Przysłówki w języku angielskim

Przysłówki angielskie, inaczej adverbs, służą głównie do określenia sposobu wykonania jakiejś czynności. Podobnie jak w języku polskim, angielskie przysłówki odpowiadają zazwyczaj na pytanie „jak?”. Ze względu na to, że przysłówki mówią nam więcej o użytym czasowniku, warto nauczyć się jak je tworzyć oraz poznać ich przykłady. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje na temat przysłówków angielskich.

Spis treści:
1. Tworzenie przysłówków
2. Rodzaje przysłówków
3. Miejsce przysłówka w zdaniu
4. Przykłady zdań z przysłówkami angielskimi

Tworzenie przysłówków

Wiele przysłówków tworzymy od innych części mowy, przez dodanie końcówki -ly:

quick – quickly             szybki – szybko

beautiful – beautifully   piękny – pięknie

bad – badly                  zły – źle

Jeżeli przymiotnik kończy się na -y, wtedy podczas tworzenia przysłówka musimy pamiętać, żeby -y zamienić na -i, np.:

happy – szczęśliwy       happily – szczęśliwie

easy – łatwy                easily – łatwo

heavy – ciężki              heavily – ciężko

Uwaga! Istnieją wyrazy z końcówką -ly, które nie są przysłówkami, np.:

lovely – uroczy

likely – przypuszczalny

friendly – przyjacielski

Niektóre przysłówki nie występują z końcówką -ly, a więc mają formę przymiotników, np.:

fast – szybki       fast – szybko

free – bezpłatny   free – bezpłatnie

high – wysoki      high – wysoko

Zwróćmy uwagę na przysłówki mające taka samą formę jak przymiotniki, które, owszem, przyjmują też końcówkę -ly, jednak ich znaczenie jest wtedy zupełnie inne, np.:

hard – ciężki/ciężko     hardly – ledwo

late – późny/późno      lately – ostatnio

near – bliski/blisko      nearly – prawie, niemal

Pamiętajmy, że po niektórych czasownikach statycznych (wyrażających stany, uczucia, zmysły) używamy przymiotników zamiast przysłówków, np.:

You look beautifully/beautiful. Wyglądasz pięknie.

Your drawing looks amazingly/amazing! Twój rysunek wygląda niesamowicie!

Mom’s cake tastes deliciously/delicious. Ciasto mamy smakuje wyśmienicie.

Rodzaje przysłówków

  • Przysłówki czasu, które odpowiadają na pytania when? (kiedy?) for how long? (na jak długo?) np. :

yesterday, tomorrow, today, last/next year now, later, all day, for a year, since 1992, for a week, for 4 days, since Monday, early, later, soon, then

I have a test tomorrow morning. Jutro rano mam test.

He’ll arrive soon. On niedługo przyjedzie.

I am going on vacation for a week. Jadę na wakacje na tydzień.

  • Przysłówki częstotliwości odpowiadające na pytanie how often? (jak często?) np. :

never, often, always, sometimes, twice a week, once a year, frequently, seldom, rarely

I often eat vegetarian food. Często jem wegetariańskie potrawy.      

I am seldom late. Rzadko bywam spóźniony.

She has never been to Spain. Ona nigdy nie była w Hiszpanii.

  • Przysłówki sposobu odpowiadają na pytanie how? (jak?) np.:

well, quickly, softly, wonderfully, loudly, happily, quickly, well, hard, fast, nicely, badly

He needs money badly. On bardzo potrzebuje pieniędzy.

Jack quickly read the book. Jack szybko przeczytał książkę.

He gently woke the sleeping woman. Delikatnie obudził śpiącą kobietę.

  • Przysłówki miejsca, które odpowiadają na pytanie where? (gdzie?) np.:

everywhere, here, there, away, up, in, outside, nearby, around, behind, down, somewhere, anywhere, nowhere, abroad

He lived and worked abroad. Żył i pracował za granicą.

I would like to go somewhere warm for my vacation. Chciałabym pojechać na wakacje gdzieś, gdzie jest ciepło.

She took the child outside. Zabrała dziecko na zewnątrz.

