Czas Past Perfect

Czas Past Perfect, nazywany też czasem zaprzeszłym lub przeszłym dokonanym, to kolejny czas z grupy czasów Perfect. Swoją budową przypomina bardzo Present Perfect z tą różnicą, że czasownik posiłkowy występuje w formie przeszłej (had). Zanim skupimy się na budowaniu zdań w czasie Past Perfect, omówmy jego zastosowanie.

Spis treści:
1. Zastosowanie czasu Past Perfect
2. Konstrukcja zdań w czasie Past Perfect
3. Przykłady zdań w czasie Past Perfect

Zastosowanie czasu Past Perfect

Czasu Past Perfect używamy:

  • Gdy opisujemy zdarzenia i czynności, które miały miejsce przed inną czynnością w przeszłości (wtedy Past Perfect wskazuje, że dana czynność poprzedziła inne czynności wyrażone w Past Simple)

On the way to school I remembered that I had left my Chemistry book at home. W drodze do szkoły przypomniało mi się, że zostawiłem podręcznik do chemii w domu.

When we got home, everybody had already left . Kiedy przyszliśmy do domu, wszyscy już poszli.

I had cooked dinner before Robert came home. Ugotowałam obiad zanim Robert wrócił do domu.

Sue had already left home when her mum called. Sue wyszła już z domu kiedy zadzwoniła jej mama.

When I finally got to the cinema, the film had already finished. Kiedy w końcu dotarłam do kina, film się już skończył.

  • Opisując czynności, które trwały przez jakiś czas w przeszłości i zakończyły się przed określonym momentem w przeszłości.

They had had that car for seven years before it broke down. Oni mieli ten samochód przez 7 lat zanim się popsuł.

I felt bad about selling the house because I had lived there for more than twenty years. Czułam się źle sprzedając dom, ponieważ mieszkałam tam ponad 20 lat.

By the time they finished their studies, they had been in London for over six years. Kiedy skończyli studia, mieszkali w Londynie już od sześciu lat.

I had worked as a mechanic for 2 years, before I went to the university. Pracowałem 2 lata jako mechanik zanim poszedłem na studia.

Before his sixth birthday, John had never been to the zoo. Do czasu swoich szóstych urodzin, John nigdy nie był w zoo.

  • Opisując czynności planowane, ale niezrealizowane.

I had planned to visit Peter, but I didn’t have time. Miałam zamiar odwiedzić Peter’a, ale nie miałam czasu (nie udało się).

We had hoped to meet them finally. Mieliśmy nadzieję, że w końcu ich poznamy (ale się nie udało).

I had really wanted to be there on time. Naprawdę chciałam dotrzeć tam na czas (ale się nie udało).

She had hoped to see him again. Miała nadzieję, że jeszcze go zobaczy (ale nie zobaczyła).

I had planned to go to the beach but it started to rain. Miałam zamiar iść na plażę, ale zaczęło padać (nie poszłam).

  • W mowie zależnej, kiedy zdanie dotyczy przeszłości (czas Present Perfect zmieniamy na Past Perfect).

My mum told me that she had seen my aunt the previous day. Mama mi powiedziała, że dzień wcześniej widziała moją ciocię.

He told me that he had made a pie the previous evening. Powiedział mi, że poprzedniego wieczoru zrobił placek.

Mike said that he had passed his history exam. Mike powiedział, że zdał egzamin z historii.

He claimed that he had been there for 10 minutes. Twierdził, że był tam od dziesięciu minut.

She said that they had always been very kind to her. Powiedziała, że oni byli dla niej zawsze bardzo mili.

  • Po zwrocie „it was the first time”.

It was the first time he had cooked for me. To był pierwszy raz kiedy on dla mnie ugotował.

It was the first time I had been to London. To był pierwszy raz kiedy byłam w Londynie.

It was the first time I had driven a car. To był pierwszy raz kiedy prowadziłam samochód.

It was the first time I had visited Japan. To był pierwszy raz kiedy pojechałam do Japonii.

It was the first time she had lunch lonely. To był pierwszy raz kiedy jadła lunch sama.

