Życzenia ślubne po angielsku

Ślub i wesele to wielkie wydarzenia w życiu młodych ludzi. Z okazji rozpoczęcia nowego rozdziału życia wręczamy młodej parze podarunki. Składamy również najpiękniejsze życzenia szczęścia i niekończącej się miłości. Poniżej znajdziecie przykłady życzeń ślubnych po angielsku wraz z tłumaczeniem.

Your wedding day will be only the first day to your lifetime fairy tale! Congratulations from us all! – Wasz ślub będzie jedynie pierwszym dniem Waszej życiowej bajki! Gratulacje od nas wszystkich!

On this beautiful and lovely occasion I wish you a day filled with cherished moments. – Z tej pięknej i uroczej okazji życzę Wam dnia wypełnionego radosnymi chwilami.

We wish you a lifetime of happiness, joy, and lots of memories. Congratulations on your wedding! – Życzymy Wam całego życia w szczęściu, radości i wielu wspomnień. Gratulacje z okazji waszego ślubu!

I hope your wedding day is going to be everything you’ve always dreamed of and much more. Congratulations! – Życzę Wam aby Wasz ślub był wszystkim o czym zawsze marzyliście i jeszcze więcej. Gratulacje!

Congratulations on your marriage. May the things you loved about each other from the start be the glue that holds you together forever. – Gratulacje w związku z Waszym ślubem. Niech rzeczy które kochacie w sobie nawzajem od początku będą klejem który spoi was ze sobą na zawsze.

We couldn’t be happier to congratulate you on your wedding and to wish you both a beautiful forever. – Nie moglibyśmy być bardziej szczęśliwi gratulując Wam z powodu Waszego ślubu i życząc wam obojgu pięknej przyszłości na zawsze.

Best wishes and all our love on your wedding day. May it be the first day of a long and happy marriage. – Najlepsze życzenia i cała nasza miłość z okazji Waszego ślubu. Niech to będzie pierwszy dzień długiego i szczęśliwego małżeństwa.

Our Lord must have chosen two of his best angels to be together forever. Congratulations on your wedding day! – Nasz Pan musiał wybrać dwa ze swoich najlepszych aniołów żeby były razem na zawsze. Gratulacje z okazji Waszego ślubu!

Weddings pass in just a day, leaving happy memories which last a lifetime. Enjoy yourselves! – Wesele mija jednego dnia pozostawiając szczęśliwe wspomnienia, które trwają przez resztę życia. Bawcie się dobrze!

Here’s to a great wedding day, wedding night and an even better life together. All the best for a future filled with love and good fortune. – Życzę wam wspaniałego ślubu, nocy poślubnej i jeszcze lepszego życia razem. Wszystkiego najlepszego w przyszłości wypełnionej miłością i szczęściem.

To a special couple who show that love can be true and forever. May your lives continue to grow in love and happiness together! – Wyjątkowej parze, która pokazuje, że miłość może być prawdziwa i wieczna. Niech Wasze życie nadal rośnie w miłości i wspólnym szczęściu!

My biggest wish for you on your wedding day is that during your life-long marriage, you will have the opportunity to experience the most beautiful and magical moments in life! – Moje największe życzenie dla was z okazji waszego ślubu jest takie, abyście w czasie waszego wieloletniego małżeństwa mieli możliwość doświadczania najpiękniejszych i najbardziej magicznych momentów w życiu!

People are right when they say that you’ll simply know when you’re in the presence of true love. Looking at you two it’s undeniable – Congratulations on your wedding day! – Ludzie mają rację kiedy mówią że od razu widać kiedy jest się świadkiem prawdziwej miłości. Patrząc na Was dwoje jest to niezaprzeczalne – Gratulacje z powodu ślubu!

Thanks for inviting us to celebrate and share your joy on this very special day. Congratulations on your wedding and may the honeymoon never end! All the best. – Dziękujemy za zaproszenie nas byśmy mogli świętować i dzielić waszą radość z tego wyjątkowego dnia. Gratulujemy Waszego ślubu i życzymy aby wasz miesiąc miodowy nigdy się nie skończył. Wszystkiego najlepszego.

Wedding come and go, but the memories remain. May the memories of joy, happiness, hope, bright future and love we share today ever remain fresh till eternity. Congratulations on your wedlock. – Wesele przemija, ale wspomnienia pozostają. Niech wspomnienie radości, szczęścia, nadziei, dobrej przyszłości i miłości, które dzielimy dzisiaj, pozostaną świeże na zawsze. Gratulacje z okazji zawiązania węzła małżeńskiego.

I’m very happy for you two and I’m glad to be sharing this special day with you celebrating your love. Congratulations on your wedding! – Jestem bardzo szczęśliwy widząc was dwoje i bardzo zadowolony dzieląc z wami ten wyjątkowy dzień świętując waszą miłość. Gratulacje z powodu waszego ślubu!

Best wishes on your wedding day, for happiness that’s here to stay. Husband and wife, lovers and friends, you’ll love each other until the end. – Najlepsze życzenia z okazji waszego ślubu, oby szczęście tu obecne pozostało. Mąż i żona, kochankowie i przyjaciele, będziecie zawsze się kochać aż do końca.

What’s the secret to a happy marriage? I’m not sure, but I know you’ll be able to tell me because I have never seen two people more in love with one another. Congratulations! – Co jest sekretem szczęśliwego małżeństwa? Nie wiem, ale wiem że wy mi będziecie w stanie to powiedzieć bo nigdy nie widziałem dwoje ludzi bardziej zakochanych w sobie. Gratulacje!

Love knows no barriers. There is neither mountain too high nor ocean too deep when it comes to getting together with the one you love. Your journey of love is truly inspiring. I wish you great fortune and true happiness as you build a life together. – Miłość nie zna barier. Nie ma gór zbyt wysokich ani ocenów zbyt głębokich jeśli chodzi o bycie z tym kogo kochasz. Wasza podróż miłości jest prawdziwie inspirująca. Życzę Wam bogactwa i prawdziwego szczęścia podczas budowania wspólnego życia.

We are happy to share in your joy of wedlock. We have come with a basketful of wonderful and exciting moments of togetherness, love, memorable days of laughter as well as everlasting and greater days of happiness. Wishing you the best of marital bliss. – Jesteśmy szczęśliwi mogąc dzielić się radością z waszego ślubu. Życzymy mnóstwo wspaniałych i ekscytujących momentów bycia razem, miłości, pamiętnych dni radości, jak również wiecznych wspaniałych dni szczęścia. Życzymy wam szczęścia małżeńskiego.

May your marriage be filled with every ingredient that sustains marital union: understanding, love, happiness, fruitfulness and romance. Happy married life. Congratulations! – Niech wasz związek będzie wypełniony każdym składnikiem, który podtrzymuje małżeństwo: zrozumieniem, miłością, szczęściem, owocnością i romantyzmem. Szczęśliwego życia małżeńskiego. Gratulacje!

As you begin this journey of love, hope, understanding and endurance, may your marital days be filled with happiness, joy, and may each day hold wonderful shared experiences so that you may share your company in happier older years. Congratulations! – Rozpoczynając waszą podróż miłości, nadziei, zrozumienia i wytrwałości, niech wasze małżeńskie dni będą wypełnione szczęściem, radością i niech każdy dzień przyniesie wspaniałe doświadczenia, które będziecie wspólnie dzielić w przyszłych latach. Gratulacje!

 

To the bride and groom we all say cheers,
wishing happiness for many years.
Remember your wedding is not just today,
and love each other every step of the way.

Dla pana i panny młodej wszyscy wiwatujemy,
życząc szczęścia na wiele lat.
Pamiętajcie że wasze wesele jest nie tylko dzisiaj,
i wasza miłość jest na każdym kroku Waszej drogi.

 

Best wishes on your wedding day,
for happiness that’s here to stay.
Husband and wife, lovers and friends,
you’ll love each other until the end.

Najlepsze życzenia z okazji waszego ślubu,
oby szczęście tu obecne pozostało.
Mąż i żona, kochankowie i przyjaciele,
będziecie zawsze się kochać aż do końca.

 

The day of your marriage, it’s true
So shiny and fine,
With all best friends beside you
To have a good time.
We wish you showers of love
Starting your lives as one,
And happiness shared together
May reign your lives forever!

Dzień Waszego ślubu, to prawda
Taki lśniący i dobry,
Ze wszystkimi przyjaciółmi obok
By dobrze się bawić.
Życzymy Wam pryszniców miłości
Kiedy oboje zaczynacie żyć jednym życiem,
I niech szczęście dzielone razem
zapanuje Waszym życiem na zawsze!

 

Words are not enough today,
When your love will show the way,
To a wedding joy neverending,
The warmest wishes I am sending!

Słowa to dziś za mało,
Kiedy Wasza miłość pokaże Wam drogę,
Do niekończącej się weselnej radości,
Wysyłam najcieplejsze życzenia!

 

Doubt that the stars are like fire;
Doubt that the sun doesn’t move;
Doubt truth to be a liar;
But never doubt your love
Best wishes for the future!

Wątpcie, że gwiazdy są jak ogień;
Wątpcie, że słońce się nie rusza;
Ale nigdy nie wątpcie w Waszą miłość!
Najlepsze życzenia na przyszłość!

 

I wish your love be just as endless
As the rings you grant and wear,
A circle of real happiness
For both of you to share!

Życzę Wam, żeby Wasza miłość była tak nieskończona
Jak nieskończenie obiecaliście nosić obrączki,
Krąg prawdziwego szczęścia
Dla was obojga!

 

 

Życzenia z okazji rocznicy ślubu

A very happy first / second / fifth / tenth / twentieth / thirtieth wedding anniversary to you, with our warmest wishes of all the best for your coming years together! – Szczęśliwej pierwszej / drugiej / piątej / dziesiątej / dwudziestej / trzydziestej rocznicy ślubu, wraz z naszymi najserdeczniejszymi życzeniami wszystkiego najlepszego w nadchodzących latach, które spędzicie razem!

 

życzenia ślubne po angielsku

 

 

To już wszystkie życzenia ślubne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 4.6/5 (liczba głosów:22)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *