, że jesteś już niedołężny 🙂

This is your special day; I hope you enjoy it to the fullest! Loves and hugs. – To Twój wyjątkowy dzień; mam nadzieję, że będziesz się nim cieszyć w pełni! Pozdrowienia i uściski.

It’s your Birthday, I wish you your face smiling every day, many joys and sweetest kisses, that’s what wishes … (tutaj wstawiamy swoje imię) – To Twoje urodziny więc życzę Ci, żeby Twoja twarz uśmiechała się każdego dnia, wiele radości i najsłodszych pocałunków, tego życzy … (tutaj wstawiamy swoje imię)

You’re not getting old; you’re just aging like fine wine. Best of birthdays to you! – Nie starzejesz się; po prostu dojrzewasz jak wyśmienite wino. Najlepszych urodzin dla Ciebie!

Happy birthday. It’s time to stop counting every birthday and start making every birthday count. – Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Czas przestać liczyć każde urodziny i zacząć sprawiać, żeby każde urodziny się liczyły.

I wish you a cheerful birthday. May all your dreams and wishes come true. – Życzę Ci radosnych urodzin. Niech wszystkie Twoje marzenia i życzenia się spełnią.

Birthday is the day when you feel like a celebrity, because everyone’s attention is paid to you. Congratulations, my shiny star! – Urodziny to dzień, w którym czujesz się jak celebryta, ponieważ wszyscy poświęcają Ci swoją uwagę. Gratulacje moja lśniąca gwiazdo!

On your birthday, I wish you to have a hundred of birthdays more! Congratulations! – Na Twoje urodziny życzę Ci, żebyś przeżył ich jeszcze 100! Gratulacje!

Special day, special person and special celebration. May all your dreams and desires come true in this coming year. Happy birthday. – Wyjątkowy dzień, wyjątkowa osoba i wyjątkowa uroczystość. Niech wszystkie Twoje marzenia i pragnienia spełnią się w nadchodzącym roku. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

I feel like I am the one who really gets the biggest gift because you are my girlfriend/friend/mom and I get to spend your birthday with you! All the best! – Mam wrażenie, że ja jestem tym kto dostaje największy prezent, ponieważ Ty jesteś moją dziewczyną/przyjaciółką/mamą i mam możliwość spędzenia z Tobą Twoich urodzin. Najlepszego!

„Happy birthday” is too banal. I wish you an unforgettable, unbelievable, astonishing, breathtaking and the most wonderful birthday! – „Szczęśliwych urodzin” jest zbyt banalne. Życzę, Ci niezapomnianych, niewiarygodnych, nadzwyczajnych, zapierających dech oraz najwspanialszych urodzin!

Dear friend, today is your birthday and I want you to know how much love and esteem I have for you, I want to apologize for not being able to be with you this day but from here I send you a warm hug and my best wishes for today. I hope you experience a wonderful birthday. – Drogi przyjacielu, dziś są Twoje urodziny i chcę żebyś wiedział jak bardzo Cię uwielbiam i szanuję, chcę przeprosić za to, że nie jestem w stanie być dziś z Tobą, ale wysyłam Ci stąd ciepły uścisk i najlepsze życzenia na dziś. Mam nadzieję, że doświadczysz wspaniałych urodzin.

Today, you will forget every diet that keeps you away from eating the delicious cake that I will give you, because today is your birthday! Have a spectacular day, but let’s not overpass our limits in order to be good looking for beach 😉 – Dziś zapomnisz o każdej diecie, która powstrzymuje Cię od zjedzenia pysznego ciasta, które Ci dam, ponieważ dziś są Twoje urodziny! Życzę Ci spektakularnego dnia, tylko nie przekroczmy swoich limitów żebyśmy wyglądały dobrze na plaży 😉

I feel that rather than your birthday, what we are experiencing at this time is a divine celebration, because we could not get a better present than having you with us. Thank you for being such a good friend and for giving me your shoulder every time I have needed it. The party friends are many, the real are few. Happy birthday, you are amazing, man. – Mam wrażenie, że zamiast Twoich urodzin, tym czego dziś doświadczamy jest nieziemskie święto, gdyż nie moglibyśmy otrzymać lepszego prezentu niż Twoja obecność. Dziękuje Ci za bycie tak dobrym przyjacielem, kiedy potrzebowałem oparcia Ty zawsze mi je dawałeś. Przyjaciół z imprez jest wielu, prawdziwych jest tylko kilku. Wszystkiego najlepszego, jesteś niesamowity, stary.

I’m sorry if I’m a little sentimental but I think that your birthday is the perfect moment to tell you all what I don’t tell you in a normal day, to thank you for everything, to remember you that you are important to me. I only wish that you would be happy and I promise that I will always will be by your side to make it happen. I know that you have a lot of dreams, many objectives and I will help you to accomplish them, because friends exist for that, to help each other always. – Przepraszam jeśli zabrzmię zbyt sentymentalnie, ale myślę, że Twoje urodziny są idealną okazją żeby powiedzieć wszystko czego nie powiedziałbym zwykłego dnia, aby podziękować Ci za wszystko, żeby pamiętać, że jesteś dla mnie ważny. Chciałbym tylko, żebyś był szczęśliwy i przysięgam, że zawsze będę obok, aby tak właśnie było. Wiem, że masz wiele marzeń, wiele celów i pomogę Ci osiągnąć je wszystkie, bo właśnie po to istnieją przyjaciele, żeby zawsze sobie pomagać.

We add a candle to the richest cake over the world, for the best friend of the galaxy. Finding a friend like you is not easy, so I think we both deserve a round of applause. Having another year is a symbol of experience, of having won battles, and better answers to difficult life events. Happy birthday dear friend, I hope to be near you to celebrate many more. – Umieszczamy świeczkę na najbogatszym torcie na świecie, dla najlepszego człowieka w galaktyce. Znalezienie takiego przyjaciela jakim jesteś Ty nie jest łatwe, myślę, że oboje zasłużyliśmy na oklaski. Kolejny rok jest symbolem doświadczeń wygranych bitew i lepszych odpowiedzi na przełomowe wydarzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin drogi kumplu, mam nadzieję, że będę obok, aby świętować wiele więcej.

Today is your birthday and I wish you lots of happiness. I hope this special day to be phenomenal and you can enjoy it with your friends and family. I wish you the best of life, love, health and success. Happy birthday best friend, I love you. – Dziś są Twoje urodziny i życzę Ci wiele szczęścia. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy dzień będzie fenomenalny i będziesz mógł się nim cieszyć z przyjaciółmi i rodziną. Życzę Ci wszystkiego co w życiu najlepsze, miłości, zdrowia i sukcesów. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin najlepszy przyjacielu, kocham Cię.

Today, I want to take the privilege of wishing you all the happiness in the world, may God shower his blessings upon you forever, and grant you with all that you desire. Wishing you a very Happy Birthday. Have a great day and a fruitful year ahead! – Dzisiaj chcę wykorzystać przywilej życzenia Ci wszelkiej szczęśliwości, niech Cię Bóg obdarzy swym błogosławieństwem i wszystkim, czego pragniesz. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w dniu Twojego święta. Wspaniałego dnia i owocnego roku, który przed Tobą!

On your birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams become a reality. But even more than that, may it bring you loads of true love and friendship. Have an amazing birthday, you deserve it! – W dniu Twoich urodzin życzę Ci wiele szczęścia i miłości. Niech wszystkie Twoje marzenia staną się rzeczywistością. A nawet więcej, niech przyniosą ci mnóstwo prawdziwej miłości i przyjaźni. Wspaniałych urodzin, zasługujesz na to!

As you look back on yesterday, may your memories be warm ones. As you celebrate today, may your heart be filled with happiness and joy. As you look ahead to tomorrow, may your deepest hopes and dreams come true for you! Happy Birthday my friend! – Kiedy przypomnisz sobie wczorajszy dzień, niech Twoje wspomnienia będą ciepłe. Kiedy świętujesz dzisiaj, niech Twoje serce będzie pełne szczęścia i radości. Kiedy patrzysz przód na jutro, niech Twoje najgłębsze nadzieje i marzenia się spełnią dla Ciebie! Wszystkiego najlepszego przyjacielu!

I wish you a great birthday, the best of all. Because this year is special, it is one more year that you enlighten our lives with your presence, with your joy and your personality. Thanks for being as you are, for being my best friend and thanks for taking care of me. I love you and I wish you a great, happy, nice and unbelievable birthday. I will be with you to celebrate it. – Życzę Ci świetnych urodzin, najlepszych ze wszystkich. Ponieważ ten rok jest wyjątkowy, to kolejny rok, w którym rozjaśniasz nasze życie swoją obecnością, przez swoją radość i osobowość. Dziękuje, że jesteś taki jaki jesteś, za bycie najlepszym kumplem i dzięki za opiekowanie się mną. Kocham Cię i życzę Ci świetnych, szczęśliwych, miłych i niewiarygodnych urodzin. Będę przy Tobie, żebyśmy mogli je razem świętować.

 

życzenia urodzinowe po angielsku

 

To już wszystkie krótkie życzenia urodzinowe po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!”  🙂

Ocena: 4.3/5 (liczba głosów:54)

3 komentarze

  1. Jesteście cudowni bardzo mi pomogliście w napisaniu życzeń po angielsku. Pozdrawiam serdecznie i samych sukcesów.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *