Życzenia świąteczne po angielsku z tłumaczeniem

 

Spis treści:
1. Krótkie życzenia świąteczne po angielsku(na facebooka lub SMS)
2. Długie życzenia świąteczne po angielsku(na kartki świąteczne i pocztówki)
3. Rymowane życzenia – wierszyki świąteczne po angielsku
4. Religijne życzenia świąteczne po angielsku
5. Zabawne życzenia świąteczne po angielsku
6. Kartki świąteczne po angielsku
7. Biznesowe życzenia świąteczne po angielsku(dla szefa, dla pracowników, dla firm, dla klientów)

Krótkie życzenia świąteczne po angielsku(na facebooka lub SMS)

Merry Christmas! – Wesołych Świąt!

Have a magical holiday season. – Magicznego świątecznego czasu.

Merry Christmas and a Happy New Year. – Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

I wish for you that all your Christmas wishes come true! Merry Christmas! – Życzę Wam, aby wszystkie Wasze życzenia bożonarodzeniowe się spełniły! Wesołych Świąt Bożego narodzenia!

I wish you Christmas filled with magic, wonder and love – Życzę Ci świąt wypełnionych magią, cudami i miłością

May Santa Claus bring you lots of gifts! May your home be filled with peace and bliss! – Niech Święty Mikołaj przyniesie Ci dużo prezentów. Niech Twój dom wypełniony będzie pokojem i błogosławieństwem.

May your heart be warmed by the sweet magic that Christmas always brings, and may all your dreams be fulfilled. – Niech Twoje serce rozgrzewa słodka magia którą zawsze przynoszą święta, i niech wszystkie Twoje marzenia się spełnią.

Fill up your life with love, compassion, tolerance, peace and happiness. Merry Christmas! – Wypełnijcie swoje życie miłością, współczuciem, tolerancją, pokojem i szczęśliwością. Wesołych świąt Bożego Narodzenia!

May this day bring you health and success. May you and your family experience God’s loving embrace. Merry Christmas to all! – Niech ten dzień przyniesie Wam zdrowia i samych sukcesów. Niech Wasza rodzina doświadczy boskiej dobroci. Wesołych świąt Wam wszystkim!

May peace, hope, and love be this season’s present to you personally! Merry Christmas. – Niech pokój, nadzieja i miłość będą w tym okresie osobistym prezentem dla Ciebie! Wesołych świąt.

May this holiday season sparkle and shine, may all of your wishes and dreams come true, and may you feel this happiness all year round. – Niech ten sezon świąteczny lśni i świeci, niech wszystkie Twoje życzenia i marzenia się spełnią, żebyś czuł to szczęście przez cały rok.

Wishing you and your family a joyous and peaceful Christmas. May you be blessed with lots of love from the ones that matter most. – Życzę Tobie i Twojej rodzinie radosnych i spokojnych świąt. Bądźcie błogosławieni mnóstwem miłości od tych którzy są dla was najważniejsi.

May the warmth and joy of Christmas bring your family closer to each other. A happy family wrapped together would be the best gift for a Christmas. – Niech ciepło i radość świąt Bożego Narodzenia przybliży Twoją rodzinę. Radosna rodzina zgromadzona w jednym miejscu byłaby najlepszym prezentem bożonarodzeniowym.

Wishing you peace, joy, and all the best this wonderful holiday has to offer. May this incredible time of giving and spending time with family bring you joy that lasts throughout the year. – Życzę Ci spokoju, radości i wszystkiego dobrego co mogą zaoferować te wspaniałe święta. Niech ten niezwykły czas dawania i spędzania czasu z rodziną przyniesie Ci radość trwająca przez cały rok.

During this time of faith and family, may the true meaning of Christmas fill you with joy. Wishing you a Merry Christmas and a blessed New Year. – Podczas tego czasu wiary i rodziny, niech prawdziwe znaczenie świąt wypełni Cię radością. Życzę Ci Wesołych Świąt i Błogosławionego Nowego Roku.

Hope your Christmas is as warm and sweet as a cup of hot cocoa. – Mam nadzieję, że Twoje święta są ciepłe i słodkie jak kubek gorącego kakao.

This is the season for bright lights and shiny packages. It is a time for sharing love and being together. It is a time for wishing you and your family all the best. – To czas jasnych światełek i lśniących paczek. To czas na dzielenie się miłością i bycie razem. To czas na życzenie Tobie i Twojej rodzinie wszystkiego dobrego.

I love this time of year because I can use it as an excuse to tell you, and show you, how much I really care about you. Merry Christmas, and thank you for being you. – Uwielbiam ten czas w roku, ponieważ mogę użyć go jako wymówki, żeby powiedzieć i pokazać Ci jak wiele dla mnie znaczysz. Wesołych Świąt, dziękuje za to, że jesteś sobą.

I am hoping for snow this Christmas so we can spend the day cuddled inside with mugs of hot cocoa and love in our hearts. Don’t forget to bring the marshmallows 🙂 – Mam nadzieję, że w te święta spadnie śnieg, żebyśmy mogli spędzać czas w domu, przytulając się z kubkami gorącego kakao i miłością w naszych sercach. Nie zapomnij przynieść pianek 🙂

Christmas is the most magical time of year. Let’s share the magic with each other this entire season and in the new year. – Święta Bożego Narodzenia są najbardziej magicznym czasem w roku. Dzielmy się magią przez cały ten czas i w Nowym Roku.

Merry Christmas to my wonderful friend. I hope Santa brings you all the gifts and goodies you have been wanting. – Wesołych Świąt dla mojego wspaniałego przyjaciela. Mam nadzieję, że Mikołaj przyniesie Ci wszystkie prezenty i dobroci, które pragniesz otrzymać.

May you and your family feel the love, peace, and joy that come with the spirit of Christmas. Enjoy the happy cheer. – Niech Ty i Twoja rodzina odczujecie miłość, spokój i radość, którą przynosi duch świąt. Cieszcie się szczęśliwą wesołością.

May you experience lots of love, laughter and joy this Christmas and beyond and a very Happy New Year too. – Obyś doświadczył wiele miłości, śmiechu i radości w te święta i nie tylko oraz szczęśliwego Nowego Roku.

All I want for Christmas is you, my dear. May we celebrate this holiday together holding each other’s hand year after year. Merry Christmas my love. – Wszystkim czego chcę na święta jesteś Ty, mój drogi. Świętujmy razem ten czas trzymając się za ręce rok po roku.

May the lights of Christmas be your guide and the Christmas carols fill you with cheer. Have a happy holiday! – Niech świąteczne światełka będą Twoim przewodnikiem a kolędy wypełnią Cię radością. Wesołych świąt!

May your wish list come true. Merry Xmas! – Niech Twoja lista życzeń się spełni. Wesołych!

Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Holiday and a Happy New Year. – Cieplutkie myśli i najlepsze życzenia na najwspanialsze święta i szczęśliwy Nowy Rok.

Missing your warmth next to me this Christmas. Merry Christmas! – Będzie brakować mi Twojego ciepła przy mnie w te święta. Wesołych Świąt!

Forget all your worries and get ready to enjoy every bit of Christmas. May you have an amazing one. – Zapomnij o wszystkich zmartwieniach i przygotuj się na radowanie się każdą chwilą świąt. Obyś miał je wspaniałe.

Wishing you hit the jackpot for health, wealth, and happiness this holiday season and throughout the New Year! – Życzę Ci żebyś zgarnął całą pulę zdrowia, bogactwa i szczęścia w tym świątecznym czasie i przez cały nowy rok.

Hope your Christmas is out of this world! – Mam nadzieję, że Twoje święta będą nieziemskie!
If one night a big fat man jumps in at your window, grabs you and puts you in a sack don’t worry I told Santa I wanted you for Christmas 🙂 Merry Christmas! – Jeśli pewnej nocy gruby pan wskoczy przez Twoje okno, chwyci Cię i zapakuje do worka to się nie martw, powiedziałem Mikołaju, że chcę Ciebie na Święta 🙂 Wesołych Świąt!

One of the greatest joys of Christmas is having your whole family by your side to celebrate it with you. I wish you and your entire family a Merry Christmas and a very Happy New Year. – Jedną z największych radości podczas świąt jest ich celebracja z cała rodziną. Życzę Ci i całej Twojej rodzinie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.

Jingle Bells are ringing the wishes of Christmas. Sending the warmest Christmas wishes on soft snowflakes just for you! – Brzęczące dzwoneczki wydzwaniają świąteczne życzenia. Ślę najcieplejsze świąteczne życzenia na delikatnych płatkach śniegu tylko dla Ciebie!

May peace, hope, happiness and love be this season’s gift to you! Merry Christmas! – Niech pokój, nadzieja, szczęście i miłość będą tegorocznymi prezentami dla Ciebie!

May the Christmas bells accomplish your worth of living by fulfilling your dreams. May all your wishes and dreams come true! – Niech świąteczne dzwony sprawią, że poczujecie się pełni wartości poprzez spełnienie najskrytszych marzeń. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia!

Keep faith, hope and love in your heart, and you will hold the spirit of Christmas. May you have a great holiday season and an amazing 12 months. – Trzymaj wiarę, nadzieję i miłość w swoim sercu a będziesz trzymał ducha świąt. Obyś miał szczęśliwy świąteczny czas i wspaniałe 12 miesięcy.

Christmas is a requirement. There must be at least one day of the year to remind us that we are here for something besides ourselves. Merry Christmas. – Boże narodzenie to wymóg. Musi być przynajmniej jeden dzień w roku aby przypomnieć nam że jesteśmy tu po coś więcej niż tylko dla siebie. Wesołych świąt.

In the peaceful joys of Christmas, in the stars that shine above, In the wonder of the season, in the gift of God’s great love…may you find hope and promise that will fill this Christmas season with very special happiness for you! Merry Christmas and a Happy New Year! – Abyś w spokojnych uciechach świąt, w gwiazdach, które świecą powyżej, w cudzie sezonu, w podarunku miłości Boskiej… znalazł nadzieję i obietnicę, które wypełnią ten świąteczny czas wyjątkowym szczęściem dla Ciebie! Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

This Christmas may Santa Claus get you lots and lots of gifts. May all those gifts be just want you always wanted. May all your wishes, dreams and desires come true this Christmas. Have a Blessed Christmas. – W te święta życzę Ci, aby Święty Mikołaj przyniósł Ci wiele prezentów. Niech każdy z nich będzie czymś, o czym zawsze marzyłeś. Niech spełnią się wszystkie Twoje życzenia, sny oraz pragnienia. Życzę Ci błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

May Santa Claus bring you lots of gifts! May your home be filled with peace and bliss! May Jesus shower His abundant blessings on you! Here’s wishing you a Merry Christmas and a Promising New Year! – Niech Święty Mikołaj przyniesie Ci dużo prezentów! Niech Twój dom wypełniony będzie pokojem i błogosławieństwem! Niech Jezus zsyła na Ciebie swoje obfite błogosławieństwo. Oto życzenia Wesołych Świąt i obiecującego Nowego Roku.

May Santa Claus lavish you with humanity and benevolence! May God bless you with kindness, which will raise your soul. May God give you the kindness to give this love and warmth to the fellow people. Happy Christmas! – Niech Święty Mikołaj nie szczędzi Ci dobroci! Niech Cię Bóg błogosławi dobrocią, która podniesie Cię na duchu. Niech Bóg obdaruje Cię życzliwością, abyś przekazał miłość i ciepło znajomym. Wesołych Świąt Bożego narodzenia!

Love beginnings from your home, to your community, to your neighborhood, to your country and to the entire world. Distribute love to all those you meet. Let everyone feel the love of Christ. Merry Christmas to you and your family. – Miłość wychodzi z Twojego domu, do Twojej społeczności, Twojego sąsiedztwa, Twojego kraju i całego świata. Rozprzestrzeniaj miłość wśród wszystkich których spotykasz. Pozwól każdemu poczuć miłość Chrystusa. Wesołych świąt dla Ciebie i Twojej rodziny.

This Christmas, make it a point to bring a smile to every face you see. Wishing you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year! Make it a special one! – W te święta przywiąż wagę do wywoływania uśmiechu na każdej twarzy, którą widzisz. Życzę Tobie i Twojej rodzinie Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Spraw, aby był wyjątkowy!

Długie życzenia świąteczne po angielsku (na kartki świąteczne i pocztówki):

 

Christmas spells out love, hope and joy.
Pass it on to everyone in your life.
Have a great Christmas.

Boże Narodzenie symbolizuje miłość, nadzieję i szczęście.
Przekażcie tę wiadomość wszystkim, którzy znajdują się w Waszym życiu.
Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia!

 

A Peaceful Christmas and
A happy and prosperous New Year to you.
May we all be seven times better off
at this time next year!

Spokojnych świąt i
Szczęśliwego i dostatniego nowego roku.
Obyśmy wszyscy mieli siedem razy lepiej
o tej porze za rok.

 

I hope this Christmas and in the coming years,
You will be able to receive all the love in the world and that
You may be enlightened during the darkest of your days.
Merry Christmas!

Mam nadzieję, że w te święta i w następnych latach,
Będziesz miał możliwość otrzymania całej miłości świata
i że będziesz oświecony w najciemniejsze dni.
Wesołych Świąt!

 

Have a forgiving heart.
Make things lighter by forgetting everything that makes you frown.
Have a smile this Christmas!

Miej wyrozumiałe serce.
Spraw, żeby rzezy stawały się lekkie dzięki zapominaniu wszystkiego co czyni Cię niezadowolonym.
Uśmiechaj się w te święta!

 

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill,
And may the year ahead be full of contentment and joy.
Have a Merry Christmas.

Niech Twoje Święta błyszczą momentami miłości, śmiechu i dobrej woli,
I niech nadchodzący rok będzie przepełniony satysfakcją i radością.
Wesołych świąt.

 

Let’s have fun and party to welcome good tidings,
Let’s Visit our friends and dear ones to celebrate and rekindle relationship
Let’s offer gifts and presents, to feel the pleasure of giving,
Wishing you a Merry Christmas.

Zabawmy się i świętujmy, aby powitać dobre wieści,
Odwiedźmy naszych przyjaciół i krewnych, aby celebrować i ożywiać relacje
Ofiarujmy podarunki i prezenty, żeby poczuć przyjemność z dawania,
Życzę Ci Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Christmas is a time of joy,
A time for love and cheer,
A time for making memories,
To last throughout the year.
Merry Christmas.

Święta to czas zabawy,
Czas na miłość i radość,
Czas by tworzyć wspomnienia,
Które przetrwają przez następny rok.
Wesołych świąt.

 

May the sweet magic of holiday season
Not only fills in your heart and soul
But also spreads to your dears and nears
Wishing you a holiday filled with fun and joy.

Niech słodka magia świątecznego czasu
Nie tylko wypełni Twoje serce i duszę
Ale również rozniesie się po Twoich najbliższych
Życzę Ci świąt wypełnionych zabawą i radością.

 

A lot of presents under the green Christmas tree,
goodies on the Christmas table,
great family atmosphere,
Christmas filled with traditional Polish Christmas carols,
wishes … (tutaj wstawiamy swoje imię)

Dużo prezentów pod zieloną choinką,
smakołyków na wigilijnym stole,
wspaniałej rodzinnej atmosfery,
świąt wypełnionych tradycyjnymi polskimi kolędami,
życzy … (tutaj wstawiamy swoje imię)

 

The Blessings of Peace
The Beauty of Hope
The Spirit of Love
The Comfort of Faith
May these be your gifts this Christmas Season.

Błogosławieństwo pokoju
Piękno nadziei
Duch miłości
Uczucie wiary
Niech to będą Twoje prezenty w Święta Bożego Narodzenia.

 

Christmas is really a time for families to unite.
It is a time to share all the laughter and cheers.
Without you, this family would not be called a family.
You complete our lives.
Merry Christmas!

Święta to naprawdę czas jednoczenia się rodzin.
To czas, w którym dzieli się śmiech i pozdrowienia.
Bez Ciebie ta rodzina nie nazywałaby się rodziną.
Uzupełniasz nasze życie.
Wesołych Świąt!

 

May this Christmas bring you
Everlasting Happiness and Peace
Success in whatever you do
Prosperity to you and your family
Fill your home with joy and spirit.
Merry Christmas and a Happy New Year!

Niech te święta przyniosą Ci
Niekończące się szczęście i pokój
Sukcesy we wszystkim co robisz
Dobrobyt dla Ciebie i Twojej rodziny
Niech wypełnią Twój dom radością i świątecznym nastrojem
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

 

Whatever is beautiful.
Whatever is meaningful.
Whatever brings you happiness.
May it be yours this holiday season
and throughout the coming year.

Wszystko co jest piękne.
Wszystko co ma znaczenie.
Wszystko co sprawia Ci radość.
Niech będzie to Twoje w czasie świąt
I przez cały następny rok.

 

May this Christmas be filled
With happiness in all that you do
And may this joy continue
The whole year through
Wishing you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Niech te święta wypełnione będą
Radością we wszystkim co robisz
I niech ta radość trwa nadal
Przez cały następny rok
Życzę Ci Wesołych Świąt
I szczęśliwego Nowego roku

 

May you have
the spirit of Christmas
which is Peace,
the gladness of Christmas
which is Hope,
and the Heart of Christmas
which is Love.

Niech Wam będzie dany
duch świąt Bożego Narodzenia
będący w Pokoju,
radości świąt,
będący Nadzieją,
i sercem świąt Bożego Narodzenia
które są Miłością.

 

May the spirit of Christmas
And the echo of the carols
And the lights of the Tree
Bring happiness and Joy
into your life and home
Have a blissful and happy holiday!

Niechaj duch świąt
Oraz echo kolęd
I światełka choinki
Przyniosą szczęście i radość
do Twojego życia i domu
Rozkosznych i wesołych świąt!

 

May your Christmas
be wrapped in Joy
and filled with Love
Best Wishes for
Peace, Health
and Happiness
throughout the coming year.

Wishes … (with family)

Niech te święta
Będą zawinięte w radość
I wypełnione miłością
Najlepsze życzenia
Pokoju, zdrowia
I szczęścia
Przez cały nadchodzący rok.

Życzy … (z rodziną)

 

It’s Christmas, it’s Christmas
Each merry bell chimes
A time for remembering Old friends and old times
A time for warm greetings
Old ties to renew
And a time for good wishes
For good folks like you!
Merry Christmas!

Są Święta, są Święta
Każdy radosny dzwoneczek dzwoni
Czas pamiętania
Starych przyjaciół i starych czasów
Czas ciepłych pozdrowień
Odnowienia starych więzi
I czas dobrych życzeń
Dla dobrych znajomych takich jak Ty!
Wesołych Świąt!

 

May this holiday season
leave you with precious memories:
A Christmas filled with love and light
perfect gifts, delicious foods,
love and joy all around.
A New Year with continuing blessings
friends, family, good work, great fun,
and delightful surprises.
Merry Christmas and Happy New Year!

Niech te święta
pozostawią Ci cenne wspomnienia:
Boże narodzenie wypełnione miłością i światłem
idealne prezenty, przepyszne jedzenie,
miłość i radość wokół.
Nowy rok z nieskończonymi dobrodziejstwami
przyjaciół, rodziny, dobrej pracy, świetnej zabawy,
i cudownych niespodzianek.
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

 

This Christmas,
may you have the fulfillment
of seeing around you
the people you love the most.
May you have the satisfaction
of creating special memories
they will remember with pleasure forever.
This Christmas,
may you feel peaceful and contented,
knowing what Christmas means,
and celebrating it your way.

Niech te święta
sprawią że poczujesz się spełniony
widząc wokół siebie
ludzi których kochasz najbardziej.
Żebyś miał satysfakcję
z tworzenia wspaniałych wspomnień
które zawsze będziesz wspominać z przyjemnością.
W te święta,
czuj się spokojny i zadowolony
wiedząc co Boże Narodzenie oznacza
i świętuj je na swój sposób.

 

Make it merry,
Make it bright,
Make it a Christmas that will delight,
A tree,
Some baubles,
Some twinkling lights,
Let’s make our home so festive and bright,
A pile of presents all wrapped with care,
Waiting for everyone.
Merry christmas.

Uczyńmy je wesołymi,
Uczyńmy je jasnymi,
Uczyńmy te święta wspaniałymi,
Choinka,
Trochę bombek,
Trochę światełek,
Uczyńmy nasz dom świątecznym i jasnym,
Stos starannie zapakowanych prezentów,
Czekających na każdego.
Wesołych świąt.

 

To all our esteemed Customers, Contractors and Friends
we wish a Christmas full of love, joy and peace.
May this coming New Year bring you a spark
of good fortune needed to complete
all your endeavours successfully.

Wszystkim naszym klientom, kontrahentom i przyjaciołom
życzymy świąt pełnych miłości, radości i pokoju.
Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie błysk
pomyślności potrzebnej, aby ukończyć
wszystkie Wasze przedsięwzięcia z sukcesem.

 

Rymowane życzenia – wierszyki świąteczne po angielsku:

 

Christmas time wishes
For warmth and good cheer
Happiness now and in the New Year.

Świąteczne życzenia
Ciepła i radosnego wiwatowania
Szczęścia teraz i w Nowym Roku.

 

Ring, ring, ring the bells
Ring them loud and clear
To say to people everywhere
That Christmas time is here

Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczkami
Dzwoń nimi nich głośno i wyraźnie
By powiedzieć ludziom na całym świecie
Że świąteczny czas już nadszedł

 

Christmas is a time for love and fun.
A time to give your heart to everyone.
Merry Christmas and Happy New Year!

Święta to czas na miłość i zabawę.
Czas żeby okazać wszystkim serce.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Christmas lights and Santa Claus,
The sounds of joyful song;
May all be good this holiday,
With nothing going wrong!

Świąteczne światełka i Święty Mikołaj,
Dźwięki radosnej piosenki;
Niech wszystko będzie dobrze w te święta,
I nic nie idzie źle!

 

May your Christmas time be bright
Right from the moment of start
Bringing wonderful things
That bring joy to your heart.

Niech ten świąteczny czas będzie jasny
Od samego początku
Przynosząc wspaniałe rzeczy
Które wprowadzą radość do Twojego serca.

 

To those we love and see each day
and other loved ones far away
To all good friends who mean so much,
and those with whom we’re are of touch…
Merry Christmas and best wishes for a happy New Year.

Tym, których kochamy i których widujemy każdego dnia
oraz innym bliskim z daleka
Tym wszystkim dobrym przyjaciołom, którzy tak wiele znaczą,
a także tym, z którymi nie jesteśmy w kontakcie…
Wesołych Świąt i najlepsze życzenia Szczęśliwego Nowego Roku.

 

One little star on the top of the tree,
Two little presents underneath for me,
Three silver ropes twisted around the tree,
Four colored lights shining prettily,
Five shining balls flowing silvery.
Oh, what a sight for use to see!

Jedna mała gwiazdka na szczycie choinki,
Dwa małe prezenty pod nią dla mnie,
Trzy srebrne łańcuchy okręcone wokół niej,
Cztery kolorowe światełka pięknie świecące,
Pięć błyszczących bombek srebrzyście lśniących.
To jest widok do zobaczenia!

 

I am dreaming of white Christmas,
with every Christmas card I write,
May your days be merry and bright,
and May all your Christmases be white.
Happy Christmas to you all dear!

Marzę o białych Świętach Bożego Narodzenia,
z każdą świąteczną kartką, jaką wypełniam,
Niech Wasze święta będą wesołe i jasne,
i niech wszystkie będą białe.
Wesołych Świąt moi drodzy!

 

After the gifts have been opened
After the tree is gone
After the carols have faded
May the happiness linger on.
Merry Christmas.

Gdy prezenty zostaną otworzone
Gdy choinka zniknie
Gdy ucichną kolędy
Niech radość wciąż trwa.
Wesołych Świąt.

 

The magic of Christmas never ends
and its greatest of gifts are family and friends.
Best Wishes for a very Merry Christmas
and a Happy New Year!

Magia Świąt Bożego Narodzenia nigdy się nie kończy
a najlepszymi prezentami są rodzina i przyjaciele.
Najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

We’re thinking of you at Christmas time,
Sending this cordial Christmas rhyme,
With our very best wishes and heartfelt good cheer;
Merry Christmas and Happy New Year!

Myślimy o świątecznym czasie,
Wysyłając serdeczny świąteczny wierszyk,
Z naszymi najlepszymi życzeniami i serdecznymi pozdrowieniami;
Wesołych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 

Good news from heaven the Angels bring
Glad tidings to the earth they sing
To us this day a child is given
To crown us with the joy of heaven.

Anioły przynoszą dobre wieści z nieba,
Dobre dla ziemi nowiny wyśpiewują
nam tego dnia narodzi się dziecko
by udekorować nas radością z nieba.

 

At Christmas time, more than ever,
It’s nice to greet you two together
And send my wish so fine and true
This holy evening just to you!

W święta, bardziej niż kiedykolwiek
Miło jest powitać was razem
Wysyłam moje życzenie, tak piękne i prawdziwe
W ten święty wieczór właśnie do was!

 

A list of folks I know, all written in a book
Every year when Christmas comes, I go and take a look
I realized the names are not part of the book
But in my heart I took.

Lista ludzi, których znam, wszystko spisane w książce
Każdego roku, gdy przychodzą Święta, do niej zaglądam
Zdałem sobie sprawę, że imiona nie są częścią książki
Ale są zebrane w moim sercu.

 

May traditions that you treasure most
And all the special plans you’ve made
Bring sentimental Christmas joys
And memories that never fade.

Niech tradycje, które cenisz najbardziej
I wszystkie Twoje wyjątkowe plany
Przynoszą sentymentalną świąteczną radość
I wspomnienia, które nigdy się nie rozmyją.

 

Christmas is full of shiny things
That sparkle, gleam and glow;
These holiday pleasures dazzle us,
And yet, deep down, we know…
That Christmas has its special gifts,
But our year-round joy depends
On the cherished people in our lives,
Our family and our friends.

Boże narodzenie pełne jest świecących rzeczy
Te błyski, blaski i światełka;
Te świąteczne przyjemności olśniewają nas,
Ale jednak w głębi duszy wiemy…
Że Boże narodzenie ma swoje szczególne dary
Ale nasze całoroczne szczęście zależy
Od cennych ludzi z naszym życiu
Naszej rodziny i przyjaciół.

 

Under the tree the gifts enthrall,
But the nicest present of them all
Is filling our thoughts with those who care,
Wanting our Christmas joy to share.
To you, whom we’re often thinking of,
We send our holiday joy and love.

Pod choinką są wspaniałe prezenty,
Ale najpiękniejszy z nich wszystkich
Wypełnia nasze myśli tymi którzy dbają,
Aby dzielić się naszą świąteczną radością.
Do Ciebie, bo często o Tobie myślimy,
Ślemy naszą świąteczną radość i miłość.

 

Thinking of You
at Christmas Time
May your days be merry,
your heart be light –
your holiday happy,
your season bright!

Myślę o Tobie
w Święta
Niech Twoje dni będą radosne,
Twoje serce jasne –
Twój urlop wesoły,
Twój sezon pogodny!

 

The nights are long and cold, the sun is hardly around.
Christmas time is approaching, and snow will soon cover the ground.
Trees and lights are twinkling, stockings are being hung.
The Christmas spirit is all around, as carols are being sung.
Happy Christmas.

Noce są długie i zimne, słońce ledwo wychodzi.
Święta nadchodzą i śnieg niedługo przykryje ziemię.
Drzewa i lampki migoczą, skarpety są wieszane.
Duch świąt jest wszędzie wokół, kiedy śpiewane są kolędy.
Szczęśliwych Świąt.

 

I made a Christmas wish for you,
For a holiday full of pleasure,
Friends and family all around,
And memories to treasure.
I wish for you a Christmas filled
With joyous holiday cheer;
I wish you a Merry Christmas,
And a very Happy New Year!

Napisałem świąteczne życzenia dla Ciebie,
Na okres pełen przyjemności,
Dookoła rodzina i przyjaciele,
I bezcenne wspomnienia.
Życzę Ci świąt wypełnionych
Radosnym świątecznym śmiechem;
Życzę Ci Wesołych Świąt
I szczęśliwego Nowego roku.

 

Merry Christmas to friends!
Merry Christmas to foes!
The world’s bright with joy, so
Forget all your woes.
The earth’s full of beauty, of
Love and good cheer.
Merry Christmas to all and a
Happy New Year!

Wesołych świąt dla przyjaciół!
Wesołych świąt dla wrogów!
Świat jest tak jasny i radosny, więc
Zapomnijmy o wszystkich naszych problemach.
Ziemia jest pełna piękna,
Miłości i dobrego nastroju.
Wesołych świąt dla wszystkich i
szczęśliwego nowego roku!

 

We’re wishing you a Christmas
Full of laughter, love and light,
With delicious holiday foods
To excite your appetite.
We’re hoping you receive
Delightful gifts to make you smile,
With family and friends
To love you all the while.
We wish you a Merry Christmas;
May your Christmas dreams come true,
And when Christmas is over,
Happy New Year, too!

Życzymy Ci świąt
Pełnych śmiechu, miłości i światła,
Z wyśmienitymi potrawami świątecznymi
Aby pobudzić Twój apetyt.
Mamy nadzieję że otrzymasz,
Wspaniałe prezenty które sprawią że się uśmiechniesz,
I żebyście z rodziną i przyjaciółmi
Kochali się cały czas.
Życzymy Ci Wesołych Świąt;
Niech Twoje życzenia świąteczne się spełnią,
A kiedy święta się skończą,
Życzę także szczęśliwego Nowego roku!

 

Cookies baking in the kitchen –
The smell floats through the air;
Mom is making Christmas
with her usual merry flair
The house she gaily decorated,
Each gift she stitched with love,
And we’ll gather around the Christmas tree
for an evening of old-fashioned fun
This evening she’ll sing a carol for us
With her angel’s voice.
Yes, Mom is making Christmas –
A true reason to rejoice.

Ciasteczka w kuchni pieczone –
Zapach unosi się w powietrzu;
Mama tworzy święta
Ze swoim zwyczajnym radosnym talentem
Wesoło udekorowała dom,
Każdy prezent przeszyła miłością,
I zbierzemy się wokół choinki
w wieczór staroświeckiej zabawy
Tego wieczoru będzie śpiewała dla nas kolędy
Swoim anielskim głosem.
Tak, mama tworzy święta –
Prawdziwy powód do radowania.

 

Religijne życzenia świąteczne po angielsku:

May this day bring you health and success. May you and your family experience God’s loving embrace. Merry Christmas to all! – Niech ten dzień przyniesie Wam zdrowia i samych sukcesów. Niech Wasza rodzina doświadczy boskiej dobroci. Wesołych świąt Wam wszystkim!

Keep faith, hope and love in your heart, and you will hold the spirit of Christmas. May you have a great holiday season and an amazing 12 months. – Trzymaj wiarę, nadzieję i miłość w swoim sercu a będziesz trzymał ducha świąt. Obyś miał szczęśliwy świąteczny czas i wspaniałe 12 miesięcy.

Christmas is a requirement. There must be at least one day of the year to remind us that we are here for something besides ourselves. Merry Christmas. – Boże narodzenie to wymóg. Musi być przynajmniej jeden dzień w roku aby przypomnieć nam że jesteśmy tu po coś więcej niż tylko dla siebie. Wesołych świąt.

In the peaceful joys of Christmas, in the stars that shine above, In the wonder of the season, in the gift of God’s great love…may you find hope and promise that will fill this Christmas season with very special happiness for you! Merry Christmas and a Happy New Year! – Abyś w spokojnych uciechach świąt, w gwiazdach, które świecą powyżej, w cudzie sezonu, w podarunku miłości Boskiej… znalazł nadzieję i obietnicę, które wypełnią ten świąteczny czas wyjątkowym szczęściem dla Ciebie! Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

May Santa Claus lavish you with humanity and benevolence! May God bless you with kindness, which will raise your soul. May God give you the kindness to give this love and warmth to the fellow people. Happy Christmas! – Niech Święty Mikołaj nie szczędzi Ci dobroci! Niech Cię Bóg błogosławi dobrocią, która podniesie Cię na duchu. Niech Bóg obdaruje Cię życzliwością, abyś przekazał miłość i ciepło znajomym. Wesołych Świąt Bożego narodzenia!

Love beginnings from your home, to your community, to your neighborhood, to your country and to the entire world. Distribute love to all those you meet. Let everyone feel the love of Christ. Merry Christmas to you and your family. – Miłość wychodzi z Twojego domu, do Twojej społeczności, Twojego sąsiedztwa, Twojego kraju i całego świata. Rozprzestrzeniaj miłość wśród wszystkich których spotykasz. Pozwól każdemu poczuć miłość Chrystusa. Wesołych świąt dla Ciebie i Twojej rodziny.

 

The star the shepherds saw that night
that lit the way for them
Still shines to guide
all those who seek
the Light of Bethlehem.
Wishing you and yours
a blessed Christmas.

Gwiazda, którą widzieli tej nocy pasterze
która rozświetliła im drogę
Wciąż świeci aby prowadzić
wszystkich tych, którzy szukają
Światła Betlejem.
Życzę Tobie i Twoim bliskim Błogosławionych Świąt.

 

Faith makes all things possible,
Hope makes all things work,
Love makes all things beautiful,
May you have all the three for this Christmas.
MERRY CHRISTMAS!

Wiara sprawia, że wszystko jest możliwe,
Nadzieja spełnia wszystko,
Miłość czyni wszystko pięknem,
Niech Wam tego nie zabraknie podczas Świąt Bożego Narodzenia.
Wesołych świąt!

 

May the Peace of the Lord fill your soul.
May the Love of God fill your heart.
May the Light of the Lamb shine upon your path.
May Hope Eternal guide you through the world.
May Christmas remain with you each and every day.

Niech pokój Pana wypełni Twoją duszę.
Niech miłość Boga wypełni Twoje serce.
Niech światło baranka oświetla Ci drogę.
Niech nadzieja życia wiecznego będzie Ci przewodnikiem przez świat.
Niech święta pozostają z Tobą każdego dnia.

 

Christmas has darkness; brighter than the blazing noon
Christmas has chillness; warmer than the heat of June
Christmas has a beauty; lovelier than the world can show
For Christmas brings Jesus, brought for us so low.
Merry Christmas.

Święta mają ciemność; jaśniejszą niż palące południe
Święta mają chłód; cieplejszy niż ciepło czerwca
Święta mają piękno; piękniejsze niż może pokazać świat
Gdyż Święta przynoszą Jezusa, sprowadzonego na ziemię.
Wesołych Świąt.

 

One shining star to make the world bright,
One infant child on that wonderful night,
One little prayer for those we hold dear,
To bless you at Christmas and all through the year.

Jedna święcąca gwiazda rozświetla świat,
Jeden noworodek w tę cudowną noc,
Jedna malutka modlitwa dla tych, którzy są nam drodzy,
By pobłogosławić Cię w Święta i na cały rok.

 

 

 

Zabawne życzenia świąteczne po angielsku:

Hope your Christmas is out of this world! – Mam nadzieję, że Twoje święta będą nieziemskie!

Hope your Christmas is as warm and sweet as a cup of hot cocoa. – Mam nadzieję, że Twoje święta są ciepłe i słodkie jak kubek gorącego kakao.

If one night a big fat man jumps in at your window, grabs you and puts you in a sack don’t worry I told Santa I wanted you for Christmas 🙂 Merry Christmas! – Jeśli pewnej nocy gruby pan wskoczy przez Twoje okno, chwyci Cię i zapakuje do worka to się nie martw, powiedziałem Mikołajowi, że chcę Ciebie na Święta 🙂 Wesołych Świąt!

I am hoping for snow this Christmas so we can spend the day cuddled inside with mugs of hot cocoa and love in our hearts. Don’t forget to bring the marshmallows 🙂 – Mam nadzieję, że w te święta spadnie śnieg, żebyśmy mogli spędzać czas w domu, przytulając się z kubkami gorącego kakao i miłością w naszych sercach. Nie zapomnij przynieść pianek 🙂

 

All clear for landing!
Man in red has
exited sleigh on roof!
Now entering chimney
with wrapped packages!
Chug-a-lugs cookies and milk!
Snaps photo of Christmas tree
For Mrs. Santa to scrapbook!
Then WHOOSH off with a clatter
wishing you as I do,
Merry Christmas

Wszystko gotowe do lądowania
Mężczyzna w czerwonym
wylądował na dachu!
Teraz wchodzi do komina
z opakowanymi paczkami!
Ciasteczka i mleko!
Robi zdjęcie choinki
dla Pani Mikołaj do albumu!
Potem znika ze stukotem
życząc Ci tak jak ja,
Wesołych świąt

 

Kartki świąteczne po angielskuOcena: 4/5 (liczba głosów:26)

3 komentarze

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *