In, on, at – przyimki w języku angielskim

Przyimki w języku angielskim mają taką samą funkcję co przyimki w języku polskim – łączą się z wyrazami nadając im zupełnie inne znaczenie. Przyimek czyli preposition, jest nieodmienną częścią mowy, dość często występującą w mowie potocznej. Ze względu na częstotliwość występowania przyimków i fakt, że wyrażenia przyimkowe sprawiają wiele trudności w nauce, warto zapoznać się z poniższym artykułem na temat przyimków w języku angielskim.

Spis treści:
1. Zasady stosowania przyimków
2. Przyimki czasu (prepositions of time)
3. Przyimki miejsca (prepositions of place)
4. Przyimki po czasownikach i przymiotnikach (dependent prepositions)
5. Przykłady zdań z przyimkami

Zasady stosowania przyimków

 • Przyimki stosujemy zazwyczaj przed rzeczownikiem lub zaimkiem. Czasem mogą wystąpić na początku bądź na końcu zdania.

Put it in the closet. Włóż to do szafy.

I got it from Mike. Dostałam to od Mike’a.

This is the book that we were talking about. To książka, o której rozmawialiśmy.

To whom you owe your success? Komu zawdzięczasz swój sukces?

 • W niektórych przypadkach możliwe jest ominięcie przyimka to. Dotyczy to czasowników typu give, lend, offer, pay, promise, sell, send, take, tell, itp.

I’m going to show you my favourite park. Pokażę Ci mój ulubiony park.

I’m going to show my favourite park to you. Pokażę Ci mój ulubiony park.

 • Pamiętajmy, że jeden przyimek w języku angielskim może mieć wiele znaczeń, a co za tym idzie, może być tłumaczony na język polski w różny sposób.

at breakfast – na śniadaniu

at Tom’s house – u Tom’a

at the table – przy stole

at the weekend – w weekend

at the top – u góry

at 5 – o piątej

 • Przyimków NIE używamy przed wyrażeniami z every, next, lastthis.

I visit my grandma every month. Odwiedzam babcię co miesiąc.

I’ll see you next Tuesday. Do zobaczenia w przyszły wtorek.

I went there last Friday. Pojechałem tam w zeszły piątek.

It was very hot this summer. Tego lata było bardzo gorąco.

 • Przed słówkiem home nie używamy żadnego przyimka (oprócz at home w znaczeniu „w domu”).

After school I went straight home. Po szkole poszedłem prosto do domu.

Przyimki czasu (prepositions of time)

W języku angielskim używa się następujących przyimków określających czas:

 • at

at 12:15 – o 12:15

at night – w nocy

at the meeting – na spotkaniu

at the moment – w tym momencie

at the age of seventeen – w wieku 17 lat

at the beginning – na początku

at dawn – o świcie

 • in

in the morning – rano

in winter – zimą

in 2001 – w 2001

in 4 days – za 4 dni

in a minute – za minutę

 • on

on Friday – w piątek

on 23rd March – 23 marca

on Christmas Eve – w Wigilię

on Monday afternoons – w poniedziałkowe popołudnia

 • by

by 2 o’clock – do godziny drugiej

by the end of September – przed końcem września

by the time… – do czasu gdy…

 • since, for, from

from 6 to 7 – od 6 do 7

I’ve lived here for 3 months. – Mieszkam tu od 3 miesięcy.

She has lived here since she was a kid. – Mieszka tu od kiedy była dzieckiem.

Przyimki miejsca (prepositions of place)

W języku angielskim używa się następujących przyimków określających miejsce:

 • in (mówiąc o przestrzeniach trójwymiarowych)

in the living room – w salonie

in Paris – w Paryżu

in a car – w samochodzie

in a book – w książce

in the sky – na niebie

 • on (mówiąc o przestrzeniach dwuwymiarowych)

on the wall – na ścianie

on the floor – na podłodze

on a bus – w autobusie

on the table – na stole

on the right – na prawo

 • at

at Tom’s house – u Tom’a

at the bus stop – na przystanku autobusowym

at work – w pracy

at the office – w biurze

at the bottom – na dole

at school – w szkole

at the party – na imprezie

 • in front of

in front of a building – przed budynkiem

in front of a computer screen – przed ekranem komputera

 • behind

behind the house – za domem

He was sitting behind me. – On siedział za mną.

 • opposite

opposite the school – naprzeciwko szkoły

He was sitting opposite me. – Siedział na przeciwko mnie.

 • between

between the post office and the station – pomiędzy pocztą a stacją

My house is between  a shop and a church. – Mój dom znajduje się między sklepem a kościołem.

 • among

among the trees – wśród drzew

There’s nobody who likes spinach among my friends.  – Wśród moich znajomych nie ma nikogo kto lubi szpinak.

 • by

by the river – nad rzeką

Come and sit by me. – Chodź, usiądź przy mnie.

 • under

under the desk – pod biurkiem

I was swimming under the bridge. – Płynąłem pod mostem.

 • above

above the clouds – ponad chmurami

He lives directly above us. – On mieszka dokładnie nad nami.

 • near, next to

I live near the school. – Mieszkam niedaleko szkoly.

next to the chair – obok krzesła

W języku angielskim używa się następujących przyimków określających kierunek ruchu bądź zmianę miejsca:

 • out of

She came out of the building. – Wyszła z budynku.

Anna pulled up and got out of the car. – Anna zatrzymała się i wysiadła z samochodu.

 • over

He jumped over the fence. – Przeskoczył nad płotem.

We are flying over the mountains. – Przelatujemy nad górami.

 • across

You have to go across the road. – Musisz przejść przez drogę.

He swam across the lake. – Przepłynął przez jezioro.

 • off

The boy fell off the bike. –  Chłopiec spadł z roweru.

He got off the bus. – Wysiadł z autobusu.

 • along

Don’t park along the blue line. – Nie parkuj wzdłuż niebieskiej linii.

They walked along the road. – Oni szli wzdłuż drogi.

 • up

Go up the stairs. – Wejdź schodami na górę.

She got up and turned off the TV. – Ona podniosła się i wyłączyła telewizor.

 • down

They were walking down the hill. – Szli schodząc ze wzgórza.

We went down the river to find the rest of our team. – Poszliśmy w dół rzeki, aby znaleźć resztę naszej drużyny.

 • through

Go through the gate. – Wejdź przez bramę.

Dave ran through my flowers! – Dave przebiegł przez moje kwiaty!

 • into

I jumped into the water. – Wskoczyłam do wody.

She came into the room. – Ona weszła do pokoju.

 • towards

He was walking towards me. – Szedł w moim kierunku.

He ran towards her. – On pobiegł w jej kierunku.

 • to

I went to Greece. – Pojechałam do Grecji.

We’re flying to London tomorrow. – Jutro lecimy do Londynu.

 • from… to

He drove from Poznań to Szczecin. – Pojechał samochodem z Poznania do Szczecina.

I ran from my house to the bank. – Pobiegłam z domu do banku.

Przyimki po czasownikach i przymiotnikach (dependent prepositions)

Niektóre czasowniki i przymiotniki wymagają użycia konkretnych przyimków:

agree with – zgadzać się z

apologise for – przepraszać za

arrive in Paris – przyjechać do Paryża

arrive at the station – przyjechać na stację

ask for – poprosić o

believe in – wierzyć w

belong to – należeć do

depend on – zależeć od

dream of/about – marzyć o

divide into – dzielić na

happen to somebody – przydarzyć się komuś

laugh at – śmiać się z

listen to – słuchać czegoś/kogoś

object to – sprzeciwiać się czemuś

pay for – płacić za

remind of – przypominać o

succeed in – odnieść sukces w

suffer from – cierpieć na

translate from – tłumaczyć z

translate into – tłumaczyć na

wait for – czekać na

allergic to – uczulony na

good/bad at – dobry/słaby z

different from – różny od

interested in – zainteresowany czymś

married to – zamężna/żonaty z

pleased with – zadowolony z

polite to – uprzejmy dla

responsible for – odpowiedzialny za

similar to – podobny do

typical of – typowy dla

unaware of – nieświadomy czegoś

Przykłady zdań z przyimkami:

The sun is above the clouds. – Słońce jest ponad chmurami.

It’s dangerous to run across the road. – To niebezpieczne przebiegać przez drogę.

Passengers sit behind the driver.  – Pasażerowie siedzą za kierowcą.

The child ran out in front of the bus. – Dziecko wybiegło przed autobus.

The school is near the church.  – Szkoła jest obok kościoła.

Mary sat between Tom and Jane.  – Mary usiadła między Tom’em a Jane.

He got out of the taxi. – Wysiadł z taksówki.

The girl ran towards her father. – Dziewczynka pobiegła w stronę swojego taty.

Water flows under the bridge. – Rzeka płynie pod mostem.

The plane flew over the Atlantic. – Samolot przeleciał nad Atlantykiem.

To już wszystko co musisz wiedzieć o angielskich przyimkach. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:3)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *