Dyskutowanie po angielsku – przydatne zwroty

Jeśli umiemy angielski na tyle dobrze, aby wyrażać w nim swoje zdanie i dyskutować na jakiś temat, warto powiększyć swój zasób słownictwa o zwroty przydatne podczas dyskusji. Pozwolą nam one wyrazić swoją opinię, płynnie wymieniać swoje argumenty, podawać przykłady, wyrazić swoje zwątpienie, podsumowywać, a ostatecznie zgodzić się lub nie zgodzić z rozmówcą. Poniżej znajdziecie zwroty przydatne podczas dyskusji. Są one również przydatne podczas pisania rozprawki po angielsku 😉 Zobacz również: Uzyskiwanie i udzielanie informacji po angielsku i Pytanie o pozwolenie i udzielanie zgody – przydatne zwroty.

Spis treści:
1. Wyrażanie opinii
2. Wyrażanie przypuszczenia
3. Zgadzanie się ze zdaniem rozmówcy
4. Niezgadzanie się ze zdaniem rozmówcy
5. Wymienienie argumentów
6. Podsumowywanie

Wyrażanie opinii

It seems to me that … – Wydaje mi się, że …

It occurs to me that … – Wydaje mi się, żę …

I reckon that … – Uważam, że …

I am positive that … – Jestem pewien, że …

There is no doubt that … – Nie ma wątpliwości, że …

I am convinced that … – Jestem przekonany, że …

I strongly believe that … – Zdecydowanie uważam, że …

As far as I’m concerned … – Z tego co mi wiadomo …

As far as I’m concerned … – Jeśli o mnie chodzi …

I think it’s alright to … – Myślę, że dobrze będzie …

I think it’s going to be OK if … – Myślę że będzie dobrze jeśli …

I have nothing against … – Nie mam nic przeciwko …

I don’t mind … – Nie mam nic przeciwko …

I am not opposed to … – Nie jestem przeciwnikiem …

I don’t see any problem/issue with … – Nie widzę żadnego problemu w …

I don’t think it’s right to … – Nie wydaje mi się że … jest w porządku.

On one hand …, but on the other hand … – Z jednej strony …, ale z drugiej, …

I don’t really have any strong opinions about … – Właciwie nie mam jednoznacznej opinii na temat …

I really don’t know what to think about it. – Naprawdę nie wiem co o tym myśleć.

I have mixed feelings about … – Mam mieszane uczucia co do …

Wyrażanie przypuszczenia

I suppose that … – Przypuszczam że …

I guess it might … – Myślę, że to może …

It must be … – To musi być …

It looks like … – Wygląda na to, że …

They seem to … – Oni wydają się być …

It is probably/likely … – To jest zapewne …

It can’t be true. – To nie może być prawda/prawdziwe.

It could be … or … – To mógłby/mógł być … lub …

Zgadzanie się ze zdaniem rozmówcy

For sure. – Z pewnością.

Exactly! – Dokładnie!

Indeed. – Zgadza się/Potwierdzam.

Absolutely! – Absolutnie!

Yes, I agree. – Tak, zgadzam się.

Right/That’s right. – Zgadza się.

I guess you’re right. – Chyba masz rację.

You’re right. – Masz rację.

You are absolutely right. – Zdecydowanie masz rację.

You must be right. – Na pewno masz rację.

You are absolutely right. – Masz absolutną rację.

I suppose so. – Tak przypuszczam.

You nailed it. – Trafiłeś w sedno sprawy./Zaorałeś. (nieformalnie)

Niezgadzanie się ze zdaniem rozmówcy

I can’t agree with you. – Nie mogę się z Tobą zgodzić.

I can’t go along with that. – Nie mogę się z tym zgodzić.

I disagree. – Nie zgadzam się.

I strongly diasgree. – Zdecydowanie się nie zgadzam.

You must be joking! – Chyba żartujesz! (nieformalnie)

I think you’re wrong. – Myślę, że się mylisz.

You can’t be right. – Nie możesz mieć racji.

With all due respect, but … – Z całym należnym szacunkiem, ale … (formalnie)

You are missing the point. – Nie rozumiesz, o co chodzi.

Yes, but … – Tak, ale …

I’m afraid that I can’t agree with you. – Obawiam się, że nie mogę się z Tobą zgodzić.

I take/see your point, but … – Rozumiem Twój punkt widzenia, ale …

I see what you mean, but … – Rozumiem o co Ci chodzi, ale …

I’m not sure about that. – Nie jestem tego pewny./No nie wiem.

I agree to some extent, but … – Zgadzam się w pewnym stopniu, ale …

There might be some truth in that, but … – Może być w tym trochę prawdy, ale …

Wymienienie argumentów

Pierwszy argument

To start with, … – Na wstępie, …

To begin with, … – Na wstępie, …

First of all, … – Po pierwsze, …

In the first place, … – Po pierwsze, …

Firstly, … – Po pierwsze, …

The main reason is … – Głównym powodem jest  …

Drugi i kolejny argument

Another reason is … – Inny powód to …

Secondly, … – Po drugie, …

Thirdly, … – Po trzecie, …

Another thing is that … – Inną sprawą jest to, że …

What is more, … – Co więcej, …

Furthermore / Moreover, … – Co więcej, …

In addition to … / Additionally, … – Na dodatek …

And on top of that … – A na dodatek …

Apart from … – Oprócz …

Last, but not least – Ostatni lecz nie mniej ważny

Well, the thing is that … – Cóż, chodzi o to, że …

It’s also true that … – Prawdą jest również to że …

And finally, … – I w końcu …

Ultimately, … – Ostatecznie …

Wprowadzenie przeciwnego punktu widzenia

On the other hand, … – Z drugiej strony, …

I can’t argue with … – Nie zaprzeczę, że …

In spite of … – Wbrew …

Despite … – Pomimo …

Even though … – Chociaż …

Although … – Mimo to …

It can be argued that … – Są odmienne opinie że …

Podawanie przykładów

For example/For instance, … – Na przykład, …

To give you an idea, … – Aby dać Ci pewne pojęcie …

Look at the case of … – Proszę spojrzeć na przypadek …

Look at the example of … – Proszę spojrzeć na przykład …

Let’s consider the case of … – Zastanówmy się nad/rozważmy przypadek …

Let’s consider the example of … – Zastanówmy się nad/rozważmy przykład …

One example of this is … – Jednym przykładem może być …

Let’s focus on … – Skupmy się na …

You can’t deny that … – Nie możesz zaprzeczyć, że …

A brilliant example of … is … – Świetnym przykładem … jest …

I can’t think of a better example of … than … – Nie mogę podać lepszego przykładu na … niż …

Podsumowywanie

To sum up, …/All in all, … – Podsumowując, …

To wrap up, … – Zbierając wszystko w całość, …

In other words, … – Innymi słowy, …

To reiterate, … – W celu powtórzenia, …

In short, … – W skrócie, …

To put it short, … – Krótko mówiąc, …

So what it comes down to is … – A więc sprowadza się to do …

The point I’m trying to make is … – Chodzi mi o to, że …

Taking everything into account/consideration … – Biorąc to wszystko pod uwagę …

All things considered, … – Po rozważeniu tego wszystkiego, …

Overall, … – Ogólnie rzecz biorąc, …

What must not go unnoticed, … – Nie można pominąć …

Let me just recap what’s been said so far. – Pozwól mi podsumować to co zostało powiedziane do tej pory.

dyskutowanie po angielsku

Umiejętność dyskutowania to wielka sztuka. Trzeba umieć mówić przekonująco, rzeczowo i zrozumiale dla innych. Z drugiej strony trzeba być również dobrym słuchaczem, aby w spokoju wysłuchać naszego rozmówcy i ustosunkować się do jego argumentów. Najważniejszą zasadą dobrej dyskusji jest to, aby pozwolić wszystkim stronom na zaprezentowanie własnego stanowiska. Niedopuszczalne jest przerywanie wypowiedzi innych.

To już wszystko co musisz wiedzieć o zwrotach po angielsku przydatnych podczas dyskusji. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:6)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *