Wzory listu motywacyjnego po angielsku – 4 przykłady z tłumaczeniem

Podczas pisania listu motywacyjnego, zwłaszcza po angielsku, często przydaje się odpowiedni wzór lub przykład, o który możemy się oprzeć, gdy tworzymy swój własny list motywacyjny. Możesz z niego zaczerpnąć pewne zwroty i sformułowania.

Zobaczysz jaki jest odpowiedni styl pisania, a także ogólne rozmieszczenie poszczególnych elementów listu motywacyjnego.

Poniżej znajdziesz wzory listów motywacyjnych dla różnych zawodów, które pomogą Ci napisać swój własny list motywacyjny.

1. Wzór listu motywacyjnego dla pielęgniarki.

2. Wzór listu motywacyjnego dla lekarza.

3. Wzór listu motywacyjnego dla opiekunki osób starszych.

4. Wzór listu motywacyjnego dla opiekunki do dzieci.

Przykładowe wzory listu motywacyjnego po angielsku

Wzór listu motywacyjnego po angielsku nr 1 – pielęgniarka

Nagłówek

Chief Nurse
Karol Marcinkowski Regional Clinical Hospital
Zyty 26 Street
65-046 Zielona Góra

Zuzanna Nowak
15 Długa Street
65-687 Zielona Góra
Phone number: 888-888-888

Zielona Góra, 24 April 2017

Wstęp

Dear Madam,

I am pleased to be writing to you regarding application for the position of departmental nurse advertised on gumtree.pl. I believe my qualifications and experience make me an ideal candidate for this job.

Rozwinięcie

I graduated from the University of Zielona Góra in Zielona Góra in 2011 with a Bachelor’s degree and took up a Nurse training program at The University Hospital in Zielona Góra at the end of 2011. I have 3 years of proven experience effectively and efficiently managing both patients and staff. In my present role as a nurse at your hospital I am tasked with evaluating the medical conditions of up to 20 patients daily and coordinating workforce management. I have knowledge of all applied rules and principles of your hospital.

I am an extremely responsible person and I own excellent communication skills. Moreover, I have an Advanced Registered Nurse Practitioner Certification which proves my professionalism. I believe a relationship with your department would be mutually beneficial, as I am seeking a challenging job.

Zakończenie

I look forward to hearing from you, and would love to explain my skills further during an interview.

Yours faithfully,

Zuzanna Nowak

Tłumaczenie:

Wstęp

Pielęgniarka Naczelna
Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego
Ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Zuzanna Nowak
Ul. Długa 15
65-687 Zielona Góra
Nr.tel: 888-888-888

Zielona Góra, 24 Kwietnia 2017

Wstęp

Szanowna Pani,

Z przyjemnością piszę do Pani w związku podaniem o posadę pielęgniarki oddziałowej, którą oferowaliście w ogłoszeniu na gumtree.pl. Wierzę, że moje kwalifikacje i doświadczenie powodują, że jestem idealną kandydatką na to stanowisko.

Rozwinięcie

Ukończyłam studia licencjackie na Zielonogórskim Uniwersytecie w Zielonej Górze w roku 2011 i podjęłam szkolenie pielęgniarskie w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze pod koniec roku 2011. Posiadam 3 letnie potwierdzone doświadczenie w skutecznym i efektywnym zarządzaniu spraw zarówno pacjentów jak i personelu. W mojej aktualnej roli pielęgniarki w Waszym szpitalu mam za zadanie ocenę warunków medycznych aż 20 pacjentów dziennie i nadzorowanie pracowników. Posiadam wiedzę na temat wszystkich zasad i reguł obowiązujących w tym szpitalu.

Jestem niezwykle odpowiedzialną osobą i posiadam doskonałe umiejętności komunikacyjne. Co więcej, posiadam Certyfikat Dyplomowanej Pielęgniarki, który potwierdza mój profesjonalizm. Wierzę, że współpraca z Pani oddziałem byłaby obustronnie korzystna, gdyż szukam ambitnej pracy.

Zakończenie

Z niecierpliwością oczekuję Pani odpowiedzi i z chęcią spotkałabym się z Panią na rozmowie kwalifikacyjnej, by omówić bardziej szczegółowo moje umiejętności.

Z poważaniem,

Zuzanna Nowak

list motywacyjny po angielsku przykład pielęgniarka

 

 

Wzór listu motywacyjnego po angielsku nr 2 – lekarz

Nagłówek

Dr Jacek Nowak
St. Anna Clinic Hospital
Karowa 2 Street
61-651, Warsaw

Krzysztof Dąbrowski
Kozia Street 27A
00-958, Warsaw
Phone number: 888-888-888

Warsaw, 14 March 2017

Wstęp

Dear  Mr Nowak,

I am writing to apply for the position of a surgeon in the St. Anna Clinic Hospital at Karowa Street in Warsaw. This is in an answer to a job posting advertised in Głos Warszawy. My experience aligns well with the qualifications you are seeking at your hospital and I am certain I would make a valuable addition to your organization.

Rozwinięcie

I graduated from the Medical University of Warsaw in 2014 and immediately undertook post-graduate studies which I finished this year. With more than 3 years’ experience as a general surgeon, I am adept in surgical assessments, procedures, and post-operative care. I am currently employed by  Czerniakowski Hospital in Warsaw. Throughout the years of education, training, and working as a surgeon, I have gathered a great amount of experience that I would now like to use in the St. Anna Clinic Hospital.

I enjoy handling challenging medical cases effectively on daily basis and I strongly wish to take my experience to the next level by joining the team of professional doctors in your hospital. I have all the qualities and references required to be employed as a surgeon, and I feel I would certainly meet your expectations.

Zakończenie

Please review my attached resume for additional details regarding my education, experience and career achievements.

Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

Krzysztof Dąbrowski

Tłumaczenie:

Nagłówek

Dr Jacek Nowak
Szpital Kliniczny Św. Anny
Ul. Karowa 2
61-651, Warszawa

Krzysztof Dąbrowski
Ul. Kozia 27A
00-958, Warszawa
Nr.tel: 888-888-888

Warszawa, 14 marca 2017

Wstęp

Szanowny Panie Nowak,

Piszę, aby ubiegać się o posadę chirurga w Szpitalu Klinicznym Św. Anny na ul. Karowej w Warszawie. Jest to odpowiedź na ogłoszenie o pracę, które pojawiło się w Głosie Warszawy. Moje doświadczenie pasuje do kwalifikacji jakich szuka Pan w kandydatach do pracy w Pańskim szpitalu i jestem pewien, że byłbym cennym uzupełnieniem pańskiej instytucji.

Rozwinięcie

Ukończyłem Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku 2014 i niezwłocznie podjąłem studia podyplomowe które ukończyłem w tym roku. Dzięki ponad 3 letniemu doświadczeniu jako chirurg ogólny jestem doświadczony w procesach chirurgicznych, procedurach i opiece pooperacyjnej. Aktualnie jestem zatrudniony przez Szpital Czerniawskiego w Warszawie. Przez lata edukacji, szkoleń i pracy jako chirurg zdobyłem spore doświadczenie, które chciałbym teraz wykorzystać w pracy w Szpitalu Św. Anny w Warszawie.

Lubię efektywnie stawiać czoła ambitnym przypadkom medycznym  i stanowczo pragnę przenieść swoje doświadczenie do kolejnego etapu dołączając do profesjonalnych lekarzy w Pańskim szpitalu. Posiadam odpowiednie cechy i referencje wymagane do wykonywania zawodu chirurga i uważam, że z pewnością spełniłbym Pańskie oczekiwania.

Zakończenie

Uprzejmie proszę o przejrzenie mojego CV, w celu poznania szczegółów dotyczących mojego wykształcenia, doświadczenia i osiągnięć zawodowych.

Dziękuję za Pański czas i zrozumienie.

Z poważaniem,

Krzysztof Dąbrowski

list motywacyjny po angielsku przykład lekarz

 

 

Wzór listu motywacyjnego po angielsku nr 3 – opiekunka osób starszych

Nagłówek

Human Resources Manager
“Słońce” Home Care
Topolowa 13 Street
54-678 Wrocław

 Maria Kowalska
13 Długa Street
54-685 Wrocław
Phone number: 888-888-888

Wrocław, 20 July 2017

Wstęp

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for the job which was advertised in Głos Wrocławia from the July 16th issue. I have strong skills and personal care experience which qualifies me for this job.

Rozwinięcie

My education and professional background has provided me with  knowledge and confidence to perform all functions of personal care. In 2012 I graduated from post-secondary school in Wrocław where I attended the medical caretaker programme.

What is more, in the years 2013-2015 I worked as a personal caretaker for the woman who was advanced in years. From 2015 until now I have been working as a personal care assistant in the Local Health Centre in  Wrocław. I help clients to manage their budget, pay bills, write letters. Additionally, I visit patients in their own homes. I am experienced in assisting with elderly people’s general comfort. I consider myself patient and tactful. I also have a driving licence and I am fluent in both spoken and written English.

Zakończenie

My sympathetic nature and enthusiasm to help others and learn from experience make me a unique candidate for your institution.

Thank you for your time and consideration.

Yours sincerely,

Maria Kowalska

Tłumaczenie:

Nagłówek

Kierownik Działu Zasobów Ludzkich
Dom opieki „Słońce”
Ul. Topolowa 13
54-678 Wrocław

Maria Kowalska
Ul. Długa 13
54-685 Wrocław
Nr.tel: 888-888-888

Wrocław, 20 Lipca 2017

Wstęp

Szanowni Państwo,

Piszę, aby ubiegać się o posadę, którą ogłoszono w Głosie Wrocławia w wydaniu z 16 lipca. Posiadam mocne umiejętności i doświadczenie w opiece osobistej co sprawia, że nadaję się do tej pracy.

Rozwinięcie

Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe dostarczyło mi wiedzę i pewność, żeby wykonywać wszystkie funkcje opiekuna medycznego. W roku 2012 ukończyłam szkołę policealną we Wrocławiu gdzie uczęszczałam do klasy o profilu opiekun medyczny.

Co więcej, w latach 2013-2015 pracowałam jako osobista opiekunka pani w podeszłym wieku. Od roku 2015 do chwili obecnej pracuję jako osobisty opiekun w Lokalnym Ośrodku Zdrowia we Wrocławiu. Pomagam klientom radzić sobie z ich wydatkami, płacić rachunki, pisać listy. Dodatkowo, odwiedzam klientów w ich domach. Jestem doświadczona w pomaganiu starszym ludziom dbać o ich ogólny komfort. Uważam się za osobę cierpliwą i taktowną. Posiadam również prawo jazdy oraz mówię i piszę płynnie po angielsku.

Zakończenie

Moja życzliwa natura i entuzjazm do pomagania innym oraz uczenia się poprzez doświadczenia sprawiają, że jestem wyjątkowym kandydatem dla Waszej instytucji.

Dziękuję za Państwa czas i wyrozumiałość.

Z poważaniem,

Maria Kowalska

list motywacyjny po angielsku wzór opiekunka osób starszych

Wzór listu motywacyjnego po angielsku nr 4 – opiekunka do dzieci

Nagłówek

Mr Mariusz Wiśniewski
Kwaśniowa 26 Street
87-046 Toruń

Adrianna Dąbrowska
Bosmańska 1 Street
87-687 Toruń
Phone number: 888-888-888

Toruń, 30 June 2017

Wstęp

Dear  Mr Wiśniewski,

After reading your job posting for a babysitter on olx.com, I would like to apply for this position as your job description closely complements my babysitting skills and childcare experience.

Rozwinięcie

I currently attend 14th high school in Toruń with an extended German programme. Owing to my experience as a babysitter, I am sure I would be able to develop and nourish your children effectively.

I am experienced in taking care of children aged from 2 to 9, both girls and boys. I am reliable, trustworthy, cheerful and punctual which makes me an ideal nanny. Above all, I know how to keep the kids safe and amused in many different ways.

Zakończenie

If you find my application interesting and worthy of responding to, feel free to contact me.

Yours sincerely,

Adrianna Dąbrowska

Tłumaczenie:

Nagłówek

Pan Mariusz Wiśniewski
Ul. Kwaśniowa 26
87-046 Toruń

Adrianna Dąbrowska
Ul. Bosmańska 1
87-687 Toruń
Nr.tel: 888-888-888

Toruń, 30 czerwca 2017

Wstęp

Szanowny Panie Wiśniewski,

Po przeczytaniu Pańskiego ogłoszenia o pracę jako opiekunka do dziecka zamieszczonego na olx.com postanowiłam ubiegać się o tę posadę, gdyż Pański opis pracy  bardzo pasuje do moich umiejętności opiekuńczych i doświadczenia w wychowywaniu dzieci.

Rozwinięcie

Aktualnie uczęszczam do 14stego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu i klasy z rozszerzonym językiem niemieckim. Dzięki mojemu doświadczeniu jako opiekunka do dzieci, jestem pewna, że byłabym w stanie efektywnie wychowywać i karmić Pańskie dzieci.

Mam doświadczenie w opiece nad dziećmi między 2 a 9 rokiem życia, zarówno nad dziewczynkami jak i chłopcami. Jestem godna zaufania, niezawodna, radosna i punktualna co sprawia, że jestem idealną nianią. Ponad wszystko, wiem co zrobić, żeby dzieci były bezpieczne i rozbawione na wiele sposobów.

Zakończenie

Jeśli uzna Pan moje zgłoszenie za ciekawe i godne odpowiedzi, proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Adrianna Dąbrowska

list motywacyjny po angielsku wzór niania

Mamy nadzieję że powyższe przykłady posłużą Ci jako wzór i pomogą napisać Twój własny list motywacyjny po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 3.9/5 (liczba głosów:10)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *