Czas Present Perfect

Czas Present Perfect,  nazywany również czasem teraźniejszym dokonanym, nie ma w języku polskim swojego odpowiednika, dlatego często sprawia problemy osobom uczącym się języka angielskiego. Stosuje się go w odniesieniu do teraźniejszości jak i przeszłości. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje niezbędne do nauki Present Perfect.

Spis treści:
1. Zastosowanie czasu Present Perfect
2. Konstrukcja zdań w czasie Present Perfect
3. Przykłady zdań w czasie Present Perfect

Zastosowanie czasu Present Perfect

Czasu Present Perfect używa się:

  • Opisując sytuacje i czynności, które zdarzyły się w niedalekiej przeszłości a ich skutek jest widoczny w chwili

I have passed my History exam! Zdałam egzamin z historii (dlatego jestem szczęśliwa).

She has dyed her hair black. Ona przefarbowała włosy na czarno (teraz jej włosy są czarne).

Someone has eaten my soup! Ktoś zjadł moją zupę! (talerz jest pusty)                                        

My car has broken down. Mój samochód się zepsuł (teraz nie działa).

I have lost my mobile phone.  Zgubiłam telefon (już go nie mam).

  • Opisując sytuacje i czynności, które zakończyły się w przeszłości, a nie wiemy bądź nie jest istotne, kiedy miały miejsce (często mówimy wtedy ile razy się wydarzyły).

I have been to London three times. Byłam w Londynie trzy razy (nie jest istotne kiedy).

I have read that book ten times. Przeczytałam tę książkę dziesięć razy (nie podaję kiedy).

We have tasted this meal before.  Już wcześniej jedliśmy to danie (już je znamy).        

I have visited Rome. Byłam w Rzymie (nie jest istotne kiedy).

She has written ten letters. Ona napisała dziesięć listów (nie wiemy kiedy).

  • Z przyszłówkiem „just” aby opisać właśnie wykonaną czynność.

Mike has just arrived. Mike właśnie przyjechał.

He has just returned from Paris. On właśnie wrócił z Paryża.

Mary has just left. Mary właśnie wyszła.

They have just cooked dinner. Właśnie zrobili obiad.

I  have just washed my hair. Właśnie umyłam włosy.

  • Mówiąc o czynności, która miała się wydarzyć (spodziewaliśmy się jej), jednak nie wydarzyła się do momentu, w którym o niej mówimy.

Mum has still not arrived. Mama nadal nie przyjechała (miała przyjechać, ale wciąż jej nie ma).

Anna has not finished her homework yet. Anna nadal nie odrobiła lekcji (miała to zrobić).

She hasn’t answered my email yet. Jeszcze nie odpowiedziała na mój email (wciąż czekam bo powinna to w końcu zrobić).

I haven’t done it yet. Jeszcze tego nie zrobiłam (a powinnam).

He still hasn’t called me. Nadal do mnie nie zadzwonił (a miał).

  • Do wyrażania stanów, które miały swój początek w przeszłości i wciąż trwają w chwili mówienia o nich (używamy wtedy „for” i „since”).

We have known each other since 2006. Znamy się od 2006 (wtedy się poznaliśmy i nadal się znamy).

They have been married since October 1997. Oni są małżeństwem od października 1997(wtedy się pobrali i nadal się małżeństwem).

My English has improved since I moved to UK. Mój angielski poprawił się odkąd mieszkam w UK (od tego momentu się poprawił i nadal jest dobry).

She has been a nurse for 28 years. Ona jest pielęgniarką od 28 lat  (28 lat temu zaczęła pracować).

I have lived in Paris for 5 years. Mieszkam w Paryżu od 5lat (5 lat temu się przeprowadziłam).

  • Mówiąc, że jakaś sytuacja nie miała miejsca od pewnego czasu (używamy wtedy „for” i „since”).

I haven’t been to Spain for three years. Nie byłem w Hiszpanii od trzech lat.

I haven’t seen Paul since last Friday. Nie widziałam Paul’a od zeszłego piątku.

They haven’t been to the cinema for over two months. Oni nie byli w kinie od ponad dwóch miesięcy.

I haven’t taken an art class since middle school. Nie chodziłam na zajęcia artystyczne od gimnazjum.

She hasn’t dropped any weight since becoming a mum. Nie zrzuciła wagi od kiedy została mamą.

  • Z okolicznikiem „so far” (jak dotąd, póki co, na razie).

I have saved 400zł so far. Jak na razie zaoszczędziłem 400 zł.              

I have had 6 tests so far. Miałem jak dotąd 6 testów.

Ben has worked for 5 different companies so far. Ben pracował jak na razie dla pięciu różnych firm.

So far the European Parliament has not received any information. Na razie Parlament Europejski nie otrzymał żadnej informacji.

How was your day so far? Jak na razie mija Ci dzień?

Typowe okoliczniki czasu w Present Perfect:

before – przed, wcześniej

already – już

just – właśnie, dopiero co

for – przez

since – odkąd

never – nigdy

ever – kiedykolwiek

yet – jeszcze/już

recently, lately – ostatnio

during – podczas

so far – jak na razie

Okoliczniki typu jak recently, never, ever, already najczęściej stawiamy między „have/has” a czasownikiem.

I have already done my homework. Już odrobiłam lekcje.

For/since powinno znajdować się na końcu zdania.