  • Po „wish” oraz „if only” kiedy zdania dotyczą przeszłości.

I wish I hadn’t sold that house. Żałuję, że sprzedałam ten dom.                                    

He wishes he hadn’t bought that car. On żałuje, że kupił ten samochód.

I wish I had listened to my father. Żałuję, że nie posłuchałam mojego ojca.                  

If only I had woken up early. Gdybym tylko wcześnie wstała.

If only he had told me the truth. Gdyby tylko powiedział mi prawdę.

  • W zdaniach warunkowych ( III okres warunkowy oraz „mixy”).

If I had taken a taxi, I would have been there in time. Gdybym wziął taksówkę, byłbym tam w porę.

If I had worked harder, I would have passed my exams. Gdybym więcej się uczyła, zdałabym egzaminy.

If he had trained, he would have become a good boxer. Gdyby trenował, zostałby dobrym bokserem.

If I had known you were coming, I would have baked a cake. Gdybym wiedziała, że przyjdziesz, to upiekłabym ciasto.

If she had won the award yesterday, she would buy a Ferrari today. Gdyby wczoraj wygrała nagrodę, dziś mogłaby kupić Ferrari.

Typowe okoliczniki czasu Past Perfect:

before – zanim, wcześniej

after – po, później

already – już

just – właśnie

for – przez (jakiś czas)

since – od (jakiegoś czasu)

until – dopóki

by the time – do czasu gdy

never – nigdy

ever – kiedykolwiek

as soon as – jak tylko

Różnice między Present Perfect a Past Perfect

Kiedy jakieś zdarzenie odnosimy do teraźniejszości, używamy Present Perfect. Gdy natomiast odnosimy je do innego wydarzenia z przeszłości, używamy Past Perfect.

Np.

They have received ten emails of complaint so far.

Otrzymali do tej pory dziesięć emaili z zażaleniem.

They had received ten emails of complaint before last Monday.

Do zeszłego poniedziałku otrzymali dziesięć emaili z zażaleniem.

Konstrukcja zdań w czasie Past Perfect

Kiedy już wiemy w jakich sytuacjach należy używać czasu Past Perfect, powinniśmy poznać zasady tworzenia zdań.

Zdania twierdzące

Twierdzenia tworzymy przez dodanie do podmiotu czasownika posiłkowego „had” oraz trzeciej formy czasownika (czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć!).

Podmiot + had + trzecia forma czasownika + reszta zdania

I (podmiot) had (czasownik posiłkowy) seen (trzecia forma czasownika) that play before.

Ja już wcześniej widziałam tę sztukę.

We (podmiot) had (czasownik posiłkowy) learned (trzecia forma czasownika) Spanish for 3 years before we moved to Spain.

Uczyliśmy się hiszpańskiego przez 3 lata zanim przeprowadziliśmy się do Hiszpanii.

James (podmiot) had (czasownik posiłkowy) washed (trzecia forma czasownika) the dishes before Anna came home.

James pozmywał naczynia zanim Anna wróciła do domu.

Podmiot Czasownik posiłkowy „had” Trzecia forma czasownika Reszta zdania
I had seen that play before.
You
He
She
It
We
You
They

Forma skrócona:

Podmiot + skrócona forma „had” Trzecia forma czasownika Reszta zdania
I’d seen that play before.
You’d
He’d
She’d
It’d
We’d
You’d
They’d

W niektórych przypadkach skrót ‘d może pochodzić nie od czasownika had a od czasownika would. Dlatego należy zwracać uwagę na formę czasownika głównego. Jeśli jest on w trzeciej formie, wtedy mamy do czynienia z czasem Past Perfect.

Zdania pytające

Tak jak w większości czasów angielskich, pytania w czasie Past Perfect powstają przez inwersję (zamieniamy ze sobą miejscami podmiot z had).

Had + podmiot + trzecia forma czasownika + reszta pytania

Had (czasownik posiłkowy) she (podmiot) finished (trzecia forma czasownika) her work before 8 p.m.?

Czy ona skończyła pracę przed 8 wieczorem?

Had (czasownik posiłkowy) you (podmiot) gone (trzecia forma czasownika) there before we went together?

Byłeś tam zanim pojechaliśmy tam razem?

Had (czasownik posiłkowy) I (podmiot) paid (trzecia forma czasownika) the bill before we left?

Czy uregulowałem rachunek zanim wyszliśmy?

Czasownik posiłkowy „had” Podmiot Trzecia forma czasownika Reszta zdania
Had I seen that play before?
you
he
she
it
we
you
they

Pytania możemy również sprecyzować dodając na początku zdania słówko pytające np.

Why had he forgotten about the meeting? Dlaczego on zapomniał o spotkaniu?

What had you cooked for dinner that night? Co ugotowałaś na kolację tamtego wieczoru?

How much had she studied before the exam? Jak długo ona uczyła się przed egzaminem?

Na pytania zadane w czasie Past Perfect można krótko odpowiedzieć w taki sposób:

Had she finished her work before 8 p.m.? Yes, she had.

Czy ona skończyła pracę przed 8 wieczorem? Tak, skończyła.

Had you gone there before we went together? Yes, I had.

Byłeś tam zanim pojechaliśmy tam razem? Tak, byłem.

Had I paid the bill before we left? Yes, you had.

Czy uregulowałem rachunek zanim wyszliśmy? Tak, uregulowałeś.

Zdania przeczące

Przeczenia powstają przez dodanie słówka „not” po czasowniku posiłkowym (had + not = hadn’t).

Podmiot + had + not + trzecia forma czasownika + reszta zdania

I (podmiot) had not/hadn’t (czasownik posiłkowy) driven (trzecia forma czasownika) a car before then.

Przedtem nie prowadziłem samochodu (przed jakimś wydarzeniem).

She (podmiot)  had not/hadn’t (czasownik posiłkowy) booked (trzecia forma czasownika) the hotel earlier.

Nie zabukowała wcześniej hotelu.

They (podmiot) had not/hadn’t (czasownik posiłkowy) eaten (trzecia forma czasownika) at that restaurant before today.

Nie jedli w tej restauracji aż do dzisiaj.

Podmiot Had not/hadn’t Trzecia forma czasownika Reszta zdania
I hadn’t seen that play before.
You
He
She
It
We
You
They

Na pytania zadane w czasie Past Perfect możemy krótko zaprzeczyć:

Had she finished her work before 8 p.m.? No, she hadn’t.

Czy ona skończyła pracę przed 8 wieczorem? Nie, nie skończyła.

Had you gone there before we went together? No, I hadn’t.

Byłeś tam zanim pojechaliśmy tam razem? Nie, nie byłem.

Had I paid the bill before we left? No, you hadn’t.

Czy uregulowałem rachunek zanim wyszliśmy? Nie, nie uregulowałeś.

Przykłady zdań w czasie Past Perfect:

I had met him before he became famous. Poznałam go zanim stał się sławny.

When she arrived had we eaten already? Czy my już zjedliśmy, kiedy ona przyjechała?

By the time I got to the party, everyone had gone home. Kiedy dojechałam na imprezę, wszyscy juz poszli do domu.

How many coffees had he drunk before the interview. Ile on wypił kaw przed wywiadem?

They had not been there before. Oni nie byli tam wcześniej.

I had lived there for 15 years before I moved out. Mieszkałam tam przez 15 lat zanim się wyprowadziłam.

How long had they known each other when they got married? Jak długo oni się znali, gdy wzięli ślub?

I had met him before you introduced us. Poznałam go juz zanim nas sobie przedstawiłaś.

We had already fallen asleep before 10 p.m. Zasnęliśmy już przed 10 wieczorem.

Kate lost so much weight because she had begun exercising.  Kate bardzo schudła, ponieważ zaczęła ćwiczyć.

Past Perfect

To już wszystko co musisz wiedzieć o czasie Past Perfect. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to” 🙂

Ocena: 2.3/5 (liczba głosów:17)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *