Krótkie życzenia wielkanocne po angielsku

Życzenia wielkanocne po angielsku składamy w okresie Wielkanocy. W tym pięknym czasie świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i składamy sobie wielkanocne życzenia. Możemy je składać zarówno osobiście, jak i poprzez SMS, facebooka, czy pocztówki i kartki świąteczne. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia wielkanocne po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski. Zobaczcie również: Długie życzenia wielkanocne po angielsku i Rymowane życzenia wielkanocne po angielsku.

Happy Easter – Radosnych świąt wielkanocnych

Have a fulfilling and joyful Easter! – Udanych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Stand up and cheer, for Easter is here. Happy Easter! – Wstańcie i świętujcie, ponieważ nadeszła Wielkanoc. Wesołych Świąt!

Sending you joyful hugs this Easter. May all of your dreams and wishes come true. – Wysyłam Ci radosne uściski w te Święta Wielkanocne. Niech wszystkie Twoje marzenia i życzenia się spełnią.

May the Lord bless your home with happiness and unwavering faith this Easter. – Niech Pan pobołogosławi w te święta Twój dom radością i niewzruszoną wiarą.

Easter is more than just eggs and candy. It is also about peace, love, and family. Happy Easter! – W Wielkanocy nie chodzi tylko o jajka i słodycze. Chodzi też o pokój, miłość i rodzinę. Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wishing you an Easter that is bright, happy, and filled with the contentment of the Lord. – Życzę wam, aby te Święta Wielkanocne były pogodne, wesołe i wypełnione łaską Pana.

Wishing you a very Happy Easter that is filled with plenty of love and happiness. – Życzę Ci bardzo wesołych Świąt Wielkanocnych wypełnionych mnóstwem miłości i radości.

I’m wishing you an extraordinary and joyful Easter. May your life be full of blessings! – Życzę Ci niezwykłych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech Twoje życie będzie pełne błogosławieństw!

May you feel the bright, joyful blessings God has to offer you during this Easter holiday. – Życzę Ci poczucia jasności, radosnego błogosławieństwa Boga który Ci je zsyła w czasie Wielkanocy.

May you find the renewal of hope, health, love and the spirit of God. Happy Easter to you and your lovely family. – Życzę Ci odnowy nadziei, zdrowia, miłości i ducha świętego. Wesołych świąt wielkanocnych dla Ciebie i Twojej kochanej rodziny.

All we got to do is follow Christ, for in Christ will all our queries be solved. Have a Blessed and Meaningful Easter. – Wszystko co musimy zrobić to podążać za Chrystusem, bo to w Nim wszystkie nasze wątpliwości zostaną rozwiane. Wesołych i błogosławionych świąt wielkanocnych.

The spirit of giving, the act of sharing, the blessings from above, with hearts pure as a dove. May you have a blessed Easter. – Ducha darowania, aktu dzielenia, błogosławieństwa od Boga, gołębiego serca. Błogosławionych świąt wielkanocnych.

May the day that Christ has resurrected bring you happiness, love and joy. – Niech dzień, w którym Chrystus zmartwychwstał przyniesie Ci szczęście, miłość oraz radość.

May this blessed celebration of Easter bring you faith, hope, love and joy. Greet the miracle of Jesus’s Resurrection with joy and happiness! – Życzę Ci błogosławionych świąt wielkanocnych przynoszących Ci wiarę, nadzieję, miłość i radość. Świętujmy cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z radością i szczęściem.

It’s Easter! A time to enjoy the beautiful spring weather as we appreciate the price Christ paid for us. Happy Easter. – Jest Wielkanoc! Czas by radować się piękną wiosenną pogodą doceniając cenę jaką zapłacił za nas Chrystus.

Wishing you and your family an Easter filled with joy and hope. May your time together be a celebration of life and love as you remember God’s gift to us all. – Życzę Ci i Twojej rodzinie Wielkanocy wypełnionej radością i nadzieją. Niech ten czas spędzony razem będzie świętowaniem życia i miłości które podarował nam Bóg.

I hope this Easter holiday fills your home with peace, joy, and plenty of colorful Easter eggs. – Mam nadzieję, że ta Wielkanoc wypełni Twój dom pokojem, radością i sporą ilością kolorowych wielkanocnych jajek.

Happy Easter! I hope some time out for rest and relaxation with your loved ones puts a spring in your step and gives you a chance to celebrate life and all its blessings. – Wesołych świąt wielkanocnych! Mam nadzieję że trochę czasu na odpoczynek i relaks z najbliższymi doda Ci sprężystości kroku i da możliwość świętowania życia i wszystkich jego dobrodziejstw.

Who else loves to bite the heads off their chocolate Easter bunnies? 🙂 Wishing you all a Happy Easter! – Kto jeszcze lubi odgryzać głowy czekoladowych zajączków? 🙂 Życzę wszystkim Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Easter gives us yet another reason to be thankful to God. Have the joy of the coming of Christ be filled in your heart and bring peace into your life. Have a Blessed Easter. – Wielkanoc daje nam kolejny powód by być wdzięcznym Bogu. Życzę Ci radości z powrotu Chrystusa przychodzącego by wypełnić Twoje serce i przynieść pokój do Twojego życia. Błogosławionych świąt wielkanocnych.

Easter brings fun, Easter bring Happiness, Easter brings God’s endless blessings, Easter brings love and the freshness of spring. Happy Easter to you and your family! May God bless you now and always. – Wielkanoc przynosi zabawę, Wielkanoc przynosi szczęście, Wielkanoc przynosi nieskończone Boże błogosławieństwo, Wielkanoc przynosi miłość i wiosenna świeżość. Wesołych świąt Wielkanocnych dla Ciebie i Twojej rodziny! Niech Bóg błogosławi Cię teraz i zawsze.

Even if many people focus on the Easter bunny and the chocolate eggs, let’s not forget the main reason why we celebrate this very special day. Jesus Christ was resurrected and we shall celebrate his return from the dead. Happy Easter! – Nawet jeśli wielu ludzi skupia się na wielkanocnych zającach i czekoladowych jajkach, nie zapominajmy głównego powodu, dla którego świętujemy ten wyjątkowy dzień. Jezus Chrystus zmartwychwstał i powinniśmy celebrować jego powrót ze świata zmarłych. Wesołych świąt!

Easter reminds us that hope must never be lost for as dark as the road may seem, there always lies light at the end of it. May all your prayers be fulfilled. May you have a pleasant and wonderful Easter!
Święta wielkanocne przypominają nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światełko. Niech wszystkie Wasze modlitwy się spełnią. Przyjemnych i wspaniałych Świąt wielkanocnych!

At this time of reflection and time out, I hope your heart is filled with joy at the wonder of life. I feel so lucky that we are part of each other’s lives, and look forward to whatever the year ahead holds for us. Have a happy Easter. – W tym czasie zadumy i odpoczynku, mam nadzieje że Twoje serce jest wypełnione radością z powodu cudu życia. Jestem taki szczęśliwy że jesteśmy nawzajem częścią swojego życia i nie mogę się doczekać tego co czeka nas w tym roku. Wesołych świąt.

May your Easter be filled with lots of Easter eggs, presents from the Easter bunny, blessings from Jesus Christ and most of all happiness that lasts for a life time. I’m sending lots of love on your way. Happy Easter to you. – Niech Twe święta wypełnią jajka wielkanocne, prezenty od zajączka, błogosławieństwo od Jezusa Chrystusa i przede wszystkim radość, która będzie trwać po wieki. Przesyłam moc miłości. Wesołych świąt wielkanocnych.

 

życzenia wielkanocne po angielsku

 

To już wszystkie krótkie życzenia wielkanocne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Krótkie życzenia wielkanocne po angielsku
średnia: 3.4 z 10 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.