She hasn’t seen Mike since last summer. Ona nie widziała Mike’a od zeszłego lata.

W pytaniach i przeczeniach słówko yet powinno znaleźć się na końcu zdania.

Have you eaten your breakfast yet? Zjadłeś już śniadanie?

Konstrukcja zdań w czasie Present Perfect

Kiedy już wiemy w jakich sytuacjach należy używać czasu Present Perfect, powinniśmy poznać zasady tworzenia zdań.

Zdania twierdzące

I have
You have
He
She
It
has
We
You
They
have

Zdania twierdzące tworzymy używając czasownika posiłkowego have (has w trzeciej osobie liczby pojedynczej) oraz trzeciej formy czasownika. Odmiany czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć!

Podmiot + have/has + trzecia forma czasownika + reszta zdania

She (podmiot) has (czasownik posiłkowy) already met (trzecia forma czasownika) Julia.

Ona już poznała Julię.

I (podmiot) have (czasownik posiłkowy) gained (trzecia forma czasownika) 60 points so far.

Póki co zdobyłem 60 punktów.

 I (podmiot) have (czasownik posiłkowy) read (trzecia forma czasownika) this book three times.

Przeczytałam tę książkę trzy razy.

Podmiot Have/has Czasownik w trzeciej formie Reszta zdania
I have been to France twice.
You have been
He
She
It
has been
We
You
They
have been

Formy skrócone czasownika posiłkowego have:

I
You
‘ve
He
She
It
‘s
We
You
They
‘ve

Np.

I have lived here for ten years.  >>  I’ve lived here for ten years.   >>  Żyję tu od dziesięciu lat.

She has lived here for ten years.  >>  She’s lived here for ten years.  >>  Ona żyje tu od dziesięciu lat.

Zdania pytające

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy w bardzo łatwy sposób – przez inwersję (zamieniamy ze sobą miejscami podmiot z czasownikiem posiłkowym have/has).

Have/has + podmiot + trzecia forma czasownika + reszta zdania

Have (czasownik posiłkowy) you (podmiot) met (trzecia forma czasownika) him before?

Spotkałaś go już wcześniej?

Has (czasownik posiłkowy) Bill (podmiot) left (trzecia forma czasownika) the office yet?

Czy Bill wyszedł już z biura?

Have (czasownik posiłkowy) you (podmiot) ever been (trzecia forma czasownika) to Wrocław?

Czy kiedykolwiek byłeś we Wrocławiu?

Have/has Podmiot Czasownik w trzeciej formie Reszta zdania
Have I been to France yet?
you
Has he
she
It
Have we
you
they

Na pytania zadane w czasie Present Perfect można krótko odpowiedzieć w taki sposób:

Have you met him before? Yes, I have.

Spotkałaś go już wcześniej? Tak, spotkałam.

Has Bill left the office yet? Yes, he has.

Czy Bill wyszedł juz z biura? Tak, wyszedł.

Have you ever been to Wrocław? Yes, I have.

Czy kiedykolwiek byłaś we Wrocławiu? Tak, byłam.

Zdania przeczące

Przeczenia w Present Perfect tworzymy dodając po czasowniku posiłkowym słowo „not” (formy skrócone to have not – haven’t, has not – hasn’t).

Podmiot + have/has + not + trzecia forma czasownika + reszta zdania

I (podmiot) have not/haven’t (czasownik posiłkowy) met (trzecia forma czasownika) him before.

Nigdy go (dotychczas) nie spotkałem.

She (podmiot) has not/hasn’t (czasownik posiłkowy) been (trzecia forma czasownika) to Poland yet.

Ona jeszcze nie była w Polsce.

We (podmiot) have not/haven’t (czasownik posiłkowy) talked (trzecia forma czasownika) since we broke up.

Nie rozmawialiśmy od czasu kiedy ze sobą zerwaliśmy.

Podmiot Have/has +not Czasownik w trzeciej formie Reszta zdania
I have not/haven’t been to France yet.
You have not/haven’t been
He
She
It
has not/hasn’t been
We
You
They
have not/haven’t been

Na pytania zadane w czasie Present Perfect możemy krótko zaprzeczyć:

Have you met him before? No, I haven’t.

Spotkałaś go już wcześniej? Nie, nie spotkałam.

Has Bill left the office yet? No, he hasn’t.

Czy Bill wyszedł juz z biura? Nie, nie wyszedł.

Have you ever been to Wrocław? No, I haven’t.

Czy kiedykolwiek byłaś we Wrocławiu? Nie, nie byłam.

Przykłady zdań w czasie Present Perfect:

Jenny has just left. Jenny własnie wyszła.

Have they come yet? Czy oni już przyszli?

We have been married for 15 years. Jesteśmy małżeństwem od 15 lat.

Have you ever been to Australia? Czy kiedykolwiek byłeś w Australii?

The film hasn’t started yet. Film się jeszcze nie zaczął.

He has never made me cry. On nigdy nie doprowadził mnie do płaczu.

Jane has lived here all her life. Jane mieszka tu całe życie.

I haven’t seen him since May. Nie widziałam go od maja.

I’ve already seen this play. Już widziałem tę sztukę.

We have never traveled by bus. My nigdy nie podróżowaliśmy autobusem.

Present Perfect

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasie Present Perfect. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 4.3/5 (liczba głosów:6)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *