Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku – 18 najczęstszych pytań i odpowiedzi

Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku, czyli Vorstellungsgespräch, odrobinę przypomina wywiad – składa się w dużej mierze z pytań i odpowiedzi. Aby jak najlepiej się do niej przygotować, warto zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i przygotować na nie odpowiedzi. Poniżej znajdziecie przykładowe pytania i odpowiedzi, jakie mogą paść na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku.

Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku – najczęstsze pytania i przykładowe odpowiedzi

 • Könnten Sie über sich etwas sagen? Czy może Pan/i coś o sobie powiedzieć?

Ich wohne in Krakau und arbeite als Informatiker  in einem kleinen Unternehmen, aber ich möchte mich enwickeln. Ich habe Informatik an der Universität in Krakau absolviert. Mein Hobby ist Rad fahren und lesen.

Mieszkam w Krakowie i pracuję jako informatyk w małej firmie, ale chcę się rozwijać. Skończyłem informatykę na uniwersytecie w Krakowie. Moim hobby jest jazda rowerem i czytanie.

 • Welche Stärken und Schwächen haben Sie? Jakie są Pana/i słabe i mocne strony?

Ich finde, dass meine Stärke der Fleiß ist. Ich bin arbeitsamer und gewissenhafter Arbeiter, der immer pünktlich seine Verpflichtungen erfüllt. Meine Schwäche ist Perfektionismus. Ich widme zu viel Zeit und Energie auf die Dinge, die manchmal nicht wichtig sind. Ich möchte immer alles perfekt machen.

Wierzę, że moją najmocniejszą stroną jest pracowitość. Jestem pracowitym i sumiennym pracownikiem, który wykonuje swoje obowiązki zawsze na czas. Moją słabą stroną jest perfekcjonizm. Poświęcam za dużo czasu i energii na rzeczy, które czasami nie są ważne. Zawsze chcę zrobić wszystko idealnie.

 • Warum sollten wir Sich beschäftigen? Warum sind Sie der beste Kandidat? Dlaczego powinniśmy Pana/ Panią zatrudnić? Dlaczego jest Pan/i najlepszym kandydatem?

Ich finde, dass meine Erfahrung als Informatiker und eine Bereitschaft zur Arbeit verursachen, dass ich ein guter Kandidat für diese Position bin. Außerdem lerne ich schnell, bin kreativ und kann Projekte verwalten. Ich bin sicher, dass ich mich in Ihrem Unternehmen enwickeln wurde.

Uważam, że moje doświadczenia jako informatyk i gotowość do pracy sprawiają, że jestem dobrym kandydatem na to stanowisko. Dodatkowo, szybko się uczę, jestem kreatywny oraz umiem zarządzać projektami. Jestem pewny/a, że rozwinę się w Waszej firmie.

 • Wie viel möchten Sie verdienen? Jakie są Pana/i oczekiwania odnośnie wynagrodzenia?

Meine Erwartungen für das Einkommen stehen im Einklang mit meiner Erfahrung und Qualifikationen. Ich möchte von 3500 bis 4500 zł pro Monat verdienen.

Moje oczekiwania odnośnie zarobków są zgodne z moim doświadczeniem i kwalifikacjami. Chciałbym zarabiać od 3500 do 4500 zł miesięcznie.

 • Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Dlaczego chciałby Pan/i dla nas pracować?

Ich möchte mich entwickeln und neue Fähigkeiten erwerben. Ihr Unternehmen ist innovativ und bietet diese Möglichkeiten seinen Mitarbeitern. Die Arbeit in unserer Firma ist die Erfüllung meiner Traumen und Berufsziele.

Chciałbym/łabym rozwijać się i zdobywać nowe umiejętności.  Państwa firma jest innowacyjna i daje takie możliwości swoim pracownikom. Praca u państwa jest spełnieniem moich marzeń i celów zawodowych.

 • Beschreiben Sie bitte Ihre größte Leistung bei der Arbeit. Proszę opisać swoje największe osiągnięcie w pracy.  

Ich habe ein Programm geschrieben, das vor einem großen, internationalen Unternehmen angekauft wurde, das sich mit der Software Verkauf beschaftigt.

Napisałem program, który został wykupiony przed dużą, międzynarodową firmę, zajmującą się sprzedażą oprogramowań.

 • Warum haben Sie ihren letzten Job verlassem? Dlaczego odszedł Pan/i z poprzedniej pracy?

Ich habe für meine frühere Firma ein paar Jahre gearbeitet und habe dort viel, durch die Arbeit mit interessanten Menschen gelernt. Aber ich denke, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen ist, beginne ich die Notwendigkeit für neue Herausforderungen zu fühlen. Dieser Job gefällt mir wirklich, weil er mir erlauben würde, an den interessanten Projekte zu arbeiten.

Pracowałem dla mojej poprzedniej firmy kilka lata i nauczyłem się wiele dzięki pracy z intersującymi ludźmi. Jednak myślę, że przyszedł czas na zmianę, zaczynam odczuwać potrzebę nowych wyzwań. Ta posada bardzo do mnie przemawia, ponieważ umożliwiłaby mi pracę nad bardziej interesującymi projektami.

 • Wie gehen Sie mit der Arbeit in einer Gruppe? Mögen Sie die Arbeit mit Menschen?Jak radzi Pan/i sobie z pracą w grupie? Czy lubi Pan/i pracować z ludźmi?

Ich mag und ich kann in einer Gruppe  arbeiten. Ich glaube, dass ich viel fur das Umfeld des Konzerns bringen kann und ich fühle mich sowohl gut  in der Führung als auch in der Ausführung der übertragenen Aufgaben. Ich bin gesellig, freundlich und  ich habe gute Kommunikationsfähigkeiten.

Lubię i umiem pracować w grupie. Wierzę, że mogę wiele wnieść  do środowiska grupy i czuję się dobrze zarówno w kierownictwie jak i w wykonywaniu powierzonych zadań. Jestem towarzyski, przyjacielski i posiadam dobre zdolności komunikacyjne.

 • Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Gdzie widzisz siebie za 5 lat?

Mein aktuelles Ziel ist es, einen Job in einem Unternehmen zu finden, wo ich mich entwickeln  und neue Herausforderungen annehmen kann.  Ich würde gerne irgendwo zu arbeiten, wo habe ich die Möglichkeit Ihre Fähigkeiten zu entwickeln, interessante Projekte und  mit Menschen arbeiten, von denen ich viel lernen kann. Ich glaube, dass Ihr Unternehmen ein solches Ort ist und dass ich eine Chance bekomme, hier zu arbeiten.

Moim aktualnym celem jest znalezienie posady w firmie, w której mogę się rozwijać i przyjmować nowe wyzwania. Chciałbym pracować gdzieś gdzie będę miał okazję rozwijać swoje umiejętności, wykonywać ciekawe projekty i pracować z ludźmi, od których mogę się sporo nauczyć. Wierzę, że wasza firma jest właśnie takim miejscem oraz że otrzymam szansę pracy tutaj.

 • Was wissen Sie über unser Unternehmen? Co Pan/i wie o naszej firmie?

Ihr Unternehmen ist eines der größten auf dem Markt, wenn es um Informationssysteme kommt. Darüber hinaus wächst es jedes Jahr. Sie beschäftigen nur wahre Profis, deshalb will ich für Sie arbeiten..

Wasza firma jest jedną z największych na rynku jeśli chodzi o systemy informatyczne. Co więcej, rozrasta się każdego roku. Zatrudniacie tylko prawdziwych profesjonalistów, dlatego chcę dla was pracować.

 • Wie lösen Sie schwierige Situationen am Arbeitsplatz? Jak rozwiązuje Pan/i trudne sytuacje w pracy?

Ich bin ein tüchtiger Mensch. Ich kann mich auf neue und schwierige Situationen anpassen und  Wege,entwickeln mit Widrigkeiten fertig zu werden. Ich versuche nicht zu entführen und erledige meinen Job so gut wie ich kann.

Jestem zaradną osobą. Potrafię przystosować się do nowych i trudnych sytuacji i opracować sposoby radzenia sobie z przeciwnościami. Staram się nie dawać się ponieść emocjom i wykonuję swoją pracę tak dobrze jak tylko potrafię.

 • Was können Sie für uns tun, dass jemand anderes nicht kann? Co może Pan/i zrobić dla nas, czego nikt inny nie potrafi?

Ich glaube, dass meine Erfahrung, Problemlösungsfähigkeiten und Kommunikationsfähigkeiten mich von die meisten der anderen Kandidaten  unterscheiden. Ich bin hoch motiviert, diszipliniert und konnzentriert. Ich bin bereit, alles zu tun, um ihre Aufgaben gut zu erfüllen.

Wierzę, że moje doświadczenie, umiejętności rozwiązywania problemów raz zdolności komunikacyjne odróżniają mnie od większości innych kandydatów. Jestem zmotywowany, zdyscyplinowany oraz skupiony. Jestem gotów zrobić wszystko, żeby wykonać dobrze swoje zadania.

 • Haben Sie Fragen? Czy ma Pan/i jakieś pytania?

Ja, ich möchte ein paar Fragen stellen.

Tak, chciałbym/abym zadać kilka pytań.

Pytania które możemy zadać pracodawcy

 • Wie sind die Arbeitszeiten? Jakie są godziny pracy?
 • Werde ich auf Schicht arbeiten? Czy będę pracować na zmiany?
 • Werde ich am Samstagen arbeiten? Czy będę pracować w soboty?
 • Werde ich monatlich oder wöchentlich ausgezahlt? Czy będę wynagradzany miesięcznie, czy tygodniowo?
 • Was wird mein Gehalt sein? Jakie będzie moje wynagrodzenie?

rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku pytania i odpowiedzi

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jakie są najbardziej typowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Rozmowa kwalifikacyjna po niemiecku – 18 najczęstszych pytań i odpowiedzi
średnia: 4.4 z 9 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.