Rymowane życzenia wielkanocne po angielsku

Życzenia wielkanocne po angielsku mogą być składane w różnej formie – na przykład w formie wierszyków. Oto rymowane życzenia wielkanocne po angielsku, w postaci krótkich i dłuższych, czasami zabawnych wierszyków. Zobaczcie również: Krótkie życzenia wielkanocne po angielsku i Długie życzenia wielkanocne po angielsku.

 

May the angels protect you
May the sadness forget you
May goodness surround you
And may Lord Jesus Christ always bless you
Happy Easter!

Niech anioły Cię strzegą
Niech smutek o Tobie zapomni
Niech dobroć Cię otoczy
I niech Jezus Chrystus zawsze Cię błogosławi
Wesołych świąt wielkanocnych!

 

The tulips in the garden
Are wearing yellow hats;
The pussy willows by the brook
Have fur like any cats’.
The bee is honey hunting;
The robin’s chirp is gay;
And all the world is singing,
„Oh, happy Easter Day!”

Tulipany w ogrodzie
Noszą żółte czapeczki;
Bazie przy strumyku
Mają futerko jak żaden kot.
Pszczoła szuka miodu;
Ćwierkanie drozda rozbrzmiewa wesoło;
A cały świat śpiewa,
„Oh, Wesołej Wielkanocy!”

 

May the spirit of hope that Easter brings,
Help you find contentment in little things,
And restore your faith in the Lord above,
Who gave His life for the ones He loves.
I wish you a very happy Easter.

Niech duch nadziei, który przychodzi z Wielkanocą,
Pomoże Ci odnaleźć satysfakcję w codziennych rzeczach,
I przywróci Ci wiarę w Boga najwyższego,
Który obdarował życiem Tych, których kocha.
Życzę Ci wesołych świąt Wielkiej nocy.

 

The Easter feeling does not end,
it signals a new beginning
of nature spring and brand new life of friendship.
Happy Easter to My Best Friend!

Wielkanocny nastrój nie kończy się,
jest sygnałem nowego początku,
wiosny natury i nowego życia w przyjaźni.
Wesołych świąt wielkanocnych dla mojego najlepszego przyjaciela!

 

Easter duck and Easter chick,
Easter eggs with chocolate thick.
Easter hats for one and all,
Easter bunny makes a call!
Easter always brings
Such a lot of pleasant things
Happy Easter.

Wielkanocna kaczuszka i wielkanocny kurczaczek,
Wielkanocne czekoladowe pisanki,
Wielkanocne kapelusze dla wszystkich,
Wielkanocny zajączek dzwoni!
Wielkanoc zawsze przynosi
Tak wiele przyjemnych rzeczy.
Wesołej Wielkanocy.

 

Bunnies are brown
Bunnies are white
Bunnies are always
An Easter delight.
Bunnies are cuddly
The large and the small.
But I like chocolate ones
The best of them all!

Zajączki są brązowe
Zajączki są białe
Zajączki są zawsze
Wielkanocnym zachwytem.
Zajączki są milusie
I duże i małe.
Ale najbardziej ze wszystkich
Lubię te czekoladowe!

 

Celebrate His Resurrection with complete cheer,
For He came back to life to ease our fear.
That’s the promise of Easter.
Have a Happy Easter!

Świętujmy jego zmartwychwstanie z całkowitą radością,
Bo on powrócił do żywych by ukoić nasz strach.
To jest obietnica Wielkanocy.
Życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych!

 

Easter eggs and chocolate,
Bunnies and daffodils,
It’s the time for pretty bonnets,
We’re free from winter chills,
It’s the season of expectation,
When everything is new,
And at this special time of year,
I send all my love to you!

Wielkanocne jajka i czekolada,
Zające i żonkile,
To czas pięknych kapeluszy,
Jesteśmy wolni od zimowych mrozów,
To czas oczekiwania,
Kiedy wszystko jest nowe,
I w tym wyjątkowym czasie roku,
Wysyłam Ci całą moją miłość!

 

Easter comes but once a year
But when it does, we all know its here
Children filling themselves with chocolate
Dad’s down the pub for a pint of beer!
We go to the church for the wine and bread
Dad’s half asleep, and jerking his head
Baby sister is here too, munching away
On the free Easter egg that the Priest gave us today
But remember we must, that the Lord died for us
And ascended into heaven to give us fresh lives
For each and every one of us.

Święta wielkanocne przychodzą raz w roku
Ale kiedy przyjdą, wszyscy wiemy że już tu są
Dzieci napychające się czekoladą
Tato w pubie z kuflem piwa!
Idziemy do kościoła dla wina i chleba
Tato w połowie śpi i trzęsie głową
Mała siostrzyczka jest też tutaj, mlaskając
Na darmowe pisanki które dał nam dzisiaj ksiądz
Ale musimy pamiętać, że Pan umarł za nas
I wstąpił do nieba, by dać nam nowe życia
Dla każdego z nas.

 

Easter eggs, yellow and blue,
Easter eggs, for me and you,
Easter eggs, candy sweet,
Easter eggs, are good to eat,
Easter eggs, pretty and funny,
But…
Where oh where is the easter bunny?

Pisanki, żółte i niebieskie,
Pisanki, dla mnie i dla Ciebie,
Pisanki, słodkie słodycze,
Pisanki, dobre do jedzenia,
Pisanki, piękne i zabawne,
Ale…
Gdzie, och gdzie jest króliczek wielkanocny?

 

Easter eggs and hot cross buns,
Chocolate bunnies too,
Remind us that it’s Springtime,
As daffodils come into view,
So special wishes are in this card,
That’s made especially for you,
May your Easter time be joyful,
With lots of things to do.

Wielkanocne jajka i cieplutkie słodkie bułki,
Czekoladowe zające też,
Przypominają nam, że jest wiosna,
Kiedy pojawiają się żonkile,
A więc wyjątkowe życzenia są na tej kartce,
Która została zrobiona specjalnie dla Ciebie,
Niech Twój świąteczny czas będzie radosny,
Pełen rzeczy do zrobienia.

 

Bunny rabbits & Easter eggs
a sign that Spring is here
We celebrate this special time
with all that we hold dear.
Best Easter Wishes.

Zajączki króliczki oraz pisanki
są znakiem, że nadeszła wiosna
Świętujmy ten wyjątkowy czas
ze wszystkimi, których trzymamy blisko.
Najlepsze życzenia Wielkanocne.

 

On Easter we celebrate love,
love coming down from heaven,
love blanketing the earth
in a transforming embrace;
unique and infinite love,
giving more than we can imagine
for us, to cleanse our sin,
a perfect sacrifice, Lamb of God,
the walking, talking Word.
He is teacher, role model, friend,
this God in human form,
dying, then rising from the dead,
proving all who believe
will also rise
to have eternal life, with Him,
Lord of all.
Oh, Happy, Happy Easter!

W Wielkanoc celebrujemy miłość,
miłość spływającą z nieba,
miłość pokrywającą ziemię,
w zmieniające się objęcia;
unikalna i nieskończona miłość,
dająca więcej niż możemy sobie wyobrazić
dla nas, by zmyć nasze grzechy,
idealna ofiara, baranek boży,
chodzące, mówiące słowo.
On jest nauczycielem, wzorem, przyjacielem,
to jest Bóg w ludzkiej formie,
umierający, a potem powstający ze zmarłych,
udowodniając wszystkim, którzy wierzą,
że także powstaną
by mieć życie wieczne, wraz z nim,
Panem wszystkich.
Wesołych, wesołych świąt wielkanocnych!

 

Jesus came to earth,
To show us how to live,
How to put others first,
How to love and how to give.

Then He set about His work,
That God sent Him to do;
He took our punishment on Himself;
He made us clean and new.

He could have saved Himself,
Calling angels from above,
But He chose to pay our price for sin;
He paid it out of love.

Our Lord died on Good Friday,
But the cross did not destroy
His resurrection on Easter morn
That fills our hearts with joy.

Now we know our earthly death,
Like His, is just a rest.
We’ll be forever with Him
In heaven, where life is best.

So we live our lives for Jesus,
Think of Him in all we do.
Thank you Savior; Thank you Lord.
Help us love like you!

Jezus przybył na ziemię
By pokazać nam jak żyć,
Jak umieszczać innych przed sobą,
Jak kochać i jak dawać.

Potem zabrał się do pracy,
By zrobić to po co Bóg go wysłał;
Przyjął on naszą karę na siebie;
Uczynił nas czystymi i nowymi.

Mógł ocalić siebie,
Wzywając anioły z góry,
Ale wybrał by zapłacić cenę za nasze grzechy;
Zapłacił ją z miłości.

Nasz Pan zmarł w wielki piątek,
Ale krzyż nie został zniszczony
Jego zmartwychwstanie w poranek wielkanocny
Wypełnia nasze serca radością.

Teraz wiem że nasze ziemskie śmierci,
Podobnie jak jego, są po prostu odpoczynkiem.
My będziemy zawsze z nim
W niebie, gdzie życie jest najlepsze.

Więc żyjemy naszymi życiami dla Jezusa,
Pomyśl o nim we wszystkim co robimy.
Dzięki Ci zbawco, dzięki Ci Panie.
Pomóż nam kochać tak jak Ty!

 

życzenia wielkanocne angielski

 

To już wszystkie rymowane życzenia wielkanocne po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Rymowane życzenia wielkanocne po angielsku
średnia: 4 z 4 głosów

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.