  • Przysłówki łączące zdania, np.:

accordingly, also, besides, furthermore, however, instead, next, namely, therefore

It’s a great idea. However we need to think about the possible downsides. To świetny pomysł. Jednak musimy pomyśleć o ewentualnych minusach.

She is very beautiful. Furthermore, she’s smart. Jest bardzo piękna. Co więcej, jest mądra.

Mark kept talking in class; therefore, he got in trouble. Marek rozmawiał podczas lekcji, dlatego wpadł w kłopoty.

  • Przysłówki wyrażające pewność, np.:

certainly, definitely, surely, probably, undoubtedly

He’s definitely from our school. On na pewno jest z naszej szkoły.

Certainly, I’ll be there. Z pewnością tam będę.

He is probably in the park. Prawdopodobnie jest w parku.

  • Przysłówki stopnia, które odpowiadają na pytania to what extent? (do jakiego stopnia?) in what degree? (w jakim stopniu?) np.:

rather, very, hardly, quite, enough, completely, extremely, almost, too

Is your coffee hot enough? Czy Twoja kawa jest wystarczająco gorąca?

He works too hard. On za ciężko pracuje.

She runs very fast. Ona bardzo szybko biega.

  • Przysłówki względne (relative pronouns), np.:

where, how, why, when, which, that

The necklace which my mother bought for me was very expensive. Naszyjnik, który kupiła dla mnie mama był bardzo drogi.

The man who you were talking to is my uncle. Mężczyzna, z którym rozmawiałaś to mój wujek.

This is the letter that my boyfriend sent me. To jest list, który wysłał do mnie mój chłopak.

Miejsce przysłówka w zdaniu

– Przysłówki występują zazwyczaj przed częściami mowy, które opisują.

He is an extremely handsome boy. Jest wyjątkowo przystojnym chłopcem.

I am completely exhausted. Jestem całkowicie wykończona.

– Przysłówki częstotliwości występują przed czasownikiem (wyjątkiem jest przysłówek, który łączymy z czasownikiem „to be”, wtedy przysłówek występuje po czasowniku).

He often plays football. On często gra w piłkę.

She is always late. Ona zawsze się spóźnia.

– Przysłówki czasu stawiamy na początku bądź na końcu zdania.

Tomorrow we’re going to Paris. Jutro jedziemy do Paryża.

I saw him yesterday. Widziałam go wczoraj.

– Przysłówki miejsca stoją na końcu zdania (chyba, że w zdaniu występuje też przysłówek czasu, wtedy to on jest ostatni).

My mom saw Becky there. Moja mama widziała tam Becky.

My mom saw Becky there yesterday evening. Moja mama widziała tam Becky wczoraj wieczorem.

– Przysłówki sposobu zapisujemy zazwyczaj po czasowniku.

He sings loudly. On śpiewa głośno.

They are working hard to earn money. Oni ciężko pracują, żeby zarobić pieniądze.

– Przysłówki stopnia stawiamy przed innymi przysłówkami oraz przymiotnikami.

The movie was quite interesting. Film był całkiem ciekawy.

You are walking too slowly. Idziesz za wolno.

Przykłady zdań z przysłówkami angielskimi

Emma left early. Emma wyszła wcześnie.

She went to the cinema every month. Chodziła do kina co miesiąc.

I went to bed after I finished my homework. Poszedłem spać po tym jak skończyłem odrabiać lekcje.

Our children used to play here. Nasze dzieci zazwyczaj bawiły się tutaj.

I will visit my friend tomorrow. Jutro odwiedzę swojego kolegę.

He stopped suddenly and listened. On zatrzymał się nagle i nasłuchiwał.

We will go to the concert soon. Wkrótce pojedziemy na koncert.

I usually hug my mom when I get home. Zazwyczaj przytulam swoją mamę kiedy wracam do domu.

Yesterday, they were playing basketball. Wczoraj grali w koszykówkę.

My dog always barks. Mój pies zawsze szczeka.

To już wszystko co musisz wiedzieć o przysłówkach w języku angielskim. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:2)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *