Długie życzenia wielkanocne po angielsku

Oto dłuższe życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem na język polski. Świetnie nadają się one na kartki świąteczne, lecz można je również wysłać poprzez SMS lub facebooka. Zobaczcie również: Krótkie życzenia wielkanocne po angielsku i Rymowane życzenia wielkanocne po angielsku.

 

Fill your heart with joy and cheer this Easter.
For God has risen from his dead and save us.
Have a meaningful Easter!

Wypełnij swoje serce radością i świętuj w tę Wielkanoc.
Dla boga który powstał z martwych i zbawił nas.
Życzę Ci znaczących świąt wielkanocnych!

 

May God’s love and power,
Fill your heart with joy
Today and forever
Happy Easter.

Niech miłość i moc Boga
Wypełnią Twoje serce radością
Dzisiaj i na zawsze
Wesołych Świąt Wielkanocnych.

 

My wishes for your this Easter.
Good health,
Good fortune,
And Fulfilling life.
Happy Easter!

Moje życzenia na te święta.
Dobrego zdrowia,
Dobrego szczęścia,
I spełnienia w życiu.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

Missing you a lot on this Easter.
Wishing you were here to celebrate
this holy occasion with me.
Happy Easter.

Bardzo mi Ciebie brakuje w tę Wielkanoc.
Chciałbym abyś był tutaj by świętować
to święto wraz ze mną.
Wesołych świąt wielkanocnych.

 

The spirit of easter
Is all about Hope,
Love and joyful living
Happy Easter!

Duch Wielkanocy
Jest nadzieją
Miłością i radością z życia
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

Easter…
The celebration of holy love…
The day of resurrection…
The day that brings us new hope…
Have a great and wonderful Easter!

Wielkanoc…
Świętowanie świętej miłości…
Dzień zmartwychwstania…
Dzień który przynosi nam nową nadzieję…
Życzę Ci wspaniałych i cudownych świąt wielkanocnych!

 

May Lord bless you
on this auspicious day of Easter
and may it be a new beginning
of greater prosperity, success and happiness.
Wishing you a Happy Easter.

Niech Pan Cię błogosławi
w ten pomyślny dzień Wielkanocy
i niech będzie to nowy początek
większego dobrobytu, sukcesu i szczęśliwości.
Życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych.

 

Easter gives hope for tomorrow,
As after the winter comes Spring.
Our hearts can be filled with gladness
As hearts rejoice and sing.

Wielkanoc nadaje wiary jutru,
Tak jak wiosna przychodzi po zimie.
Nasze serca mogą zostać wypełnione szczęśliwością
Jak serce się raduje i śpiewa.

 

Alleluia, it’s Easter time!
Jesus rose from the dead.
This salvation is for you.
Wish the best for you.
GOD loves YOU!

Alleluja, to czas Wielkanocy!
Jezus powstał z martwych.
To zbawienie jest dla Ciebie.
Życzę Ci wszystkiego najlepszego.
Bóg Cię kocha!

 

My wishes for you this Easter.
Love…
Abundance…
Peace…
Happy Easter!

Moje życzenia dla Ciebie z okazji tej Wielkanocy.
Miłości…
Dostatku…
Pokoju…
Wesołych świat wielkanocnych!

 

He died…
He lived…
He rose…
He will be back…
Let’s rejoice and be glad.
Happy Easter!

On umarł…
On żył…
On wstał…
On powróci…
Radujmy się i weselmy.
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

May Easter Day Bring
Lot of Happiness And joy in your life
May you live a long life
And Easter Day come in your life a hundred times
Wish you and your family a very cheerful Easter!

Niech dzień Wielkanocy przyniesie Wam
Wiele radości i szczęścia w Waszym życiu
Życzę Wam wielu lat
I niech Wielkanoc zawita u Was sto razy
Życzę Wam i Waszym bliskim bardzo radosnej Wielkiej nocy!

 

Easter brings Fun,
Easter brings Happiness,
Easter brings God Endless Blessings,
Easter brings fresh love,
Happy Easter to You…

Wielkanoc przynosi zabawę
Wielkanoc przynosi radość,
Wielkanoc przynosi nieskończone boskie błogosławieństwo,
Wielkanoc przynosi świeżą miłość,
Wesołych świąt wielkanocnych…

 

Teach yourself to be giving…
Share your blessings to others…
For that is the true essence of Easter Sunday.
Have a meaningful and blessed Easter!

Ucz się dawać dla innych…
Dziel się swoim błogosławieństwiem z innymi…
Bo to jest prawdziwy sens Wielkanocy.
Życzę Ci znaczących i błogosławionych świąt Wielkanocnych!

 

Colorful eggs and Easter bunnies
The cool breeze this season brings
The warmth and laughter of loved ones gathering around
The love of Christ that pleasantly surrounds
It’s Easter! Have a blessed Sunday!

Kolorowe pisanki i świąteczne zajączki
Chłodny podmuch jaki przynosi ta pora
Ciepło i śmiech zgromadzonych ukochanych bliskich
Miłość Chrystusa, która przyjemnie nas otacza
To Wielkanoc! Życzę błogosławionej niedzieli!

 

Hallelujah! Let’s rise to give glory to the living God.
That the King of kings and the lord of Lords died to set me free
Now He is risen! Now he is more than alive
I wish you all the best this season unfolds.
Happy Easter!

Alleluja! Powstańmy, by oddać chwałę żyjącemu Bogu.
Król królów i Pan panów umarł by mnie uwolnić
Teraz powstał! Teraz jest bardziej niż żywy
Życzę Ci wszystkiego dobrego co rozwija ten czas.
Wesołej Wielkanocy!

 

What we think we can’t make or do could be made possible
What we think we can’t endure could be attainable
What we have always dreamed of could come true
This is what the love of God has done in me and you.
A blessed Easter.

To czego myślimy, że nie możemy zrobić mogłoby się udać
To czego myślimy, że nie damy rady znieść mogłoby stać się osiągalne
To o czym zawsze marzyliśmy mogłoby się spełnić
To jest właśnie to co Bóg stworzył we mnie i w Tobie.
Błogosławionej Wielkanocy.

 

Without Easter,
there would be no hope of heaven.
Without the hope of heaven,
there would be no repentance,
no personal transformation,
no attempt to follow biblical principles.
Without Easter,
the world would be in chaos
and darkness.
Jesus’ death and resurrection
means we can be reborn,
to live better, to do better,
to shine light into the shadows.
Hallelujah!
Happy, Happy Easter.

Bez Wielkanocy,
nie byłoby nadziei na zbawienie.
Bez nadziei na zbawienie,
nie byłoby skruchy,
osobistych przemian,
i podążania za przykazaniami biblijnymi.
Bez Wielkanocy
świat byłby w chaosie
i ciemności.
Śmierć Jezusa i jego zmartwychwstanie
znaczy że możemy być odrodzeni,
by żyć lepiej, być lepszymi,
by świecić światłem w ciemności.
Alleluja!
Wesołych, wesołych świąt wielkanocnych.

 

życzenia na wielkanoc po angielsku

 

 

To już wszystkie długie życzenia wielkanocne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Długie życzenia wielkanocne po angielsku
średnia: 3.4 z 5 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.