Życzenia walentynkowe po angielsku

Życzenia walentynkowe po angielsku składamy w dniu świętego Walentego, czyli 14 lutego. Jest to święto miłości i zakochanych, więc nasze życzenia kierujemy zazwyczaj do naszej drugiej połówki. Mogą być to zarówno krótkie życzenia w formie kilku zdań, jak i miłosne wierszyki. Najlepiej gdy wpiszemy je na kartki walentynkowe po angielsku. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia walentynkowe po angielsku z tłumaczeniem na język polski.

Happy Valentine’s Day my darling! I promise to love you today, tomorrow and forever… up to the day I die. – Szczęśliwych walentynek kochanie! Obiecuję kochać Cię dzisiaj, jutro i zawsze… aż do śmierci.

The best and most beautiful things in the world can’t be seen or even touched – they must be felt with the heart. As my love for you… – Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można ujrzeć czy nawet dotknąć – muszą one zostać poczute sercem. Tak jak moja miłość do Ciebie…

My Heart To You Is Given, Oh Dear, Do Give Yours To Me, We’ll Lock Them Up Together And Throw Away The Key – Moje serce dla Ciebie jest dane, kochanie, Ty daj mi swoje, zamkniemy je razem i wyrzucimy kluczyk.

I want to wake up to see you by my side, and I want to feel you, next to me, before I go to sleep. I want to share every moment with you. I love you. – Chcę się budzić widząc Ciebie u swego boku, i chcę Cię czuć obok siebie, kiedy zasypiam. Chcę dzielić każdy moment z Tobą. Kocham Cię.

And I am the luckiest to have you in my life! Happy Valentine’s Day my sweet heart! – Jestem najszczęśliwszy/a mając Ciebie w swoim życiu! Szczęśliwych walentynek kochanie!

 

When you aren’t present
For only one day
Since you are not there
Stars just fade away

Jeśli Cię nie ma
Choć przez jeden dzień
Od kiedy Cię nie ma
Gwiazdy bledną

 

Roses are red,
Violets are blue.
Sugar is sweet,
And so are you.

Róże są czerwone,
Fiołki są niebieskie.
Cukier jest słodki,
I Ty też.

 

I lack something, something beautiful.
Touch lips, your smile.
Thy dear caress, sweet as honey.
Beloved eyes, Thy words sound.
I lack everything, but we live!
Just because you would be!

Czegoś mi brak, czegoś pięknego.
Dotyku ust, uśmiechu Twego.
Twych pieszczot miłych, słodkich jak miód.
Oczu kochanych, dźwięku Twych słów.
Brak mi wszystkiego, lecz warto żyć!
Tylko dlatego, by z Tobą być!

 

The stars in your smile
The glow of your hair
Stars are always present
When you are there

Gwiazdy w Twoim uśmiechu
Blask Twoich włosów
Gwiazdy są zawsze obecne
Kiedy Ty tam jesteś

 

I love you – forever
I hate you – never
You are my whole world!

Kocham Cię – zawsze
Nienawidzę Cię – nigdy
Jesteś całym moim światem!

 

We began as strangers.
We became friends.
We became one with each other.
We remain as one forever.

Zaczęliśmy jako obcy.
Staliśmy się przyjaciółmi.
Staliśmy się jednym.
Pozostaniemy jednością na zawsze.

 

I love my life
Because it gave me you
I love you
Because you are my life

Kocham moje życie
Bo dało mi Ciebie
Kocham Ciebie
Bo jesteś moim życiem

 

Because each little wish of mine
You’ve tried to make come true
On Valentine’s Day, I want to say
How dearly I love you.

Ponieważ każde małe moje życzenie
Próbowałaś spełnić
W dniu walentynek chcę powiedzieć
Jak bardzo Cię kocham.

 

If I could make days last forever,
If words could make wishes come true,
I’d save every day like a treasure and then
Again I would spend them with you.

Gdybym mógł sprawić aby dni trwały wiecznie,
Gdyby słowa mogły spełniać życzenia,
Zachowałbym każdy dzień jak skarb i wtedy
Jeszcze raz spędził je razem z Tobą.

 

If I had a box just for wishes
And dreams that had never come true
The box would be empty except for the
Memories of how they were answered by you.

Gdybym miał pudełko na życzenia
I marzenia, które nigdy się nie spełniły
Pudełko byłoby puste oprócz
Wspomnień, jak został spełnione przez Ciebie.

 

Hi dear,
I love you so much.
I cant live without you.
I need you in my life.
Everyday I want to see your eyes.
Hold your hands n walk with you.
Every night I want sleep on your chest.
Wanna make love with you.
Wanna be a good mother to your kids.
Wanna be a good wife to you.
I want your love forever.
I LOVE YOU…

Cześć kochanie,
Kocham Cię tak bardzo.
Nie mogę żyć bez Ciebie.
Potrzebuję Cię w moim życiu.
Każdego dnia chcę patrzeć w Twoje oczy.
Trzymać Cię za rękę i iść z Tobą.
Każdej nocy chcę spać na Twojej klatce.
Chcę się z Tobą kochać.
Chcę być dobrą matką dla Twoich dzieci.
Chcę być dobrą żoną dla Ciebie.
Chcę Twojej miłości na zawsze.
KOCHAM CIĘ…

 

 

życzenia walentynkowe po angielsku

 

To już wszystkie życzenia walentynkowe po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 3.6/5 (liczba głosów:56)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *