Długie życzenia urodzinowe po angielsku

Życzenia urodzinowe po angielsku są najczęściej składanymi życzeniami w ciągu roku, gdyż niemal codziennie ktoś z naszych znajomych obchodzi urodziny. Dzień urodzin jest dniem szczególnym, dlatego warto postarać się, aby nasze życzenia były równie wspaniałe. Poniżej znajdziecie przykłady długich życzeń urodzinowych po angielsku oraz ich tłumaczenie. Zobaczcie również: Krótkie życzenia urodzinowe po angielsku i Rymowane życzenia urodzinowe po angielsku.

 

May your birthday be happy
And then through the year
May God bless and guide you
And always be near

Niech Twoje urodziny będą wesołe
I przez ten cały rok
Niech Bóg błogosławi Cię i prowadzi
I zawsze jest blisko

 

So many wishes
So many smiles
Too many memories
Too few words
With one big birthday
Happy birthday!

Tak dużo życzeń
Tak dużo uśmiechów
Zbyt dużo wspomnień
Zbyt mało słów
Z wielkimi urodzinami
Wszystkiego najlepszego!

 

 

I’m wishing you another year
Of laughter, joy and fun,
Surprises, love and happiness,
And when your birthday’s done,

I hope you feel deep in your heart,
As your birthdays come and go,
How very much you mean to me,
More than you can know.

Życzę Ci kolejnego roku
Śmiechu, radości i zabawy,
Niespodzianek, miłości i szczęścia,
A kiedy Twoje urodziny miną,

Mam nadzieję że w głębi serca czujesz,
Gdy Twoje urodziny odchodzą i mijają,
Jak wiele znaczysz dla mnie,
Więcej niż Ci się wydaje.

 

Wishing you happiness
To welcome each morning,
Wishing you laughter
To make your heart sing.
Wishing you friendship
Sharing and caring,
And all of the joy
The birthday can bring!

Życzę Ci radości
By witać każdy poranek,
Życzę Ci śmiechu
By Twoje serce śpiewało.
Życzę Ci przyjaźni,
Dzielenia się i dbania o siebie,
I całej radości
Którą mogą przynieść urodziny

 

As I travel through this life
I know one thing is true –
I’ll never find a better friend
Than I’ve found in you!

Tak długo jak podróżuję przez życie
Wiem że jedna rzecz jest prawdą –
Nigdy nie spotkam lepszego przyjaciela
Niż ten którego znalazłem w Tobie!

 

On your birthday I wish you much pleasure and joy;
I hope all of your wishes come true.
May each hour and minute be filled with delight,
And your birthday be perfect for you!

W dniu Twoich urodzin życzę Ci dużo przyjemności i radości;
Mam nadzieję że wszystkie Twoje życzenia się spełnią
Niech każda godzina i minuta będzie wypełniona rozkoszą
A Twoje urodziny będą dla Ciebie idealne!

 

 

May your day be filled with hugs, kisses and birthday wishes
May your birthday not be forgotten
And that you be spoiled rotten
But most of all today is your birthday, so hip hip hooray!

Niech Twoje dni będą wypełnione uściskami, buziakami i życzeniami urodzinowymi
Niech Twoje urodziny będą niezapomniane
I żebyś był rozpieszczany
Ale przede wszystkim są Twoje urodziny, więc hip hip, hura!

 

I’m wishing you another year
Of laughter, joy and fun,
Surprises, love and happiness,
And when your birthday’s done,
I hope you feel deep in your heart,
As your birthdays come and go,
How very much you mean to me,
More than you can know.

Życzę Ci kolejnego roku
Śmiechu, radości i zabawy,
Niespodzianek, miłości i szczęścia,
A kiedy Twoje urodziny miną,
Mam nadzieję że w głębi serca czujesz,
Gdy Twoje urodziny odchodzą i mijają,
Jak wiele znaczysz dla mnie,
Więcej niż Ci się wydaje.

 

May this birthday be your best birthday ever,
full of light and laughter,
a fireworks explosion of joy.
May this birthday live in your memory forever,
creating happiness and satisfaction
whenever you remember it.
Happy, happy birthday!

Niech te urodziny będą Twoimi najlepszymi,
pełnymi światła i śmiechu,
i fajerwerkami radości.
Niech te urodziny żyją w Twojej pamięci na zawsze,
tworząc szczęście i zadowolenie
kiedy tylko je wspomnisz.
Wszystkiego najlepszego!

 

When I think of exceptional people I know,
You’re right at the front of the line.
It’s not for your power or status or wealth;
It’s because you make everyone shine.

When I want to see someone who’s special and fun,
I don’t have to think very hard,
For one of the nicest people I know
I can find in my own backyard.

May your birthday be filled with all you desire;
You’re a person I really respect and admire!

Kiedy myślę o wyjątkowych ludziach, których znam,
Jesteś na samym początku listy.
To nie przez Twoją władzę, status czy bogactwo;
To dlatego że sprawiasz iż przy Tobie każdy błyszczy.

Kiedy chcę zobaczyć kogoś kto jest wyjątkowy i zabawny,
Nie muszę myśleć zbyt długo,
Jedną z najlepszych osób jakie znam
Mogę znaleźć na własnym podwórku.

Niech Twoje urodziny będą wypełnione wszystkim czego pragniesz;
Jesteś osobą którą naprawdę szanuję i podziwiam!

 

As we observe your birthday now,
Your cake and gifts don’t matter much.
These common things aren’t really you,
Ribbons, paper hats and such. 

We celebrate a person who
Brings happiness to everyone,
Someone who gives more than she gets,
And fills our lives with joy and fun.

So Happy Birthday, and many more!
We hope you make it to a hundred and two,
Because we always want to have
The special pleasure of knowing you.

Gdy obserwujemy Twoje urodziny,
Twój tort i prezenty nie znaczą wiele.
Te pospolite rzeczy nie są naprawdę Tobą,
Wstążki, papierowe kapelusze itp.

My świętujemy osobę
Która przynosi wszystkim radość,
Kogoś kto daje więcej niż otrzymuje,
I wypełnia nasze życia radością i zabawą.

Więc wszystkiego najlepszego, i dużo więcej!
Mamy nadzieję że dożyjesz sto dwóch lat,
Ponieważ my wszyscy chcemy mieć
Wyjątkową przyjemność znania Ciebie.

 

Every year, on your birthday,
I think about how glad I am
that you were born,
how thankful I am
to have you in my life.
Every year is another year
filled with the special joys you bring
just by being yourself.
Every year, when you open your birthday gifts,
realize what a gift you are
to everyone who knows you,
especially me.
Happy Birthday!

Każdego dnia, w Twoje urodziny
myślę o tym jak bardzo zadowolony / a jestem,
że się urodziłeś / aś,
jak wdzięczny / a jestem
mając Cię w moim życiu.
Każdy rok jest następnym rokiem
wypełnionym wyjątkowymi radościami które przynosisz
po prostu będąc sobą.
każdego roku, kiedy otwierasz swoje prezenty urodzinowe,
zdaję sobie sprawę jakim darem jesteś
dla każdego kto Cię zna,
a zwłaszcza mnie.
Wszystkiego najlepszego!

 

Because you mean so much to me,
I celebrate your birth.
Sharing time and space with you,
Rings my bell for all it’s worth.

Whenever your birthday rolls around,
I contemplate once more,
How happy I am that you were born;
The thought makes my heart soar.

I wish your birthdays happened more,
So I could let you know,
How very much you mean to me,
And so I could tell you so!

Dlatego że znaczysz dla mnie tak wiele,
Świętuję Twoje urodziny.
Dzieląc z Tobą czas i przestrzeń,
Mój dzwonek dzwoni dla wszystkich, że warto.

Gdziekolwiek będą Twoje urodziny,
Pomyślę raz jeszcze,
Jak bardzo jestem szczęśliwy / a że się urodziłeś / aś;
Te myśli sprawią że moje serce się wzniesie.

Życzę Ci aby Twoje urodziny zdarzały się częściej,
Abym mógł / mogła pokazać Ci,
Jak dużo dla mnie znaczysz,
I żebym mógł / mogła Ci to powiedzieć!

 

On your birthday,
I wish for you the fulfillment
of all your fondest dreams.
I hope that for every candle
on your cake
you get a wonderful surprise.
I wish for you that
whatever you want most in life,
it comes to you,
just the way you imagined it,
or better.
I hope you get as much pleasure
from our friendship as I do.
I wish we were sisters,
so I could have known you
from the beginning.
I look forward to
enjoying our friendship
for many more of your birthdays.
I’m so glad you were born,
because you brighten my life
and fill it with joy.

Happy Birthday!

Na urodziny
Życzę Ci spełnienia
wszystkich Twoich najpiękniejszych życzeń.
Mam nadzieję że za każdą świeczkę
na Twoim torcie
dostaniesz wspaniałą niespodziankę.
Życzę Ci tego wszystkiego
czego najbardziej pragniesz w swoim życiu,
żeby do Ciebie przyszło,
dokładnie w sposób jaki sobie wymarzyłaś,
albo lepszy.
Mam nadzieję że masz tyle przyjemności
z naszej przyjaźni, co ja.
Szkoda że nie jesteśmy siostrami,
wtedy mogłabym znać Cię od samego początku.
Nie mogę się doczekać
radości z naszej przyjaźni
przez wiele kolejnych Twoich urodzin.
Cieszę się że się urodziłaś,
bo rozjaśniasz moje życia
i wypełniasz je radością.

Wszystkiego najlepszego!

 

God gave a gift to the world when you were born –
a person who loves, who cares,
who sees a person’s need and fills it,
who encourages and lifts people up,
who spends energy on others
rather than herself,
someone who touches each life she enters,
and makes a difference in the world,
because ripples of kindness flow outward
as each person you have touched, touches others.
Your birthday deserves to be a national holiday,
because you are a special treasure
for all that you’ve done.
May the love you have shown to others
return to you, multiplied.
I wish you the happiest of birthdays,
and many, many more,
so that others have time to appreciate you
as much as I do.  

Bóg dał dla świata dar, gdy się urodziłeś –
osobę która kocha, która dba o innych,
która widzi potrzeby ludzi i je spełnia,
która zachęca innych i pomaga im się podnieść,
która zużywa energię na innych,
zamiast na samą siebie,
kogoś kto dotyka każdego życia w które wchodzi,
i ma w świecie znaczenie,
ponieważ fala dobroci wypływa na zewnątrz
jak każda osoba na którą wpłynąłeś, wpływa na inne.
Twoje urodziny zasługują na to by być świętem narodowym,
ponieważ jesteś takim wyjątkowym skarbem
za wszystko to co robisz.
Niech miłość którą dzielisz się z innymi,
wróci do Ciebie, zwielokrotniona.
Życzę Ci najweselszych z urodzin,
i wiele, wiele więcej,
tak aby inni mieli czas docenić Cię
tak bardzo jak ja.

 

Instead of counting candles,
Or tallying the years,
Contemplate your blessings now,
As your birthday nears.

Consider special people
Who love you, and who care,
And others who’ve enriched your life
Just by being there.

Think about the memories
Passing years can never mar,
Experiences great and small
That have made you who you are.

Another year is a happy gift,
So cut your cake, and say,
„Instead of counting birthdays,
I count blessings every day!”

Zamiast zliczać świeczki,
Albo liczyć lata,
Przemyśl swoje błogosławieństwa,
Bo Twoje urodziny się zbliżają.

Pomyśl o wyjątkowych ludziach
Którzy Cię kochają i którzy o Ciebie dbają,
I innych, którzy wzbogacają Twoje życie
Poprzez bycia z Tobą.

Pomyśl o wspomnieniach
Których mijające lata nie mogą zniekształcić,
Doświadczeniach wielkich i małych
Które uczyniły Cię tym, kim jesteś.

Kolejny rok to szczęśliwy dar,
Więc pokrój tort i powiedz:
„Zamiast zliczania urodzin,
Liczę błogosławieństwa każdego dnia!”

 

On your birthday, I celebrate you!
On your special day,
I’m thinking of all the wonderful things you are
that bring so much joy to others, including me!
I celebrate your unconquerable spirit,
that lets you meet every challenge
with confidence, enthusiasm and persistence.
I admire your sensitivity.
You see needs that cry out to be met
that no one else sees,
and you meet them,
out of your deep and caring heart,
out of your wisdom,
out of your strength.
I treasure your uniqueness;
There is no one else like you,
and I feel blessed to know
such an extraordinary person.
I appreciate you, respect you,
cherish you, look up to you.
Happy, happy birthday!
May each new birthday
be the best one ever for you;
You deserve it!

W dniu Twoich urodzin, ja celebruję Ciebie!
W Twoim wyjątkowym dniu,
Myślę o wspaniałych rzeczach którymi jesteś
które przynoszą tak dużo radości dla innych, włączając mnie!
Celebruję Twojego niezłomnego ducha,
który pozwala Ci sprostać każdemu wyzwaniu
z pewnością siebie, entuzjazmem i wytrwałością.
Podziwiam Twoją wrażliwość.
Widzisz potrzeby które błagają aby zostać spełnione
jak nikt inny,
i spełniasz je,
ze swojego głębokiego i opiekuńczego serca,
ze swojej mądrości
ze swojej siły.
Cenię Twoją wyjątkowość;
Nie ma nikogo takiego jak Ty,
a ja czuję się obdarowany / a mogąc znać
tak niezwykłą osobę.
Rozumiem Cię, szanuję Cię,
dbam o Ciebie, pilnuję Cię.
Wszystkiego najlepszego!
Niech każde nowe urodziny
będą najlepszymi w historii;
Zasługujesz na to!

życzenia na urodziny po angielsku

To już wszystkie długie życzenia urodzinowe po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Długie życzenia urodzinowe po angielsku
średnia: 4 z 2 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.