Rozprawka typu opinion essay po angielsku

Rozprawka typu opinion essay po angielsku to druga forma wypowiedzi pisemnej w postaci rozprawki obowiązująca na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. Inaczej niż w przypadku typowej rozprawki, w rozprawce typu opinion essay autor nie rozważa argumentów za i przeciw, lecz próbuje przekonać czytelnika do swojego punktu widzenia za pomocą silnych argumentów. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać rozprawkę typu opinion essay po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór rozprawki opinion essay po angielsku. Zobacz również: Rozprawka po angielsku za i przeciw.

Spis treści:
1. Zasady pisania rozprawki typu opinion essay po angielsku
2. Przydatne zwroty
3. Rozprawka opinion essay po angielsku – wzór

Zasady pisania rozprawki typu opinion essay po angielsku

Pisząc rozprawkę, w której przedstawiamy własną opinię należy stosować się do zasad poprawnej gramatyki, a nawet wprowadzić bardziej zaawansowane konstrukcje gramatyczne. Trzeba również mieć na uwadze rodzaj stylu. W tym wypadku obowiązuje styl formalny. Rozprawka powinna być podzielona na akapity. Limit słów to 200-250.

Elementy składające się na rozprawkę typu opinion essay po angielsku

1. Wstęp – wprowadzenie tematu, podanie tezy z własną opinią.

Although zoos are very popular attractions for adults and children alike, they are very controversial. Many people  argue that such places are useless and animals suffer physically and mentally. In my opinion, even though zoos are not perfect, they do have useful functions.

2. Rozwinięcie – realizacja tematu, podanie przykładów, szczegółowe omówienie argumentów.

Prezentacja własnej opinii z co najmniej dwoma argumentami/przykładami, potwierdzenie tezy.

Firstly, zoos are places of education because they help children appreciate nature. Also, thanks to research in zoos people know more about zoology, genetics and even psychology.

Secondly,  zoos can protect the future of many animal species. Species that are in danger of extinction, may breed in zoos so that many animals have a chance of survival.

Przedstawienie jednego lub dwóch kontrargumentów oraz odmiennego stanowiska.

Critics of zoos say that such places are cruel. They think so because, in their opinion, zoos cannot recreate the environment in which animals live. That makes animals depressed and bored. What is more, animals have frequent contact with visitors who come to zoos and this may be stressful for them.

3. Zakończenie – podsumowanie zgodne z tematem i treścią wypowiedzi i/lub sformułowana inaczej własna opinia.

Although zoos are not perfect places for animals, I think that they have more pros than cons. As long as people hunt animals and destroy their environment, zoos are very useful.

Przydatne zwroty

In my opinion/view… – Moi zdaniem…

It is my own opinion that… – To moja własna opinia, że…

I am of the opinion that… – Jestem zdania, że…

As far as I’m concerned … – Z tego co mi wiadomo …

As far as I’m concerned … – Jeśli o mnie chodzi …

It seems to me that … – Wydaje mi się, że …

It occurs to me that … – Wydaje mi się, żę …

I reckon that … – Uważam, że …

I am positive that … – Jestem pewien, że …

There is no doubt that … – Nie ma wątpliwości, że …

I am convinced that … – Jestem przekonany, że …

I strongly believe that … – Zdecydowanie uważam, że …

I have nothing against … – Nie mam nic przeciwko …

I don’t mind … – Nie mam nic przeciwko …

I am not opposed to … – Nie jestem przeciwnikiem …

I don’t see any problem/issue with … – Nie widzę żadnego problemu w …

I don’t think it’s right to … – Nie wydaje mi się że … jest w porządku.

On one hand …, but on the other hand … – Z jednej strony …, ale z drugiej, …

I don’t really have any strong opinions about … – Właciwie nie mam jednoznacznej opinii na temat …

I really don’t know what to think about it. – Naprawdę nie wiem co o tym myśleć.

I have mixed feelings about … – Mam mieszane uczucia co do …

Firstly – Po pierwsze

First of all – Po pierwsze

To begin/start with – Poczynając od

The main reason is … – Głównym powodem jest  …

Secondly – Po drugie

Thirdly – Po trzecie

The first/One/Another advantage of… is… – Pierwszą/Jedną/Inną zaletą… jest…

The first/One/Another disadvantage of… is… – Pierwszą/Jedną/Inną wadą… jest…

Many/Most/Some people claim that… – Wiele/Większość/Niektórzy ludzie twierdzą, że…

Many/Most/Some people think that… – Wiele/Większość/Niektórzy ludzie myślą, że…

Moreover/What is more/Furthermore – Co więcej

And on top of that … – A na dodatek …

Apart from … – Oprócz …

Last, but not least – Ostatni lecz nie mniej ważny

It’s also true that … – Prawdą jest również to że …

And finally, … – I w końcu …

Ultimately, … – Ostatecznie …

For example/For instance – Na przykład

Look at the case of … – Proszę spojrzeć na przypadek …

Look at the example of … – Proszę spojrzeć na przykład …

Let’s consider the case of … – Zastanówmy się nad/rozważmy przypadek …

Let’s consider the example of … – Zastanówmy się nad/rozważmy przykład …

One example of this is … – Jednym przykładem może być …

We can’t deny that … – Nie możemy zaprzeczyć, że …

A brilliant example of … is … – Świetnym przykładem … jest …

I can’t think of a better example of … than … – Nie mogę podać lepszego przykładu na … niż …

One point of view in favour of… – Jednym z punktów widzenia popierającym…

One point of view against… – Jednym z puntów widzenia przeciwko…

Opponents of… could argue that… – Przeciwnicy… mogliby temu zaprzeczać…

Advocates of… could say that… – Obrońcy… mogliby powiedzieć, że…

Especially – Zwłaszcza

Finally/Lastly – Na koniec

Last but not least – Ostatni, ale nie mniej ważny

In short, … – W skrócie, …

To put it short, … – Krótko mówiąc, …

So what it comes down to is … – A więc sprowadza się to do …

Taking everything into account/consideration … – Biorąc to wszystko pod uwagę …

In conclusion/Summing up/All in all/To sum up/To conclude – Podsumowując

All things considered…/ Overall, … – Ogólnie rzecz biorąc

To wrap up, … – Zbierając wszystko w całość, …

In other words, … – Innymi słowy, …

To reiterate, … – W celu powtórzenia, …

Rozprawka opinion essay po angielsku – wzór

Przykład rozprawki typu opinion essay po angielsku z tłumaczeniem

Wstęp In today’s world, more and more students bring their mobile phones to school. While I believe that all people should have their mobile phones in case of emergency, I am opposed to using mobile devices at school, particularly in the classroom.
Rozwinięcie First of all, mobile phones sometimes make it difficult to focus. There is nothing more disruptive during a lesson than the sound of a mobile phone.Secondly, students who receive and send text messages in class pay no attention to the lesson. Mobile phones are often the reason of learning difficulties.Last but not least, mobile devices are one of the most obvious ways of cheating. Text messages can be sent quite discreetly during a lesson. Students may also use the Internet on their mobile phones to cheat on a test.

On the other hand, having a mobile phone at school is convenient for both students and parents.  Some children travel to and from school on their own so it is important for them to have a mobile phone in case they need their parents’ help. Furthermore, having a mobile device may actually increase the value of educational experience. For instance, thanks to cameras or video recorders, students have possibilities to take pictures of things that are hard or impossible to remember.

Zakończenie To sum up, nowadays, mobile phones  are very useful for the vast majority of students. However, it seems to me that using mobile phones in school does more harm than good.

Tłumaczenie:

Wstęp W dzisiejszym świecie coraz więcej i więcej uczniów przynosi swoje telefony komórkowe do szkoły. Wierzę, że wszyscy ludzie powinni mieć swoje telefony w razie nagłego wypadku, ale jestem przeciwna używaniu komórek w szkole, szczególnie w klasie.
Rozwinięcie Po pierwsze, czasami telefony komórkowe są przyczyną trudności w skupieniu się. Nic bardziej nie zakłóca spokoju w czasie lekcji niż dźwięk telefonu. Po drugie, uczniowie którzy otrzymują i wysyłają sms-y w klasie, kompletnie nie uważają na lekcji. Komórki są często przyczyną trudności w uczeniu. Ostatni, ale nie najmniej ważny argument jest taki, że telefony komórkowe są jednym z najbardziej oczywistych sposobów ściągania. Sms-y można wysyłać całkiem dyskretnie w czasie zajęć. Uczniowie mogą też używać internetu na telefonach w celu ściągania na teście.

Z drugiej strony, posiadanie telefonu komórkowego w szkole jest wygodne zarówno dla uczniów jak i rodziców. Niektóre dzieci podróżują do i ze szkoły samotnie więc posiadanie telefonu jest ważne w razie gdyby potrzebowały pomocy rodziców. Ponadto, posiadanie komórki może podwyższyć wartość dydaktycznych doświadczeń. Na przykład, dzięki aparatom i kamerom, uczniowie mają możliwość zrobienia zdjęć rzeczom, które są ciężkie lub niemożliwe do zapamiętania.

Zakończenie Podsumowując, w dzisiejszych czasach, telefony komórkowe są bardzo przydatne dla zdecydowanej większości uczniów. Jednak mnie wydaje się, że wyrządzają więcej złego niż dobrego.

opinion essay po angielsku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać rozprawkę typu opinion essay po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.7/5 (liczba głosów:36)

4 komentarze

  1. Zasadniczo w opinion essay argumenty zgodne z moją opinią powinny być rozdzielone przynajmniej na dwa akapity – a przynajmniej ja się tak uczyłam i tak mówi większość źródeł…

    1. Tak, jeśli planujesz w rozprawce umieścić 2 argumenty za i jeden przeciw, można każdy z nich umieścić w oddzielnym akapicie 😉

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *