Czas Past Simple

Past Simple, inaczej zwany czasem przeszłym prostym, jest podstawowym czasem angielskim, który służy do wyrażania czynności i wydarzeń mających miejsce w przeszłości. Sama budowa zdań w tym przypadku jest bardzo łatwa do przyswojenia. Problem może sprawiać zapamiętanie form nieregularnych czasowników. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje dotyczące czasu Past Simple.

Spis treści:
1. Zastosowanie czasu Past Simple
2. Konstrukcja zdań w czasie Past Simple
3. Przykłady zdań w czasie Past Simple

Zastosowanie czasu Past Simple

Past Simple używa się:

  • Mówiąc o sytuacjach i wydarzeniach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości ( nie rozważamy ich skutków, ale określamy moment, w którym się wydarzyły).

She sold her car yesterday. Wczoraj sprzedała swój samochód.

I visited my friend 2 days ago. 2 dni temu odwiedziłem mojego kolegę.

They played football last week. Oni grali w piłkę w zeszłym tygodniu.

I went jogging in the morning. Rano poszedłem pobiegać.

He broke his leg last year. W zeszłym roku złamał nogę.

  • Opowiadając o następujących kolejno po sobie wydarzeniach/czynnościach.

I came home, ate dinner, and then I took a nap. Przyszedłem do domu, zjadłem obiad a potem się zdrzemnąłem.

Anna woke up and opened the window. Anna obudziła się i otworzyła okno.

She finished work and went shopping. Skończyła pracę i poszła na zakupy.

I made supper, watched TV, and went to bed. Zrobiłam kolację, obejrzałam telewizję i poszłam spać.

Kevin fell off his bike and his brother took him to a doctor. Kevin spadł z roweru, jego brat zabrał go do lekarza.

  • Gdy czynność powtarzała się regularnie w przeszłości, była zwyczajem.

She won many competitions. Wygrała wiele konkursów. (ale już nie wygrywa)

Mary played the piano when she was a child. Mary grała na pianinie kiedy była dzieckiem. (już nie gra)

He didn’t like bananas before. Kiedyś nie lubił bananów. (teraz lubi)

As children, we played hide and seek in the garden. Kiedy byliśmy dziećmi, graliśmy w chowanego w ogrodzie. (już nie gramy)

They were very rude as kids, now they’re polite. Jako dzieci byli bardzo niegrzeczni, teraz są uprzejmi. (byli niegrzeczni, ale już nie są)

  • Gdy mówimy o wydarzeniach z przeszłości bez konieczności określania dokładnego czasu rozpoczęcia/zakończenia. Są to zazwyczaj dłuższe czynności.

I lived in Paris for two years. Mieszkałem w Paryżu przez dwa lata.

They sat in the park all day. Siedzieli w parku cały dzień.

Brian studied philosophy for four years. Brian studiował filozofię przez cztery lata.

We waited for mum for two hours. Czekaliśmy na mamę przez dwie godziny.

Tom and Sue talked on Skype for 6 months before meeting. Tom i Susan rozmawiali na Skype przez 6 miesięcy zanim się spotkali.

Przykładowe okoliczniki czasu Past Simple:

yesterday – wczoraj

the day before – poprzedniego dnia

the day before yesterday – przedwczoraj

last week/month/year – w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku

last night/Friday/October – zeszłej nocy/w zeszły piątek/październik

a week/month/year ago – tydzień/miesiąc/rok temu

two days/hours ago – dwa dni/dwie godziny temu

in 1955 – w 1955

once – kiedyś

one day/morning – pewnego dnia/ranka

Konstrukcja zdań w Past Simple

Żeby móc poprawnie budować zdana w czasie przeszłym prostym, ważne jest zapoznanie się z zasadami tworzenia formy przeszłej czasownika.

Zasady tworzenia drugiej formy czasownika stosowanej w zdaniach w czasie Past Simple:

Wszystkie czasowniki regularne w przeszłym tworzymy przez dodanie końcówki „ed” do podstawowej formy czasownika (walk – walked, stay – stayed). Jeżeli czasownik kończy się na „e” dodajemy samo „d” (live – lived, share –  shared). Kiedy spółgłoska występuje po samogłosce wtedy spółgłoskę podwajamy i dodajemy „ed” (wyjątkiem jest w,y) (clap – clapped, plan – planned). Czasowniki kończące się spółgłoską + y zmieniają ostatnią literę w „i” oraz otrzymują końcówkę „ed” (cry – cried, study – studied). W czasownikach kończących się na „y”, które jest poprzedzone samogłoską, „y” nie ulega zmianie (stay – stayed, enjoy – enjoyed).

Czasowniki nieregularne to takie, które nie maja formy regularnej i nie mogą być stworzone przed dodanie końcówki „ed”. Tej grupy czasowników należy nauczyć się na pamięć!

Zdania twierdzące

Twierdzenia tworzymy poprzez dodanie do podmiotu czasownika w czasie przeszłym (zdania z czasownikami regularnymi i nieregularnymi tworzymy tak samo).

Podmiot + czasownik w czasie przeszłym + reszta zdania

Chris (podmiot) went (czasownik w czasie przeszłym) to school at 9 o’clock.

Chris poszedł do szkoły o 9.

I (podmiot) liked (czasownik w czasie przeszłym) to swim when I was a child.

Lubiłam pływać kiedy byłam dzieckiem.

They (podmiot) visited (czasownik w czasie przeszłym) their aunt a week ago.

Oni odwiedzili swoją ciocię tydzień temu.

Podmiot Czasownik w czasie przeszłym Reszta zdania
I worked in the garden yesterday.
You
He
She
It
We
You
They

Zdania pytające

Pytania w Past Simple tworzymy przy pomocy operatora „did” oraz przez inwersję. Warto podkreślić, że dzięki operatorowi na początku zdania, czasownik wraca do formy podstawowej.

Did + podmiot + czasownik „to be” w formie podstawowej + reszta zdania

Did (operator) Chris (podmiot) go (czasownik) to school last Friday?

Czy Chris poszedł do szkoły w zeszły piątek?

Did (operator) you (podmiot) do (czasownik) your homework yesterday?

Odrobiłaś wczoraj lekcje?

Did (operator) mum (podmiot) cook (czasownik) dinner?

Czy mama zrobiła obiad? 

Na pytania zadane w czasie Past Simple możemy odpowiedzieć krótko w taki sposób:

Did Chris go to school last Friday? Yes, he did.

Czy Chris poszedł do szkoły w zeszły piątek? Tak, poszedł.

Did you do your homework yesterday? Yes, I did.

Odrobiłaś wczoraj lekcje? Tak, odrobiłam.

Did mum cook dinner? Yes, she did.

Czy mama zrobiła obiad? Tak, zrobiła.

Operator Podmiot Czasownik „to be” Reszta zdania
Did I work in the garden yesterday?
you
he
she
it
we
you
they

Jeśli chcemy zadać pytanie bardziej szczegółowe, wystarczy na początku zdania wstawić zaimek pytający np.

Where did you go yesterday? Gdzie wczoraj poszedłeś?

Who did they meet at the party last night? Kogo oni spotkali wczoraj na imprezie?

How did your exams go? Jak Ci poszły egzaminy?

Zdania przeczące

Przeczenia w Past Simple tworzymy przy pomocy operatora “did not” lub “didn’t” (w formie skróconej) oraz czasownika w formie podstawowej. Operator występuje po podmiocie.

Podmiot + didn’t/did not + czasownik „to be” + reszta zadania

Chris (podmiot) didn’t/did not (operator) go (czasownik) to school last Friday.

Chris nie poszedł do szkoły w zeszły piątek.

I (podmiot) didn’t/did not (operator) do (czasownik) my homework yesterday.

Wczoraj nie odrobiłam lekcji.

Mum (podmiot) didn’t/did not (operator) cook (czasownik) dinner.

Mama nie zrobiła obiadu.

Na pytania można krótko zaprzeczyć w taki sposób:

Did Chris go to school last Friday? No, he didn’t.

Czy Chris poszedł do szkoły w zeszły piątek? Nie, nie poszedł.

Did you do your homework yesterday? No, I didn’t.

Odrobiłaś wczoraj lekcje? Nie, nie odrobiłam.

Did mum cook dinner? No, she didn’t.

Czy mama zrobiła obiad? Nie, nie zrobiła.

Odmiana czasownika „to be”

Ważną rzeczą, jeśli chodzi o czas Past Simple, jest odmiana nieregularnego czasownika „to be” (być). Poniżej znajdziecie schemat odmiany tego czasownika przez osoby:

I was/were
You were
He/She/It was
We were
You were
They were

Przeczenia:

I wasn’t / was not
You weren’t  / were not
He/she/it wasn’t  / were not
We weren’t  /  were not
You weren’t  /  were not
They weren’t  /  were not

Przykłady:

I was hungry. Byłam głodna.

Was I hungry? Czy była głodna?

I wasn’t hungry. Nie byłam głodna.

They were at the party. Oni byli na imprezie.

Were they at the party? Czy oni byli na imprezie?

They weren’t at the party. Oni nie byli na imprezie.

Przykłady zdań w czasie Past Simple:

My uncle ate spaghetti. Mój wujek zjadł spaghetti.

I went to the cinema yesterday. Wczoraj poszłam do kina.

They weren’t happy at the party. Oni nie byli szczęśliwi na przyjęciu.

Did Peter give you my number? Czy Peter dał Ci mój numer?

She didn’t worry about you. Ona się o Ciebie nie martwiła.

The bus left at 12 a.m. Autobus odjechał o 12 rano.

I bought this book last year. Kupiłam tę książke w zeszłym roku.

What did they buy a week ago? Co oni kupili tydzien temu?

He cried yesterday evening. On płakał wczoraj wieczorem.

She wasn’t in London in 2004. Ona nie była w Londynie w 2004 roku.

Past Simple

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasie Past Simple. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 4.5/5 (liczba głosów:4)

Jeden komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *