Inwersja stylistyczna w języku angielskim

Inwersja jest jedną z bardziej złożonych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim. Słowo „inwersja” wywodzi się z łaciny i oznacza „odwrócenie”. Polega więc ona na zmianie szyku i poszczególnych elementów zdania. Inwersję często spotyka się w bardziej zaawansowanych zdaniach, dlatego warto dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje dotyczące inwersji w języku angielskim.

Spis treści:
1. Zastosowanie inwersji
2. Przykłady zdań z inwersją

Zastosowanie inwersji

1) Podstawowym zastosowaniem inwersji jest tworzenie pytań (zamieniamy miejscami podmiot i czasownik).

He was there with Ben. On był tam z Benem.

Was he there with Ben? Czy on był tam z Benem?

You can open the window. Możesz otworzyć okno.

Can you open the window? Czy możesz otworzyć okno?

2) Inwersję stosujemy również po określonych słówkach występujących na początku zdania:

  • Okoliczniki czasu, takie jak never, rarely, seldom, hardly, barely, scarcely i no sooner.

Never have we witnessed such cruel behaviour. Nigdy nie doświadczyliśmy tak okrutnego zachowania.

Seldom does one hear a politician say ‘sorry’. Rzadko można usłyszeć polityka mówiącego „przepraszam”.

Hardly had I arrived home when my phone rang. Ledwo przyjechałam do domu, kiedy zadzwonił mój telefon.

No sooner had she put the phone down than another call came through. Ledwie odłożyła słuchawkę, kiedy przyszło kolejne połączenie.

  • Wyrażenia z przysłówkiem only: only if, only after, only when, only later, only then, only in, only by, only with, itd.

(w zdaniach, w których “only” oznacza “jeden”, „jako jedyny”, “jedynie” itd. oraz kiedy na początku zdania po „only” występuje podmiot, wtedy nie stosujemy inwersji np. Only you can understand me. Jedynie Ty mnie rozumiesz.)

Only after seeing him did I remember that I had promised not to talk to him again. Zaraz po tym jak go zobaczyłam przypomniałam sobie, że obiecałam, że więcej się do niego nie odezwę.

Only then did she start to cry. Dopiero wtedy zaczęła płakać.

Only by guessing can you solve this puzzle. Tylko poprzez zgadywanie możesz rozwiązać tą zagadkę.

  • Zwroty, mające w sobie przeczenie: on no account, on no condition, on no occasion, under no circumstances, not until, in no way, not for, at no time, not only but also, not even once, little, not only.

Not only does he love chocolate but he also loves chips. Nie tyko kocha czekoladę, ale także uwielbia czipsy.

Nowhere have I ever had such bad service. Nigdzie nie spotkałem się z tak złą obsługą.

Little did he know. Tak niewiele wiedział.

On no account should you do anything without asking me first. Pod żadnym pozorem nie rób niczego zanim mnie nie zapytasz.

Only in this way could Peter earn enough money to survive. Tylko w ten sposób Piotr mógł zarobić wystarczająco dużo pieniędzy by przetrwać.

  • Konstrukcja z so… that…, a także zdania po as… oraz such…

So beautiful was the woman that nobody could talk of anything else. Tak piękna była ta kobieta, że nikt nie potrafił mówić o niczym innym.

Such was their excitement that they began to jump up and down. Byli tak podekscytowani, że zaczęli podskakiwać.

  • Wyrażenia przysłówkowe miejsca występują na początku zdania w przypadku inwersji, która ma znaczenie emfatyczne. Takie zdania brzmią bardziej formalnie.

On the table was all the money we had lost. Wszystkie pieniądze, które przegraliśmy leżały na stole.

On the doorstep was a bunch of flowers. Na progu leżał bukiet kwiatów.

  • W bardziej formalnych zdaniach warunkowych możemy użyć inwersji zamiast słówka „if’.

Had I been there, this problem wouldn’t have happened. Gdybym tam był, ten problem by nie wystąpił.

Should you be nice to me, I will let you play games. Jeśli będziesz dla mnie miły, to pozwolę Ci pograć w gry.

Were I to go there with him, I would be happy. Gdybym miała iść tam z nim, byłabym szczęśliwa.

3) Inwersji używamy również w przypadku krótkich odpowiedzi, kiedy się na coś zgadzamy lub nie, kiedy przytakujemy.

– I like bananas. – So do I. – Lubię banany. – Ja też.

– I am not going to Andy’s party tonight. – Neither/nor is Susan. – Nie idę dziś na imprezę Andiego. – Ani Susan/Susan też nie.

He plays football, as does his brother. Gra w piłkę, tak jak jego brat.

4) W przypadku okrzyków z „here” oraz „there” również stosujemy inwersję.

Here comes the winner! Nadchodzi zwycięzca!

There you are! Are you hiding from me? A tutaj jesteś! Chowasz się przede mną?

Przykłady zdań z inwersją:

Never have I seen such a beautiful house. Nigdy nie widziałem tak pięknego domu.

Under no circumstances can we accept credit cards. W żadnym wypadku nie akceptujemy kart kredytowych.

Round the corner came the postman. Listonosz wyszedł zza rogu.

Rarely did he pay anyone a compliment. Rzadko mówił komuś komplement.

No sooner had I arrived than they all started to argue. Ledwo przyjechałem, gdy wszyscy zaczęli się kłócić.

Only after the meeting did I realize the importance of the subject. Dopiero po spotkaniu zrozumiałem znaczenie tematu.

There you go, I was right! A nie mówiłem, miałem rację!

Had I known it would be so difficult I would never have applied. Gdybym wiedział, że to będzie takie trudne, nigdy bym nie aplikował.

Not until I heard my name did I believe I had won the race. Dopóki nie usłyszałem swojego imienia, nie wierzyłem, że wygrałem wyścig.

Not only was the car slow, it was also very uncomfortable. Samochód był nie tylko powolny, ale również niewygodny.

To już wszystko co musisz wiedzieć o inwersji stylistycznej. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 4.5/5 (liczba głosów:2)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *