Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Czasowniki nieregularne, to bardzo ważny element gramatyki języka angielskiego. Niektóre czasowniki w języku angielskim posiadają kilka możliwych form, które nie podlegają regule końcówki ‘ed’. Dlatego nazywamy je czasownikami nieregularnymi. Ze względu na to, że wiele z nich wygląda zupełnie inaczej niż czasowniki regularne, warto nauczyć się ich na pamięć, gdyż są one potrzebne do tworzenia zdań w czasie Past Simple, w czasach Perfect, czy chociażby w stronie biernej. Poniżej znajdziecie informacje na temat czasowników nieregularnych po angielsku oraz tabelkę z czasownikami nieregularnymi po angielsku.

Spis treści:
1. Czasowniki regularne – przypomnienie
2. Czasowniki nieregularne
3. Tabela angielskich czasowników nieregularnych

Czasowniki regularne – przypomnienie

W przypadku czasowników regularnych tworzenie czasu przeszłego jest banalnie proste – wystarczy do formy podstawowej dodać końcówkę -e lub -ed.

Jeżeli czasownik kończy się na „e” dodajemy samo „d” (live – lived, share –  shared).

Kiedy spółgłoska występuje po samogłosce wtedy spółgłoskę podwajamy i dodajemy „ed” (wyjątkiem jest w,y) (clap – clapped, plan – planned).

Czasowniki kończące się spółgłoską + y zmieniają ostatnią literę w „i” oraz otrzymują końcówkę „ed” (cry – cried, study – studied).

W czasownikach kończących się na „y”, które jest poprzedzone samogłoską, „y” nie ulega zmianie (stay – stayed, enjoy – enjoyed).

Czasowniki nieregularne

  • Czasowniki, które mają identyczne 3 formy (bezokolicznik, Past Simple, Past Participle), np.:

beat                       beat                       beat                       bić

cost                        cost                        cost                       kosztować

put                         put                         put                         kłaść

read                       read                       read                       czytać

 

  • Czasowniki, które mają takie same formy (drugą i trzecią), np.:

bleed                    bled                       bled                       krwawić

feed                      fed                         fed                         karmić

hear                      heard                    heard                    słuchać

keep                      kept                       kept                       trzymać

 

  • Czasowniki kończące się w wymowie na “ot” (w drugiej i trzeciej formie), np.:

buy                      bought                 bought                 kupować

fight                     fought                  fought                  walczyć

seek                     sought                  sought                  szukać

think                     thought                thought                myśleć

 

  • Czasowniki, które w drugiej formie w pisownie mają „a”, które w trzeciej formie zmienia się w „u”, np.:

begin                     began                   begun                   zaczynać

drink                      drank                    drunk                    pić

run                         ran                        run                         biec

swim                     swam                    swum                    pływać

 

  • Czasowniki, których druga forma kończy się w wymowie na “u”, a trzecia na “oun”, np.:

blow                      blew                      blown                   dmuchać, wiać

draw                      drew                     drawn                   rysować

grow                      grew                     grown                   rosnąć

know                     knew                     known                  wiedzieć

 

  • Czasowniki, w których w drugiej formie zmienia się tylko samogłoska w trzecia forma kończy się na “n”, np.:

bite                 bit                        bitten                   gryźć

fall                  fell                        fallen                   upadać

steal              stole                      stolen                   ukraść

take               took                      taken                    wziąć

 

Uwaga! Pamiętajcie, że niektóre czasowniki nieregularne mają taką samą pisownie ale inną wymowę np. read read read.

 

Tabela angielskich czasowników nieregularnych

Bezokolicznik Past Simple Past Participle Tłumaczenie
abide abode, abided abode, abided, abidden trwać, przebywać
alight alit, alighted alit, alighted wysiadać
arise arose arisen powstawać, pojawiać się
awake awoke, awaked awoken obudzić, przebudzić
be was, were been być
bear bore born, borne nieść, znosić
beat beat beaten bić
become became become stać się
befall befell befallen zdarzyć się
begin began begun zaczynać (się)
behold beheld beheld ujrzeć
bend bent bent zginać, schylać się
bet bet bet zakładać się
betake betook betaken udać się, przykładać się
bid bid bid Licytować, składać ofertę
bind bound bound wiązać
bite bit bitten gryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown dmuchać
break broke broken łamać, rozbijać
breed bred bred hodować, rozmnażać się
bring brought brought przynosić
broadcast broadcast, broadcasted broadcast, broadcasted transmitować
build built built budować
burn burnt, burned burnt, burned palić (się)
burst burst burst pękać
bust bust bust otworzyć siłą
buy bought bought kupować
cast cast cast obsadzić
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
clap clapped clapped klaskać
cleave cleaved, clove cleaved, cloven rozłupywać, trwać przy kimś
cling clung clung lgnąć, uczepić się
clothe clad, clothed clad, clothed ubierać
come came come przychodzić, przybywać
cost cost cost kosztować
creep crept crept skradać się
cut cut cut ciąć
deal dealt dealt współpracować
dig dug dug kopać
dive dived, dove dived nurkować
do did done robić
draw drew drawn rysować
dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed śnić, marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven jechać, prowadzić samochód
dwell dwelt, dwelled dwelt, dwelled zamieszkiwać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upadać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
fit fit, fitted fit, fitted dopasować, mieścić
flee fled fled uciekać, umykać
fling flung flung rzucać, ciskać
fly flew flown latać
forbid forbade, forbad forbidden zakazać
forecast forecast, forecasted forecast, forecasted prognozwać
foresee foresaw foreseen przewidywać
foretell foretold foretold wróżyć
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven przebaczać
freeze froze frozen zamarzać
get got got, gotten dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
hang
hang
hung
hung, hanged
hung
hung, hanged
wieszać
powiesić się
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden ukrywać się
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać
hurt hurt hurt ranić
keep kept kept trzymać
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled klęczeć
knit knit, knitted knit, knitted robić na drutach
know knew known wiedzieć, znać
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić
lean leant, leaned leant, leaned opierać
leap leapt, leaped leapt, leaped przeskoczyć, skakać
learn learnt, learned learnt, learned uczyć się
leave left left opuszczać, wyjeżdżać
lend lent lent pożyczyć (komuś)
let let let pozwolić
lie lay lain leżeć
lie lied lied kłamać
light lit, lighted lit, lighted zapalać
lose lost lost zgubić
make made made robić
mean meant meant znaczyć, mieć na myśli
meet met met spotykać, poznawać
mislead misled misled zmylić
mistake mistook mistaken pomylić
misunderstand misunderstood misunderstood źle zrozumieć
mow mowed mown, mowed kosić
pay paid paid płacić
prove proved proven, proved udowodnić
put put put kłaść, położyć
quit quit quit porzucić, odchodzić
read read read czytać
ride rode ridden jeździć
ring rang rung dzwonić
rise rose risen podnosić się
run ran run biec
saw sawed sawn, sawed piłować
say said said mówić, powiedzieć
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedać
send sent sent wysyłać
set set set umieszczać, rozpoczynać
sew sewed sewn, sewed szyć
shake shook shaken potrząsnąć
shave shaved shaven, shaved golić
shear sheared shorn, sheared ściąć
shed shed shed uronić
shine shone, shined shone, shined świecić
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazać
shrink shrank shrunk kurczyć
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sink sank, sunk sunk tonąć
sit sat sat siedzieć
slay slew slain mordować
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się
smell smelt, smelled smelt, smelled wąchać
sneak sneaked, snuck sneaked, snuck poskarżyć
sow sowed sown, sowed siać
speak spoke spoken mówić
speed sped, speeded sped, speeded pędzić
spell spelt, spelled spelt, spelled literować
spend spent spent wydawać, spędzać
spill spilt, spilled spilt, spilled rozlewać
spin spun, span spun kręcić
spit spat, spit spat, spit pluć
split split split rozdzielać
spread spread spread rozprzestrzeniać się
spring sprang, sprung sprung skakać
stand stood stood stać, znosić
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck utkwić
sting stung, stung stung użądlić
stink stank stunk śmierdzieć
strike struck struck, stricken strajkować
swear swore sworn przysięgać, przeklinać
sweat sweat, sweated sweat, sweated pocić się
sweep swept swept zamiatać
swell swelled swollen, swelled puchnąć
swim swam swum pływać
swing swung swung huśtać się
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn rwać
tell told told powiedzieć
think thought thought  myśleć
throw threw thrown rzucać
undergo underwent undergone przejść
understand understood understood rozumieć
undertake undertook undertaken podjąć
upset upset upset zdenerwować, zasmucić
wake woke, waked woken, waked budzić
wear wore worn nosić
weave wove, weaved woven, weaved pleść
wed wed, wedded wed, wedded poślubić
weep wept wept płakać
win won won wygrywać
withdraw withdrew withdrawn wycofać
withhold withheld withheld wstrzymać
withstand withstood withstood wytrzymać
wring wrung wrung wykręcać, wymuszać
write wrote written pisać

Czasowniki nieregularne angielski

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach nieregularnych. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” ?

Ocena: 5/5 (liczba głosów:3)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *