Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – 18 najczęstszych pytań i odpowiedzi

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku, czyli job interview, jak sama nazwa wskazuje, pod pewnym względem przypomina wywiad (interview) – składa się głównie z pytań i odpowiedzi. Aby dobrze się do niej przygotować, warto poznać najczęściej padające pytania i zastanowić się, jak my na nie byśmy odpowiedzieli. Poniżej znajdziecie przykładowe pytania i odpowiedzi, jakie mogą paść na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – najczęstsze pytania i przykładowe odpowiedzi

 • Can you tell me something about yourself? Czy możesz coś o sobie powiedzieć?

I live in Warsaw, I have been working as a police officer at Provincial Police headquarters in Poznań but I think it is high time I moved on. I graduated from the University of Security in Poznań in 2012. My biggest hobby is horse riding.

Mieszkam w Warszawie i pracuję jako policjant w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Poznaniu, ale myślę, że to najwyższy czas abym ruszył dalej. Skończyłem studia na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w roku 2012. Moim największym hobby jest jazda konna.

 • What are your greatest weaknesses and strengths? Jakie są Twoje słabe i mocne strony?

I believe my biggest strength is diligence. I am a hard-working and conscientious worker who takes their duties  seriously. When it comes to my weaknesses, my biggest weakness is the fact that I am very zealous. I spend way too much time and energy on things that are important to me.

Wierzę, że moją najmocniejszą stroną jest pracowitość. Jestem pracowitym i sumiennym pracownikiem, który swoje obowiązki traktuje poważnie. Jeśli chodzi o słabe strony, moją najsłabszą stroną jest fakt, że jestem bardzo gorliwy. Poświęcam o wiele za dużo czasu i energii na rzeczy, które są dla mnie ważne.

 • Why should we hire you? Why are you the best candidate? Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić? Dlaczego jesteś najlepszym kandydatem?

I think that my experience in police force and my ability to work in tough, dangerous conditions make me a good match for this position. In addition, I have the savvy, experience, and superior physical ability to be an asset to your unit.

Uważam, że moje doświadczenia w policji i gotowość do pracy w ciężkich, niebezpiecznych warunkach sprawiają, że jestem dobrym kandydatem na to stanowisko. Dodatkowo, posiadam zmysł, doświadczenie i ponadprzeciętne zdolności fizyczne do tego, aby być zaletą Waszego oddziału.

 • What are your salary expectations? Jakie są Twoje oczekiwania odnośnie wynagrodzenia?

My salary expectations are in line with my experience and qualifications. I would like to earn from 4500 to 5500 zlotys per month.

Moje oczekiwania odnośnie zarobków są zgodne z moim doświadczeniem i kwalifikacjami. Chciałbym zarabiać od 4500 do 5500 zł miesięcznie.

 • Why would you like to work for us? Dlaczego chciałbyś dla nas pracować?

It has always been my dream to work as a senior police officer. My main goal is to help people and prevent crime. I think that I am experienced enough to fulfil more responsible duties than completing the paperwork.

Zostanie starszym oficerem policji od zawsze było moim marzeniem. Moim celem jest pomoc ludziom i zapobieganie przestępczości. Myślę, że jestem wystarczająco doświadczony, żeby wykonywać bardziej odpowiedzialne obowiązki niż wypełnianie dokumentów.

 • Describe your biggest work achievement. Opisz swoje największe osiągnięcie w pracy.

I interrupted a burglary one night which led to the arrests of three people and the recovery of several hundreds of thousands zloty worth of stolen equipment.

Pewnej nocy uniemożliwiłem kryminalistom włamanie co doprowadziło do aresztowania 3 ludzi i odzyskania skradzionego sprzętu wartego kilkaset tysięcy złotych.

 • Why did you leave your last job? Dlaczego odszedł Pan z poprzedniej pracy?

I worked for my previous company for three years and have learned a lot from working with some amazing people. However, I think the time has come for a change, I am starting to feel like I need some new challenges. This position really appeals to me because it would allow me to work on more interesting projects.

Pracowałem dla mojej poprzedniej firmy 3 lata i nauczyłem się wiele dzięki pracy z niesamowitymi ludźmi. Jednak myślę, że przyszedł czas na zmianę, zaczynam odczuwać potrzebę nowych wyzwań. Ta posada bardzo do mnie przemawia, ponieważ umożliwiłaby mi pracę nad bardziej interesującymi projektami.

 • How do you cope with teamwork? Do you like working with people? Jak radzisz sobie z pracą w grupie? Czy lubisz pracować z ludźmi?

I enjoy working in a team environment, and I get along well with people. I believe that I have a lot to contribute to a team environment, and I am comfortable in both leadership and player roles. I’m outgoing, friendly, and I have strong communication skills.

Lubię pracować w grupie I potrafię dogadać się z ludźmi. Wierzę, że mogę wiele wnieść do środowiska grupy i czuję się dobrze zarówno w kierownictwie jak i w wykonywaniu powierzonych zdań. Jestem towarzyski, przyjacielski i posiadam dobre zdolności komunikacyjne.

 • Where do you see yourself in 5 years? Gdzie widzisz siebie za 5 lat?

My goal right now is to find a position at a company where I can grow and take on new challenges over time. I want to work somewhere where I’ll have opportunities to develop my skills, take on interesting projects, and work with people I can really learn from. I hope your company is this kind of place and I’ll be given an opportunity to work here.

Moim aktualnym cele jest znalezienie posady w firmie, w której mogę się rozwijać i przyjmować nowe wyzwania. Chciałbym pracować gdzieś gdzie będę miał okazję rozwijać swoje umiejętności, wykonywać ciekawe projekty i pracować z ludźmi, od których mogę się sporo nauczyć. Mam nadzieję, że wasza firma jest właśnie takim miejscem oraz że otrzymam szansę pracy tutaj.

 • What do you know about our company? Co wiesz o naszej firmie?

Your company is the leading player on the market, when it comes to motorisation. What more, it is growing every year. You must be employing only real professionals in your company. That’s why you may like me also.

Wasza firma jest czołowym graczem na rynku jeśli chodzi o motoryzację. Co więcej, rozrasta się każdego roku. Musicie zatrudniać tylko prawdziwych profesjonalistów, dlatego może i ja Wam się spodobam.

 • How do you solve difficult situations at work? Jak rozwiązujesz trudne sytuacje w pracy?

I am a resourceful person, I can adapt to new and difficult situations and devise ways to overcome obstacles. I try not to get too carried away, and do my job as well as I can.

Jestem zaradną sobą, potrafię przystosować się do nowych i trudnych sytuacji i opracować sposoby radzenia sobie z przeciwnościami. Staram się nie dawać się ponieść emocjom i wykonuję swoją pracę tak dobrze jak tylko potrafię.

 • What can you do for us that someone else can’t? Co możesz dla nas zrobić czego ktoś inny nie może?

I believe that my unique experience, problem solving skills and people skills differentiate me from most other candidates. I am motivated, disciplined and focused and am willing to do whatever it takes to get the job done.

Wierzę, że moje wyjątkowe doświadczenie, umiejętności rozwiązywania problemów raz zdolności komunikacyjne odróżniają mnie od większości innych kandydatów. Jestem zmotywowany, zdyscyplinowany oraz skupiony i jestem gotów zrobić wszystko żeby wykonać swoje zadania.

 • Do you have any questions for me? Czy ma Pan jakieś pytania?

Yes, I would like to ask a few questions.

Tak, chciałbym zadać kilka pytań.

Pytania które możemy zadać pracodawcy

 • What are the working hours? Jakie są godziny pracy?
 • Will I be required to work shifts? Czy będzie ode mnie wymagana praca na zmiany?
 • Does the job involve working on Saturdays? Czy praca włącza pracowanie w soboty?
 • Will I be paid monthly or weekly? Czy będę wynagradzany miesięcznie, czy tygodniowo?
 • What will be my salary? Jakie będzie moje wynagrodzenie?

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku pytania i odpowiedzi

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jakie są najbardziej typowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 3.9/5 (liczba głosów:7)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *